Kód CZ

Brumov - Bylnice

Připojena: Bylnice

Kostel sv.Václava Zdroj A)

Počátky kostela vzhledem k jeho vysvěcení a výsledkům historicko-archeologického průzkumu jsou kladeny do poloviny 13.století . Farní kostel v Brumově-Bylnici je zasvěcen sv. Václavovi, knížeti české země. Stojí na jihovýchodní straně města Brumova, na volném prostranství, místě původního hřbitova. Tam pravděpodobně stával ve 14.stol. malý gotický kostel, který musel být na počátku 16.stol. prodloužen o dnešní kůr a upraven. Tento obnovený chrám byl posvěcen 12.října 1511 olomouckým světícím biskupem Martinem. K hlavní chrámové lodi byla v r. 1665 přistavena severní kaple sv. Kříže, tzv. brumovská, dnes se sochou Panny Marie fatimské a souborem tří růžencových tajemství - dřevořezby pana Jaroslava Lišky dokončených v jubilejním roce 2000. Druhá kaple - jižní, tzv. bylnická, byla postavena v roce 1691 k poctě Rodičky Boží, dnes s oltářem sv. Josefa, pěstouna. Poslední rozšíření a oprava celého kostela byla provedena v roce 1834. Byl rozbořen malý gotický presbytář i obě kaple. Presbytář byl postaven mnohem větší a také obě kaple byly rozšířeny. Celý kostel má podobu rovnoramenného kříže o délce i šířce 42 m. Je postaven z kamene a cihel a pokryt pálenou taškou. Chrámová loď je široká 15 m a vysoká 10 m . Věž je z masivního kamene a je předsunuta před průčelní stěnu kostela. Střecha má hruškovitý tvar a je pokryta plechem. V roce 1986 byly pořízeny nové kamenné schody pod věží a upravena dlažba před kostelem. Dlažba kostela je šamotová z roku 1895 a byla položena na starou kamennou dlažbu. Kůr spočívá na dvou masivních pilířích, chatrné zábradlí na něm bylo nahrazeno novým : leštěný modřín s výplněmi. Všechny obrazy a medailónky na stropě kostela a obraz poslední večeře Páně nad vchodem do sakristie jsou od vídeňského akademického malíře Josefa Reinera z roku 1898 a byly odborně restaurovány v roce 1964. Z dalších významných součástí interiéru kostela je třeba vzpomenout kamennou sochu sv. Václava datovanou rokem 1217, v bylnické kapli ve zdi zasazené náhrobky z kamene Jana mladšího z Lomnice a jeho dcery Maruše a syna Jana, pocházející z poloviny 16. století Vzácností je kazatelna z roku1672, krásná barokní práce z dubového dřeva a křtitelnice. Pod kostelem jsou tři náhrobky uzavřené v roce 1776. Do seznamu památek je zapsána rovněž varhaní skříň, rokoková řezbářská práce se zlacením a polychromií z roku 1768.

Brumov kostel.jpg

 

Fara Zdroj A)

 

Židovský hřbitov Zdroj A)

První zmínka o existenci židovského hřbitova , této ojedinělé památky dokumentující historii brumovské židovské obce, je z roku.1758. Jeho založení se váže k období, kdy brumovská židovská náboženská obec byla jediná na Valašsku. Měla vlastní motlitebnu, rituální lázeň a hřbitov. Poslední pohřeb na tomto hřbitově se uskutečnil 9.května 1931. V dobách druhé světové války byl hřbitov poničen. V roce 1985 byla provedena komplexní obnova hřbitova včetně postavení nalezených náhrobků na původní místa a provedení nového oplocení. Při příležitosti padesáti let od holocaustu židů z Brumova - Bylnice byla 24.října 1993 postavena a odhalena pamětní deska těmto obětem. Hřbitov je vyhledáván turisty , mezi nimi často i návštěvníky z Izraele.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_Brumov.JPG/1024px-%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_Brumov.JPG

 

Kaplička P. Marie Zdroj A)

Kaplička se nachází v ulici J. Polácha, byla postavena na místě hřbitůvku ubitých obránců města a hradu při vpádu Kuruců a Kumánů v 18. století. Drobná stavba je čtvercového půdorysu s klenutým interiérem, otevřená do tří stran dveřmi a okny. V kapli se nacházela socha Madony ze 60. let 18. století, která byla v roce 1995 odcizena. Okolo kaple vysázeli občané památné lípy.

