Kód CZ

Otrokovice

Připojeny: Kvítkovice

Kostel sv. Michaela archanděla C)

postaven v roce 1769, rozšířen 1849.

Otrokovice, kostel svatého Michaela archanděla.jpg

 

Kostel sv. Vojtěcha C)

postaven v roce 1995 na dominantním místě náměstí 3. května podle plánu M. Korvase.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Otrokovice%2C_kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha.jpg/1024px-Otrokovice%2C_kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha.jpg

 

Kaplička C)

Kaplička C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého  C)

v novogotickém stylu z konce 19. stol. na náměstí 3. května.

Otrokovice, Jan Nepomucký.jpg Otrokovice, Jan Nepomucký.jpg

 

Kamenný kříž C)

U kostela sv Michaela, 1851

Otrokovice, kříž před kostelem.jpg

 

Kříž C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

 

Památník padlým 1914-18 C)

V centru

Otrokovice, pomník I. světová válka.jpg

 

Památník padlým 1938-45 C)

V centru

Otrokovice, pomník II. světová válka.jpg

 

Socha Tomáše Bati C)

odlita podle originálu, který se nachází v anglickém East Tilbury.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Socha_Bata.jpg

 

Kašna C)

V centru

Otrokovice, poliklinika.jpg

 

[Lovecký zámeček] C) D)

Asi roku 1576 byla v Otrokovicích postavena tvrz, která se stala centrem menšího panství vyděleného z Malenovic. To zaniklo ve 2. polovině 17. století přikoupením k velkému rottalovskému dominiu Napajedla. Ve 2. polovině 18. století byla tvrz nahrazena loveckým zámečkem. Poprvé připomínaná v roce 1576, která se po osamostatnění zdejšího panství stala nejenom střediskem feudální správy, ale zpočátku bývala i sídlem jeho šlechtických majitelů. Tuto nepříliš velkou a patrně jen lehce opevněnou stavbu nechal pravděpodobně vybudovat Burian Tetour z Tetova na přelomu 60. a 70. let 16. stol., když prodal část malenovického panství a sám si ponechal jeho západní díl. Podle pozdějších zpráv se jednalo o kamennou budovu o 30 oknech a 10 dveřích doprovázenou koňskými stájemi, poblíž které se ještě nacházel panský dvůr a pivovar. Tato tvrz se stala centrem menšího panství, k němuž patřila ves Otrokovice s mlýny a rybníky, vsi Kvítkovice a Sazovice, zaniklé vsi Bunějov a Kozinec a příslušné lesy a pozemky. Dalšími vlastníky byli po roce 1575 Kokorští z Kokor, od roku 1610 luteránští majitelé Zlína Cedlarové z Hofu, po bitvě na Bílé hoře Podstatští z Prusinovic a od roku 1641 krátce rod z Althanu. Poté co jsou Otrokovice prodány Janu hraběti z Rottalu a připojeny k napajedelskému panství, význam tvrze upadá. Poslední zmínka o ní je z roku 1750, vyznačena je na řadě nejstarších map Moravy.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-rr3LwHdWMzYSjNDEKR0eg42T-laKk4opttt26iv4Jk1kPjdl

 

[Sýpka] C)

Barokní, vedle zámečku. Za vlády poslední majitelky z rodu hrabat z Rottalu - Marie Anny provdané za Quidobalda hraběte z Dietrichštejna byla před rokem 1767 v těchto místech postavena velká barokní sýpka a v jejím sousedství lovecký zámeček. Nejasné je, zda bylo ve stavbě zámečku použito zdivo bývalé tvrze (což se zdá pravděpodobné) nebo zda byla do základů zbořena. Obdélníkový patrový zámeček krytý sedlovou střechou byl postaven z kamene, omítnutý, s okny v patře zvýrazněnými jednoduchými šambránami; měl 7 místností, kapli a byl vybaven k příležitostnému pobytu napajedelského panstva. Tomu sloužil zvláště při pravidelných honech konaných v rozlehlých lužních lesích, které se tehdy rozkládaly na sz. od Otrokovic podél neregulované řeky Moravy pod příznačným názvem Bahňák.

