Doubravice

(Doubrawitz)

Osada: Mitrovice

Kaple Nejsv. Trojice 2) B) C)

Zakládací listina není. V roce 1893 jí dal při příležitosti svého 25 letého kněžského jubilea důkladně opravit P. Tomáš Wiedermann, doubravický rodák. Kapli věnoval sochu Immaculaty a obraz N. Trojice. Slavnostně byly posvěceny 28. 5. 1893. Poslední oprava kaple byla v roce 2005. Interiér vymaloval pan Petr Herzig Dubický.

 

Hřbitov A)

 

Hřbitovní brána A)

S márnicí

http://www.obec-moravicany.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=9861&id_obrazky=1097

 

Socha sv. Jana Nepomuckého 2) B)

na konci Doubravicce z roku 1773, dílo olomouckého sochaře J. M. Scherhaufla

 

 

Kamenný kříž A)

Před kaplí

 

Smírčí kříž 2) B)

v Doubravici na rozcestí k Palonínu ze 16. Století

 

Erby D)

Na zámku

 

[Tvrz] 2) B)

 

Zámek 2) B) D)

V letech 1869-76 vyšší hospodářský vyučovací ústav, dnes v dezolátním stavu. První písemná zpráva o místní tvrzi pochází z roku 1382, kdy byla v majetku vladyky Hynka ze Žeranovic. Později se stala střediskem malého panství, jehož majitelé se často střídali. Tvrz byla zničena za bojů mezi markrabaty Joštem a Prokopem, kdy v roce 1405 zpustošil Doubravice litovelský hejtman Přibík z Odlochovic. V roce 1448 se již uvádí jako pustá a tehdy ves s tvrzištěm koupil Hynek z Rokytnice, který ji následně daroval Janu ze Slavíkovic.

Kolem roku 1450 byl majitelem Doubravice Jan Bítovský ze Slavíkovic. V 1. polovině 16. století zde obnovili Bítovští ze Slavíkovic renesanční tvrz, protože Václav Záviš, zvaný starší Bítovský (†1553) na ní opět sídlil. Bítovští ze Slavíkovic drželi Doubravici až do roku 1624, kdy ji Anna ze Zástřizl, rozená Bítovská ze Slavíkovic, na Malenovicích a Loukách, prodala Kateřině Lvové z Rožmitálu. Doubravici držel od roku 1626 manžel Kateřiny Lvové, Zdeněk František Lev z Rožmitálu a Blatné. Zmiňován je tu ještě roku 1631. Třicetiletá válka však znamenala zánik tvrze, roku 1642 byla ves s tvrzí vypleněna švédským vojskem. Z kamenů bývalé tvrze, kterou stará ústní tradice umísťuje do východní části vsi nazývané Prchov, byl prý postaven pozdější doubravický zámek.

Za panství kartuziánského kláštera v Olomouci (1669-1784), který již předtím vlastnil blízké vsi Moravičany, Palonín a později ještě Pavlov, Radnici a Lechovice se Doubravice v 18. století staly sídlem většího panství. Kartuziánský řád byl zrušen v roce 1782 a jeho majetek převzal náboženský fond. Ten prodal Doubravické panství v roce 1807 Fürstenberkům. V části obce zvané Zámčí, postavila kartuziánská vrchnost jednoduchý barokní zámek. Architektonicky bezvýznamný zámek zřejmě sloužil jako sídlo správy panství a jeho hospodářským potřebám. V roce 1869 dal olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenberka (1853-1892) zámeckou budovu k dispozici Prvnímu moravskému vyššímu hospodářskému ústavu (odborná zemědělská škola), který po čase zanikl.

V letech 1869-1876 byla v zámku umístěna sladovna. Poslední majitelé hrabata Dubští z Třebomyslic (1901-1945) užívali zámek jako skladiště, po určitou dobu také jako dřevařskou továrnu.

