Maletín

Osady: Amerika, Nový Maletín, Starý Maletín

Kostel sv. Mikuláše A)

jednolodní empírový kostel z let 1804 – 1805. Původní byl postaven v gotickém slohu s klenutým presbytářem a dřevěnou věží, která stála poblíž hlavní budovy. Roku 1803 byl kostel od základu přestavěn, hlavní oltář byl situován k jihu (dřívější byl obrácen k východu), hlavní vchod k severu. Ve zprávě o přestavbě kostela se píše o tom, že starý kostel byl postaven asi před 300 lety. Ve věži byly nalezeny záznamy z let 1606 a 1652. Náhrobní kámen s českým nápisem Žofie Borynské z Roztropic a na Nechvalíně, která zemřela v červnu r. 1589. Šlo o svobodnou dceru tehdejšího majitele Templu Filipa st. Borynského, hejtmana na Kroměříži. Kostel vlastni ciborium z r. 1684, na němž bylo jméno tehdejšího faráře Jiřičky a dědičného rychtáře Václava Sappera, a pozlacený kalich z r. 1695. Kostel měl zvon s českým nápisem z r. 1572 ulitý Janem Kovářem z Letovic a druhý pak menší. Roku 1856 udeřil blesk do věže, zapálil ji a tento zvon se roztavil. Obrazy obou bočních oltářů vytvořil olomoucký malíř Josef Biltz.

 

Hřbitov A) >>

Kolem kostela

 

Fara A)

Č.p.95, 1790

 

Hřbitovní brána A)

1821

 

Hřbitovní branka A)

Od fary 1845

 

Socha sv.J.Nepomuckého A)

U silnice nedaleko kostela barokní práce z 2. čtvrtina 19. stol. připisována sochaři J. H. Heintz - sošky andílků zhotovil místní kameník F. Wanke (ukradl někdo neznámý)

 

 

Socha P.Marie A)  3)

na návsi- barokní sochařská práce z r. 1725 doplněná v r. 1883

Maletín, Mariánský sloup – Moletein, Mariensäule

 

Socha [sv.Mikuláše] 3)

Sloup stal původně na pozemku patřící k starému dvoru č. 3 a nesl sochu sv. Mikuláše. Socha byla činem vandálů zničena, sloup se ale zachoval. Byl později restaurován, přemístěn na dnešní stanoviště a opatřen „náhradním“ sochářským objektem. Na římse

Maletín, sloup před OÚ – Moletein, Säule vor dem Gemeindeamt

 

Sousoší Kalvárie A)  3)

Na hřbitově sousoší kalvárie z roku 1848 - empírová skupina soch místního kameníka L. Ch. Wanke

Maletín, kalvárie na hřbitově - Moletein, Ölberg auf dem Friedhof

 

 

 

 

 

Kamenný kříž A)

Před hřbitovem u fary kamenická práce místního původu z r. 1750

 

Kamenný kříž 3)

U silnice na Hynčinu

Maletín, kříž u silnice do Hynčiny - Moletein, Kreuz an der Landstraße nach U.-Heinzendorf

 

Znak 3)

Nad vstupem fary, 1790, patří arcibiskupství Olomouc a je v srdci doplněn znakem Antonína Theodora hraběte Colloredo-Waldsee (1729-1811),

 

Znak 3)

Ve štítě č.p. 224, 1882

Maletín, erb na čp. 214 - Moletein, Wappen auf Nr. 214

 

Náhrobek

Renesanční, 1589

 

Reliéf trpaslíka

Pramen u dvou Janů, z 10.8.1992, upraveno 5.8.1999

Pramen u dvou Janu

 

Stará škola

Č.p.130

Maletín, kostel sv. Mikuláše a stará škola – Moletein, St.-Nikolaus-Kirche mit alter Schule

 

Škola

Původně Villa Gayer

Maletín 

 

Hostinec

… 

 

Hasička

… 

 

Dům čp. 1 A)

Lidová architektura z 1. poloviny 19. stol. Empírová fasáda bohatě zdobena pískovcem – nad dveřmi 1839. Střecha po opravě

  Maletín, čp. 1 – Moletein, Nr. 1

 

Dům čp. 105/111 3)

Chalupa se zbytky empírové  fasády

Maletín, čp. 105/111 - Moletein, Nr. 105/111

 

Dům čp. 224 3)

1882, původně fasáda s neogotickými a neorenesančními prvky, zbytky kamenických článků. Postaven kamenickým mistrem Janem Kubičkem. Nad vchodem se nachází ještě dnes jeho do pískovce vytesaný erb