Dvur.jpg, 35kB

 

[Panský dvůr] D)

Panský dvůr – dnes tu stojí restaurace Sýpka ze 70. let 20. stol., která ukrývá podzemní prostory loveckého zámečku a barokní sýpky postavených na místě renesanční tvrze Buriana Tetoura z Tetova. Dříve zde bylo centrum předindustriálních Otrokovic: asanaci v minulém století podlehl panský dvůr se stájemi, hospodářskými budovami, hájovnou, starou studnou, podzemními sklepy a nakonec zbořeným zámečkem a sýpkou. (

 

Hotel Společenský dům C)

postaven v roce 1936 podle plánu Vladimíra Karfíka na půdorysu trojlisté vrtule. Jeho otevření se zúčastnil prezident Edvard Beneš.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Otrokovice_hotel.jpg

 

Masarykova měšťanská škola D)

postavena stavebním oddělením firmy Baťa podle typového plánu stejně jako školy v Malenovicích a Loukách nad Dřevnicí pro obec Otrokovice v roce 1933. Před ní byla odhalena bronzová socha „prezidenta-osvoboditele“ Tomáše Garrigue Masaryka, která pak zmizela beze stop v období po roce 1948. Budova vyznačující se typickým baťovským stylem byla bohužel v nedávné době historicky zcela znehodnocena adaptací na nevýrazný bytový dům. Rovněž sochu či alespoň bustu prvního československého prezidenta a humanistického filozofa město dodnes postrádá.

Masarykova-skola.jpg, 89kB

 

Horní (Schönův) mlýn D)

 nejstarší zmínka o vodních mlýnech v Otrokovicích je z roku 1576: byly tehdy patrně tři (Kozinecký, Horní a Dolní) a využívaly sílu řeky Dřevnice k mletí obilí - hlavní potraviny té doby. Horní mlýn – od roku 1904 Schönův – se jako jediný z nich dočkal dnešních dnů. Na přelomu 19. a 20. století byl přebudován z vodního na parní pohon. Se zaniklým náhonem souvisí betonový splav na řece výše proti jejímu proudu.

 

Sídliště rodinných domů T.Bati C)

Baťovy domky v Otrokovicích

 

Sokolovna C)

budova postavená pro tělovýchovnou jednotu Sokol v roce 1925 a přestavěná na konci 30. let 20. stol. nese na pilíři plastiku sedícího sokola.

Sokol byl založen roku 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem v Praze jako sdružení českoslovanských tělovýchovných a kulturních aktivit v českých zemích i zahraničí (např. ve Vídni, mezi Čechy na Balkáně a východě Evropy nebo v severní a jižní Americe). Základem činnosti jsou tělesná cvičení doplněná o jiné sporty, národní a osvětovou složku. Místní organizace patřící ke Komenského župě a národní obci se pravidelně prezentovala na všesokolských sletech; členové se tradičně oslovují jako bratři a sestry, pozdravem je zlidovělé „Na zdar!“ a mezi hesla sokolů respektující smysl antické kalokagathie patří: „Ni zisk, ni slávu“, „Tužme se!“, „V mysli vlast“ nebo „V zdravém těle zdravý duch“.

Otrokovice, sokolovna.jpg

 

Radnice C)

Otrokovice, radnice.jpg

 

Jez  C)

Na Moravě

Jez Morava 1.jpg

 

Na letišti C)

přírodní památka

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický okres Uherské Hradiště, s.o.Napajedla

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Otrokovice

Historie obce C)

Archeologické nálezy objevené v katastru města svědčí o tom, že toto území je osídleno už od mladší doby kamenné. První písemná zmínka o Otrokovicích je obsažena v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (nové historické bádání ji datuje rokem 1141). Až do poloviny 14. století byly Otrokovice církevním majetkem, pak přešly do rukou světských a byly poznamenány jak léty sporů mezi feudálními rody, tak obdobím rozkvětu, kdy tu začaly růst usedlosti a grunty a rozvíjelo se rybníkářství. Asi roku 1576 byla v Otrokovicích postavena tvrz, která se stala centrem menšího panství vyděleného z Malenovic. To zaniklo ve 2. polovině 17. století přikoupením k velkému rottalovskému dominiu Napajedla. Ve 2. polovině 18. století byla tvrz nahrazena loveckým zámečkem a v jeho sousedství vznikla novostavba mohutné barokní sýpky.

