Kód CZ

Bojkovice

(Bojkowitz)

Připojené: Bzová, Krhov, Přečkovice

Kostel sv.Vavřince >> Zdroj A)

Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince se třemi hřbitovními kaplemi a náhrobky - raně barokní stavba ze 17. století podle návrhu Jana Křtitele Erny. V interiéru barokní obrazy Jana Kryštofa Handkeho a Josefa Fr. Pilze. 

Bojkovice, kostel, průčelí.jpg http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=5208

 

[Kostel sv.Jiří] Zdroj A)

Zničen, na jeho místě hraběcí hrobka

 

Fara

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=9528 http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=13330

 

Hraběcí hrobka Zdroj A)

Kaplička byla postavena pro světlovskou hraběnku Jindřišku Haugwitzovou, která zemřela v roce 1835. Umělecky zhotovený litinový oltář i náhrobní deska s erby uvnitř kaple byly odlity v bojkovických železárnách po roce 1837. Kaple je postavena v místech zaniklého gotického kostela sv. Jiří.

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=19740

 

Kaple Díkuvzdání P.Marii Zdroj A)

poblíž silnice na Pitín, 1860 - 1865 

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=5184

 

Kaple P.Marie Čenstochovské Zdroj A)

1835, Kaplička stojí na Hradské Nivě nad Bojkovicemi.

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=14715

 

Tetaurka-Gesemanská zahrada Zdroj A)

2.pol.16.stol., Sloužila nejdříve asi jako hrobka. V dobách nepřátelských vpádů stává se pevnůstka v obranném systému - kolem kostela. Mezi touto a protější kaplí byla až do roku 1831 silná kamenná zeď. V tomto roce však vypukla epidemie cholery a hřbitov byl prodloužen.

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=19730 Bojkovice, Getsemanská zahrada.jpg

 

Tetaurka-Lapidárium Zdroj A)

Uprostřed hřbitova

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=5196

 

Klášter Dominikánek Zdroj A)

Útulek sv.Václava

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=9513

 

Mariánský sloup Zdroj A)

1716, autorem je Václav Divoký ze Střílek. Mezi lipami na návsi na dvoustupňové základně ve čtvercové kuželkové ohrádce čtyřboký sokl dvakrát odstupňovaný, členěný nahoře i dole profilovanou římsou. V horní části soklu hlubší niky půlkruhově zaklenuté. Kolem niky úzké šambrány v omítce. Na soklu čtyřboký nadstavec s ořímsovanou patkou, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na něm sloup s ethasí, ukončený kompositní hlavicí. Na sloupu zeměkoule obtočená hadem, na ní postava Madony v mírně podživotní velikosti, levé koleno vytlačeno, oděna v bohatě zřasený šat s pláštěm sepjatým na hrudi. Plášť kryje pravý bok, cíp sahá k levému boku. Levá ruka pokrčena, drží Ježíška, pravá ruka podél těla, přidržuje zřasený plášť. Na hlavě knížecí koruna. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá esovitý pohyb. Na nadstavci letopočet 1895. Na dříku nápis s chronogramem: NOVUM ID CVrrente hoC

Bojkovice, sloup.JPG http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=19725

 

Socha sv.Floriána Zdroj A)

1772. Ve čtvercové prolamované ohrádce na jednostupňové základně čtyřboký sokl dvakrát odstupňovaný. Stěny soklu členěny rytými rámy s ujmutými rohy. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na zadní straně soklu letopočet 1772 - 1941. Na podnoži socha světce v životní velikosti v kontrapostu, levé koleno vytlačeno. Světec oděn v šat římského vojáka s pláštěm sepjatým na hrudi. Pravice podél těla drží vědro s vodou, kterou lije na hořící dům u jeho pravé nohy. Levice pokrčena, zdvižena drží žerď praporce. Hlava pootočena k pravému rameni.

Bojkovice, svatý Florián.jpg Bojkovice, svatý Florián.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)

1730, Drobná plastika ochránce před vodním živlem.Na obdélné dvoustupňové základně čtyřboký sokl na bočních stranách s úzkými volutovými křídly. Na přední straně minuskulní nápis : Vypros až duch vyjde z těla by k nám slova Páně zněla Že jsi mluvil včas i mlčel zpívej věčně Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní tvarovaná podnož s oblačnou základnou, na ní postava světce v životní velikosti v kontrapostu, levé koleno. Světec oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě, drží oběma rukama v náručí kříž s korpusem, opřený o levé rameno. Hlava skloněna a pootočena k pravému rameni. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá esovitý pohyb. Na zadní straně soklu 1941 / datum restaurování /.

