Kód CZ 669

Bohdíkov

(Český, Dolní, Böhmisch Märzdorf)

Osada: Horní Dvůr

Připojené: Komňátka, Raškov

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4)

Na místě dřevěného kostela, Barokní, 1725, monumentální koncepce NKP 841

BohdikovKostel.jpg

 

Fara Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4)

1836

 

Hřbitov Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4)

U kostela s vysokou kamennou zdí

 

Socha Zdroj C)

Ve výklenku na průčelí kostela

 

Socha Zdroj C)

Ve výklenku na průčelí kostela

 

Socha Zdroj C)

Ve výklenku na štítu kostela

 

Erb  Zdroj A)

Na kostele

 

Busta T.G.Masaryka  Zdroj A)

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/1089.jpg

 

Památník padlým

Před kostelem

 

Tvrz – Hostinec Zámeček Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4) Zdroj C) Zdroj A)

Č.p.55, 2.pol.16.stol., po 1622 pro hospodářské účely společně s dvorem a v 19.stol.upravena na hostinec. Bohdíkov původně náležel k novohradskému panství a po jeho rozpadu od konce 15. století připadl panství losinskému. V letech 1564 až 1569 se zde připomíná Tobiáš Prog z Velmic jemuž v roce 1560 Jan mladší ze Žerotína postoupil ještě další obce – Hrabenov a Raškov. Z nich vytvořil samostatný statek a zde po r. 1560 nechal postavit Tvrz Bohdíkov, která se prokazatelně poprvé uvádí v roce 1576. Dalším jejím držitelem se stal roku 1592 Jan Odkolek starší z Oujezdce, který je v písemnostech uváděn právě při koupi temenického a bohdíkovského statku.

Pro účast na stavovském povstání v letech 1618-1620 byly oba statky jeho synovci – Janu mladšímu Odkolkovi zkonfiskovány a předány knížeti Karlu z Lichtenštejna. Od roku 1622 se tvrz stala součástí rudského velkostatku knížat Lichtenštejnů. Za jejich panování tvrz ztratila residenční charakter a změnila se v hospodářský objekt.

Roku 1446 měla obec svobodný dvůr s tvrzí, která stála na místě dnešní "Krčmy". V tehdejší době se jí říkalo zámeček a připomíná se v roce 1578 a 1592, kdy bylo jednáno o připojení osady k urbáři Leichtenštejnů. Po roce 1570 přešla obec do poddanství Tobiáše Prokopa z Venic, v roce 1598 na Jana Odkolka z Oujezda. Když mu byla roku 1622 odňata účast na českém odboji, přešla obec k rudskému panství Liechtenštejnů.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Bohd%C3%ADkov_01.JPG/1024px-Bohd%C3%ADkov_01.JPG

 

Vápenka Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4)

Kruhová, 2.pol.19.stol. výroba ukončena 1979

 

Škola  Zdroj A)

1819

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/1097.jpg

 

Sokolovna  Zdroj A)

 

 

Mlýn Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4)

Na počátku 19. století byl založen na náhonu řeky Moravy mlýn a později o sto metrů výše pila, která byla poháněna vodním kolem. V roce 1870 byla doplněna o rámovačku na řezání dřeva a k této pak byla přistavěna budova slévárny a mechanická dílna. Majitelem byla firma Beneschel a Kratschmer ze Šumperka, správcem byl ustanoven Eduard Kanzler. Správce Kanzler si v roce 1912 zakoupil i pilu v Raškově od vdovy Schenkové. Vystavěl i novou pilu s dvojitou turbínou pro pilu a mlýn, které v roce 1941 vyhořely.

V prostorách bývalého mlýna byla koncem 19. století založena nájemcem Hilariusem Duscherem mechanická dílna na výrobu strojů pro průmysl sklářský a slévárenský. Oba objekty odkoupil pan Karel Matoušek z Chromče, který postavil i obytnou vilu číslo popisné 167 v Bohdíkově, která se stala majetkem firmy. V roce 1912 byly objekty pronajaty židovské firmě Flesch ze Šumperka. V roce 1920 tyto objekty zakoupili Ludvík a Anna Kusákovi, kteří majetek později předali Rudolfu a Vlastě Kusákovým. Noví majitelé změnili výrobu na dřevoobráběcí stroje a slévárnu odlitků. Po roce 1945 vyráběla firma Rudolf Kusák grafické a papírenské stroje. V roce 1948 byla firma znárodněna a začleněna do více jiných firem. V současné době zde sídlí firma JESAN KOVO s.r.o. Šumperk, provoz Bohdíkov.

 

Dům

 

Dům

 

Roubená stodola

U č.p.35

 

Vila  Zdroj A)

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/1094.jpg

 

 

Zpět na

okres

1397 panství Ruda nad Moravou

Politický i soudní okres Šumperk

1961 Okres Šumperk

1960 připojena Komňátka a Raškov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj 4)

348 m.n.m., první zmínka 1350

Vznik dnešní vesnice Bohdíkov a jejích přilehlých osad Raškova Vsi, Raškova Dvora, Komňátky a části Aloisov, které patří mezi nejstarší obce šumperského okresu, zapadá do historických událostí v této oblasti. Souvisí s postupující slovanskou kolonizací z moravského vnitrozemí, vznikem nových sídlišť při toku řeky Moravy a jejích přítoků, t.j. řeky Desné, Branné a Krupé. Již dávno před velkou kolonizací ve 13. a na počátku 14. století vedla údolím řeky Moravy stará obchodní stezka do Kladska a Slezska, zvaná jantarová, spojující Středomoří s Pobaltím. Svědčí o tom slovanské názvy řek a osad v této oblasti. Například název Komňátka je pravděpodobně odvozen od "komnata", místa odpočinku putujících kupců. Kolem roku 1201 - 1216 se vytvořila kolem řeky Moravy celá řada malých slovanských osad, mezi nimi i obce Bohdíkov, Raškov a Komňátka.