 

Kovárna č.p.36 2) B)

s podloubím v Doubravici – lidová architektura z poloviny 19. století

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Zábřeh, s.o.Mohelnice

1961 Okres Šumperk

1976 připojeny k Moravičanům

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce

Na pravém břehu řeky Moravy v nadmořské výšce 250 metrů se na rozloze  350 hektarů již v dávných dobách usadila obec zvaná Doubravice. Archeologické nálezy nám zde dokazují již předhistorické osídlení a první písemná zmínka o této české vesnici je z dob okolo roku 1300. Ve znaku mají doubravičtí ryby, z čehož je zřejmé, že důležitou součástí jejich obživy býval rybolov. Rybnikářství, vaření piva, zemědělský dvůr a palírna - ty byly odedávna hlavní ekonomické ukazatele této vsi ležící na kraji lesa Doubravy.

Ve 14. století vesnice velmi utrpěla válkami mezi markrabětem Joštem a Prokopem a později za válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ves i tvrz jsou proto v polovině 15. století označeny za pusté a od těch dob se jejich dějiny vyznačují především dlouhou a nepřehlednou řadou nejrůznějších majitelů. Za třicetileté války pak byla Doubravice  zpustošena úplně.

Roku 1669 patří obec i panství kartuziánskému klášteru v Olomouci, který zde namísto tvrze postavil zámek vypadající spíše jako hospodářská budova. Po likvidaci kláštera během josefínských reforem patří obec náboženskému fondu, který roku 1782 na panství zrušil robotu. Poté vlastnili Doubravici Fürstenberkové, k jejichž statku patřila navíc Radnice, Krčmy, Lechovice, Mitrovice, Moravičany, Pavlov, Palonín, Pavlov a Tkanovice.

Zajímavé je období let 1869 až 1876 kdy byl v doubravickém zámku vyšší hospodářský vyučovací ústav. Studovali zde žáci z Čech, Moravy, Slezska, Polska, Ruska i Německa a za zábavou docházeli až do Mohelnice, kde každoročně pořádali diés majálés. Bývalo zde v Doubravici v těch dobách asi pěkně veselo. Na hranicích katastru s Lošticemi tenkrát stával hostinec U bílé labutě, který však byl  roku 1832 úředně zbořen - prý pro neplechy v něm páchané. Určitě zajímavý úřední zásah.

Farností náleží ves Doubravice k Moravičanskému kostelu. Místní věřící si zde postavili kapli Nejsvětější Ttrojice a roku 1773 byla vztyčena socha svatého Jana Nepomuckého. Tak zvaný cyrilometodějský kříž pochází údajně z roku 1171, podle odhadu odborníků je však značně mladší.

Za nacistické okupace zůstala tato česká ves v protektorátě. Za první republiky i po válce proslulá výroba floků a kopyt byla v roce 1948 znárodněna. Roku 1957 bylo založeno JZD, které si v šestašedesátém vybudovalo ve mlýně výrobnu krmiv.

 

Doubravické letopisy

1464 * majetek zakoupil Jan Bítovský ze Slavíkovic

1669 * Matylda Pachtová vkládá majetek kartuziánskému klášteru v Olomouci

1782 * kartuziánský řád císařem Josefem II. zrušen

1869 * zřízen v obci Vyšší hospodářský ústav

1894 * postavena jednotřídní škola

1892 * v Moravičanech zřízena pošta a Doubravice k ní byly přiřazeny

1902 * založen odbor Národní jednoty (kulturní organizace)

1905 * (4. 3.) založen samostatný hasičský sbor

1921 * postaven pomník padlým

1926 * postaven u obce hřbitov

1930 * zřízena autobusová doprava do Loštic přes Palonín

1934 * zahájena regulace Moravy * v obci zakoupeno první rádio

1935 * zavedení elektrického proudu

1938 * (24. 11.) Moravičany, Doubravice a Mitrovice vypuštěny z mnichovského záboru

1945 * (duben) u hřbitova přistálo nouzově německé letadlo, které pak partyzáni zničili

1945 * (7. 5.) Němci zničili železniční i betonový most přes Moravu

1945 * (8. 5.) do obce padl granát, který zabil tři občany

1947 * v obci založeno strojní družstvo (mlátička, samovaz, okružní pila, lis)

1948 * (11. 7.) uděleno čestné občanství Anežce Hodinové-Spurné, rozené Zavadilové

1949 * zaveden obecní rozhlas

1951 * v hostinci zřízena veřejná telefonní hovorna

1952 * založeno JZD

1953 * JZD přešlo "do klidu" - polovina členů vystoupila a předseda odstoupil

1955 * (30. 7.) první velký karneval u rybníka

1956 * JZD opět založeno a současně bylo zrušeno strojní družstvo

1971 * předán do užívání nový kulturní dům

1973 * sloučení s JZD Loštice

1976 * administrativní připojení Doubravice k Moravičanům

 

Doubravická řemesla a podnikání ve 30. letech 20. stol.