Bojkovice, Jan Nepomucký.jpg Bojkovice, Jan Nepomucký.jpg

 

Socha sv.Vendelína Zdroj A)

1772, ochránce dobytka a pastevců. Na jednostupňové základně s železnou ohrádkou čtyřboký sokl s bočními volutovými křídly. Na přední straně plastická kartuš s erbem. Pod ní letopočet 1 8 9 5 . Stěny soklu členěny rytými rámy. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní rameno lucerny. Na soklu dvojitá tvarovaná podnož se sochou světce v životní velikosti. Světec oděn v dobový šat s pláštěm splývajícím za tělem. Pravá ruka pokrčena spočívá na hrudi, levice odtažena od těla. Hlava s kloboukem pootočena k levému rameni. Za pokrčenou pravicí zavěšená hůl. Po obou stranách světce leží ovečky.

Bojkovice, svatý Vendelín.jpg Bojkovice, svatý Vendelín.jpg

 

Socha sv. Dominika Zdroj A)

Barokní, v parku pod zámeckou věží

image009

 

Socha P.Marie Zdroj A)

Barokní, v parku pod zámeckou věží

Newsvetlov3.JPG Newsvetlov3.JPG

 

Socha sv. Vincence Zdroj A)

Barokní, v parku pod zámeckou věží

Newsvetlov4.JPG Newsvetlov4.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj A)

U kostela

Bojkovice, kříž u kostela.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Bojkovice, kříž nábřeží Svobody.JPG

 

Památníky amerických pilotů bombardérů B-17G Zdroj A)

V úterý 29. srpna 1944 brzy ráno vzlétlo ze základny v Itálii množství amerických bombardérů B-17G. Úkolem bylo bombardovat nádraží ve Vítkovicích. Jedna ze skupin však byla napadena německými stíhačkami a bylo sestřeleno 10 bombardérů.
Na trase letu první památník stojí vysoko nad obcí Vyškovec. Další památník je na poli mezi obcemi Komňa a Krhov.

 

Socha svobody Zdroj A)

1924, autorem je akademický sochař Cyril Zatloukal.

Památník.jpg

 

Socha Diany Zdroj C)

V zámeckém parku

Newsvetlov6.JPG

 

Erb Zdroj C)

Nad zámeckým vjezdem

Newsvetlov7.JPG

 

Fontána Zdroj A)

2012

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=697&id_obrazky=19667

 

Zámek Nový Světlov >> Zdroj A)

Oblast moravskoslezského pohraničí byla po několik století vystavena častým a velmi pustošivým nájezdům z Uher. Vpády usnadňovaly četné průsmyky pohraničních hor, kterými přicházely divoké hordy nájezdníků z Uher na Moravu, kde loupily a ničily vše, co se jim postavilo do cesty. Pro obyvatele kraje tak vytvářely nesnesitelné podmínky. Proto zde docházelo k častým zánikům osad (v okolí Bojkovic dvanáct).

Okolní hrady včetně Nového Světlova byly budovány jako opevněná centra proti nájezdníkům. Kromě Nového Světlova všechny zanikly. Kromě obranné funkce měly tyto hrady i funkci hlásnou, signalizační. V případě napadení přijímaly a předávaly výstražné signály dále do vnitrozemí, kde varovaly před přicházejícími nájezdníky. Koneckonců i název "Světlov" pochází pravděpodobně od výstražných planoucích ohňů.

V době mezi 14. a 15. stoletím drželi světlovské panství Šternberkové, kteří sídlili na Starém Světlově nad Luhačovicemi. Poté se vystřídalo nad panstvím několik majitelů a po uherských válkách bylo prodáno Landštejnům.

Newsvetlov1.JPG

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický okres Uherský Brod, s.o.Bojkovice

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bojkovice

Historie města >>Zdroj A)

Bojkovice se nachází ve východní části okresu Uherské Hradiště, patří k nim i městské části Krhov, Bzová a Přečkovice. Počet obyvatel (spolu s městskými částmi) je 4 760. Jeho historie je těsně spjata s osudy hradu, který si na soutoku říčky Koménky s Olšavou postavili roku 1480 bratři Landštejnové. Jmenování Bojkovic městem se uskutečnilo roku 1449, i když jako vesnice jsou vzpomínány již roku 1412. V roce 1965 byly Bojkovice jmenovány městem.

Na panství světlovském, čítajícím asi 25 obcí, se za ta staletí vystřídalo několik rodů, ať už to byli páni z Biberštejna, Burian z Vlčnova a jeho dcera Kateřina, Tetauři z Tetova, Jan Jetřich z Kunovic, Zdeněk Žampach z Potštýna, Hanuš Petřvaldský, rod Serenyiů (panství držel 136 let), Quiard ze St. Julien, Žofie Haugwitzová, Larisch-Mönnichovi (iniciovali v polovině minulého století přestavbu hradu na zámek ve stylu anglické tudorovské gotiky). Dalším majitelem byl August Bellegarde, hrabě Jiří Lubomierski, manželé Zbořilovi nebo rodina Rolných.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2214 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.bojkovice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) bojkovice.cz (29.10.2009)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.12.2016

Předchozí editace: 29.10.2009