Kód CZ

Dlouhá Lomnice

(Lang Lamnitz)

[Kaple sv.Petra a Pavla] Zdroj D)

Po 1968 zbořena. Pozdně barokní obecní kaple sv. Petra a Pavla byla postavena v roce 1774 na místě starší dřevěné kaple ve svahu nad silnicí uprostřed obce. V roce 1876 byly do zvoničky kaple zakoupeny dva zvony z roku 1815 z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žalmanově, kam byly tehdy pořízeny nové zvony. Během první světové války byl jeden ze zvonů kaple snesen a odvezen na válečné účely. Roku 1937 byly ve štítu kaple instalovány kruhové hodiny. Po nárazu auta do zadní části byla vyrabovaná kaple poroce 1968 zbořena

Dlouhá Lomnice (Lang Lammitz) | obecní kaple a usedlost čp. 30 v době před rokem 1968 Dlouhá Lomnice - kaple sv. Petra a Pavla |

 

[Hřbitov] Zdroj D)

Roku 1887 byl asi 200 m od obecní kaple při cestě směrem k vrchu Rumnisko severně od středu vsi založen hřbitov, obklopený 60 cm silnými zdmi s márnicí při severní zdi. po 1968 rozorán

Dlouhá Lomnice (Lang Lammitz) | opuštěný obecní hřbitov v roce 1966 před demolicí

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Hillitzerův kříž (Hillitzer-Kreuz), stával nedaleko polní cesty na okraji lesa na východním úpatí návrší Höhlbühl jižně od vsi  patřil k dnes již zaniklé usedlosti čp. 44 Eduarda Hillitzera, mezi jehož poli se nacházel. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy poté byl patrně odstraněn.

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Marter-Kreuz, stávala naproti domu čp. 113 pod vsí

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Bartolomějský kříž (Bartholomäus-Kreuz), který patřil k usedlosti čp. 10 Johanna Pleinera, stával na katastru vsi

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Schönigerský kříž (Schöniger-Kreuz), který patřil k usedlosti čp. 33 zvané Schöniga Antona Götze, stával na katastru vsi

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Hiachský kříž (Hiacha-Kreuz), který patřil k usedlosti čp. 21 zvané Hiagha Anny Klötzl

 

[Smírčí kříž] Zdroj D)

60 x 37 cm se znamením meče, podle Gustava Adolfa Kuhfahla asi roku 1936 proti obecnímu domu (snad čp. 17) v zídce zahrady.

 

Památník padlým Zdroj D)

1. světové války nechala obec zřídit v roce 1920 na památku 35 zdejších padlých občanů v oplocení v sousedství bývalé obecní kaple. Pomník vytvořil na zakázku obce sochař Wilhelm Strohschneider z Horních Tašovic. Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku poté proběhlo dne 31. října 1920. Plochý portálový pomník je složen z pískovcových kvádrů. V nástavci v podobě překladu, neseném dvěmi pilastrovými sloupy, je vyveden reliéfní věnovací nápis v němčině: „Ihrem Helden die Gemeinde Langlamitz 1914 - 1918“ (Svým hrdinům obce Dlouhá Lomnice 1914 – 1918). Mezi postraními pilastry je umístěna černá obdélná nápisová deska s 35 jmény padlých občanů obce Dlouhá Lomnice v 1. světové válce včetně datace skonu, vyvedených zlaceným písmem ve dvou sloupcích: „Zenker Jos. gef. 16/8 1914.-Köhler Franz gest. 9/4 1915., Lederer Heinr. gef. 16/8 1914.-         Homola Ludw. gef. 16/5 1915. / Hillitzer Alois gef. 18/9 1914./ Zindl Albert gef. 22/1 1916. / Heinz Rudolf gef. 9/10 1914. / Schatz Ant. gest. 21/5 1916. / Brökl Franz gef. 15/10 1914. / Trautner Joh. gef. 22/2 1917.  / Köhler Ernst gef. 15/11 1914. / Schöniger Jos. gest. 23/8 1917. / Wettengl Ernst gef. 20/11 1914. / Klötzl Joh. gest. 27/10 1917. / Hillitzer Rud. gest. 10/1 1915. /  Lang Joh. gef. 23/11 1917. / Schmidt Ant. gest. 26/2 1915 / Hein Ernst gef. 23/11 1917. / Köhler Ant. gef. 21/3 1915. / Wettengl Alb. gest. 2/11 1918. / Schmidt Ed. gef. 23/3 1915. / Schmidt Sgm. gest. 16/12 1918. / Sussmann Fr. gest. 23/3 1915 / Zenker Rob. gef. 21/10 1918. / Bachmann Joh. gest. 4/4 1915 / Sandner Ant. gest. 15/6 1919. / Schmidt Franz gef. 20/11 1914 / Heinz Jos. gef. 18/10 1918. / Jessl Karl gef. 4/10 1915 / Habl Jos. gef. 18/10 1918. - Schöniger H. vrm. 26/9 1915 / Lehrl Sig. gef. 22/11 1918. - Rott Richard vrm. 1915 / Köhler Jos. vrm. 25/9 1919.“/ Herget Ernst vrm. 31/7 1916. Na podstavci pomníku je vyveden reliéfní nápis v němčině: „Treu bis in den Tod“ (Věrní až do smrti). Pomník je umístěn na profilovaném hranolovém stupni. Pomník stojí mezi dvěmi vzrostlými stromy na vyvýšené oplocené terase přístupné po kamenných schodech skze obezdívku z kamenných kvádrů.

