[Bělá]

(Seibersdorf)

[Kaple sv.Alfonse] B)

1842, Oltářní obraz sv. Alfonse namaloval novojíčínský malíř Berger. opravována v letech 1887 a 1927.

 

Památník padlým B)

 

[Škola] B)

1853, 1930 měla 1 třídu a 42 žáků

Škola

 

Mlýn B) C)

jihozápadně od obce stával mlýn, v roce 1911

Bělský mlýn

Zpět na

okres

Panství

 Politický a soudní okres Šternberk

1946 Vojenský prostor Libavá

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce B) C)

570 m.n.m.

Zemědělská horská obec ve východní části okresu  Založení obce je datováno 1364, kdy je obec jmenována v listině o mostním mýtě pod názvem Zeyffersdorf. Český název byl do r. 1918 Hučovice nebo Hunčovice. Zemědělská půda zdejšího katastru měla rozlohu 697 ha, obec měla svůj lom, mlýn, hasičský spolek, mlátící družstvo (od r. 1911) a 2 hostince. Elektrický proud byl do obce zaveden r. 1920. Nejsilnější polit. stranou v obci za první republiky byla agrární BdL. Obec byla zdemolována po vytvoření vojenského prostoru po r. 1946.

Bělá byla obec, původně ležící dva kilometry jihovýchodním směrem od městečka Domašov nad Bystřicí při toku Bělského potůčku (Dorfbach) ve výšce 570 m n. m. Její poloha byla umístěna na pomyslné hranici úpatí pohoří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Intravilán Bělé se nacházel v údolí, kterým podélně vedla cesta od západu k severovýchodu, severně se napojující na silnici mezi Domašovem a Heroltovicemi. Nejvyššími body v katastru Bělé byl na severu Dvorský kopec (Erhberg) (606 m) a v jižní části bělského katastru kopec Strážiště (Wachtberg) (639 m). Zástavba byla tvořena jednotlivými domky rozesetými po obou stranách údolí oddělenými od sebe zahradami a loukami. Východním směrem od obce směrem k Městu Libavé se pak nacházely rozsáhlé pastviny. Na jihozápadě sousedila Bělá s katastrálním územím Jívové, celou svou východní stranou pak hraničila s katastrem Domašova nad Bystřicí. Na severu to pak byly Nová Véska a Norberčany, na východě pak Heroltovice spadající již do historického přerovského kraje. Jižní část tvořila hranici se Smilovem

Bělá byla založena patrně v poslední čtvrtině 13. století, kdy po rozdělení tohoto území jako majetku olomouckého kláštera Hradisko a olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku došlo zároveň k osídlování a pravděpodobnému založení obce jakožto hornické kolonie pro zde se nalézající ložiska snad stříbrných a zlatých rud, zejména bezpečně doložitelných rud železných. Nejstarší zmínka o Bělé pochází z roku 1364, kdy je uvedena pod jménem Zeyffersdorf, o něco později roku 1383 pak pochází český název Bělá. Řidčeji se do roku 1918 používalo též českého toponyma Haučovice, po vzniku ČSR se název ustálil v dnes používaném tvaru. V roce 1400 část vesnice náležela drobnému biskupskému manu Znatovi, v roce 1403 obec připadla k části Medlic, v nejstarších berňových registrech moravských z roku 1516 je pak Bělá součástí panství Šternberk. V roce 1842 byla za finančního přispění hraběte Aloise z Liechtensteinu postavena kaple svatého Aloise s oltářním obrazem malovaným malířem Bergerem z Nového Jičína, osazená dvěma zvony, ke které vedla křížová cesta. Obživu nacházeli bělští obyvatelé částečně v zemědělství a částečně v lesnictví. Na soutoku Bělského potůčku a řeky Bystřice (německy Stollenbach) jihozápadně od obce stával mlýn, v roce 1911 bylo založeno mláticí družstvo. V roce 1945 došlo k vysídlení původního německého obyvatelstva a k pomalému osídlování obyvatelstvem českého původu, nicméně v roce 1949 z důvodu zřízení vojenského prostoru Libavá byli stávající obyvatelé opět vystěhováni a obec soustavně ničena, dnes na nepatrné stopy základů domů a terénních úprav zcela srovnána se zemí.

 

Rok

obyv.

domů

1854 

246

 

1927

277 N

 

1930

260(1Č)

49

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

B) libavsko.ic.cz (12.11.2011) libavsko.eu (7.3.2015)

C) cs.wikipedia.org (7.3.2015)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.3.2015