Odry

(Odrau)

Osada: Šternfeld, Dvořisko

Připojené obce: Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí, Vítovka

Kostel sv.Bartoloměje A)  B) D)

gotický barokně přestavěný v letech 1691-1692. Z věže vyzvání nejstarší moravský zvon z roku 1374. Součástí interiéru jsou obrazy opavských malířů Gunthera a Luxe, ozdobou jsou nově rekonstruované varhany. Je poprvé písemně zmiňován roku 1373, původní objekt však byl několikrát radikálně přestavěn. Dnes na jeho místě stojí v jádru gotická trojlodní bazilika s presbyteriem s polygonálním závěrem, vybudovaná kolem poloviny 15. století. Loď byla přestavěna v roce 1691 a upravena po požáru v roce 1792. V ose před průčelím stojí vysoká hranolová věž, vybudovaná v 90. letech 18. století.

Stavební výdaje dochované v jednom z kostelních účtů z roku 1688 zachycující celkový objem stavebních hmot i finanční výdaje jednotlivým řemeslníkům, jsou dokladem o poměrně monumentální přestavby chrámové lodi. Z kostelních účtů je také zřejmé, že se celá stavba chrámové lodi protáhla na tři roky. Zednickému mistrovi městská rada vyplatila 2040 zl., tesařům 308 zl., kameníkovi 103 zl. a nemalé částky plynuly také ostatním řemeslníkům (kováři 98 zl., truhláři 144 zl., sklenáři 169 zl.). Dalších 398 zl. musela městská rada v průběhu 3 let uvolnit za dovoz písku a 103 zl. za zpracování a dopravení lomového kamene. Pro čerstvě dokončenou loď včetně kůru nechala městská rada objednat varhany u kroměřížské varhanářské dílny Jakuba Antonína Casparida. Nástroj byl ve farním chrámu instalován v roce 1694.

Další rozsáhlé stavební zásahy prodělal farní kostel po roce 1792, kdy byla stavba a okolní měšťanské domy zachváceny zničujícím požárem. O míře poškození farního kostela vypovídá smlouva uzavřena 20. ledna roku 1800 mezi oderským farářem Augustinem de Beer a frýdeckým zednickým mistrem Antonínem Tajaferem. V prvé řadě byly poškozeny hlavní pilíře, na kterých spočívaly klenby. O něco podrobnější je stavební rozpočet, který ihned po požáru, v červenci 1792 sestavil fulnecký stavitel Sarkander Tallherr. Klenby v lodi, presbytáři a boční kapli byly požárem silně vysušeny.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Odry%2C_kostel.jpg/640px-Odry%2C_kostel.jpg

 

Fara A)  B) D)

přestavěná do dnešní podoby roku 1700. Volně stojící dvoupodlažní dům, vybudovaný v roce 1699 na místě starší stavby a částečně upravený v polovině 19. století. První písemná zmínka o existenci fary v Odrách je z roku 1373. Průčelí je šestiosé, ve třetí ose zleva je hlavní vchod se segmentovým záklenkem, nad vchodem je trojúhelný fronton. V patře je nika s muší v konše, původně v ní stála socha sv. Jana Nepomuckého. V ostatních osách jsou pravoúhlá nerámovaná okna s přímými nadokenními římsami. Nároží jsou bosovaná, podlaží odděluje plochá kordonová římsa. Obdobné členění mají i boční fasády. Budova má valbovou střechu krytou eternitem. Vstupní část přízemí je zaklenuta valeně se styčnými výsečemi, schodiště má stlačenou valenou klenbu, ostatní prostory jsou plochostropé.

 

Kaple sv.Rodiny A)  B) D)

Hřbitovní 1719, uvnitř dřevěný strop

http://www.odry.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=10908&id_obrazky=7827&datum=7.3.2011+14%3A05%3A21

 

Hřbitov A)  B) D)

V areálu městského hřbitova se nachází kvalitní soubor hrobek z druhé poloviny 19. století, který je dokladem kvalitní sepulkrální plastiky. Hrobky rovněž dokládají společenskou prestiž místní měšťanské honorace.

