Branky

Kostel Neposkvrněného početí P.Marie C) A) B)

Kostel je klenutý; zasvěcen je Neposkvrněnému Početí. Měl původně toliko hlavní oltář; 2 boční byly později zřízeny. V letech 1849 - 52 byly všechny 3 obnoveny ze sbírek, jež zařídil tehdejší kooperator Václav Rybka, jenž vůbec o kostel velmi se zasloužil, darovav mu r. 1853 pět mešních rouch; týž založil mešní nadaci obnosem 450 zl. r. m. a nadaci pro chudé farnosti Bránek obnosem 1000 zl. r. m. Kostel míval do r.1853 toliko zvon o 40 librách. Nyní jsou zvony 3.

s hranolovou věží v severním průčelí. Na východní straně kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého se znakem a iniciálami Maxmiliána Locknera z Lockneau včetně letopočtu 1734.

File:Branky.jpg http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3907160&width=900

 

Kaple A)

na hřbitově s hrobkou Pillerstorffů r. 1881 vystavěna

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136442&width=900&height=512

 

Fara A)

Než byla lokalie v Bránkách zařízena, byla osada tato přifařena do Kelče. R. 1784 bylo ustanoveno zříditi náboženským fondem v Bránkách vlastní duchovní správu. Ježto pak dříve kostel a byt pro duchovního stavěti bylo, jmenován byl teprve r. 1787 bývalý dominikánský mnich Eliáš Heinrich kurátem; kostel byl téhož roku službám Božím zasvěcen, ale budova farní teprve r. 1791 dokonána. Žádáno bylo sice již r.1799, aby lokalie bránecká povýšena byla na faru, ale teprve r.1843 se tak stalo; ač pak již r. 1799 pro Bránky povolen byl kooperator, byl první teprve r. 1846 ustanoven.

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3367867&width=1100&height=685 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3907167&width=900

 

Socha sv.Jana Nepomuckého A)

S reliéfními erby na podstavci, u kostela,  postavená r.1734 od Max. Locknera z Lokenav.

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3907171&width=900 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3907171&width=900 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3907171&width=900

 

Socha sv.Floriána A)

U zámecké zahrady

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3239946&width=900&height=549

 

[Socha sv. Františka z Assisi] A)

r. 1887 byla pro sešlost u zdi kostelní pochována.

 

[Socha sv. Antonína Paduánského] A)

r. 1887 byla pro sešlost u zdi kostelní pochována.

 

[Socha sv. Jana Nepomuckého] A)

"Na Rybníkách" bývala, dnes v kostele

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136392&width=933&height=700

 

Socha blahoslav. Jana Sarkandra A)

na Mlýniskách bývala dobrodinci opatrována

 

Kříž A)

u kostela nákladem všech tří obcí postaven kamenný kříž r. 1850

 

Kříž A)

uprostřed vesnice nákladem Bránek r. 1877, obnoven 2014

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=4005380&width=480&height=720 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=4005381&width=480&height=720

 

Kříž A)

misijní před kostelem z r.1904

 

Obrázek A)

připomíná zahynutí

 

Obrázek A)

připomíná vysvobození z neštěstí

 

Starý zámek E)

Vesnice Branky je poprvé připomínána v r. 1270. Tvrz zde vznikla asi na konci 14. stol. za vladyků z Branek, ale poprvé se připomíná až v r. 1546. František Erasmus Lockner z Lockenau, který získal statek r. 1701 nechal budovu tvrze, která nejspíš za třicetileté války zpustla, přestavět na malý barokní zámek, který je dnes znám jako starý zámek, neboť v 80. letech 19. stol. vznikl naproti tomuto objektu zámek nový, který si postavil jako své sídlo advokát dr. Huber.

Otázka tvrze se možná zdá sporná a neshody v literatuře toto umocňují, avšak s největší pravděpodobností má pravdu František Musil, který tvrdí, že z tvrze vznikl dnešní starý zámek, který dnes slouží jako sídlo obecního úřadu. Budova je nově opravena a u místních je v povědomí jako "dům, kde bydlely nějaké tři šlechtičny". Přestavba tvrze na hospodářský objekt dvora, jak uvádí například kolektivní práce Hrady, zámky, tvrze... (Severní Morava), je velmi nepravděpodobná, neboť na fotkách dvora, které byly pořízeny před jeho poměrně nedávným zbořením, žádná z budov zřetelně nejeví návaznost na staré panské sídlo, vesměs šlo o podlouhlé přízemní objekty. Zato budova obecního úřadu je očividně historický objekt, který se už od pohledu jeví jako renesanční stavba přestavěná barokně.

http://www.hrady.cz/data_g/4071/52215.jpg

 

