Šťáblovice

Připojené obce: Lipina, Vendelín

Kostel sv.Vavřince D)

Postaven na současném místě na náklady lenního pána Kašpara Rotrmberka z Ketře a vysvěcen v roce 1603, jak tom svědčí dosud dochovaný nápis s erby na věži kostelní : "Léta 1603 já Kašpar Rotmberk z Ketře na Štáblovicích dal jsem tento kostel s pomocí Boží na svůj náklad vystavěti ke cti a chvále Spasitele." Z této doby se dosud dochovalo 6 náhrobních pískovcových desek.

Původní kostel byl 12 m dlouhý, 6 m široký a místo v něm bylo pro 320 osob. Presbytář byl klenutý, loď měla deskový strop, pavlač dřevěný a na něm varhany. V lodi byly tři oltáře, hlavní sv. Vavřince, boční Bolestné Matky Boží a Spasitele. Pod lodí byla krypta. Podle dokumentu, který byl nalezen ve věži kostela v roce 1994, usuzujeme, že kostel byl v roce 1755 opravován.

Kostel časem nevyhovoval a tak v roce 1854 se začalo se stavbou nového kostela. Stavba byla dokončena v roce 1855. Je vystavěn z cihel, dílem z kamene, strop palachový, dlažba kamenná, střecha břidlicí kryta, věž však zůstala původní z roku 1603. Je 23 m dlouhý, 8.86 m široký, kromě síně pod věži, která je 5.50 m dlouhá a 3.77 m široká. Kostel má 7 velikých okem, na epištolní straně 3 a evangelní straně 4. Hlavní oltář sv. Vavřince, boční oltáře sv. Salvatora a sv. Anny, křtitelnice, křížová cesta, 25 kostelních lavic, kazatelna, vzadu lodě 2 zpovědnice. Vchody do chrámu jsou tři, hlavní, pod věží, boční na straně polední a přes sakristii, čtvrtý vchod na kůr a věž je zvenku.

 

Fara

 

Kaplička

Před kostelem se sochou sv.J.Nepomuckého

 
Kříž
Před zámkem, sokl s erbem

 

Kříž

Před zámkem, sokl

 
Pět křížů D)

U hlavní cesty z Opavy na Vítkov upoutá naši pozornost nezvyklý jev "pěti křížů". Tak jsou nazývány lidmi z okolí. Ve skutečnosti jsou to jen tři kříže, nejvyšší uprostřed s Kristem, po stranách menší s dvěma lotry a mezi nimi jsou dva kůly na níž jsou postavy Panny Marie a sv. Jana, jak to kdysi bylo na hoře Kalvárii za doby umučení Krista. Kříže jsou ve Štáblovicích od dávné doby, pověst vypravuje, že byly postaveny z vděčnosti před ochráněním Štáblovic před drancováním Švédů za třicetileté války.

Popis: image010

 

Dřevěný kříž – Králův D)

Na cestě z Uhlířova do Štáblovic,s figurou Ježíše Krista, natočený k vesnici.

 

Dřevěný kříž – Hopův D)

Směrem k Benkovicícm.

 
Zámek D) C

Držitelé štáblovického léna sídlili na tvrzi ve vsi. První zprávu o ní máme až z roku 1528. Kašpar Rotrmeberk z Ketře, ketrý zíslal štáblovické léno v roce 1558, dal tvrz přestavět na menší renezanční zámek. Behěm druhé poloviny 17. století, asi za Jana Lescauranta, velitele olomoucké pevnosti, který vlastnil léno od roku 1654, byl původní renezanční zámek přestavěn do barokní podoby. Svůj nynější vzhled získal v druhé polovině 18. století za Sobků z Kornic, kteří se stali držiteli štáblovického léna v roce 1759. Jde o pozdně barokní budovu obdélníkového půdorysu, krajní křídla pak dvoupatrová, Přízemní okna zahradního průčelí i jeho vchod mají kamenné šambrány s ornamentálně ozdobeným nadpražím a reliefně pojatým klenákem nad vchodem. Renezanční původ objektu dosvědčuje sgrafito na boční fasádě hlavního průčelí.

Podle popisu zámku z 1. poloviny 19. století bylo ve vlastní obytné zámecké budově celkem 30 místnosti a zámecká kaple. Již při přestavbě v druhé polovině 18. století byl za zámkem založen okrasný francouzský sad, k němuž v první polovině 19. století přibyl přírodně krajinářský park před zámkem s celou řadou exotických dřevin.

