Kod CZ viz

Bory (Dolní a Horní)

Místní části: Dolní B., Horní B., Cyrilov

Kamenný kříž Zdroj A)

Na památku Jiljího Kostečky 25./8. 1877-28./10.1914 rolníka v Dolních Borech a jeho bratra Karla Kostečky 28./2. 1891-6./9.1915 V cizině dálné padli jste v boji, láska však vroucí s námi vás pojí. V pokoji buďte vy duše drahé, jednou nás spojí shledání blahé. Věnují Tomáš a Marie Kostečkovi 1921

Drobne stavby_8

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

1916

Drobne stavby_4

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Drobne stavby_9

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Drobne stavby_10

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

nachází se v lese mezi Mostišťskou přehradou a samotou Ševčina v místě zvaném Ve Škarkách. 

Drobne stavby_11

 

Železný kříž  Zdroj A)

Drobne stavby_2

 

Dřevěný kříž  Zdroj A)

Drobne stavby_3

 

Dřevěný kříž  Zdroj A)

Popis: Popis: image028

 

Obrázek  Zdroj A)

Drobne stavby_6

 

Pamětní deska Karla Jelínka  Zdroj A)

Na rodném domě, odbojář

Obec_13

 

Pamětní kámen  Zdroj A)

Na vraždu A Šmardové 1888

Drobne stavby_12

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Velké Meziříčí, s.o.V.Meziříčí

1961 Okres Žďár nad Sázavou

1972 spojeny obce Dolní a Horní Bory v obec Bory

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Viz jednotlivé části

 

Rok

obyv.

domů

1869

862

1880

890

1890

858

1900

860

1910

832

1921

814

1930

804

1950

734

1961

742

1970

740

1980

692

1991

708

2001

756

2006

785

 

www.bory.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča K., Atlas památek ČR, 2002

 

A) bory.cz (15.3.2011)

B) …

C) cs.wikipedia.org (18.12.2014)

 

 fotografie

 

 

Kod CZ 2611

Dolní Bory

(Unter Borry)

Kostel sv.Jiljí A Zdroj A)2)

Je dominantou dolní části návsi. Má prastarý původ, ve 14. stol. při něm byla zřízena fara, kterou od r. 1381 spravoval farář Mikuláš. Až mezi roky 1590-4 je připomínám nekatolický pastor Johan. V roce 1609 obnoven patronát, Dolní Bory byly přifařeny do Radostína a kostel se stal filiálním. V roce 1677 zde měl meziříčský kaplan první kázání a mši svatou. Na památku postavila obec na hlavní oltář sochu sv. Jiljí, která byla nahrazena obrazem v roce 1794. Ten shořel při požáru kostela r. 1863, při tom shořely varhany a zvony pocházející z 15. století se roztavily. Od r. 1784 patří Dolní Bory do hornoborské farnosti. Hlavní oltář pochází z roku 1796. Od r. 1883 patří kostel obci. Je i s prostorem pod věží dlouhý 21 m. Na prostranství kolem kostela o průměru 30 m se nachází hřbitov. Ten je ohraničen mohutnou zdí zakrytou šindelem, která je prolomena barokně upravenou branou. Kostel byl v tomto století poprvé opravován v 70. letech. V r. 1989 byla generálně opravena zeď. V letech 1992-7 byl opraven celý kostel a pořízeno elektrické zvonění.

http://www.bory.cz/images/stories/historie/pohlednice/n.jpg http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/6/6671/6671608_1803d10f9686d211b5e69d0de1cc74bf/images/30_dolni_bory_-_kostel.jpg

 

Hřbitov  Zdroj A)

Na prostranství kolem kostela o průměru 30 m se nachází hřbitov. Ten je ohraničen mohutnou zdí zakrytou šindelem, která je prolomena barokně upravenou branou, ve zdi jsou otvory, patrně původní střílny. Na hřbitově se pohřbívají farníci z Dolních Borů jen do stávajících hrobek.

http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/6/6671/6671608_1803d10f9686d211b5e69d0de1cc74bf/images/30_dolni_bory_-_kostel.jpg Prace_4

 

[Fara] Zdroj A)

Zřízena ve 14. stol., od r. 1381 ji spravoval farář Mikuláš. Až mezi roky 1590-4 je připomínám nekatolický pastor Johan. Zanikla 1609

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Před hřbitovem

http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/6/6671/6671608_1803d10f9686d211b5e69d0de1cc74bf/images/30_dolni_bory_-_kostel.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Za obcí u silnice na obec Vídeň

Drobne stavby_5

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Před domem č.p.15

 

Památník padlým  Zdroj A)

V Dolních Borech, před vstupem na hřbitov

Obec_14

 

Rasuveň  Zdroj A)

přírodní památka - staletý bukový les.

 

 

Historie

V roce 1843 panství Velké Meziříčí, kraj Jihlavský. První prameny uvádějí rok 1336 a název Brana Boemicalis. Obec patřila dvojímu panství. Spodní část obce s rychtou patřila původně k panství Mostišťském a od roku 1390 náležela k panství Meziříčskému. Horní část obce náležela k panství Radostínskému. Kostel sv. Jiljí je dominantou obce a jeho nejstarší část, presbytář, je postaven v gotickém slohu.

Koncem 19. a počátkem 20.století používá představenstvo obce razítko, na kterém je vyobrazena postava světce, zřejmě patrona kostela a obce. Dolní Bory leží v jedné z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů na Moravě. Ve zdejších "hatích" byl od konce 19.stol. až do roku 1972 těžen křemen a živec pro sklářské a keramické účely.

