Líšnice

Osada: Paseky

Připojená obec: Vyšehorky

[Kaple] B) E)

na návsi byla po druhé světové válce zbourána

http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/hoh/lexen/lexen.012.m.jpg

 

Výklenková kaplička B) E)

z poloviny 19. století na křižovatce na okraji obce. Opravena 2014

http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/hoh/lexen/lexen.013.m.jpg  http://www.znatemapu.cz/photos/original/1852-kaplicka-lisnice.jpg

 

Kamenný kříž B) G)

Na návsi, pův u kaple

 

Kamenný kříž B)

zvaný Dolákův na cestě do Vyšehorek, památný tím, že až k němu chodíval vyšehorský farář naproti pohřebním průvodům z Líšnice.  Opraven 2012

 

 

Kamenný kříž

Za starým mlýnem u cesty ke tvrzi, torzo

 

[Památník padlým] B)

z první světové války byl odstraněn v padesátých letech

http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/hoh/lexen/lexen.014.m.jpg

 

Milník B)

na bývalé hlavní silnici před obcí k Lošticím.  Byly zde osazeny pravděpodobně v souvislosti se zavedením poštovního spojení mezi Olomoucí a Prahou v druhé polovině 18. století. Přes Líšnici vedla cesta z Loštic do Moravské Třebové. Milníky jsou asi 150 cm vysoké pískovcové hranoly se zkosenými horními hranami. Na sobě mají nápisy označující vzdálenost do okolních měst a obcí.

Stojí po levé straně cesty při příjezdu od Loštic. Na čelní straně je zaznamenána vzdálenost od Olomouce (Olmitz), která činila 4 a půl míle a na levé straně je udáno, že Loštice (Loschitz) jsou odsud daleko tři osminy míle. Pro určení vzdálenosti v dnes používaných mírách je třeba údaj vynásobit číslem 7,6 km, neboť přibližně tolik měla tehdejší rakouská poštovní míle.

 

 

Milník B) C)

na bývalé hlavní silnici za obcí. Na bývalé hlavní silnici před obcí k Lošticím.  Byly zde osazeny pravděpodobně v souvislosti se zavedením poštovního spojení mezi Olomoucí a Prahou v druhé polovině 18. století. Přes Líšnici vedla cesta z Loštic do Moravské Třebové. Milníky jsou asi 150 cm vysoké pískovcové hranoly se zkosenými horními hranami. Na sobě mají nápisy označující vzdálenost do okolních měst a obcí.

Je na konci vesnice ve směru na Studenou Loučku. Na čelní straně je určena vzdálenost od Olomouce (5 mil) a na bočních stranách od Loštic (sedm osmin míle) a od Studené Loučky (Kaltenlautsch – dvě osminy míle).

Pro určení vzdálenosti v dnes používaných mírách je třeba údaj vynásobit číslem 7,6 km, neboť přibližně tolik měla tehdejší rakouská poštovní míle.

 

Milníky v Líšnici

 

[Tvrz] >> B) A)

Líšnická tvrz byla postavena někdy na počátku 14. století. Patřila k ní i obec Líšnice (tehdy se však psala jako Lestnice), Žádlovice, Pavlov a dvůr, který stával na místě dnešního vyšehorského kostela. Tvrz měla za úkol chránit obchodní cestu z Olomouce, přes Loštice a Líšnici na Studenou Loučku a dále pak do Moravské Třebové a Svitav. Dva milníky z této významné cesty jsou zachovány dodnes. Jeden se nachází u silnice na Loštice a druhý stojí za obcí Líšnice směrem na Studenou Loučku.

První zmínka o tvrzi je z roku 1353, kdy byl jejím majitelem jistý Boček z Kunštátu a Lestnice. Historie tvrze byla poznamenána především občanskou válkou mezi markrabaty Joštem a Prokopem a později proslulým loupežníkem HeraltemKunštátu, po jehož popravě roku 1444 skončil její význam a tato začala pustnout. Zajímavé je, že ji měl nějakou dobu ve vlastnictví i pozdější český král Jiří, který se v mládí psával „z Kunštátu a Búzova“. Protože místo narození tohoto významného českého státníka není známo, uvádějí někteří laičtí autoři jako jeho rodiště právě líšnickou tvrz. Úplně poslední písemná úřední zmínka o tvrzi je z roku 1494, kdy byla zapsána do zemských desek jako majetek bouzovského pána Hanuše HaugviceBiskupic.

Dnes už můžeme na kótě 404 pozorovat pouze zbytky hlavního příkopu a okružních zdí. Travou, křovinami a lesem jsou ukryty nerovnosti valů a hradního příkopu. Krajinotvorná jednota stavby a strmého kopce byla narušena kamenolomem a sama tvrz se během staletí stala okolním obyvatelům zdrojem stavebního kamene.