http://www.brumov-bylnice.cz/data/editor/121cs_1_big.jpg?gcm_date=1366809446

 

Kaplička sv.Anny Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Kaple_svat%C3%A9_Anny%2C_Brumov%2C_Brumov-Bylnice%2C_okres_Zl%C3%ADn.jpg/800px-Kaple_svat%C3%A9_Anny%2C_Brumov%2C_Brumov-Bylnice%2C_okres_Zl%C3%ADn.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj A)

Nejstarší barokní socha ve městě, je z kamene a byla postavena v roce 1730. Původně byla umístěna na kopci před vchodem do brumovského hradu a po roce 1827 kdy byl hrad opuštěn, byla přemístěna na své nynější místo ke státní silnici pod místní část zvanou Na Vyhlídce. Pro ozdobu a ochranu osázeli občané sochu lipami. Na přední straně sochy je nápis v jazyce latinském, českém a německém: "Ty, patrone sv. Jane Nepomucký, pohleď na nás služebníky a hrad brumovský, nedej nám Jene hanby a potupy jak světské, tak věčné znáti". Na tvarové podnoži je socha světce oděná v kanovité roucho s biretem na hlavě. Levá ruka drží kříž s korpusem, pravice drží mučednickou ratolest. Kolem hlavy je obroučka s hvězdami.

http://www.brumov-bylnice.cz/data/editor/121cs_8_big.jpg?gcm_date=1366810065

Socha sv. Gottharda Zdroj A)

Pískovcová barokní socha z roku 1773, kterou nechal postavit brumovský farář Jan Baptista Šenk, se nachází v parku na náměstí. na přední straně soklu je oválná kartuš s nápisem: "Slávě blahoslaveného Gottharda věnuje Jan Šenk, farář Brumovský" Na tvarované podnoži je socha světce, oděného v biskupské roucho, držícího zavřenou knihu. Vroce 1998 provedeno komplexní restaurování sochy.

Socha sv. Gottharda.JPG Socha sv. Gottharda.JPG

Sousoší Nejsv. Trojice Zdroj A)

Pozoruhodná barokní skulptura zhotovená z kamene v roce 1777 se nachází v parku na náměstí. Nechal ji postavit brumovský farář Jan Baptista Šenk, který působil v Brumově v letech 1758 - 1798. Na přední straně je nápis: "Na nebi a na celé zemi budiž chvála, čest a sláva Bohu trojjedinému věčnému". Na soklu sochy je nástavec zdobený motivem píšťal a na něm základna ve tvaru zeměkoule s okřídlenými andílčími hlavičkami. Na zeměkouli sedí postavy Krista a Boha otce. Nad postavami je holubice v paprskové gloriole. V roce 1998 provedeno komplexní restaurování sousoší.

Sousoší Nejsvětější Trojice Brumov-Bylnice.jpg Sousoší Nejsvětější Trojice Brumov-Bylnice.jpg

Socha sv. Floriána Zdroj A)

Sochu, která je umístěna v parku na náměstí, nechal postavit z pískovce v roce 1775 brumovský farář Jan Babtista Šenk, rodák z Nového Jičína, který působil v Brumově v letech 1758 - 1798. Na přední straně je plastická kartuš s nápisem " O Svatí Floriane miesta tohoto cztni patrone ochran nás od ohnie". Na tvarové podnoži je socha světce v oděvu římského vojína. Pravice podél těla drží vědro s vodou a u pravé nohy je hořící dům. V roce 1998 bylo provedeno komplexní restaurování sochy.

http://www.brumov-bylnice.cz/data/editor/121cs_7_big.jpg?gcm_date=1366809950 image038.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj A)

 na hřbitově Jedná se kamenný kříž z roku 1771, který nechal postavit hrabě Illeszhazy. Vpodstavci kříže je vytesán erb. Ve vrcholu kříže je umístěna socha zobrazující ukřižování Ježíše Krista. Před přemístěním na hřbitov byl kříž až do roku 1835 umístěn v panském chudobinci.