 Maletín, čp. 214 – Moletein, Nr. 214

 

Dům č.p.226 3)

v letech 1939-40 jako radnice a mateřská škola. I dnes slouží jako MŠ

 

Švédská lípa 3)

má své jméno podle pověstí, že pod kopcem byly hroby švédského vojenského oddílu, který byl 24.7.1643 poražen cisářskými dragouny. Bezprostředně vedle jeho kmenu stojí krásný Mariánský sloup, též označen jako trojiční (trojiční motiv je na horní části sloupu, socha Marie se nachází na jeho vrcholu)

Maletín, „švédská“ lípa – Moletein, Schwedenlinde

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Zábřeh (Hohenstadt)

1961 Okres Šumperk

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce

 V nadmořské výšce přes pět set metrů, se všech stran obklopena lesy, nachází se od nepaměti obec Maletín. Zřejmě český název pochází patrně od staroslovanského vlastního jména Maleta. Na pečeti a tedy i ve znaku má Maletín hornické kladivo a dva zkřížené kopáče, což nese zjevnou souvislost s nedalekým pískovcovým lomem.

První zmínka o obci pochází z roku 1317, kdy je tato zmiňována jako manství olomouckých biskupů. Ti zde měli také svůj hospodářský dvůr, který často pronajímali okolním pánům. Nedaleko prý též stával samostatný statek zvaný Templ s tvrzí, dvorem a kamenolomem. Jeho přesná poloha však nebyla prokazatelně určena a je tak jeho existence úředně nedoložena.

Od roku 1564  patří Maletín pod mírovské panství a z roku 1583 máme první písemnou zmínku o zdejším kostele a faře - obě stavby však zde zřejmě stávaly již dávno před tímto datem. V šestnáctém století se v maletínském lomě začíná se s těžbou pískovce. Tento kámen se proslavil po celé severní Moravě a sloužil k vybudování řady okolních barokních i slohově pozdějších církevních a světských staveb. Ty nejznámější najdeme především v biskupské Olomouci a tímto kamenem se pyšní  i zrestaurovaný hrad Bouzov.

Největší rozkvět obce v celé její historii byl přerušen neštěstím vleklé třicetileté války. Zdejší obyvatelé trpěli hladem i morem a významně sem zasáhly též boje švédských vojáků o nedaleký Mírov. Roku 1779 byl tak zvaný Templ zrušen a patrně na jeho místě byl založen Nový Maletín. Obyvatelé se zde těžce živli tkalcovstvím, zemědělstvím a dřevorubectvím. Počátkem 19. století dosáhla obec počtu téměř jednoho tisíce a pěti set obyvatel, které se však v té době začalo následkem přistěhovalectví silně poněmčovat.

Z roku 1805 pochází zdejší klasicistní kostel svatého Mikuláše, fara, škola a hřbitov s ohradní zdí a vstupními branami. Po společenských, plitických a hospodářských změnách roku 1848 připadl Maletín pod soudní okres v Mohelnici a politickým dělením náležel pod Zábřeh. Po vzniku republiky v roce 1918 vystupovalo zdejší německé obyvatelstvo křesťansko socialisticky a sociálně demokraticky. Po nástupu fašismu v sousedním Německu však i zde vítězí ve volbách roku 1935 Henleinova strana. Během druhé světové války řada zdejších zemědělců a dřevorubců padla na frontě a zbytek obyvatelstva byl v roce 1946 naložen do vagónů a odvezen do Německa.

O osidlování tohoto zapadlého kraje však nebyl mezi českým obyvatelstvem velký zájem. Obě obce tak pustnou, Nový Maletín je spravován ze Starého Maletína a později vpodstatě zaniká. V polovině století dochází ke sloučení obou obcí pod názvem Maletín a roku 1957 přebírá zdejší zemědělskou produkci státní statek Postřelmov. V roce 1960 je k Maletínu připojeno Javoří a zdejší život začíná ovlivňovat rekreační středisko Svojanov. Charakter Maletína se mění a podobně jako ve Svojanově zde z obce stává rekreační, chatařský a chalupářský areál.

