Kód CZ

Jinonice - Praha XVII.

(Ninowitz)

Osada: Butovice

Kostel sv. Vavřince C)

Vavřinecká, U Opatrovny Kostel sv. Vavřince, zvonice, hřbitov s ohradní zdí a branou. Památkově chráněno od 3. května 1958.

http://pamatky.praha.eu/public/c0/cb/ea/1053571_140342_kostel_sv_Vavrince_pred_1.jpg

 

Zvonice

http://foto.turistika.cz/foto/8381/7031/full_6dc9cb_102887.jpg

 

Fara

 

Zámek C)

Na Vidouli 1/1, Řeporyjská 1/2, 2/6

parc. 265/1: zámeček čp. 1, sýpka, býv. fara, býv. pivovar, stáj, chlév, kašna

parc. 266/7: altán

parc. 266/1: park

parc. 267/1: zahrada

parc. 1342/14: sklepy

parc. 265/2 (bez staveb), 265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12 (bez staveb), 265/13, 265/14, 265/15. 266/2, 266/5 (bez staveb), 266/6 (bez staveb), 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 268, 270

Památkově chráněno od 3. května 1958.

Zámek Jinonice, z Karlštejnské.jpg

 

Usedlost č.p. 7 C)

U jinonického rybníčka 7/1.: obytná budova čp. 7, hospodářské budovy, chlév, stodola. Památkově chráněno od 3. května 1958.

U jinonického rybníčka 1.jpg

 

Usedlost č.p. 13 C)

Karlštejnská 13/33: obytná budova, kolna. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Jinonice, Karlštejnská 33 a 35.jpg

 

Usedlost č.p. 17 C)

Karlštejnská 17/35, U jinonického rybníčka 17/4: obytná budova, zahrada. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Jinonice, Karlštejnská 35 a 33.jpg

 

Továrna Walter C)

Klikatá 329/1, parc. 957. Strojírny - býv. továrna Walter. . Památkově chráněno od 31. srpna 2009.

Klikatá, Waltrovka (11).jpg

 

Hradiště C)

na ostrohu nad Dalejským potokem. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Butovice, archeologické stopy. Památkově chráněno od 3. května 1958.

Nové Butovice, od hradiště Butovice.jpg

 

Vodovodní síť Vidoule C)

Na Pomezí, Karlštejnská, Pučova, Na Vidouli Vodovodní síť - vodovod Vidoule, přívodní štoly, čistící šachta I, čistící šachta II. Parcely 1402 (vodojem), 265, 289, 1388, 1430, 156, 1509, 1517/1. Památkově chráněno od 6. března 1998.

Vodovodní síť Vidoule, šachta v ulici Na Pomezí, Jinonice.JPG

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hlavní město Praha

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

O tom, že území Jinonic bylo osídleno nejméně před cca 20 000 lety svědčí archeologické nálezy z Prokopské jeskyně z poslední doby ledové. V mladší době kamenné se tehdejší zemědělci usadili na vysokém ostrohu, na němž vzniklo slovanské hradiště, které vzniklo zřejmě v 9. století a zaniklo v 11. století. Pravěké osídlení zde bylo velmi husté, což potvrdila obrovská řada archeologických nálezů, nalezených na území stodůleckých sídlišť těsně před jejich stavbou. V Jinonicích objevili archeologové pohřebiště z mladší doby železné.

Ves Jinonice pod vrchem Vidoulí je jmenována roku 1088 v zakládací listině kolegiátní kapituly na Vyšehradě jako Ninonice (odvozeno od osobního jména Ninoslav) společně se vsí Butovice. Tehdy zde kapitule patřil jeden dvůr s poli a tři poddaní. Zbytek zůstal v majetku českého panovníka (tehdy to byl Vratislav II.). Na konci 13. století tu byl vystavěn panský dvůr, který je v roce 1620 popisován jako tvrz. Během husitských válek byl zdejší církevní majetek zabrán pražany a v průběhu třicetileté války byly celé Jinonice zpustošeny. Roku 1547 byly zkonfiskovány Ferdinandem I. Později koupil celé jinonické panství Albrecht Pfefferkorn z Ottopachu. Po jeho smrti v roce 1619 získala panství jeho dcera Jolana. V první polovině 17. století získali Jinonice Michnové z Vacínova. Pavel Michna z Vacínova nelenil a roku 1623 a koupil kromě Jinonic, Butovic a Nové Vsi také Hlubočepy, Řeporyje, Košíře, Radlice a část Smíchova. Hlubočepy nakonec jeho syn Václav prodal vzhledem k finančním problémům staroměstským jezuitům v roce 1669. Roku 1678 koupil panství Georg Ludwig von Sinzendorf. Ten byl však taktéž zadlužen, a tak od něj roku 1684 koupil celé panství Ferdinand Vilém, kníže ze Schwarzenbergu pro svého synovce Jana Adolfa. Ten se stal zakladatelem Hlubocké větve, neboť skoupil pozemky v Třeboni a Hluboké nad Vltavou. Jelikož tvrz v té době byla již nevyhovující soudobým nárokům, začal Ferdinand Vilém stavět na jejím místě nový zámek s hospodářským zázemím, který byl později ještě několikrát přestavován. Na počátku 19. století byl zámek přestavěn známým královským stavitelem Mathiasem Hummelem. V letech 1803–1805 v Jinonicích působil stavitel Ignác Alois Palliardi. Roku 1815 byla přestavěl Karel Pollak zámeckou sýpku. Zámek má značné hospodářské zázemí, bylo zde sídlo faráře, úředníků, čeledi, po roce 1684 zde Schwarzenbergové nechali vystavět pivovar, navržený jejich dvorním stavitelem – švýcarským stavebníkem Giacomem Antoniem de Maggi, který se svým bratrem Giovannim Pietrem pracoval mj. na zámku v Toužetíně. Činnost pivovaru sloužil až roku 1896. V pravém křídle zámku stála sýpka, byly zde také chlévy s přilehlou stodolou. V 18. století byla přistavěna další hospodářská stavení. V zámku tehdy sídlila správa velkého panství, do kterého spadaly Butovice, Nová Ves, Radlice, Zlíchov, část Smíchova, Košíře a Klukovice. V letech 1803–1805 zde pobýval a působil český národní buditel, básník a lingvista Antonín Jaroslav Puchmajer, který zde psal některá svá díla – např. zde dokončil Pravopis česko-ruský a spolupracoval zde s Josefem Dobrovským. Na jeho počest je umístěna nad zámeckou vstupní branou v průčelí pamětní deska. Nad tímto portálem je dodnes také erb Františka Viléma ze Schwarzenberga, na nádvoří můžeme spatřit kašnu a sluneční hodiny. V roce 1920 prodali Schwarzenbergové (Hlubocká větev rodu) celé Jinonické panství pražské obci. Krátce poté, v roce 1922, byly Jinonice připojeny ke Praze. Zámek je obehnán dlouhou zdí, za kterou bylo postaveno několik domů. Dnes zámek slouží k hospodářským účelům, v blízké době by měl být přestavěn na luxusní hotel.

