Kód CZ

Bánov

Kostel sv. Martina >> Zdroj A) Zdroj E)

barokní stavba ze 17. století vznikla přestavbou středověkého kostela

Bánov, kostel.jpg

 

Fara

...

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj A) Zdroj E)
Chráněná kulturní památka, nyní po rekonstrukci. Barokní, neznámý autor.

 

 

Tři dřevěné kříže Zdroj A) Zdroj E)
v místě bývalého hradu, obnoveny po 2007

Bánov, tři kříže.jpg

 

[Hrad] Zdroj A) Zdroj E)

zanikl za českouherských válek. Pozůstatek sopky, na níž byl od 12. století hrad, zbořen v 15. století, od 17. století zde stávaly tři kříže

 

Dům č.p.97 Zdroj C)

 

Dům č.p.98 Zdroj C)

 

Komora u č.p.73 Zdroj A) Zdroj E)
Chráněná kulturní památka, původně sloužila k uskladňování obilí a potravin.

 

Na Skaličkách Zdroj A) Zdroj E)
Lomové jezírko bez přítoku a odtoku, obývané raky, čolky a vzácnými druhy žab.

 

Lomové jezírko Ordějov Zdroj A) Zdroj E)
Jezírko bez přítoku a odtoku. Žijí zde chráněné druhy živočichů, jako raci či čolek velký.

 

Vodní nádrž Ordějov Zdroj A) Zdroj E)
Původně byla budována pro závlahy a rekreace, ale dnes slouží hlavně rybolovu.

 

Orchidejové louky Zdroj A) Zdroj E)

Obdělávané horské louky s výskytem několika druhů orchidejí.

 

 

 

Zpět na

okres

Panství  

1850 politický i soudní okres Uherský Brod

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Obec Bánov leží v malé kotlince v podhůří Bílých karpat asi 7km od Uherského Brodu směrem k česko-slovenské hranici. Obcí prochází hlavní silnice E50 z Brna na Slovensko. Podle posledního sčítání lidu žije v Bánově 2100 obyvatel. Bánov, který byl Maxmiliánem II. povýšen na městečko, má velmi bohatou historii.Archeologický průzkum z roku 1941 a později z počátku padesátých let dokázal podle nálezů, že zde žil lid t.zv. maďarovsko-větéřovské kultury.V době Velkomoravské říše zde stála součást velkomoravského opevnění.Stával zde hrad, který zanikl za česko-uherských válek.

První písemnou zprávu o tom můžeme číst v Kosmově kronice české. Po sporech českého panovníka Vratislava se synem Břetislavem, odchází Břetislav do Uher ke strýci Ladislavovi a ten početné družině vykazuje za sídlo právě Bánov. V roce 1091 a v roce následujícím je tedy Bánov a blízké okolí sídlem budoucího českého panovníka. Majiteli Bánova byla velkomoravská knížata, uherští panovníci a od konce 13.století se stal Bánov trvale majetkem českým. Co špatného mohlo v historii obyvatelstvo potkat, to obec neminulo.Vpád Tatarů na Moravu, divoké tlupy Kumánů, Matouš Čák Trenčanský se svým vojskem,boje mezi Husity a vstoupenci Zikmundovými, Matyáš Korvín, Bočkajovci, Kuruci, válka Marie Terezie s pruským králem Bedřichem II., dlouhá léta poddanství a robot-to vše přinášelo bánovským smrt, utrpení a hlad. První obcí na Moravě postiženou morem byl opět Bánov. Zlé si užili obyvatelé Bánova i ve dvactátém století. NA různých frontách I.světové války padlo 42 bánovských občanů. Obětmi II.světové války se stali bánovští občané v bojích s fašisty na frontách, v partyzánských bojích i v koncentračních táborech. Obyvatelé Bánova se živili převážně zemědělstvím. Nepříliš úrodná půda je donutila odcházet za prací do světa. Sezonní dělníci a zejména semenkáři odcházeli přes zimu do Rakous, Uher a později do větších českých měst. Bánov se tímto stával pověstným a dá se říci, že bohatl.

Dnešní obyvatelé si našli svá zaměstnání částečně v blízkém Uherském Brodě a část odchází za prací do Ostravy, Prahy, Brna, nebo jiných míst České republiky. Domů přinášejí nejen skromné výdělky, ale především zkušenosti z jiného prostředí. Nové poznatky pak uplatňují v životě svých rodin obce. Dnešní Bánov patří k nejupravenějším obcím Slovácka. Obec je plně elektrifikována, má svoji vodu a nechybí ani plyn v jednotlivých domácnostech. V obci je zdravotní středisko, lékárna, dům péče o staré občany, moderní škola, vyrostly 2nové ulice pro mladé(třetí je rozestavěna), obchody s potravinami a zeleninou zásobují v dostatečném množství obyvatelstvo a je zde postavena nová víceúčelová sportovní hala, jenž je centrem činnosti sportovní, kulturní a společenského dění v obci.

Nově vzniklé firmy stavební, výroba nábytku, výroba a prodej mysliveckých potřeb, výroba vozíků pro postižené, firma pro zavádění či opravy vodovodů, topných zařízení a plynu jakož i drobní řemeslníci skýtají řadě obyvatel pracovní příležitosti a uživatelům uspokojení a klid. V oblasti sportovních zájmů fungují v obci TJ SOKOL a FC Bánov, které mají tradici(Sokol založen v roce 1922, FC v roce 1940). V roce 1998 byl schválen obci znak a obecní prapor, jehož dominantou je kohout. Bánov je rodištěm Josefa Bublíka, padlého v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze v souvislosti s Heydrichiádou. Narodil se zde i prof.Štěpán Zálešák, známý svým sakrálním uměním z chrámů sv.Víta,sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, chrámu sv.Barbory v Kutné Hoře a dalších. O Bánově píše B.Haluzický v knížce "Ubozí a radostní".

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1918 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

2100 

 

 

www.obec-banov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

 

A) obec-banov.cz (27.10.2009)

C) cs.wikipedia.org  (19.12.2016)

D) farnost.katolik.cz/banov (27.10.2009)

E) banov.zl-kraj.cz (27.10.2009)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.12.2016

Předchozí editace: 27.10.2010