Roku 1930 provádí líšnický učitel Morawek na „starém zámku“ za sponzorské účasti žadlovického hraběte Dubského amatérský archeologický průzkum. Nálezy z této činnosti (srpy, dobře zachovalý meč, španělský jezdec, ostruhy, úlomky nádob apod.) byly předány do mohelnického muzea. Ctirad Štipl

na přelomu 13. a 14. století, poprvé se připomíná roku 1353. V 15. století třikrát dobyt, poté zpustl. Ve 20. století byla odtěžena část jádra. Zachoval se mohutný valový systém a zbytky zdiva.

http://www.obec-lisnice.cz/data/editor/53cs_1_big.jpg

 

[Mlýn]

U žádlovického zámku stál tak zvaný „zámecký mlýn“, který v padesátém roce 18. století vyhořel a nebyl více zbudován. Místo zakoupili majitelé dolů Gestner & Pohl a používali náhonu k plavení grafitu, který byl těžen v dolech u Svinova. V osmdesátých letech koupil zařízení hrabě Mirbach a později tam byla pila s turbinovým pohonem.

 

Mlýn

Pod Dolním rybníkem. „Wondermühle“ (Vondrův mlýn). Jeho posledním majitelem byl jistý Langer, který „dohospodařil“ a roku 1890 prodal mlýn žádlovickému panství. Mlýn pak ještě nějakou dobu sloužil svému účelu, ale později zpustl a sloužil jako ubytování pro panského hajného. Do roku 1945 tam bydlel František Kraus a po něm až do roku 1952 paní Teltscherová.

 

[Mlýn] B)

Na dnes už neznámém místě stával mlýn zvaný německy „Puschmühl“.

 

[Mlýn] B)

Jeden kilometr západně od vsi stával tzv. „nový mlýn“. Známi jsou jeho dva majitelé – Jan Unzeitig a po něm Josef Ficker. Budovy mlýna shořely v roce 1888 a nebyly více zbudovány.

 

[Mlýn] B)

Mlýn, který se nazýval „líšnický“ patřil roku 1850 jistému Kneiflovi. Dalšími majiteli byli Pros a po něm Jan Unzeitig, jehož syn Eduard zde zůstal až do čtyřicátých let. Mlýn byl  s turbínou v provozu na šrotování ještě v dobách JZD a dnes z něj můžeme spatřit jen zbytky základů a náhon.

 

Škola F)

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Zábřeh, s.o.Mohelnice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

image045.jpg

Historie obce >>

Jinak kompaktní zástavba narušená nevkusnými modernizacemi a stavebími úpravami, které hyzdí celkový dojem z dochované struktury sídla.

Obec Líšnice se nachází asi pět kilometrů západně od Mohelnice na úpatí svahů Bouzovské vrchoviny. Je rozložena podél potoka Líšnička a její katastr představuje plochu 716 hektarů táhnoucích se od žádlovického parku až k lesům u osady Bušín. Nadmořská výška je 320 metrů, průměrná letní teplota se pohybuje od 18° do 22° Celsia a zimní od – 6° do 18°. Ročně zde naprší až 1200 milimetrů vody.

Podrobnosti o nejstarším osídlení nejsou známy. Skutečnost, že grafit zde dobývaný  se vyskytuje v nejstarších keramických nálezech v blízkém i vzdáleném okolí napovídá, že zde lidé žili už od dob předhistorických.

Vývoj názvu obce (Lešnice, Lištnice, Leštnice, Lestnice) i potoka Líšničky se předpokládá od staročeského pojmenování lískového keře a může být považován za důkaz toho, že  osídlení zde bylo od nepaměti české. Německý název obce Lexen nebo Lechsen je až z doby pobělohorské, a protože se toto slovo v němčině nevyskytuje je zřejmé, že se jedná o pouhou odvozeninu z původního českého pojmenování.

Prvním známým majitelem líšnického svobodného statku byl jistý Boček z Kunštátu, o němž máme písemnou zmínku z roku 1348. Na přelomu století se stal majitelem panství loupeživý rytíř HeraltKunštátu, který roku 1444 skončil pro svoje zločiny na popravišti. Po staletí se majitelé Líšnice dosti často střídali, až došlo k reformám roku 1848. Od té doby se stala obec součástí mohelnického soudního okresu.

Německé obyvatelstvo bylo po druhé světové válce vystřídáno českými sedláky  z okolí a repatrianty z Volyně. JZD bylo založeno sice již roku 1949, ale za pět let poté se zase rozpadlo. Nový pokus o kolektivizaci v roce 1958 už byl úspěšný. V polovině osmdesátých let došlo k problematickému spojení obce s Mohelnici, ale od roku 1990 je Líšnice opět samostatná s tím, že její součástí zůstávají i nedaleké Vyšehorky.

Součástí obce byly dnes již zaniklé osady Paseka a Úvoz. Cesta z Úvozu do Vyšehorek a dále sloužila za kardinála Ditrichštejna k přepravě železné rudy do Vranové Lhoty k dalšímu zpracování. Farností přináležela Líšnice do Vyšehoří (Vyšehorky), soudním okresem do Mohelnice a místem politického okresu byl Zábřeh.

  Ctirad Štipl

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 388 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Mohelnický zpravodaj 10.2005 (1.2005) 11.2004

 

A) obec-lisnice.cz (10.10.2014)

B) mu-mohelnice.cz (21.12.2008)

C) cs.wikipedia.org (10.10.2014)

D) regionmohelnicko.cz (10.10.2014)

E) schoenhengstgau.eu

F) flickr.com – flickriver.com

G)

 

Paseky

(Passek)

 

Hájovna v lese nad líšnickou tvrzí

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.10.2014

Předchozí editace:  21.12.2008