V místní části Butovice je zajímavý historický, původně románský kostel sv. Vavřince. Byl vystavěn koncem 11. století a předpokládá se, že jeho stavba souvisela se zdejším slovanským hradištěm Butovice. Pod kostelem svatého Vavřince dnes stojí poslední dvě bývalé vsi, které patřily do jinonického panství a dodnes jsou součástí jejich katastru – Butovice a Nová Ves.

Na přelomu 19. a 20. století žilo v Jinonicích asi 800 osob, většina z nich pracovala na schwarzenberském statku, někteří v Praze. Po roce 1918 začala pod Vidoulí hromadná výstavba rodinných domků, rozsáhlá výstavba pokračuje dodnes.

Během druhé světové války byla v Jinonicích postřílena ruskými vojáky skupina bojovníků Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova (ROA). Jejich těla jsou dodnes zakopána na poli blízko ulice Souběžná IV. 14. února 1945 při náletu 8. americké letecké armády měly dopadnout letecké pumy na továrnu Walter, několik bomb však poničilo obytné domy na sousední Farkáni ve Starých Radlicích. Během náletů velmi dobře posloužily zdejším a okolním obyvatelům jako úkryt jeskyně v bývalých lomech na vrchu Vidoule. Vidoule jsou jedním z nejvýše položených míst v Praze - v 50. letech zde bylo za přísného utajení vystavěno Velitelské stanoviště 71. protiletadlové raketové brigády, které bylo využíváno až do roku 1985.

Jinonicemi protéká Jinonický, Prokopský a Dalejský potok. Na Jinonickém potoku jsou dnes tři rybníky (Panský, Jinonický a Butovický) a jedna retenční nádrž, která je trvale vypuštěná. Informační tabule u rybníků mj. také upozorňují na nedostatek vody, který byl způsoben urbanizací v jejich okolí. Město se již několikrát pokoušelo tyto potíže odstranit, dodnes však není problém vyřešen. Podél toku Dalejského potoka stálo dříve asi deset mlýnů, dodnes se ale nedochoval ani jeden z nich. Zničen byl také poutní kostel sv. Prokopa z druhé poloviny 17. století. Padl jako oběť bývalého komunistického režimu roku 1975. Známá Prokopská (synonymum Svatoprokopská) jeskyně byla zničena již v letech 1883–1887 během činnosti Prokopského lomu. Byla dlouhá asi 120 metrů. Podle legendy zde sv. Prokop byl vyrušován ďábly během překládání Bible. Proto je zahnal křížem a protože vchod do jeskyně byl zatarasený, museli hlavami prorazit strop 9 metrů vysoké tzv. Čertovy síně (jeskyně měla více vchodů). Sv. Prokop je historicky doložená postava – byl kanovníkem, po roce 995 se uchýlil do ústraní do Dalejí v Jinonicích a později do jeskyně v Posázaví, vedle níž si postavili kapli Panny Marie. Zde se k němu přidali další mniši, kteří v čele s ním přijali řeholi sv. Benedikta. Při knížecím lovu se zde setkal s Oldřichem, který dal mnichům četné pozemky a ti poté založili Sázavský klášter. Ten byl dokončen roku 1039 a byla zde udržována staroslověnská kultura. Jeho sázavský hrob se později stal poutním místem. Poutě se konaly i k jeskyni v Prokopském údolí, kde bývala Prokopova poustevna z roku 1715 a ke kostelu sv. Prokopa na vrcholu skály. Název Prokopského údolí je tedy odvozen od samotného světce. V kostelíku, který stával na Prokopské skále ukrývala jinonická odbojová skupina za protektorátu zbraně. Kostelík byl po celý rok zavřený, jen o pouti byla sloužena mše. Ve zpovědnici a v sakristii byly ukrývány pušky, pistole a náboje

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.6.2015)

 

 

 fotografie

 

 

Butovice

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.6.2015