Kod CZ 16221

Štramberk

(Strahlenberg, Stramberg)

[Farní kostel] 2)

u hradeb při zvonici, zbořen 1782

 

Fara

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého C)

Náměstí, 1721-3 na místě zbořené SV strany náměstí, věž 1907

 

 

Kostel sv. Kateřiny C)

Štramberk

 

Kaplička IX.zastavení křížové cesty C)

ul. Na Horní Baště

 

Kaplička - Zastavení křížové cesty  C) D)

ul. Zauličí, Pozůstatek křížové cesty ze Starého Jičína na Kotouč z let 1646 - 1649

 

Zvonice C) 2)

ve svahu pod zříceninou hradu Trúba, 2.pol.14.stol. u hradeb

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

ul. Kopec, v zahradě proti domu č.p. 108

 

Železný kříž C) D)

před kostelem

 

Kašna C)

Náměstí

 

Pamětní deska C)

Karlu Jaroslavu Maškovi (1851-1916). Autorem desky odhalené 6. srpna 1922 na stěně jeskyně byl sochař František Juraň.

 

Studna C) D)

Kopec, u č.p. 92, s rumpálem a hrazenou roubenou předprsní z konce 18. století

 

Studna D)

Vedle městských jatek, rumpálová

 

Pomník umučeným s hrobem C)

městský hřbitov, popraveným 1938-45

 

Hrad Strallenberg - Trúba, Jaroňkova útulna, Hrstkova chata C) D) 2)

1315-25, přestavěn v 16.stol. 1783 se část zřítila a zbytek byl pobořen. 1899 restaurování zřícenin, věže

věž původního štramberského hradu, založeného koncem 13. století. V roce 1783 se část hradu zřítila a byla rozebrána. Po přestavbě v roce 1903, která byla provedena podle návrhu architekta Kamila Hilberta, slouží věž dodnes jako rozhledna. Na Trúbě je velmi zajímavá konstrukce střechy. Jedná se o plochu čtvrtého stupně, která patří mezi konusoidy. Je definována jako přímková plocha, kde tvořící přímky protínají kružnici (v našem případě obvod věže), dále přímku, která je rovnoběžná s rovinou této kružnice (hřeben střechy) a další přímku, která je s touto mimoběžná, leží o něco výše a je také rovnoběžná s rovinou kružnice.

 

Hradiště Kotouč 2) C)

Na vrcholu hory Kotouče, z většiny zničené lomem, jeskyně Šipka s nálezy ze střední a pozdní doby kamenné. bylo významné archeologické naleziště na Moravě, nyní zničené těžbou kamene. Místo bylo též významnou biologickou lokalitou, kde se vyskytoval dnes již vyhynulý poddruh motýla Jasoně červenookého (Parnassius apollo strambergensis, Skala 1911). Hradisko bylo sice známo již v 60. letech 19. století, do archeologické literatury ho však uvedl v souvislosti s výzkumem nedaleké jeskyně Šipka až v roce 1884 Karel Jaroslav Maška. Shrnující přehled o osídlení lokality podal roku 1929 Jan Knies. První záchranné výzkumy již ničené lokality provedli teprve až v roce 1950 František Prošek a Lumír Jisl, druhý z nich pak i v následujícím roce.

Lokalita se nacházela asi 1 km jižně od středu obce, v prostoru Štramberské vrchoviny, která je součástí Podbeskydské pahorkatiny. Ležela na dominantním vápencovém kopci oválného půdorysu s dvěma vrcholy, mezi nimiž se nacházelo sedlo, v nadmořské výši asi 539 metrů. Podle zaměření z roku 1943 byl severní obvod vymezen valem, jižní část již tehdy byla odtěžena vápencovým kamenolomem, podle staršího popisu však se i zde nacházelo opevnění; rozlohu hradiska proto lze pouze odhadnout, a to asi na 13 ha. V současné době je lokalita již kamenolomem zcela zlikvidována.

