Kód CZ

Drahoňův Újezd

Osada: Chotětín

Kostel sv.Jakuba st. Zdroj 2) Zdroj C)

Po 1350, upraven barokně

Drahoňův Újezd, náves s kotelem.jpg

 

Fara Zdroj C)

Č.p.1

Drahoňův Újezd, lepší dům.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

U mlýna, postavená na památku, že byl zachráněn zdejší duchovní před utonutím v rozvodněném potoce, když šel zaopatřovati do Zbiroha.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

Před farou

Drahoňův Újezd, lepší dům.jpg Drahoňův Újezd, sv. Jan Nepomucký.jpg

 

Socha sv.Jakuba st. Zdroj C)

Ve výklenku na věži kostela

Drahoňův Újezd, socha na kostele.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

na hřbitově postavený na památku zrušení roboty. Nese letopočet 1848.

Drahoňův Újezd - kostel sv. Jakuba.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

Jedna z tvrzí stávala asi v místech nynější školy a pozůstatky zdí a sklepu dvorce byly odkryty na počátku 20. století. Roku 1466 seděl na této tvrzi Jan Vlk z Miletic, jehož syn Burian prodal tvrz, dvůr, hlas podací Václavu z Lobkovic, jenž roku 1531 odkázal tento majetek Janu z Lobkovic. Ten dal v roce 1549 zděděné zboží zapsat do zemských desk a spojil je se Zbirohem. Od toho času se na tvrzi se nesídlilo a tvrz zanikla.

 

[Tvrz] Zdroj C)

Druhá tvrz stávala na druhém konci vesnice při cestě do Chotětína, v místech, kde se dochoval pomístní označení „ve dvoře“. Tento statek byl větší a náležela k němu tvrz, část vsi, dvůr, podací právo ke kostelu, ves Plískov, dědiny v Ječném, v Cekově, statek v Terešově, v Němčovicích a v Přísednici, mlýn a mlýniště pod Plískovem. Majitelem byl Jan Vratislav z Mitrovic na Dobříši; nesídlil však zde. Po něm seděl zde asi roku 1535 jeho syn Jan, který zde obvěnil svou manželku a na tvrzi přebýval. Syn tohoto Jiřík, hejtman na Chlumci, prodal vše, co zde měl, i s příslušenstvím, roku 1585 Ladislavovi staršímu z Lobkovic, který to vše spojil se Zbirohem. Tvrz brzy zanikla a jen dvůr připadal až do konce 19. století ke Zbirohu a posléze byl rozprodán. V roce 1652 není už o tvrzích v Drahoňově Újezdě ani zmínka; byly již zpustlé. Bývalá sýpka s klenutými místnostmi je pozůstatkem této někdejší tvrze.

 

Usedlost č.p. 3 Zdroj C)

obytné stavení a stodola

Drahoňův Újezd, dvůr statku.jpg

 

Usedlost č.p. 6 Zdroj C)

obytné stavení, špýchar a chlévy

Drahoňův Újezd, usedlost čp.6.jpg

 

Chalupa č.p. 15 Zdroj C)

 

Mlýn a pila Zdroj C)

 

Památná lípa Zdroj C)

u kostela, od roku 1999 chráněná lípa srdčitá (výška 10 m, obvod kmene 5,9 m).

Drahoňův Újezd, památná lípa.jpg

 

Studánka „KřtitelnaZdroj C)

V údolí proti Matčině hoře ozdobená gotickým křížem a nápisem: „Křtitelna, památka zde katolicky křtěných dítek.“ Po r. 1634. u studánky tajně křtíval z fary vypuzený duchovní za času švédského vpádu.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Zbiroh

1961 Okres Rokycany

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci (Drahonow) pochází z roku 1352. Dle Drahoně z rodu Chotětínů (měl týž erb, jakého užil roku 1266 Zdislav, maršálek královského dvora), který zde vlastnil dvůr, nazýval se Újezd již ve 14. století Drahoňovým (1369 Drahonow Vgezd). Drobných šlechtických statků však zde bylo více a drželi je roku 1359 Ota a Beneš z Chrástu a Jan Drahoň, který později byl arcibiskupským purkrabím v Roudnici. K dílu Drahoně náležel dvůr, čtvrtina podacího práva ke kostelu, poplužní dvůr i dvůr kmetcí a mlýn v Ječném a dvory v Plískově a v Cekově. Ve stejném období se zde připomíná i Ježek z Baštin a z Drahoňova Újezda. V roce 1379 byli držiteli zdejších dvorů Drahoň, Anežka, Oldřich z Chrástu a Václav Drahoň z Ječného. K roku 1406 připomíná se zde Jan z Drahoňova Újezda a roku 1410 koupil jeden zdejší statek Vítek, nazývaný Krušic, přišlý z Chodouně, který plat z úročníka odevzdal tamnímu kostelu. Postupně se zdejší usedlosti slučovaly ve dva celky, jejichž držiteli byli v roce 1412 Jindřich Drahoň a Petr, dědicové Lukášovi; v letech 1426 až 1435 vdova Anna a vladyka Drhan. Někdy v této době vznikly v Újezdě dvě tvrze, na každém statku jedna; neměly však dlouhého trvání.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 322

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

11) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (10.4.2016)

 

 

Kód CZ

Chotětín

Kaple Zdroj C)

Č.p.1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Zbiroh%2C_Chot%C4%9Bt%C3%ADn%2C_chaple.jpg/800px-Zbiroh%2C_Chot%C4%9Bt%C3%ADn%2C_chaple.jpg

 

Tvrz „Rovný“ Zdroj C)

Zaniklá, se nachází v lese při zelené turistické značce cca 1,5 km od Plískova. Původně zde byla ves Rovensko, která zanikla v 16. století. Samotná tvrz byla chráněna vodním příkopem, valem a rybníkem. Nejstarším známým držitelem tvrze byl Mikuláš (Niklín) z Rovného, připomínaný roku 1367. Posledním známým majitelem pak byl Václav Gut z Dubňan v roce 1486. Koncem 15. století bylo zdejší panství připojeno k Libštejnu a tvrz zpustla.

Rovný - tvrziště.JPG

 

Část Zbiroha

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.4.2016

Předchozí editace: 26.7.2013