 

Socha Nanebevzetí P. Marie A) B) D) E)

Na náměstí, z roku 1785. Barokní plastika Panny Marie - Immaculaty z 3. čtvrtiny 18. století umístěná na náměstí T. G. Masaryka. Od roku 1785 stál sloup u radnice na místě městského pranýře. Podživotní, dynamicky pojatá figura Marie stojí na zemském globu ovinutém hadím tělem, je esovitě prohnutá, oděná v bohatě řaseném rozevlátém šatě. Mariiny ruce jsou sepjaty k modlitbě, její pohled směřuje k nebi. Po stranách sloupu klečí na nižších pilířcích s okosenými hranami adorující andílci.

http://foto.turistika.cz/foto/53991/44260/full_11b49d_f_normalFile8-p1100178.jpg http://foto.turistika.cz/foto/53991/44260/full_11b49d_f_normalFile8-p1100178.jpg

 

Socha sv. Floriána A) B) D)

mezi farou a kostelem, z roku 1751. Barokní kamenná plastika z roku 1751, osazená na vysokém hranolovém podstavci s volutovými křídly, dole konvexně vypnutém. Na čelní straně podstavce je reliéfní alianční knížecí znak Werdenberků a Lichnovských, pod ním je nápis: "HONORI ET VENERATIONY / DIVI FLORIANI PATRONI SVI / POSVIT / MARIA BARBARA CAJETANA / COMITISSA LICHNOWSKY NATA / COMITISSA DE WERDENBERG" ,na zadní straně je v kartuši datum "DEN 28. AUGUSTI 1751". Figura světce v tradičním šatu římského vojína stojí ve vratkém kantrapostu na oblačné podnoži, pravá světcova ruka drží korouhev. V levé ruce drží světec nádobu, z niž leje vodu na hořící dům u svých nohou. Detaily modelace jsou setřelé v důsledku silného zvětrání povrchu kamene.

http://odry.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=10908&id_obrazky=6416&datum=11.8.2010+14%3A02%3A18 http://odry.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=10908&id_obrazky=6416&datum=11.8.2010+14%3A02%3A18

 

Sloup sv. Trojice A) B) D)

po pravé straně kostela, kamenný. Kamenné sousoší Nejsvětější Trojice v životní velikosti, práce oderského sochaře A. Heinze z roku 1890. Sousoší stojí na vysokém, několikrát odstupněném hranolovém podstavci završe-ném římsou. Má pyramidální kompozici, ve střední ose je dole zemský globus, na vrcholu holubice Ducha (dnes bez křídel) v kovové paprsčité svatozáři. Vedle globu trůní Bůh Otec (původně se žezlem v ruce), po jeho pravém boku stojí Kristus, který jednou rukou přidržuje kříž, z něhož se dochovala jen část svislého břevna, druhou rukou ukazuje na holubici. Plastika je silně poškozená zvětráváním kamene, německé nápisy na čelní a zadní straně soklu byly odstraněny (původní znění nápisu - čelní strany: "Hoch gelobt sei die allerheiligste Dreifaltigkeit", zadní strana: "Gestiftet von Josef und Theresia Kuntchik in Odrau 1890").

 

image010

 

Socha sv.Jana Nepomuckého A) B) D)

1717, u Církevní střední školy sv.Anežky u bývalého starého mostu přes řeku Odru pochází z dílny olomouckého sochaře Davida Zürna. Umístěna u cesty v ulici Na Nivách, poblíž mostu, při vstupu do městského parku. Barokní kamenná plastika, dílo olomouckého sochaře Davida Zurna z roku 1714 (signováno na podnoži). Obrysově uzavřená, vertikálně pojatá figura světce v mírně nadživotní velikosti v tradičním oděvu s biretem na hlavě, stojí v mírném kontrapostu na nízké pravoúhlé podnoži. Obě ruce má pokrčené, o předloktí levé ruky se opírá kamenný krucifix, druhá ruka podepírá mučednickou palmovou ratolest. Socha stojí na hranolovém, dole volutově rozšířeném podstavci s odstupněným soklem a profilovanou římsou. Na čelní straně podstavce je bohatý reliéfní akantový dekor a dvě kartuše. V horní oválné kartuši je alianční erb fundátorů (jeden ze znaků patří Werdenberkům), v dolní, téměř kruhové kartuši je nápis s chronogramem: "B /IONNI NEPOMV/CENO HONORIS PA/TRONO DEBITE/STRVCTA".  Další, částečné nečitelný nápis je na čelní straně sokolu, jeho předpokládaný text zní: "AB/ANTONIO DOMINO DEROCHONVILE/S.C.M. VICE COLONELLO ET COMENDANTE/REGIMINIS GRONSFELD/".

image012

 

Socha sv.Jana Nepomuckého A)

Ve výklenku

http://odry.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=10908&id_obrazky=6416&datum=11.8.2010+14%3A02%3A18

 

Kamenný kříž A) B) D)

Pískovcový, po levé straně kostela, z roku 1871

 

 

 

Socha sv.FrantiškaAssisi A) B) D)