Získané poznatky dokládají, že lokalita byla osídlena v období kultury s moravskou malovanou keramikou mladší doby kamenné, slezské fáze kultury lužických popelnicových polí, platěnické kultury doby halštatské a v pozdní době laténské. Těžiště osídlení náleželo nepochybně době popelnicových polí, do které spadá i vybudování valu; zda byla lokalita opevněna i v době laténské, není již jisté. Vzhledem k poloze na okraji keltského osídlení, v tzv. kontaktní zóně s oikumenou púchovské kultury, je obtížné rozhodnout, byla-li lokalita v pozdní době laténské keltským oppidem či velkým hradiskem púchovským – nálezů, které by pomohly tuto otázku rozřešit, je málo a vzhledem k totálnímu zničení lokality nelze již ani získat další nálezy, ani provést průzkum fortifikace, který by byl pro posouzení klíčový; strategická poloha i poměrně bohaté nálezy (mimo jiné i bronzové vahadlo vážek) umožňují soudit, že jde o třetí, nejméně známé, přece však ve své době jistě významné moravské oppidum, které hrálo důležitou roli v kontaktní zóně s nekeltskou, avšak silně latinizovanou púchovskou kulturou.

 

Městské opevnění C)

Štramberk

 

Škola C)

1862 na náměstí

 

Škola C)

Zauličí 485, 1910

 

Dům č.p. 5 C)

Náměstí 5

 

Dům č.p. 6 C)

Náměstí 6

 

Dům č.p. 7 C)

Náměstí 7

 

Dům č.p. 8 D)

Náměstí 8

 

 

Dům č.p. 12 C) D)

Náměstí 12. Pozdně empírový zděný dům s atikou z 1. třetiny 19. století, jediný příklad pozdně empírového domu ve městě, zachovaného v původní podobě.

 

Dům č.p. 14 C) D)

Náměstí 14. Zděná přízemní architektura, tvořící součást historického jádra. Klasicistní stavba z 1. poloviny 19. století s dochovaným systémem kleneb i vnitřní dispozicí. Fasáda novodobě upravena na začátku 20. století.

 

Dům č.p. 23 C) D)

Náměstí - V kútě 23. Přízemní roubený a zčásti zděný dům z počátku 19. století původně dvoudílného typu se zachovanou dispozicí s trámovými záklopovými stropy. Stavební úpravy ve 20. století.

 

Dům č.p. 27 C) D)

Náměstí - V kútě 27. Roubený omítaný přízemní dům z počátku 19. století dvoudílného typu. Stavebně upraven ve 20. století

 

Dům č.p. 30 C)

Náměstí 30

 

Dům č.p. 31 C)

Náměstí 31

 

Dům č.p. 36 C)

Náměstí 36

 

Dům č.p. 41 C) D)

Náměstí 41, Přízemní roubený dům z konce 18. století s jednoduše bedněným štítem a dvěma osami v průčelí. Jediný v neporušené podobě zachovaný roubený dům uvnitř bývalých městských hradeb.

 

Dům č.p. 49 s baštou C) D)

Kopec 49

 

Dům č.p. 51 C) D)

Kopec 51. Přízemní roubený dům z 1. poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do údolí. Vnitřní dispozice tříprostorová o jizbě, komoře a síni.

 

Dům č.p. 57 C) D)

Bělohorská 57. Zemědělská usedlost s roubeným přízemním domem z roku 1787, k němuž se v pravém úhlu připojuje hospodářská část s dvorkem uzavřeným zídkou. Obytný dům je štítem orientovaný do údolí.

 

Dům č.p. 58 C) D)

Kopec 58. Přízemní roubený dům z 1. poloviny 19. století, orientovaný štítem do údolí. Typ dvoudílného domu z tesaných trámů.

