Štíty

(Šilperk, Schildberg)

Připojeny: Březná, Crhov, Heroltice

Kostel Nanebevzetí P.Marie A) C)

je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 115/1. Je to jednolodní podélný kostel s půlkruhovým závěrem, vestavěnou kvadratickou věží s volutovými křídly a obdélnou patrovou sakristií na epištolní straně. Fasády jsou členěny pilastry a římsovými hlavicemi. Interiér je zaklenut pruskými klenbami. Pod kostelem jsou vyzděny krypty se zaklenutými prostorami. Věž je nově opatřena dvěma zvony z dílny L. Dytrichové z Brodku u Přerova.

 

Fara C)

 

Morový sloup se sochou P.Marie A) C)

stojí za současnou radnicí na náměstí. Pochází z roku 1716, je vytvořen v barokním slohu. Na hladkém sloupu s kompozitivní hlavicí je osazena socha P. Marie s dítětem na hranolovém podstavci ozdobeném hlavou sv. Jana Nepomuckého, k dvěma monogramy a symbolem pěti Kristových ran.

 


Socha sv. Jana Nepomuckého A) C)

zdobí prostor pod radnicí. Skulptura pochází z roku 1732, znázorňuje sv. Jana Nepomuckého stojícího v oblacích. Socha stojí na podstavci s volutovými křídly a na vysokém soklu se čtyřmi představenými pilastry.

 


Socha sv. Anny A) C)

je umístěna poblíž hřbitova. Je to rokoková socha z roku 1769 vyobrazující svatou Annu, je osazená na hranolovém podstavci s volutovými křídly. Přední strana podstavce je zdobena figurálním výjevem.

 

Sousoší Nejsv. Trojice C)

u pily - památkou od roku 2003


Sousoší Kalvárie A) C)

je empírová plastika, která patří k prostorám na severní straně kostela. Znázorňuje kamenný kříž s korpusem Krista, je osazená na hranolovém podstavci s volutovými křídly, které jsou ukončeny profilovou římsou se sochami Bolestné Marie a sv. Jana Evangelisty. Na přední straně podstavce je reliéf sv. Máří Magdaleny, na zadní je letopočet.

 

Kamenný kříž A) C)

je součástí areálu farního kostela. Je to kamenný jetelový kříž s korpusem Krista na hranolovém podstavci ukončeného profilovanou římsou. Na přední straně podstavce v mělké vpadlině je reliéf Nanebevzetí Panny Marie, na zadní straně je letopočet vzniku – 1859

 

Kamenný kříž

U kostela

 

Radnice  A) C)

Renesanční ze 16. století se nachází na náměstí pod číslem 38. Budova je řadový patrový městský dům na půdorysu písmene L s mansardovou střechou a dvorním křídlem. Čtyřosé průčelí je členěno profilovanými římsami a plastickým štukovaným dekorem. Interiér zdobí křížové a valené klenby s lunetami. Radnice byla v roce 1734 upravena na barokní měšťanský dům. Dvorní křídlo domu je objekt, který k bývané radnici náleží jako dvorní součást. Má mansardovou střechu a hladké fasády.

 

Nová radnice

 

Cihelna C)

a její hliniště nepřístupné veřejnosti, hliniště je paleontologickou lokalitou - památkou od roku 2007

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Zábřeh, s.o.Štíty

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Štíty

Historie města >>

Urbanistická struktura města je historicky vyvinuta v uspořádání hrad – podhradí s kostelem a farou, náměstí s radnicí a uliční zástavba s pozdějším doplňováním. V okresním archívu je uložena mapa pocházející z roku 1835, která dokumentuje tehdejší stav zástavby. V roce 1990 bylo prostřednictvím ministerstva kultury prohlášeno historické jádro Štítů za památkovou zónu. Ve městě je osm památkově chráněných objektů.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1583 73%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.stity.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) stity.cz (29.8.2008)

C) cs.wikipeda.org (29.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2015

Předchozí editace 21.12.2008