U Církevní střední školy sv.Anežky České u bývalého starého mostu přes řeku Odru pochází z dílny olomouckého sochaře Davida Zürna. Umístěna u cesty v ulici Na Nivách, poblíž mostu, při vstupu do městského parku. Barokní kamenná plastika, dílo olomouckého sochaře Davida Zurna z počátku 18. století. Figura světce mírně podživotní velikosti je oděná v tradičním minoritském řádovém rouchu Ruce se stopami stigmat jsou pokrčené, levé předloktí podepírá kamenný krucifix, pravá ruka přidržuje jeho svislé břemeno. Nohy stojí v náznaku kontrapostu na nízké pravoúhlé podnoži, která dosedá na římsu podstavce. Podstavec je mladší než socha, byl doplněn patrně na konci 18. století. Je hranolový, s odstupněným soklem, v dolní části se "houslovitě" rozšiřuje. Na jeho čelní straně je nízký reliéf s erbovním štítem s klenoty a přikrývadly se znakem Lichnovských. Nad erbem je květinová girlanda.

image014

 

Kamenný kříž A) B) D)

Pískovcový, po levé straně kostela, z roku 1871

 

Socha sv. Františka  C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

 

Sloup se sochou P. Marie  C)

Masarykovo nám.,

Odry, sloup.jpg

 

Sousoší Nejsv. Trojice  C)

U farního kostela

 

 

Socha sv. Floriána  C)

U farního kostela

 

 

Kříž  C)

Křížová, při čp. 717

 

Kašna A) B) D)

Neoklasicisní, 1897, je dílem místního rodáka a významného vídeňského sochaře Emila Zimmermana. Vznikla při příležitosti oslav stého výročí zrušení nevolnictví a vydání tolerančního patentu.  V Odrách byl zřízen památkový výbor, který měl rozhodnout o podobě památníku císaře Josefa II. Po dokončení nového vodovodu byla prosazena myšlenka zřídit monumentální kašnu. Oderský rodák, sochař Emil Zimmermann se ujal s velkou obětavostí čestného úkolu vytvořit pro své rodné město model památné kašny.

Kašna se zvedá uprostřed vodní nádrže, která má v průměru 6 metrů. Objekt je tvořen podstavcem z jemného pískovce, vysokého 2 1/2 metru, ze kterého se zvedá skupina postav z bronzu o stejné výšce. Skupina je složena z vázy, na které v lehce chvějícím se postavení klečí  amorci krotící rybu, z jejíhož jícnu vysoko tryská pramen vody. Kolem vázy jsou seskupeny ještě dva andělíčci a husa. Na přední straně pomníku, který je proveden v empirovém slohu, se nachází zdařilý reliéf císaře Josefa II. zarámovaný vavřínovým věncem a ve čtyřech rozích se nacházejí hlavy satyrů jako chrličů vody.

Jedinečné a do všech podrobností provedené dílo v podobě kašny, které je ozdobou náměstí se vypíná na místě, na kterém kdysi stával symbol svobodného měšťanstva - staré radnice.

3http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Odry%2C_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2C_ka%C5%A1na.jpg/640px-Odry%2C_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2C_ka%C5%A1na.jpg

 

Busta J.A.Komenského A) B) D)

Před školou

image018

 

[Sousoší K.Gottwalda a J.V.Stalina] A) B) D)

před budovou zámku

image020

 

Památník obětem A) B) D)

Na hřbitově. V trvalou vzpomínku na bývalé německé občany města Oder a na památku obětí obou světových válek

 

image022

 

Hrobka rodiny Bernheierovy  A) B) D)

Podélná hrobka s nástavcem v podobě novogotického sloupcového altánu, klenutého dvěma poli křížové klenby, krytého sedlovou stříškou. Architektura, pracující s celou škálou pseudogotických prvků (chrliče, vimperky, kraby, kytky, fiály, …) je modelovaná z pískovce, sloupy a náhrobní deska jsou mramorové, doplňky (např. ohradní mříž, kleštiny, lilie na hřebenu střechy) jsou kovové. Ve vnitřním prostoru, před plnou zadní zdí se jmény zemřelých, je pískovcová plastika Panny Marie s dítětem v životní velikosti.

 

Hrobka rodiny Gerlichovy A) B) D)

Objekt hrobky či spíše rodinného mauzolea pochází z roku 1883 a autorem návrhu byl oderský architekt Heinrich Rolleder. Hrobka hlásící se svým architektonickým tvaroslovím ke klasickému romantismu. Objekt je dominantou městského hřbitova. Hrobka je dokladem ekonomického vzestupu a společenské prestiže podnikatelské rodiny Gerlich v druhé polovině 19. století.