 

Dům č.p. 88 C) D)

Zauličí 88. Přízemní roubený dům z konce 18. století podélně orientovaný a bokem přistavěný k městské hradbě. Vnitřní dispozice je dvojdílná o síni a jizbě. Domy č.p. 88 a 111 jsou spojeny v jeden, oba domy obývá jedna rodina.

 

Dům č.p. 90 C)

Dolní Bašta 90. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století, přistavěný k terase pod domem č.p. 276. Vnitřní dispozice je dvojdílná o jizbě a síni.

 

Dům č.p. 97 C)

Jaroňkova 97

 

Dům č.p. 99 C) D)

Jaroňkova 99. Přízemní roubený dům z konce 18. století, orientovaný štítem k cestě. Typ dvojdílného domu z tesaných trámů, který je nedílnou součástí zástavby uličky k Trúbě

 

Dům č.p. 100 C)

Jaroňkova 100

 

Dům č.p. 101 C)

Jaroňkova 101

 

Dům č.p. 102 C) D)

Jaroňkova 102 Původně přízemní roubený dům z konce 18. století s omítanými stěnami, orientovaný štítem k cestě. Příklad trojdílného domu, který přiléhá k městské hradbě a tvoří pohledovou kulisu před vstupem do hradu.

 

Dům č.p. 103 s baštou C) D)

Jaroňkova 103 Zděná patrová půlválcová bašta městského opevnění z doby kolem roku 1500, zavázaná do nároží na styku hradebních zdí hradu a města. K ní je přistavěn a s ní půdorysně svázán zděný obytný patrový dům z 19. století.

 

Dům č.p. 105 se studnou C) D)

Jaroňkova 105. Přízemní roubený dům s omítanými stěnami jizby a se síní z kuláčů. Střecha je valbová. Dům tvoří nedílnou součást jednotné zástavby uličky K Trúbě

 

Dům č.p. 106 C) D)

Jaroňkova 106

 

Dům č.p. 107 C) D)

Kopec 107. Přízemní zděný dům z konce 18. století, orientovaný okapovou stranou k cestě. Stavební úpravy v 19. a ve 20. století. Nedílná součást pohledově ucelené skupiny původní zástavby při cestě na Trúbu.

 

Dům č.p. 111 C)

Zauličí 111

 

Dům č.p. 116 C) D)

Zauličí 116. Přízemní roubený dům z konce 18. století, orientovaný bokem do údolí, umístěný ve svahu. Vnitřní dispozice tříprostorová o jizbě, síni a komoře

 

Dům č.p. 123 C) D)

Vrchní cesta 123. Přízemní roubený dům na vysoké kamenné podezdívce, obrácený štítem do ulice. Typ velkého domu roubeného z kuláčů a tesaných kmenů s tříprostorovou dispozicí o jizbě, komoře a síni

 

Dům č.p. 133 C) D)

Vrchní cesta 133. Přízemní dům roubený z kuláčů neobvyklé dispozice se dvěma zadními komorami. Stavba z konce 18. století.

 

Dům č.p. 159 C)

Hraničky 159

 

Dům č.p. 143 C) D)

Zauličí 143. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do údolí. Vnitřní dispozice je trojdílná, komorovo-chlévního typu.

 

Dům č.p. 147 C)

Zauličí 147

 

Dům č.p. 155 C) D)

Zauličí 155. Přízemní zděný dům z roku 1845 na podezdívce, orientovaný štítovou stranou do ulice. Vnitřní dispozice tříprostorová o síni, jizbě a komoře, dochovány klenby i trámové záklopové stropy

 

Dům č.p. 161 C) D)

Hraničky 161. Přízemní roubený dům z 1. poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, obrácený štítem do ulice. Trojdílný dům komorovo-chlévního typu, součást souvislé zástavby ulice

 

Dům č.p. 166 C) D)

Nádražní 166. Přízemní roubený dům z poloviny 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný bočním průčelím s pavlačí do ulice. Vnitřní dispozice je dvojjizbová s komorou vydělenou ze síně.