 

Rok

obyv.

domů

1927

356

2001

369

2009

136

 

Kod CZ 4167

Horní Bory

(Ober Borry)

Kostel sv.Martina A Zdroj A)2)

Stojí na vyvýšeném místě uprostřed návsi, je postaven v románsko-gotickém slohu. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1348. Po třicetileté válce byl na spadnutí a v roce1678 opraven. Přitom bylo sedm gotických oken zazděno, tři nová prolomena a gotická klenba nahrazena rovným stropem. V roce 1863 je kostelní loď o polovinu prodloužena na dnešních 26 m včetně presbytáře. V roce 1992-3 byly opraveny obě věže, vnější omítky a interiér kostela. Kostel měl tři boční oltáře, nyní zůstal jen hlavní oltář s obrazem sv. Martina od žďárského malíře F. Šrámka, oltáře nahrazeny sochami. Na věži jsou 2 zvony - větší z roku 1612, menší z roku 1607 a třetí sanktusník sv. Martin z roku 1899. 1884 přistavěna neorománská část.

http://www.bory.cz/images/stories/fara/kostel_sv.martina.jpg

 

[Hřbitov] Zdroj A)

Do roku 1838 byl kolem kostela hřbitov. Z něj je zachován mezi lipami kříž.

 

Nový hřbitov  Zdroj A)

Nový hřbitov s márnicí byl založen v r. 1838 a slouží pro Horní Bory a okolní obce.

 

Fara  Zdroj A)

původně samostatná farnost, která zanikla v 16. století, a Horní Bory se staly filiálkou farnosti v Křižanově. V roce 1784 byla v Horních Borech zřízena lokálie (expozitura). Ta byla roku 1843 povýšena na samostatnou farnost, pod kterou spadaly i Dolní Bory s filiálním kostelem. Fara nedaleko kostela byla vystavěna roku 1786. Původní farní matrika pochází z roku 1696. Již od 14. století zdejší duchovní správa byla svěřena v Horních Borech komendě kláštera Johanitů na Starém Brně. První známý farář se jmenoval Heruš, v roce 1393 je záznam v zemských deskách moravských o sporu hornoborského faráře Bohdala. V roce 1502 fara přešla na opatství Žďárské, v 16. století fara zanikla. Horní Bory byly přifařeny do Křižanova. V roce 1784 zde duchovní správu opět zřídila náboženská matice, šlo o tzv. lokálii. Prvním lokalistou byl Bartoloměj Zálejský. Duchovní správa byla povýšena na farnost 31.8.1843, prvním farářem byl Jan Machek. Pak zde sloužilo celkem 11 farářů. Posledním byl od roku 1977 až do své smrti 4.1.1991 Karel Sobotka. Od té doby vedou duchovní správu kněží z Velkého Meziříčí

Popis: Popis: image006

 

Železný kříž  Zdroj A)

V parčíku

http://www.bory.cz/images/stories/historie/pohlednice/e.jpg http://www.bory.cz/images/stories/historie/pohlednice/f.jpg

 

Mrázkova louka  Zdroj A)

přírodní památka s názvem. Rostou zde některé chráněné druhy rostlin, jako je Rosnatka okrouhlolistá, Suchopýr úzkolistý, Zabělník bahenní a Tolije bahenní.

 

Historie

V roce 1848 panství křižanovské, kraj Jihlavský. První zmínka o Horních Borech je z roku 1348. Jsou uváděny různé názvy, např. Theutonicalis Kyenheyt, Kynhayd, Horní Německý Bor. Farní osada je rozložena po obou stranách okresní silnice, severně od Velkého Meziříčí, 521 m nad mořem. Dominantou obce je kostel sv. Martina, jehož nejstarší zachovalá část je z let 1250 - 1280. Koncem 19. a počátkem 20. století obec používala razítko se symbolem borovice a nápisem "Představenstvo obce Horní Bory". V roce 1813 se zde narodil Josef Těšík, vlastenec - spisovatel a národní buditel.

 

Rok

obyv.

domů

1927

458

2001

346

2009

122

Kod CZ

Cyrilov

(Chyrillhof)

Kaple – zvonice  Zdroj A)

Má velice starou zvoničku krytou šindelem, je památkově chráněna. Byla opravena r. 1972, půdorys stavby je 2,40 m x 2,40 m a zdi jsou silné 60 cm. Poutě zde bývají po svátku Sv. Cyrila a Metoděje - druhou neděli v červenci.

Cyrilov_24
 
Kamenný kříž  Zdroj A)

Cyrilov_2

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Před chalupou v centru

Cyrilov_26

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

1911, na okraji osady

Cyrilov_27

 
Chalupa

 
Chalupa

 
Chalupa

 
Usedlost A)

Cyrilov_23

Historie

Původně místní část Horních Borů. "Osada s dřívějším názvem Cyrilhov, založena v roce 1784 na místě vrchnostenského dvora."

Vlastivěda Moravská - Okres Velkomeziříčský, která vyšla v r. 1907 je na informace o Cyrilově taky poměrně skoupá. Uvádí se tu:

„Cyrilov, (na Crhově), ves, katastrální a politická obec Horní Bory, JZ od Horních Borů. Byl založen r. 1784 na místě vrchnostenského dvora. K původní rychtě a k 8 familiím přistavěno do r. 1805 8 domů se 109 obyvateli. R. 1890 bylo 30 domů a 128 čes., katol. obyvatel. Jest přifařen a přiškolen do Horních Borů. R. 1849 vyhořela celá osada. Na polích okolo Cyrilova vyorávají se překrásné záhnědy, turmalíny a orthoklasy (živce).„

 

Rok

obyv.

domů

2001

41

2009

36

 

 Jaromír Lenoch © Aktualizace 18.12.2014

Předchozí editace: 15.3.2011