Střítež

(Strzyciez, Tritiesch)

Kostel sv.Michala Archanděla C)  D)

V obci se nacházel dřevěný kostelík zasvěcený sv. Michalu. Tento kostelík na počátku 19. století vyhořel. V roce 1806 byl postaven již zděný kostel a to na novém místě na vrcholu střítežského kopce a vytváří dominantu

http://www.trinecko.cz/foto/09)%20St%C5%99%C3%ADte%C5%BE/Kostel%20-%201.jpg

 

Fara

Vedle kostela,patrová s valbovou střechou a stodolou, dnes obytný dům, celkově zmodernizovaný

 

Evangelická hřbitovní kaple C)

V roce 1860 byla postavena hřbitovní kaple s věží, kde byl umístěn zvon o váze 117 kg. V roce 1970 vznikl požadavek na generální opravu hřbitovní kaple. Ale kaple byla natolik zchátralá, že byla navrhnuta k demolici. Bylo rozhodnuto postavit novou obřadní síň. Nová obřadní síň byla koulaudována 10. 10. 1972. Byla vybudována podle projektu ing. G. Nowaka a je inspirována švýcarským stylem. Místo věže má budova poměrně vysoký betonový pylon, pod jehož vrcholem je zavěšen původní zvon.

Stavba je v typické socialistické disharmonii autobusových zastávek vystavěna z podřadných a esteticky nevkusných materiálů a povrchových úprav. Poslední úpravy ještě zdůraznily rozpačité a depresivní pojetí celé stavby, kdy původně dělená okna byla nahrazena jednotným trojoknem a růžová tvrdá omítka přetažena oranžovou se šambránami. Plechové hliníkové střešní šablony byly nahrazeny stejně podřadným materiálem a to asfaltovou lepenkou s posypem v hnědém odstínu.

 Opravená evalngelická kaple

 

Kaplička sv.Marka C) D)

pochází z roku 1860. Na okraji obce. Tato kaplička je soukromým majetkem. Je zděná ve tvaru rotundy a najdeme ji na Malých Koplích, kde se ještě za 2. světové války konaly procesí v den sv. Marka z místního kostela.

http://www.trinecko.cz/foto/09)%20St%C5%99%C3%ADte%C5%BE/Kapli%C4%8Dka.jpg

 

Kamenný kříž

U silnice

 

Pomník Jos.Mánesa C)

Dne 24. 7. 1955 byl odhalen pomník malíři Josefu Mánesovi, který se nachází u rozcestí směrem do Smilovic. Pomník z godulského pískovce navrhl akad. sochař Karel Vávra a umělcův portrét akad. sochař Zdeněk Šejnost. Josef Mánes v obci Střítež v letech 1846-1854 sbíral náměty pro své obrazy a zachycoval v nich krásy zdejší krajiny. Pobýval v těchto letech v blízké hájence u příbuzných. Roku 2005 (obec Střítež měla 700 let) byl pomník opraven. Verš na desce je od Petra Bezruče : "Chodils zde před léty rád - Byl Ti Těšínský kraj drahý, - budem Tě vždy vzpomínat - nádherný malíři z Prahy."

http://www.trinecko.cz/foto/09)%20St%C5%99%C3%ADte%C5%BE/M%C3%A1nes%C5%AFv%20pomn%C3%ADk%20-%201.jpg

 

Zámek C) B)

Poslední šlechtičtí majitelé sídlili patrně v nevelkém zámečku o němž je několik písemných zmínek. Jeho posledním majitelem byl před rokem 1792 Karel GottfriedLogova. Po roce 1792 kdy došlo k převodu střítežského velkostatku na Těšínskou komoru, tento zámeček zchátral a byl přestavěn a jeho hmota použita do nové budovy správy velkostatku s bytem pro správce velkostatku. Původně zřejmě šlo o větší zděnou budovu, které se pak nadále říkalo zámeček. Ještě v padesátých letech 20. století tato budova sloužila svému účelu a poskytovala ubytování správcům statního statku, ale poté co v roce 1977 byla postavena nová správní budova na místě starého kravína, původní budova čp. 45 byla používána jako sklad, závodní kuchyně, převlékárny a podobně. Jako nevyužívaná budova postupně chátrala, takže s odstupem času byla její část pro nepříznivý technický stav demolována. Stávající zbytek objektu je dnes již v žalostném stavu a je v soukromých rukou.

http://www.hrady.cz/data_g/3841/78340.jpg

 

[Tvrz] C) B)

Obec Střítež vznikla pravděpodobně ve 12. nebo 13. století, písemné prameny však o jejich osudech mlčí. Pravděpodobný vznik obce zřejmě souvisel s úsilím těšínských knížat o zvýšení důchodů ze svého knížectví, kdy osazovala pustá a zalesněná území svého panství osadníky, nebo darovala za věrné služby svým dvořanům, šlechtě nebo měšťanům pusté části svého území a tito pak takto získané majetky kolonizovali.