 

[Zámek] A) B) D)

barokní, 17.1.1964 vyhořel, 1966 odstřelen a nahrazen utilitární novostavbou ve stylu socialistického depresionismu

image024image026

 

image028 image030

 

Hradby A) B) D)

zbytky středověkého opevnění s polokruhovitou baštou z 15. století na Pásové ulici. Pozdně gotická okrouhlá bašta, původně součást středověké městské fortifikace, v 19. století upravena na hospodářskou budovu při domu č. p. 122. Původní zdivo je z lomového kamene, doplňky (korunní římsa, štítové průčelí) je z cihelného zdiva. Objekt je částečně omítnutý, kryje ho sedlová střecha.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Odry%2C_br%C3%A1na.jpg/1024px-Odry%2C_br%C3%A1na.jpg

 

Bývalý zájezdní hostinec a hotel „Zum HirschenA) B) D)

První doklady o domu jsou z roku 1620, kdy dle historika Antona Rolledera koupil dům a dvůr č. 19 (podle urbáře z roku 1650, po roce 1805 č. 22) v Odrách Martin Grahl a roku 1679 byl ve vlastnictví oderského městského písaře Václava Peschla. Dům č.p. 22 na oderském náměstí je uváděn jako pohostinství již k roku 1699, kdy zde živnost provozoval hostinský František Antonín Herfort. Jako pohostinství sloužil dům i  druhé polovině 18. století za držby měšťanského rodů Brustmannů.

Stavební úpravy domu jsou archivně doloženy až od osmdesátých let 19. století, kdy byl objekt ve vlastnictví provozovatele pivovaru Salomona Frieda. Na základě dochované stavební dokumentace a příslušného aktového materiálu je zřejmé, že přední trakt objektu byl roku 1882 stržen a na jeho místě byla vztyčena nová budova, a to podle projektu oderského stavitele Franze Wankeho.

Stávající přední trakt bývaůého zájezdního hostince (posléze Hotel zum Hirschen) podle projektu Franze Wankeho je dokladem kvalitní historizující architektury v této části historické zástavby. Během stavební adaptace roku 1882 byly zachovány sklepení předního traktu a byla dodržena i původní uliční čára.

 

Městský dům č.p.5 C)

Masarykovo nám. 5/30

Odry, Masarykovo náměstí 5.jpg

 

Městský dům č.p.6 C)

Kostelní 6/1

Odry, Kostelní, městský dům č. p. 6.jpg

 

Městský dům č.p.7 C)

Kostelní 7/3

Odry, Kostelní, městský dům č. p. 7.jpg

 

Městský dům č.p.8 C)

Kostelní 8/5

Odry, Kostelní, městský dům č. p. 8.jpg

 

Městský dům č.p.14 C)

Masarykovo nám. 14/27

 

Městský dům č.p.15 C)

Masarykovo nám. 15/26

 

Městský dům č.p.16 C)

Masarykovo nám. 16/25

 

Městský dům č.p.20 C)

Masarykovo nám. 20/21

 

Městský dům č.p.21 C)

Masarykovo nám. 21/20

 

Hotel Max č.p.22  C)

(zum Hirsch, Družba) Masarykovo nám., Hranická, Radniční 22/19

Odry, náměstí, hotel Max.jpg

 

Městský dům č.p.26 C)

Hranická 26/12

Odry, Hranická, městský dům č. p. 26.jpg

 

Měšťanský dům č.p.28 C)

Hranická 28/8

Odry, Hranická, městský dům č. p. 28.jpg

 

Městský dům č.p.29 C)

Hranická 29/6

Odry, Hranická, městský dům č. p. 29.jpg

 

Městský dům č.p.32 C)

Masarykovo nám. 32/18

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 32.jpg

 

Městský dům č.p.33 C)

Radniční 33/5

 

Městský dům č.p.35 C)

Masarykovo nám. 35/15

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 35.jpg

 

Městský dům č.p.36 C)

Masarykovo nám. 36/14

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 36.jpg

 

Městský dům č.p.37 C)

Masarykovo nám. 37/13

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 37.jpg

 

Městský dům č.p.38 C)

Krátká 38/1

 

Městský dům č.p.48 C)

Masarykovo nám. 48/9

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 48.jpg

 

Městský dům č.p.49 C)

Masarykovo nám. 49/8

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 49.jpg

 

Městský dům č.p.50 C)

Masarykovo nám. 50/7

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 50.jpg

 

Městský dům č.p.51 C)

Masarykovo nám. 51/6

Odry, Masarykovo náměstí, městské domy (01).jpg

 