Nový zámek C) B) D) E)

z 18. století, vybudován za LocknerůLockenau, po 1950 postavena v těsném sousedství zámku ozdravovna. Počátkem 18. století, zásluhou F. E. Locknera z Lockenau, byl postaven zámek ve středu obce. Pozdější přestavba zámku proběhla v letech 1886–1887 zásluhou majitele Dr. Hanse Hubera v historizujícím stylu, avšak barokní prvky byly zachovány. Na konci 19. století nechává tehdejší majitel advokát dr. Hans Huber provést na budově historizující úpravu, ta ji přinesla její současnou podobu. V 30. letech minulého století zde sochař a malíř Josef Siegel vytvořil unikátní výzdobu interiérů, na přání tehdejšího majitele.V roce 2006 skončil provoz sousedící psychiatrické léčebny a areál převzala obec. Do roku 1983 fungovaly v budově byty.

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3149258&width=1100&height=700 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2887998&width=900&height=568

 

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3167745&width=597&height=377 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2199542&width=933&height=700

 

Škola B)

postavená v r. 1818 za přispění náboženského fondu byla později rozšířená a několikrát rekonstruována. Výstavbu v té době podstatně podpořil i hrabě Pillersdorf.

 

[Horní dvůr]

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136441&width=779&height=570 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136444&width=458&height=331

 

Zájezdní hostinec A)

Dnes U Staňků

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=3149257&width=1100&height=703

 

Hájovna A)

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136435&width=600&height=412 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136434&width=586&height=397

 

Elektrárna A)

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136451&width=370&height=269

 

Altán A)

U rybníka, drobná romantizující dřevěná stavba

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136447&width=296&height=318

 

Zámecký park A)

http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2136408&width=800&height=600 http://www.obecbranky.cz/image.php?nid=9966&oid=2199545&width=933&height=700

 

Zpět na okres

Panství

Politický i soudní okres Valašské Meziříčí

1961 Okres Vsetín

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Branky

Historie obce

 Připomínána 1307, zanikla po 1570.

První zmínka o obci pochází z roku 1270, kdy ji olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku udělil vdově po vojínovi Albertovi Stangemu.

Po prvé jmenovány jsou Bránky, a to jako "nová ves", r.1270. Tehdy biskup Bruno, by odměnil "věrné a ochotné služby" svého vojína Alberta, udělil Kateřině, pozůstalé po něm vdově, za souhlasu kapitoly olomucké lénem "Komárovice, novou ves Bránky (Branech) s mlýnem, Babice s mlýnem, Tučapy, Pacetluky, dva mlýny okolo Kelče a osm dvorů", a to tak, aby je také "synové její, ale nikoli dcery, držeti mohli se vší činží, desátky, soudním právem a všemi důchody;" za to však měla dávati kanovníkům olomuckým každoročně "z každého lánu míru pšenice" jako jiní manové.

Mohla však již před založením vesnice v těchto místech nějaká hlídka vojenská býti, jako bývaly ,,brány zemské" na hlavních cestách ze země do ciziny. Prostírají se Bránky v údolí na úrodnou Hanou vedoucím; snad původně tudy někde šly i hranice mezi Moravou, Polskem a Uhrami. Mohla tedy též v těchto místech "brána zemská" býti; trať "Bránské" - nikoli Bránecké - zdá se tomu nasvědčovati.

Muž Kateřinin Albert Stangho, rodem z Pruska, přišel snad hned s biskupem Brunonem na Moravu. Jeho bratr Theodorik Stangho byl maršálkem biskupa Brunona a obdržel r. 1277 Branekesdorf u Blanska. Theodorik, syn Albertův, zdědil po otci Bránky; synové jeho zúčastnili se r.1307 sporu proti biskupu Janu.

R. 1349 jmenuje se Vilk (Vlk) z Bránek; Alžběta, choť jeho, darovala mu 60 . věna svého, jež měla zapsáno na Dobromilicích.

R. 1356 vyskytuje se Alšík (Aleš - Alexius) z Bránek (de Branyk), kdy jej před soud poháněli Stach z Komárna a Ctibor ze Sazan, dvoru to u Kelče; nedostavil se k žádnému roku (stání) stanovenému a tudíž při třetím roku manský soud prohlásil, že Stach a Ctibor ,,obdrželi", to jest za pravdu jim dáno. Alšík pak že podlehl; ale oč běželo, se nepraví.

R. 1364 jmenuje se Janek z Bránek; pohnal před soud manský Jana ze Srbec (Třebetic?), asi držitele Meziříčí.

R. 1367 jmenuje se Jindřich z Bránek, jehož žaloval Bareš z Bystřice o 10 . gr. R. 1372 žalován je tentýž Baršík z Bránek židovskými věřiteli o 4 . kapitálu a přibylé úroky, jež jim soud manský přiřkl; obdrželi vše.