Dlouhá Lomnice - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku - prosinec 2011

 

[Usedlost č.p.12] Zdroj C)

Zbořena

 

Usedlost č.p.27 Zdroj C)

Dlouhá Lomnice s cukrárnou

 

Usedlost č.p.30 Zdroj C)

Dlouhá Lomnice (Lang Lammitz) | obecní kaple a usedlost čp. 30 v době před rokem 1968  

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Bochova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1378

Původní středověká osada byla patrně založena kolem hostince čp.1, který ležel u brodu přes Lomnický potok uprostřed lesů při staré cestě na Plzeň a dále do Saska. V roce 1378 byl zapsán údrčskému faráři roční plat 56 grošů z rychty ve vsi Dlouhá Lomnice jako náhrada za opuštěnou ves Krašnov (Krassnow). Platy byly hrazeny ve dvou půlročních splátkách na sv. Jiří a sv. Havla. Zdejší ves patřila zpočátku k panství hradu Hartenberg, posléze hradu Hartenštějn. Za pánů z Plavna byla v roce 1570 ves Dlouhá Lomnice připojena k panství Andělská Hora, se kterým byla v roce 1622 začleněna do panství Kysibl (Stružná), u kterého poté zůstala až do roku 1848. Roku 1733 byla část vsi patřící tehdy k zámku v Javorné připojena k panství Bečov. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Dlouhá Lomnice stala samostatnou obcí. Farně spadla ke kostelu v Bochově. Roku 1887 byl asi 200 m od obecní kaple při cestě směrem k vrchu Rumnisko severně od středu vsi založen hřbitov, obklopený 60 cm silnými zdmi s márnicí při severní zdi. Za první světové války padlo na frontách celkem 35 zdejších občanů. Na konci druhé války v roce 1945 stávalo ve vsi celkem 113 stavení a domů, za kterých bylo 110 obydleno. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva byla ves postupně částečně dosídlena. V únoru roku 1968 byla zbořena bývalá obecní kaple sv. Petra a Pavla a na konci následujícího roku byl zbořen opuštěný hřbitov a jeho plocha rozorána. Jeho místo dnes připomínají pouze oba kaštany, které stávaly u bývalé vstupní brány. Během druhé poloviny 20. století byla zničena velká část původní zástavby vsi, z původních 113 domů bylo celkem 72 zbořeno převážně v horní části vsi pod vrchem Kreuzerberg, část zbylých domů složí jako chaty, ostatní jsou trvale obydleny. V roce 2001 žilo ve vsi celkem 95 obyvatel a roku 2009 zde stávalo 67 domů.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

552 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.7.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2016