Městský dům č.p.55 C)

Masarykovo nám. 55/2

Odry, Masarykovo náměstí, městský dům č. p. 55.jpg

 

Měšťanský dům č.p.59 C)

1. máje 59/4

 

Textilní továrna Gerlich, bývalá  C)

Slunečná 172

 

Zámecký park A) B) D)

Park se nachází v mírně modelovaném terénu a je rozdělen na část v blízkosti kostela a jižního vstupu do centra města, rovinatou část s vodotečí a travnatými plochami východně pod svahem u kostela a plochy v okolí obchodnímu domu včetně svahu pod ním. Prostory zámeckého parku byly původně přísně funkčně vázány na zámeckou budovu a byly zde posíleny především jeho reprezentativní funkce (viz římský panteon – soubor terakotových plastik), komunikační systém byl vytvořen pouze pro nutnou zahradní obsluhu a dominovala také produkční funkce, protože především v druhé pol. 19. a první pol. 20. století byly plody zámecké zahrady trvalým zdrojem příjmů velkostatku.

 

 

Zpět na okres

 Panství

 Politický okres Opava, s.o.Odry

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Na místě původní slovanské osady Vyhnanov, která byla poprvé písemně zmíněna r. 1234, bylo postaveno pravděpodobně ve 2. polovině 13. stol. nové opevněné město. Ve 14. stol. se Odry staly již významným okolním centrem. Za husitských válek byly Odry opěrným bodem, z nějž husité podnikali výpady do Slezska i do Polska. Význam husitských Oder vzrostl v letech 1428-1432, kdy zde pobýval známý litevský kníže a bývalý kandidát na českého krále Zikmund Korybutovič. Roku 1481 bylo město zapsáno do opavských zemských desek a stalo se součástí knížectví opavského a Slezska.

V 18. stol. se v Odrách a blízkém okolí těžilo olovo a stříbro. Již v r. 1774 zde byla založena továrna na vlněné zboží a od pol. 19. stol. se rozvinulo soukenictví. V r. 1866 zde zahájila provoz první gumárenská továrna v republice.  

Odry jsou prvním městem na horním toku jedné z nejvýznamnějších evropských řek, jejíž pramen je nedaleko. Malebné údolí Oderské kotliny, v níž město leží, je obklopeno lesnatými svahy Nízkého Jeseníku a otevírá se na jihovýchod Moravské brány, kde vedla stará obchodní a válečná cesta od řeky Moravy údolím Odry do Polska - tzv. "Jantarová cesta". Na místě původní slovanské osady Vyhnanov, která byla poprvé písemně zmíněna r. 1234, bylo postaveno pravděpodobně ve 2. polovině 13. století nové opevněné město. Ve 14. století se Odry staly již významným okolním centrem. Za husitských válek byly Odry opěrným bodem, z nějž husité podnikali výpady do Slezska i do Polska. Význam husitských Oder vzrostl v letech 1428-1432, kdy zde pobýval známý litevský kníže a bývalý "požádaný český král" Zikmund Korybutovič. Roku 1481 bylo město zapsáno do opavských zemských desek a stalo se tak součástí knížectví opavského a Slezska. V 18. století se v Odrách a blízkém okolí těžilo olovo a stříbro. Již v roce 1774 zde byla založena továrna na vlněné zboží a od poloviny 19. století se rozvinulo soukenictví.

Nedaleko města u Klokočůvku je pozoruhodné poutní místo SKÁLA PANNY MARIE. K prameni vody, která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně Marii, která zde za třicetileté války zachránila švédského vojáka před smrtí žízní.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 3646 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

www.odry.cz

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) odry.cz (12.3.2010)

B) odry.ceskehory.cz (12.3.2010)

C) cs.wikipedia.org (16.5.2015)

D) odersko.cz (12.3.2010)

E) turistika.cz (16.5.2015)

 

 

fotografie

 

 

Šternfeld

(Sternfeld)

 

 

Dvořisko

 

 

Dvořisko je malá osada, kterou tvoří jen několik domů a leží nedaleko západního okraje města Odry. Osada Dvořisko je součástí města Odry. Osada se rozkládá podél silnice vedoucí z města Odry do obce Dobešov. V nedalekém okolí osady se rozprostírají rozlehlé lesy. U okraje Dvořiska byla založena lesní školka. Některé z domů v osadě jsou rekreační soukromé chaty. Z obce je pěkný výhled jižním směrem na Veselovský kopec ( 557 m.n.m.) a na televizní vysílač, který stojí na západním úbočí tohoto kopce.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  13.6.2015

Předchozí editace: 12.3.2010