R. 1375 držel Bránky pan Ronovec; r. 1 376 držel i Komárovice.

R. 1381 jmenuje se sice Štěpán z Bránek, ale sluje též Štěpánem z Czuchlaru, ale brzy na to r. 1385 Janec z Bránek, jehož vdova prodala věno své Lídkovi z Choryně.

R. 1390 pohnán byl týž Jan, syn p. Jindřicha z Arnoltovic, ze statku Bránek a co by k němu náleželo.

R. však 1392 odevzdává Jindřich z Arnoltovic, jinak z Bělé, s Meziříčím a hradem Arnoltovicemi také Bránky a dvůr, k dědině Bránkám náležející, biskupu Mikuláši.

R. 1392 držel Bránky neb měl nějaký podíl na nich i Vencúš z Pavlovic; byl totiž žalován o 13 . ze zboží Bránek a Němetic.

Ale r.1394 opět spatřujeme Bránky v držení Jana z Bělé; nebo v lenních knihách zřejmě psáno: "Jan, syn p. Jindřicha z Bělé, má celé zboží Bránky". Jan též věno své manželky Margarety na Bránkách pojistil. Týž Jan držel Bránky s Budslavem (Rudslav? jako trať Ruclav?) z Roštění, svým švakrem, jenž též Budslavem z Bránek slul.

Osud vdovy po Budslavovi ukazuje, jaké trpkosti někdy snášeti musí žena po smrti muže, církevně jí oddaného, nemluvě o matkách církevně neoddaných. Již r. 1398 žaloval Jan švakra Budslava, že mu svršky (obilí) na obou dvorech bráneckých ujal. Prve než byla pře skončena, zemřel Budslav a Kačně, vdově po něm, a dětem jejím, Janu a Bohuši, bylo se souditi s Václavem z Wolfsberka. Teprve r. 1406 manský soud ve při té nalezl, že Václav z Wolfsberka nikdy paní Budslavové překážeti nesmí na jejím panství.

Na to asi připadlo léno zpět na biskupství. R. totiž 1400 biskup Jan vykázal svému příbuznému Jakešovi z Klatov lénem 5 . činže na Bránkách. R. 1403 je Jindřich z Příluk o zboží v Bránkách žalován; nazýván byl též Jindřichem z Bránek, kdež také sídlel.

Týž dal r. 1412 v Bránkách manželce své Kateřině pojistiti věno 50 . na 4 lánech tamějších. R. 1413 složil novému biskupu Václavovi přísahu věrnosti přijav manství Bránky a dvůr Dvořiště.

R. 1435 přijal Mikuláš z Příluk, zvaný Bránecký, zboží Bránky a alodiální (svobodný) dvůr nad nimi v léno z rukou bisk. Pavla z Miličína, téhož roku je však za souhlasu biskupova prodal Janu Tlačisvětovi z Kornic. Jan Tlačisvět přijal r.1435 i Choryň v léno.

R.1448 vzdává se Jindřich z Bystřice léna Bránek a dvoru před Kelčí (Lapače?) a obdržel je Jan Měřička z Těškovic. Týž je držel do r. 1460, kdy sliboval za ně věrnost biskupu Protasovi z Bozkovic. Téhož dne však je prodal Klementovi ze Simře u Soběchleb, jenž ihned slib skládal jak za Bránky, tak i za dvůr alodní před Kelčí; nazýván byl odtud Klementem ze Simře a Bránek, tak r.1480.

R. 1532 patřilo manství Bránecké bratřím Jiřímu a Janovi Bráneckým z Dětmarovic; r.1546 Janu Obešlíkovi z Lipultovic. Na to drželi Bránky Žernovští z Žeranovic, jimž i Skalička manstvím náležela. Z nich Jan Žernovský z Žeranovic (z Žernoví) pohřben byl r. 1585 v Meziříčí v kapli hřbitovní nejsv. Trojice, jím snad založené. Ač nebyli Žernovští rodem a majetkem rovni Bernardu z Žerotína, přece asi družně s nimi obcoval; Jetřicha z Žernavy a na Skaličce zve r. 1596 s jinými vladyky na rozsouzení pře mezi Meziříčany a Krásnem. R. 1608 žádá Ctibor Žernovský z Žeranovic, aby jeho "poddanému v Bránkách" dluh byl zaplacen z jednoho gruntu v Jasenici Valašské.

