Kód CZ 3193

Drnek

Zaniklé obce: [Humniště, Svídná (Staré Hrady)]

Kaplička Zdroj C)

...

http://www.infoslany.cz/data/ImageModRes/big/turisticke-cile/drnek_09.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

...

http://www.infoslany.cz/data/ImageModRes/big/turisticke-cile/drnek_09.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Drnek%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG/800px-Drnek%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG

 

 

Zpět na okres

1726 založení obce

Panství

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

Část Smečna

1841 Část Malíkovic

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1924 samostatná obec

1949 Okres Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad Kladno

 

Historie obce Zdroj C)

Na severozápad od nynější obce stávaly na jejím katastru ve středověku dvě vesnice, Svídna a Humniště. Svídna byla postupně opuštěna někdy na přelomu 15. a 16. století, Humiště zaniklo za neznámých okolností přibližně ve stejné době. Znovuosídlení zdejšího území se datuje teprve do počátku 18. století, kdy náleželo ke smečenskému panství Martiniců. Roku 1711 nechal hrabě Jiří Adam z Martinic v sousedství bývalého Humniště postavit poplužní dvůr, nazvaný na počest vrchnosti Martinice, a současně s ním na místě nynějšího Drnku hájovnu. Syn výše jmenovaného, hrabě Adolf Bernard z Martinic, pak v roce 1726 při hájovně založil vesnici o 13 chalupách, která podle příjmení tehdejšího panského hajného byla zvána Drnky či Drnek (současně byla zřízena i sousední ves Nová Studnice). K roku 1845 Drnek čítal už 27 domů s 237 obyvateli. Po zrušení feudálního zřízení se ves stala součástí obce Malíkovice, samostatnou obcí je od roku 1924.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 296

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org (23.11.2017)

 

 

Kód CZ

[Humniště, Staré Hrady]

[Tvrz] Zdroj 2) Zdroj C)

Zbytky valů Jediné, co do současnosti pozůstalo z někdejšího Humniště, jsou skrovné zbytky tvrze v podobě příkopu a základů rozpadlého zdiva. Na samém východním konci ostrohu stával palác, obdélná budova rozměrů 13 × 8 m; před ním se nacházelo malé nádvoří. Na západní straně, kde je terén rovinatý, chránila tvrz hradba a podkovovitý suchý příkop o šíři zhruba 10 m, v současnosti patrný jako asi 1,5 m hluboká sníženina. Z ostatních stran poskytoval přirozenou ochranu strmě se svažující terén a příkopu zde nebylo zapotřebí, postačovala hradba. Vstup do tvrze býval pravděpodobně od severozápadu, jak naznačují základy dvojice okrouhlých staveb průměru 6,5 m, které se dochovaly na severní straně tvrziště. Ferdinand Velc je považoval za bašty, zatímco Lukáš Vytlačil je vykládá jako pozůstatky vstupní brány. Z opevnění jižní strany nezůstalo nic, neboť bylo v minulosti rozvezeno na stavební materiál; zřetelný je zde zbytek novověkého náspu, který k jeho odvozu sloužil.

 

 

 

Historie Zdroj C)

Humniště (někdy též označované novodobým názvem Martinice) je zaniklá středověká vesnice s tvrzí, která stávala asi 10 km západně od Slaného, v místech nynějšího zemědělského dvora Martinice na katastru obce Drnek v okrese Kladno. Vesnice se rozkládala zhruba 2¼ km severozápadně od nynějšího Drnku na planině poblíž novodobé silnice Drnek – Mšec, zhruba ve východní části areálu Martinic. Tvrz pak stávala při jejím východním okraji, na samém výběžku ostrožny. Dnes ze vsi nezbylo nic, dochovaly se jen stopy tvrziště.

 

Historické zmínky o Humništi jsou velmi sporé, nejstarší pochází z roku 1416, kdy Slavata z Humniště a Radýciny ves s tvrzí, hospodářským dvorem, pozemky a vším příslušenstvím prodal bratrům Janovi a Petrovi ze Studeněvsi. K roku 1548, kdy Studeněves koupil Volf Bořita z Martinic, se ve výčtu studeněveského panství jmenuje tvrz Humniště už jako pustá. Kdy a za jakých okolností zanikla celá ves, není blíže známo. V roce 1598 prodala Volfova vnučka Eliška Zajícová z Martinic les Humniště Floriánu Gothardu Žďárskému, pánu na Jenči a Červeném Újezdě. Ten přivtělil humnišťské pozemky k malíkovickému panství a toto již následujícího roku odprodal zpět do martinických rukou, poručnicím tehdy nezletilého Jaroslava Bořity z Martinic. Od té doby bylo Humniště součástí smečenského panství. Pro lepší využití okolních pozemků dal roku 1711 hrabě Jiří Adam z Martinic v sousedství zpustlé vsi založit hospodářský dvůr, nazvaný po majitelích panství - Martinice. Lze předpokládat, že rozvaliny Humniště při tom posloužily i jako zdroj části stavebního materiálu. Ještě v prvních letech 20. století pozoroval Ferdinand Velc při pořizování Soupisu památek stopy zdí pusté vsi, ty však později beze stopy zanikly, když JZD rozšiřovalo martinický dvůr a zastavělo novými hospodářskými budovami téměř celé prostranství až po okraj tvrziště.

 

 

Kód CZ

[Svídna]

 

 

Historie Zdroj C)

založena někdy koncem 13. století a pozvolna opuštěna počátkem století 16. Její pozůstatky v lese severozápadně obce Drnek v okrese Kladno, archeologicky prozkoumané na přelomu 60. a 70. let 20. století, jsou jednou z klíčových lokalit pro poznání života středověké vesnice v českých zemích.

 

Stav: 4 - 3 - 0

Stav: 1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.11.2017

Předchozí editace: 22.8.2013