 

Dům č.p. 170 C) D)

Zauličí 170. Zčásti roubený a zčásti zděný dům z konce 18. století na kamenné podezdívce, orientovaný okapovou stranou k cestě. Původní tříprostorová dispozice přestavěna v 19. a ve 20. století, klenby zčásti zachovány.

 

Dům č.p. 172 C)

Nádražní 172

 

Dům č.p. 176 C) D)

Zauličí 176

 

Dům č.p. 177 C) D)

Zauličí 177. Přízemní, roubený dům na zděné podezdívce, zastřešený sedlovými střechami krytými lepenkou. Vznik se datuje do 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást roubené zástavby MPR.

 

Dům č.p. 189 C)

Záuličí 189

 

Dům č.p. 196 C)

Vrchní cesta 196

 

Dům č.p. 197 C) D)

Zauličí 197. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do ulice. Vnitřní dispozice je dvoudílná o jizbě a síni.

 

 

Dům č.p. 199 C)

Zauličí 199

 

Dům č.p. 206 C)

Dolní 206

 

Dům č.p. 207 C)

Plaňava 207

 

Dům č.p. 209 C) D)

Plaňava 209. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do údolí. Typ velkého trojdílného domu se třemi okny v průčelí, který je nedílnou součástí pohledově ucelené skupiny původní zástavby pod Kotoučem.

 

Dům č.p. 211 C) D)

Plaňava 211

 

Dům č.p. 213 C) D)

Plaňava 213. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný bokem k cestě. Vnitřní dispozice tříprostorová s jizbou, komorou a síňkou, se vstupem ve štítové stěně

 

Dům č.p. 215 C) D)

Plaňava 215. Přízemní, zčásti roubený a zčásti zděný dům z 1. poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, se štítovým průčelím do zahrady. Typ dvoudílného domu se síní a jizbou. Interiér zčásti zmodernizován.

 

Dům č.p. 216 C) D)

Dolní 216. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století v zadní části zděný z kamene, s bedněným přístavkem ve štítové stěně. Typ dvoudílného domu se síní a jizbou, k ní přistavěna nová zděná kuchyň.

 

Dům č.p. 217 C) D)

Plaňava 217. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem k cestě. Typ trojdílného domu s jizbou, komorou a síní.

 

Dům č.p. 220 C)

Dolní 220

 

Dům č.p. 223 C)

Dolní 223. Přízemní roubený dům z 1. poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem k cestě. Typ velkého trojdílného domu s nově upravenou vnitřní dispozicí.

 

Dům č.p. 224 C)

Dolní 224

 

Dům č.p. 225 C)

Dolní 225

 

Dům č.p. 241 C) D)

Zauličí 241. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do údolí. Část domu, obrácená do ulice, je zděná. Vnitřní dispozice je tříprostorová o jizbě, síni a komoře.

 

Dům č.p. 258 C)

Dolní Bašta 258

 

Dům č.p. 264 C)

Dolní Bašta 264

 

Dům č.p. 266 C)

Dolní Bašta 266

 

Dům č.p. 272 C)

Dolní Bašta 272

 

Dům č.p. 274 C)

Dolní Bašta 274

 

Dům č.p. 275 C) D)

Dolní Bašta 275. Přízemní roubený dům z konce 18. století, situovaný na kamenné podezdívce a orientovaný bokem k cestě. Typ dvoudílného domu o jizbě a síni.

 

Dům č.p. 276 C)

Dolní Bašta 276. Přízemní roubený dům z konce 18. století, situovaný bokem k cestě. Typ dvoudílného domu o síni a jizbě s vchodem ve štítové stěně.

 

Dům č.p. 278 C)

Dolní Bašta 278

 

Dům č.p. 280 C)

Horní Bašta 280

 

Dům č.p. 288 C)

Horní Bašta 288

 

Dům č.p. 290 C)

Horní Bašta 290

 

Dům č.p. 291 C) D)

Horní Bašta 291. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, štítem orientovaný k cestě. Typ trojdílného domu roubeného z kuláčů se síní, komorou a jizbou.