Naposledy byl opravován v 50.letech 20. století, neboť utrpěl při osvobozovacích bojích v roce 1945. Do zámku byl zaveden vodovod, v prvním poschodí byl zřízen sál, kinosál a jeviště.

V roce 2001 koupila zámek firma GOLD ROYAL CROWN a.s. Nám. republiky , Opava s předsedou představenstva p. Kamilem Kolkem.

zámek

 
Hostinec

Proti kostelu

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Opava

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Štáblovice
Historie obce

Štáblovice byly založeny za olomouckého biskupa Bruna ze Schaunbergu v rozmezí mezi léty 1245 - 1281. O starém původu obce svědčí původní uspořádání chalup ve tvaru podkovy,kdy přední část vesnice tvořilo sídlo pána a bočnice byly selské a zahradnické statky poddaných. Vesnice zřejmě nese název po zakladateli p. Stabulovi.

První písemná zmínka je z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství. Prvními uvedenými držiteli Štáblovic byli biskupští manové Mikuláš a Bruno ze Štáblovic (snad synové nebo vnuci zakladatele), žili v roce 1320 - 1360.

Držitelé štáblovického léna, vladykové, se poměrně rychle střídali, sídlili na tvrzi ve vsi. Jedním z nejvýznamnějších byl Kašpar Rotrmberk z Ketře, který zíslal štáblovické léno v roce 1558 a dal tvrz přestavět na menší renezanční zámek, o století později za Jana Lescouranta byl přestavěn v barokním stylu a svou nynější podobu získal za Sobků z Kornic, kteří se stali držiteli léna v roce l759 a zůstali jimi až do novověku.

Štáblovice byly pravděpodobně již v 16. století farou a dřevěný kostel pobočkou ústředního kostela v Jaktaři. v průběhu třicetileté války však fara zanikla.

Po mnichovské dohodě byly Sudety obsazeny německým vojskem a připojeny k Německé říši. Bylo vytvořeno 5 pásem, v pátém pásmu byly i Štáblovice. Úřadování bylo nařízeno v německém jazyce.

V roce 1939 provedeno sčítání obyvatelstva dle národností a náboženství. Ve Štábloviích v den sčítání 17.5. bylo dle sdělení pana barona 588 katolíků, 5 nekatolíků, dle národností 544 Čechů a 40 Němců.

30.3. je bombardována a hoří Opava, německé vojsko je v Uhlířově a od 26.1. i ve Štáblovicích. 23. dubna 1945 byl první nálet Rusů na Štáblovice. Mezi Štáblovicemi a Uhlířovem bylo minové pole, bojová linie německá byly u Králového kříže - příkop až do "Prsůvek zbudována kulometná hnízda.

V sobotu 5. května 1945 byla obec opět bombardována. Ráno hořely domy a stodoly, ozývala se střelba. Němečtí vojáci z přední fronty utíkali. Při bombardování ve Štáblovicích hořelo asi 27 domů. Obětaví občané se pokoušeli hasit, ale pro odstřelování to nebylo možné. Farní kostel byl zasažen čtyřmi střelami, byly poničeny okna, střecha i kostelní věž. Zcela byla rozbitá i zámecká kaple a venku socha sv. Vendelína. Dva občané byli zabiti a dva zraněni.

Obec Štáblovice byla osvobozena v sobotu 5. května 1945 ruskými vojáky, kteří přišli od Benkovic. Obyvatelé je vřele vítali a hostili.

Při osvobozování Štáblovic padlo celkem 9 ruských vojáků. Pochováni byli na polích, 1 na hřbitově a jeden u 5 křížů. Hroby byly označeny dřevěnou červenou pěticípou hvězdou. 21.1.1946 byli exhumováni a pochováni do společného hrobu na městském hřbitově v Opavě.

Po skončení války byl majitel velkostatku Viktor Sobeck Skal odsunut do Bavor. Zjara roku 1946 se konala ve zdejší obci parcelace bývalého velkostatku jakožto konfiskátu. Z této parcelace bylo obci kromě pole též přidělena část lesa, rybník u křižovatky Dolní Životice, Uhlířov,Štáblovice, také zámek s parkem, zahradnictví a lihovar. Zámek byl silně válkou poškozen a velká část zámeckého zařízení se ztratila.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 526

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2008

 601

 

 

www.netsoft.cz/stablovice

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (15.6.2015)

D) netsoft.cz/stablovice (30.4.2009)

 

fotografie

21.6.2007

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.6.2015

Předchozí editace: 30.4.2009