Evžénie Petříková, Ladislav Seifert, bratři Tauberové - hostince * Richard Vytřísal - kolář *   Ladislav Skřebský - kovář * Rudolf Seifert - mlynář * Josef Kulíšek - obuvník * Bohuslav Havlíček - smíšené zboží * František Ramert - trafika *

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 457

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Mohelnický zpravodaj 2.2005

 

 

B) obec-moravicany.cz (21.12.2008)

C) cs.wikipeda.org (6.8.2015)

D) hrady.cz (6.8.2015)

E) farnostlostice.cz (8.8.2015)

 

Mitrovice

Kaple sv. Josefa 2) B)

s letopočty 1861 a 1970 a s vyznačením výše povodně v roce 1997

 

Socha sv. Jana Křtitele 2) B)

ve střední části Mitrovic z poloviny 18. století

 

Roubená stodola 2) B)

původní dřevěná naproti č.p. 19

 
Historie

Ves Mitrovice vznikla roku 1786 z bývalého doubravického dvora, svoje jméno dostala po žadlovickém hraběti Janu Mitrovském a přifařena byla do Moravičan. Aboliční listinou z 1. července 1797 zde byla, původně většinou německým obyvatelům, rovněž zrušena robota. Zdejší zemědělství bylo každoročně ohrožováno rozvodněnou Moravou a pole s loukami musely být chráněny vybudováním celého systému hrází. Po 1. světové válce se ves úspěšně rozvíjí, Mitrovice jsou spojeny autobusovou dopravou přes Palonín s Lošticemi a v roce 1934 bylo v obci zakoupeno první rádio. V roce 1932 se zde utvořilo třináctičlenné Družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly, jehož předsedou se stal Josef Pazdera a jednatelem Ladislav Sedlář. Vybudování rozvodů elektrického proudu jim zajistila olomoucká firma Elektrosa za 8 100 korun a transformátor a část vedení daroval majitel elektrárny na Nových Mlýnech Miroslav Plhák. V roce 1935 byla dokončena stavba silnice a břehy Moravy byly kvůli zpevnění osety semeny lesních stromů. V obci byl hostinec a Jaroslav Stejskal provozoval zahradnictví a prodej květin. Po mnichovském diktátu si občané Moravičan, Doubravic a Mitrovic vymohli vypuštění z německého záboru a stali se alespoň na pár měsíců opět občany Česko-slovenska. Novodobé dějiny vesnice jsou ve znamení postupného spojování JZD i obcí, které skončilo v roce 1976 administrativním připojením Mitrovic a Doubravice k Moravičanům.

 

Mitrovické letopisy

1786 * z doubravického dvora vznikla ves Mitrovice * ves je přifařena do Moravičan

1892 * Mitrovice přiřazeny pod poštovní úřad v Moravičanech

1924 * na jaře se vylila řeka a odnesla sena a brambory zčernaly

1926 * zahájena stavba silnice do Mitrovic (nedokončena pro nedostatek financí)

1930 * zahájena autobusová doprava z Mitrovic, přes Palonín a Doubravici do Loštic

1932 * utvořilo se třináctičlenné Družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly * při taneční zábavě zabili dva doubravičtí občané tanečníka z Řimic

1933 * autobusová doprava pro finanční "tíseň"

1935 * stavba silnice dokončena

1936 * břehy Moravy osety semeny lesních stromů

1938 * (24. 11.) Moravičany, Doubravice a Mitrovice vypuštěny z mnichovského záboru

1942 * četa příslušníků SS prohledala všechny domy

1958 * (1. 1.) JZD nastupuje na III. typ

1960 * (1. 1.) sloučení JZD Doubravice a Moravičany

1965 * náves rozšířena tak, že si lidé posunuli ploty blíže k domům

1970 * zavedeno výbojkové osvětlení

1976 * administrativní připojení Doubravice k Moravičanům

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.8.2015

Předchozí editace: 21.12.2008