Rozvoj obce úzce souvisel s těžbou kamenolomu. Největšího rozmachu těžby a užití maletínského pískovce bylo dosaženo v 17. a 18. století, v době baroka. Z této doby je řada sochařských prací, z nichž nejznámější je sloup sv. Trojice v Olomouci, který byl v roce 2001 zařazen mezi 690 památek z celého světa a zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Úplně poslední kapitolou historie slávy maletínského pískovce je jeho užití na poslední ze souboru barokních kašen města Olomouce a to kašně Ariónově, kde k její realizaci bylo užito 50 m2 maletínského pískovce. Kašna byla kolaudována v září roku 2002.

 

Maletínské letopisy

 

1312 - bývalé majitele "červené rytíře" (asi Templáře) prý vystřídaly panny Templářky

1317 - první písemná zmínka o Maletíně - soupis manského majetku olomouckého biskupa

1399 - biskup Jan Mráz uděluje maletínskému rychtáři výsady

1401 - Jan Mráz dává Maletín jako léno svému bratru

1408 - Maletín dostává lénem Vaněk z Mírova

1516 - Maletín patří spolu s Javoříčkem Rajeckému manskému statku

1526 - Maletín je v urbáři mírovského panství

1546 - maletínskou tvrz Templ drží Bedřich Vrahovský z Vrahovic u Prostějova

1564 - biskup Kuhen připojuje Maletín a další vesnice ke statku Mírov

1570 - první zpráva o maletínských lomech kamene na církevní stavby a sochy

1582 - olomoucký biskup osvobozuje maletínské od odůmrtí

1583 - první písemná zpráva o maletínském kostele a farnosti

1613 - biskup Dietrichstein zprostil Maletín povinnosti čepovat jiné než vrchnostenské víno

1630 - od tohoto roku jsou vedeny pozemkové knihy

1643 - (24. 7.) asi 900 švédských vojáků odešlo vybírat výpalné do Moravské Třebové a na zpáteční cestě ztratili v opilosti orientaci, přičemž byli pobiti "hrstkou" císařských vojáků

1644 - maletínská fara je v troskách a farář pro nedostatek obživy odchází

1690 - od tohoto roku jsou vedeny farní matriky

1717 - z maletínského pískovce je postavena sv. Trojice v Olomouci

1717 - na Maletíně žije 643 obyvatel německé národnosti

1779 - zrušen dvůr Templ a na jeho místě zřízena osada Nový Maletín

1805 - dokončena přestavba kostela sv. Mikuláše

1848 - Maletín přestává být biskupskou vesnicí

1950 - spojení obcí Starý Maletín a Nový Maletín pod názvem Maletín

1960 - ve správě obce jsou vesnice Javoří, Starý Maletín a Nový Maletín

2001 - obec má 371 obyvatel, 70 domů, 106 bytů a katastrální území v rozloze 1 851 ha

2002 - v realizaci plynofikace celé obce bylo proinvestováno 9,850 mil. Kč.

 

 

Živnosti a řemesla ve 30. letech minulého století

 

MUDr Otto Berg - lékař; Alois Pithart - autobusová doprava; Rudolf Hampl - pekař; Franz Schneider - bendář; Franz Wunderle, Ferdinand Tichy - řezník a hostinský; Franz Sontag a Franz Nagl - holiči; Alois Gießl, Josef Nimmerfroh - hostinský; Josefa Ille, Adolf Reif, Christine Schneider, Heinrich Seidl, Josef Steiger a Franz Zika - obchodníci se smíšeným zbožím; Franz Kammler - mlynář; Alois Heinz a Franz Wolf - sedláři; Gustav Ille - zámečník; Johann Hertl a Franz Waschatka - kováři; Johann Albrecht, Josef Albrecht, Heinrich Grund, Rudolf Seidl, Bernhard Sonntag, Emil Sonntag a Franz Treutner - krejčí; Franz Chromatz, Gustav Hikl, Rudolf Pelzl, Heinrich Schwarz a Franz Wolf - obuvníci; Franz Heinz, Johann Heinz, Josef Schertler a Josef Wawřinec - tkalci; Alois Bauer - kolář; Gustav Gissl, Rudolf Korona, Otto Rail, Josef Sapper a Oswald Scholz - truhláři; Franz Blaschke, Josef Steiger a Franz Zika - trafikanti;

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

www.maletin.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Mohelnický občasník 1.2005

3) Klaus Müller, Janov

 

A) maletin.cz

B) …

C) cs.wikipedia.org

D) panoramio.com (7.10.2014)

 

fotografie

17.7.2004

 

Amerika

 

 

Nový Maletín

(Neu Moletein)

 

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 101 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

Starý Maletín

(Alt Moletein)

 

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1098 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.10.2014

Předchozí editace: 21.12.2008