Mezi povstalci proti zákonitému králi Ferdinandovi II. uvedeni jsou z rodu toho: Viktorin Žernovský, Ctibor Žernovský, nepochybně prve zmíněný držitel Bránek, a Bernard Žeranovský, jemuž patřilo manství Skalička a jiní Žernovští více méně vinní.

Ctibor Žernovský byl jedním z komisařů, kteří měli prodávati statky duchovní, odňaté církvi katolické. O něm se poznamenává, že vyjel po bitvě na Bílé hoře ze země a k nepříteli se připojil; tak ovšem, toužil-li také on po zboží církevním, i své manství Bránky ztratil. - Viktorin Žernovský smrtí svou ušel trestu. - Bernardovi Žeranovskému vzata byla za trest Skalička, jež připadla komoře královské.

Válkou 30-ti letou však i poddaní bránečtí velice utrpěli. Selské grunty zpustly. V letech 1656 - 76 bylo v Bránkách jen 14 domů osedlých, ale ještě 24 starých pustých a mimo ně 8 nově pustých. Z těchto nově pustých držitelé asi zběhli, nemohouce povinností panských zbývati a pole své náležitě vzdělávati. Nebyly pak takové usedlosti již "selskými" grunty zvány, nýbrž sluly jen podsedky a čtvrtlány.

Jako Skalička byly asi též Bránky po soudu nad povstalci ujaty pro komoru královskou. R.1626 uvádí se držitelem Bránek František Zden. Lev z Rožmitálu, jenž v kraji našem také Skaličku držel. Vdova po něm, Kateřina Lvova z Rožmitálu, prodala r. 1634 tvrz Skaličku a ves Bránky s 2 dvory svému bratru Vil. Ot. z Ullersdorfu na Němčí. Ježto se mluví toliko o tvrzi na Skaličce, jež byla pak i sídlem pánů z Ullersdorfu, zaniklo asi panské sídlo v Bránkách, po němž mnozí manové se jmenovali, hned počátkem války 30-ti leté. Krištof Vil. z Němčí, jenž již r. 1677 byl pánem na Skaličce a v Bránkách odprodal r.1701 tyto Frant. Erasmovi Locknerovi z Lockenau za 13 000 zl.

Nový držitel Bránek, oddaný s Magd. Vratislavskou z Mitrovic, vystavěl asi nové sídlo panské v Bránkách; jeho syn Maximilian Lockenau prodal Bránky r. 1746 Filipu Jos. svob. p. Wipplerovi z Ušic. - Za jeho nástupcův Amanda a Otona Wipplerů založena nová listovní kniha r.1795 po prodeji poddanských gruntů do vlastnictví.- R. 1807 byly Bránky prodány Janu hr. Troyerovi; byl řadu let přísedícím zem. výboru; utrpěl mnoho pohromami, takže choť jeho větší část věna svého na záchranu cti jeho obětovala. R. 1848 Ferdinand hr. Troyer prodal je hr. Bedřichu Erlachovi a tento r. 1852 je prodal za 54 000 zl. k. m. Karlovi Noë ryt. z Nordberku.

Od něho koupil Bránky r. 1855 Heřman svob. pán z Pillerstorfu, president zemské vlády v Opavě, s chotí svou Adolfínou Johannou, roz. Kleinovou z Wiesenbergu, k čemuž svolil tehdejší lenní pán kn.-arcib. Bedřich z Fürstenbergu.

R. 1872 byly také Bránky vymaněny z lenního svazku zapravením případného obnosu arcibiskupu olomuckému. - R. 1886 byl do zemských desk jako majitel Bránek zapsán Dr. Hans Huber, advokát, choť baronky Pillerstorfovny, jenž je koupil za 120 000 zl. r. m.; týž přestavěl zámek. - Po něm do desk zemských zapsán byl majetníkem Jan Weigel, továrník v Přerově, koupiv je r.1910 za 500 000 K.

 

Z posledních dob známy jsou následující pohromy:

roku 1832 - 36 zemřelo 30 osob na choleru, r. 1848 zemřelo 50 osob tyfem z hladu. Na podobnou asi pohromu, nejspíše na mor, v neznámých nám dobách, upomíná skupina chalup a trať na Hrobiskách. Dle jiných je zde pochováno mnoho padlých vojínů, také v době nám nepovědomé, snad prý Švédů. - R. 1880 byl záhubný vichor na jaře, 18. srpna povodeň; r. 1887 uhodil blesk a poškodil kostel, na to věž i kostel opatřeny hromosvodem.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

850

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) obecbranky.cz (18.10.2014)

B) turistika.cz (18.10.2014)

C) cs.wikipedia.org (18.10.2014)

D) valassky.denik.cz (18.10.2014)

E) hrady.cz (18.10.2014)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.10.2014