První písemná zmínka o Bohdíkově a Raškově se uvádí kolem roku 1351, první zmínka o Komňátce je uvedena v roce 1397 a první zmínka o založení Aloisova se objevuje koncem 18. století, kdy byl Aloisov založen knížetem Aloisem z Liechtenštejna.

První název, pod kterým je obec Bohdíkov známa, je Villa Martini (vesnice Martinova), německy Marzdorf (vesnice březnová), v roce 1397 se nazývá Budíkov a teprve potom Bohdíkov. První název osady Raškov byl Villa Nicolae (vesnice Mikulášova), německy Nicles, později Rasskow a nakonec Raškov.

Bohdíkov, pak Český Bohdíkov, nejseverněji položená česká obec v pohraniční oblasti, stále sváděla v minulosti zápas o udržení svébytnosti a českého jazyka, neboť byla obklopena obcemi, které již v minulosti podlehly německému tlaku v důsledku kolonizace českého pohraničí německým obyvatelstvem. Po Bílé hoře pak připadly tyto oblasti zcela německé šlechtě.

Výhodná poloha obce Bohdíkov a jejích přilehlých osad při obchodní stezce však přinášela zdejším obyvatelům utrpení, bídu a zkázu v době českouherských válek. V této době byly vesnice zpustošeny, mnoho lidí zemřelo následkem různých šířících se epidemií a hladem. Za třicetileté války měla osada 24 usedlíků, v roce 1660 přibylo dalších šest chaloupek. V roce 1677 zde žilo čtrnáct sedláků, jeden zahradník a třináct chalupníků bez polí, všichni s českými jmény. Rychtářem byl Jakub Šimek, který měl v pečeti radlici se šesti hvězdami a nápisem "e;Peczel - dediny - Bohdykowa"e;. V roce 1793 zde bylo 93 domů a 682 obyvatel, v roce 1839 již 118 domů a 866 obyvatel. V roce 1921 se napočítalo 159 domů a 1 109 obyvatel, z nichž bylo 549 mužů a 560 žen, z celkového počtu bylo 991 Čechů, 105 Němců a 13 cizinců.

V době uherských válek byl zničen rozlehlý Nový hrad v novohradském panství Žerotínů, vypínající se nad osadou Raškov. První písemná zmínka o tomto zeměpanském hradu byla v roce 1374. Při jeho založení se Bohdíkov stal jednou z jeho poddanských vsí. Před rokem 1400 byl zástavním držitelem panství Nový hrad Boreš z Rýzmburka a Jindřich Lefl z Lazan. Kolem roku 1400 od nich zástavu vykoupil Mikuláš z Lobkovic, který zemřel v roce 1435. V roce 1423 dal král Zikmund Nový hrad lénem Benešovi z Valdštejna, který celé panství držel až do roku 1438. Po něm jsou jako držitelé ještě známi Bernart ze Šumperka a Jiřík Tunkl z Brníčka. Historicky je dokázáno, že v roce 1490 už hrad ležel v rozvalinách.

V roce 1346 zřídil císař Karel IV. biskupství v Litomyšli, do kterého byl začleněn i děkanát šumperský s 24 farami, kostely a kláštery. Mezi nimi jsou jmenovány i obce Bohdíkov a Raškov, které měly v této době dřevěné kostely s farou. V roce 1678 prastarý dřevěný kostelík s farou v Bohdíkově vyhořel a fara přešla k Rudě. Nynější kostel sv. Petra a Pavla vybudoval deset roků po moru v roce 1725 nekatolík kníže Josef z Liechtenštejna. Od roku 1836 zde byla i duchovní správa.

V obci také v té době docházelo k výraznému rozvoji průmyslu. Většina závodů a továren však patřila německým továrníkům.

Přímo v naší obci byly v provozu dvě vápenky, které patřily německé firmě A. Eisenstein ze Šumperka. První z nich byla postavena v roce 1872, druhá větší a modernější byla uvedena do provozu v roce 1929.

Železniční dráha byla v obci postavena v roce 1892 a silnice přes obec byla vybudována v letech 1892 - 1894. O 65 roků dříve, v letech 1827 - 1833, byla postavena silnice ze Šumperka do Goldštejna, a to robotou. Každá obec panství Ruda a Goldštejn musela vybudovat kus silnice.

První vyučování v obci započal učitel Jan Matýs, rodák zdejší obce v roce 1799. V roce 1819 daroval kníže Liechtenštejn pozemek a dřevo na stavbu dřevěné školy, kde se potom vyučovalo. V roce 1859 se započalo se stavbou nové přízemní zděné školy, která byla dokončena v roce 1860. V roce 1880 byla rozšířena na dvojtřídní. V roce 1884 byla provedena přístavba prvního patra. Zde potom vznikl byt pro podučitele a další třída. Kapacita školy tím dosáhla počtu 200 žáků. Mateřská škola byla postavena v obci v roce 1909 "Školským spolkem moravským" se sídlem v Zábřehu za obnos 3 300 zlatých.

 

Rok

obyv.

domů

1677

 

 

1749

1793

682

98

1834

866

118

1900

1280 (69N)

154.

1927

1109

1930

1090 (108N)

1950

846

204

1991

805

187.

 

www.bohdikov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

3) Vlastivěda šumperského okresu 1993

4) Vlastivěda moravská 1932

 

A) bohdikov.cz (21.8.2016)

 

 

Kód CZ

Horní Dvůr

Kaple sv.Floriána Zdroj A)

http://is.hvjdesign.eu/galerie/fotky/3507.jpg

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.8.2016

Předchozí editace: 3.3.2008