Obec se uvádí v soupise biskupských desátků z roku 1305 jako „Treshes“. Ves byla s největší pravděpodobností alodním statkem. Feudální majitelé panství se často střídali. Byli to povětšinou příslušníci nižší šlechty a různého původu. Právě některý z těchto nižších šlechticů mohl ve středu obce vybudovat své drobné sídlo – tvrz.

Kolem poloviny 15. století ji držel JešekBukova, který se jí v roce 1483 v červenci vzdal ve prospěch knížete Kazimíra. Téhož roku v září daroval 2 hřivny z platu ze vsi Stříteže oltářníku při farním kostele v Těšíně Jan z Koňákova. V roce 1520 držel Střítež spolu s Fryštátem a Doubravou Jiří Střítežský. V roce 1529 se Jan Střítežský starší ze Stříteže vzdal po smrti svého bratra Jiřího nároku na Střítež ve prospěch jeho syna Volfa IzaiášeFryštátu. V roce 1566 držel Střítež Václav HynalKornic, v roce 1575 Franc HynalKornic, v letech 1570 – 1594 – Jan Jeřábek z Mořkova jehož manželkou byla Marta HynalovnaKornic. Jeřábkové prodali Střítež roku 1594 Danielu Zeměckému ze Zemětic a oba se z knížectví vystěhovali. V letech 1594 – 1598 je tedy Střítež v držení Daniela Zeměckého ze Zemětic.

V roce 1602 je tu uváděna Hedvika KreutnerováRosenbachu, roku 1616 Petr MitrovskýNemyšle. V letech 1625 – 1634 je zde jeho syn Petr mladší Mitrovský a v letech 1634 – 1649 Václav Mitrovský. Po jeho smrti roku 1649 drží Střítež vdova Dorota Mitrovská, rozená RouseckáEjvaně, která hned následujícího roku přenechává statek svému příbuznému Karlu MitrovskémuNemyšle. Těmito drobnými šlechtici patrně končí i souvislost se zdejší tvrzí. Další šlechtické rody jsou již s velkou pravděpodobností spojeny s osudem zdejšího zámku.

http://www.hrady.cz/data_g/3842/34094.jpg

Hájovna D)

Lesní správa

http://www.trinecko.cz/foto/09)%20St%C5%99%C3%ADte%C5%BE/Lesn%C3%AD%20spr%C3%A1va%20-%201.jpg

 

Památný strom C)

Borovice hedvábná – vejmutovka (Pinus strobus) dvojice Obvod kmene (v 1,3 m výšky): borovice č. 1) 326 cm a borovice č. 2) 370 cm, Výška stromu: 42 m a 42,5 m, Výška koruny: 25 m a 27 m. Stáří: více než 200 let

 

Zpět na okres

 Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Těšín

1961 Okres Frýdek-Místek

2003 Pověřený městský úřad

 

image030.jpg

Historie obce A)

Obec střítež patří mezi nejstarší obce zdejšího regionu. První dochovanou zmínku o obci najdeme v soupisu desátků vratislavského biskupa z roku 1305.K významu obce přispěla i její výhodná poloha silnic.

Po rozdělení dřívějšího knížectví Opolského v roce 1282 se ujal těšínského knížectví Vladislavův syn Měšek.V roce 1316 převzal Těšínsko kníže Kazimír, syn Měškův.

Takže můžeme říci, že obec vznikla do konce 12. století. Feudální majitelé panství se často střídali. Byli to vesměs příslušníci nižší šlechty a byli různého původu. Od roku 1483 už držel Třítež Jan z Koňakova. Dalšími držiteli byli Hynalové z Kornic, Daniel Zemecký ze Zemětic, potom Hedvika Kreutnerová z Rosenbachu.

Od roku 1625-1634 se stávají držiteli Tříteže Mitrovští z Nemyšle, kteří již od roku 1610 drželi i Hnojník. Dalším držitelem byl Karel Gottfried Logau. Tento šlechtic byl posledním majitelem panství z řad drobné zemanské šlechty.

V roce 1825 nabyl panství arcivévoda Karel a po jeho smrti syn Albrecht. Posledním majitelem z rodu Habsburků byl kníže Bedřich, jemuž po 1. světové válce byly statky zabaveny československým státem. Do roku 1792 bydleli majitelé panství převážně na zámečku, který byl údajně postaven na střítežském kopci, kde se tenkrát nacházelo centrum obce s dřevěným kostelíkem a farou.

Dále stojí za zmínku, že obec Třítež a Vělopolí tvořily po dobu 200 let jeden administrativní celek.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

615 (40% P)

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 990

 

 

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) obecstritez.cz (27.11.2014)

B) hrady.cz (10.10.2008)

C) regionbeskydy.cz (10.10.2008)

D) trinecko.cz (30.6.2014)

E) cs.wikipedia.org (30.6.2014)

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2014