V 19. století patřily Otrokovice a Kvítkovice do oblasti východní Hané. Jednalo se o poslední hanácké obce, neboť sousední Malenovice již k regionu Hané nepatřily. Podle soupisu obyvatel měly roku 1843 Otrokovice 804 obyvatel a Kvítkovice 363. V roce 1841 byla vybudována železniční trať pojmenovaná tehdy jako Severní dráha císaře Ferdinanda, která vedla z Vídně přes Břeclav a Ostravsko do Bochni v dnešním Polsku. Železniční zastávka však byla v Otrokovicích zřízena až v roce 1882. Roku 1899 byla do provozu uvedena přípojná lokální trať Otrokovice-Zlín-Vizovice.

V roce 1930 rozhodl koncern Baťa s ohledem na nedostatek vody a dopravní komplikace ve Zlíně o vybudování pobočného závodu v Otrokovicích. Pro výstavbu byly vybrány pozemky zvané Bahňák a Menšov u řeky Moravy na hlavní železniční trati Přerov – Břeclav. Výstavba sídliště byla zahájena v září 1930 podle urbanistického plánu Františka Lydie Gahury. V tomto plánu je také poprvé uveden název Baťov, zprvu jen pro firemní čtvrť[5]. Prvních osm továrních objektů bylo postaveno v roce 1931.[6] Pracemi na Bahňáku byl pověřen Jan Antonín Baťa. Problém jak zvednout terén kvůli podmáčenému terénu, vyřešil zcela originální myšlenkou, která se stala později i spouštěčem udělení titulu doctor honoris causa. Šlo o metodu splavování zeminy z kopce Tresný na protějším břehu řeky Moravy proudem vody dřevěným korytem až na místo stavby. V následujícím období je realizována další výstavba. Na volné ploše je zřízeno také hlavní letiště pro Zlín. V červenci 1932 zde nedlouho po startu zahynul při leteckém neštěstí šéf koncernu Tomáš Baťa. To také vyvolalo zájem koncernu na oficiální zavedení názvu Baťov pro celé město, což bylo uskutečněno v roce 1939. Do roku 1944 bylo postaveno 409 domů s 689 byty, v nichž bydlelo tři tisíce zaměstnanců. Ředitelem zdejších Baťových pobočných závodů (BAPOZ) byl chvíli i švagr Jana Antonína Bati – Josef Hlavnička. V roce 1938 je uveden do provozu Baťův plavební kanál, jehož severní vyústění bylo v přístavu v areálu továrny. Další baťovské projekty však zpomalila nebo zastavila válka. Po druhé světové válce byl BAPOZ znárodněn, v plánované výstavbě se nepokračovalo.[8] V roce 1946 byl městu navrácen název Otrokovice. Označení Baťov se však nadále neoficiálně používá pro čtvrť Bahňák.

Od 1. ledna 1949 byly Otrokovice a Kvítkovice součástí města Gottwaldova jako jeho XI. a X. městská čtvrť.[9]

Ke spojení Otrokovic a Kvítkovic došlo v roce 1960. Roku 1964 byly Otrokovice povýšeny na město.

V 70. a 80. letech 20. století došlo k dalšímu výraznému zásahu do života města. V důsledku mohutné bytové výstavby opět podstatně vzrostl počet obyvatel, tentokrát na více než dvojnásobek. Z Otrokovic se stalo dvacetitisícové město. Tato změna zároveň znamenala faktickou likvidaci původních Otrokovic - nové paneláky se stavěly přímo v centru města, na území bývalé vesnice Otrokovice. Tradiční zástavba byla z větší části „srovnána se zemí“ a namísto ní vyrostlo centrální sídliště. Zároveň byly demolovány památky lovecký zámeček a sýpka. Dnes tato část města nese název Střed. V nových panelácích pak našli bydlení obyvatelé původní i nově příchozí.

Kvítkovice si naproti tomu do dnešních dnů zachovaly svoji identitu připomínající venkovskou pospolitost.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1389

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (26.6.2015)

D) historie-otrokovice.czweb.org (26.6.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.6.2015