Kód CZ

Šardičky

Usedlost C)

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Bučovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Kojátek

 

Historie obce

První písemná zmínka je z roku 1356, kdy osadu vlastnila až do roku 1360 Bohuslava ze Šardiček, která ji prodala Staňkovi z Kostelce,[3]. Soupis majitelů osady podrobněji sepsal Augustin Kratochvíl,[4]. Novodobá historie se datuje od konce třicetileté války, kdy se v téměř zpustlé osadě zabydleli noví hospodáři. Vlastnické poměry k  půdě i gruntům v osadě Sardičky z konce 17. století a prvního desetiletí 18. století byly značně neurovnané. Byl to důsledek chaotických dějů po třicetileté válce, ale zároveň i pozdějších nových výbojů Švédů pod vedením krále Karla X. Gustava v Republice obou národů, expanze Osmanů do Polska (1672) a následně i jejich porážka u Vídně 1683. Všechny tyto děje ovlivnily život na Moravě, její všeobecný hospodářský úpadek, která byla průchozím a zásobovacím prostorem pro četná vojenská tažení. Statky Nové Zámky, Milonice a Sardičky byly dekretem císaře Leopolda I. z 30. května 1661 pro zadluženost zabaveny a jako zástava postoupeny Karlu Kašparovi[5], arcibiskupu trevírskému.

Následovalo několik převodů majetku, které neměly na rozvoj obcí v oblasti žádný větší význam. Noví osadníci, kteří se zde v relativně klidnějším období po roce 1670 usazovali, zabírali neosídlené poddanské polností a ujímali se zpustlých gruntů. První soupis usedlostí, sepsaný správcem panství Thomasem Stozem v Šardičkách, je datován 20. ledna 1668, jmenovitě uvádí jen 9 usedlostí, Lánský rejstřík [6] z 12. června 1675 již 17 usedlostí. Relativně stabilní osídlení se ustavilo až po roce 1714, kdy vlastník osady Kojátky rytíř Bernard Antonín Bravanský z Chobřan (20. 12. 1714) přikoupil i osadu Šardičky a potvrdil vztah osadníků k obhospodařovaným poddanským pozemkům. Po smrti Bernarda Ant. Bravanského roku 1722 se majetku ujala jeho dcera Johana, která jej vzápětí převedla na svého manžela rytíře Jana Rudolfa Říkovského. Ten zemřel v Kojátkách 22. června 1748 ve věku 90 let (podle matričního zápisu), jeho dcera Johana, která se opět panství ujala, zde zemřela na tuberkulózu 27. května 1753 ve věku 57 let [8]. Sloučené panství Kojátek a Šardiček bylo 31. května 1754 pro zadluženost v aukci prodáno Josefu Polzerovi. Přesnější soupisy propachtovaných pozemků a jejich hospodářů, provedené v rámci Tereziánského katastru, jsou archivovány až k datu 15. srpna 1749 a jejich revize z 21. dubna 1755. Oddělený soupis pro Šardičky je zahrnut i v Josefinském katastru z roku 1787. Šardičky byly v duchovní a matriční správě farnosti Milonice. Zde se matriky zachovaly od roku 1685. Od roku 1777 byla obec Šardičky ve správě farnosti Bučovice. Ze zachovaných dokumentů, uložených v Moravském zemském archivu, je možné sledovat společnou historii jednotlivých rodů po dobu více jak 250 let v obou částech obce Kojátky - Šardičky.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

203

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (14.9.2015)

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.9.2015