Centrální kříž na hřbitově v Brumově.JPG

 

Kašna Zdroj A)

Kamenná kašna je umístěná v parku na náměstí a pochází z roku 1868. Postavil ji Josef Ekart, kamenický mistr ze Štípy. Uprostřed kruhové základny kašny je sokl a na nízké podnoži je stočená ryba s otevřenou tlamou, ze které vyúsťuje chrlič vody. Základní kámen byl položen slavnostním způsobem 29.8.1868 a už 12.11.1868 v 9 hodin z ní prýštila první voda.

Kašna Brumov.JPG

 

Hrad >> Zdroj A)

Na¨temeni ostrožny nad pravým břehem Brumovky bylo původně púchovské hradisko, na jehož místě vznikl v první polovině 13. století královský pozdně románský hrad. Archeologický výzkum v letech 1977-82 zde odkryl půdorys a podstatnou část přízemí a suterenních prostor vnitřní obvodové zástavby hradu.

Původní hrad představovala velká hranolová věž (donjon) z bosovaných kvádrů na severním okraji hradního jádra, obehnaného obvodovou hradbou. Dále byly zjištěny stopy pozdně románského sakrálního objektu (architektonická výzdoba). Ve druhé polovině 14. století vznikl na jižní straně palác, hrad byl v jihozápadní části přestavěn. Ve druhé pol. 15. stol. Vznikla mohutná štítová zeď (Schildmauer) na přístupové komunikaci, zesílená půl válcovou baštou. Na začátku 16. století byl komplexně přestavěn (za pánů z Lomnice), bylo zbudováno nové opevnění a provedena obvodová zástavba, z větší části zachycená při výzkumu. Hrad, který sehrál důležitou roli ještě za tzv. "kuruckých vojen" na počátku 18. století, byl citelně poškozen při požáru v roce 1760, po odstěhování vrchnostenských úřadů mezi lety 1826-27 byl opuštěn zcela a prodán v dražbě jako zásobárna levného stavebního materiálu. V současné době se provádí částečná rekonstrukce objevených částí stavebního komplexu. Hrad patří mezi nejvýznamnější památkové objekty na východní Moravě.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Hrad_Brumov.JPG/1024px-Hrad_Brumov.JPG

 

Pivovar Zdroj A)

Velkému zájmu turistů se těší pivovar, který existoval již v roce 1574. Roku 1663 byl vážně poškozen při vpádu Tatarů a v letech 1870 - 1873 přestavěn a zmodernizován. Novodobé úpravy se týkaly většinou jen vnitřního zařízení a technologického vybavení. Pod budovou se nachází rozsáhlé sklepy. Jedná se o nejstarší průmyslový podnik na Valašsku, který tvoří unikátní soubor budov různého stáří. Celý komplex včetně 4 rybníků leží na úpatí hradního vrchu a vytváří spolu s hradem památkově chráněný komplex historicky i stavebně významných objektů.

Pivovar Brumov.JPG

Radnice Zdroj A)

Tvoří historickou dominantu brumovského náměstí. Dějiny radnice není snadné objasnit, protože došlo k velkým ztrátám archivního materiálu. Přesto lze uvést, že se jedná o poddanský dům, o kterém je první zmínka z 1. 10. 1732 a je zaznamenána v gruntovní knize. Vznik stávajícího zděného domu lze předpokládat do doby po roce 1750, kdy došlo v Brumově k velkému požáru. Objekt je postaven na čtvercovém půdorysu, návštěvníka pak zaujmou hlavně klenbové stropy v přízemí. V roce 1933 byl dům odprodán městské obci brumovské a později byla v přízemí zřízena radniční úřadovna. Větší stavební úpravy byly pak prováděny v letech 1961 - 62 a 1983 - 85 . V letech 2000 až 2001 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu a tím byla historická památka zachráněna i pro další generace.

Brumov, radnice.jpg

 

[Radnice] Zdroj A)

Zbořena

image002

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 okres Uherský Brod, s.o. Valašské Klobouky

1961 Okres

1964 sloučení s Bylnicí v obec Brumov –Bylnice

1.1.1965 statut města

15.7.1976 připojen Svatý Štěpán a Sidonie

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Brumov-Bylnice

Historie obce >>

1965 město

MPZ

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.brumov-bylnice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

 

B) brumov-bylnice.cz

C) cs.wikipedia.org  (30.1.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.1.2017

Předchozí editace: 27.9.2010