 

Dům č.p. 292 C) D)

Horní Bašta 292. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, štítem orientovaný k cestě. Typ trojdílného domu roubeného z kuláčů s komorou po boku jizby, umístěné do průčelí, a síní.

 

Dům č.p. 293 C)

Horní Bašta 293

 

Dům č.p. 294 C)

Horní Bašta 294

 

Dům č.p. 295 C) D)

Horní Bašta 295. Doklad velkého trojdílného domu roubeného z kuláčů, na vysoké kamenné podezdívce. Pro valašskou oblast typické umístění komory vedle jizby do průčelí. Dům je datován na kabřinci rokem 1789.

 

Dům č.p. 296 C)

Horní Bašta 296

 

Dům č.p. 297 C) D)

Horní Bašta 297. Vzácný příklad trojdílného domu s komorou vydělenou ze síně a s vchodem ve štítové stěně, který svým umístěním na stráni je příkladem charakteristického uspořádání pro štramberské předměstí. Dům z 2. poloviny 18. století.

 

Dům č.p. 298 C) D)

Horní Bašta 298

 

Dům č.p. 299 C)

Horní Bašta 299

 

 

Dům č.p. 301 C)

Horní Bašta 301

 

Dům č.p. 302 C) D)

Horní Bašta 302. Přízemní zděný dům z poloviny 19. století zachovávající proporce původní dřevěné zástavby. Trojdílný dům komorovo-chlévního typu.

 

Dům č.p. 303 C) D)

Horní Bašta 303. Přízemní, zčásti roubený a zčásti zděný dům z 18. století, orientovaný podélnou osou k cestě. Typ dvojdílného domu se síní a jizbou .V zadní části domu prostorná chodba.

 

Dům č.p. 304 C)

Horní Bašta 304. Přízemní roubený dům na kamenném sklepu, podélně orientovaný a přistavěný zadní stěnou ke hradební zdi. Typ trojdílného domu s jizbou, komorou a síní z počátku 19. století.

 

Dům č.p. 305 C) D)

Horní Bašta 305. Přízemní roubený dům na vysoké kamenné podezdívce, se třemi okny v průčelí, orientovaný štítem do údolí. Zadní stěna je přistavěna k hradbě. Příklad velkého trojdílného roubeného domu s komorou umístěnou do průčelí vedle jizby a s dochovanou pecí v síni.

 

Dům č.p. 307 s Horní baštou C) D)

Horní Bašta 307 Dělová bašta městského opevnění, zděná z lomového kamene, patrová, půlválcová. Stavba z doby kolem roku 1500. Interiér upraven na byt. Téměř intaktně dochovaná součást městského opevnění z konce 15. století.

 

Dům č.p. 322 C) D)

Dolní 322. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem k cestě. Ojediněle dochovaný příklad velkého trojdílného domu roubeného z kuláčů s komorou obrácenou po boku jizby do průčelí a síní.

 

Dům č.p. 325 C)

Horní Bašta 325

 

Dům č.p. 327 C)  D)

Dolní 327, s roubenou stodolou, dvůr uzavírá od silnice půlkruhová zděná brána. Typ velkého domu se střední síní, dvěma jizbami a komorami, datovaný rokem 1807.

 

Dům č.p. 330 C)

Plaňava 330

 

Dům č.p. 335 C)

Zauličí 335

 

Dům č.p. 337 C) D)

Zauličí 337. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do ulice. Před štítovým průčelím a po levém boku obíhá dřevěná pavlač. Vnitřní dispozice je dvouprostorová o síni a jizbě.

 

Dům č.p. 339 C)

Hraničky 339

 

Dům č.p. 341 C)

Dolní 341. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný bokem k cestě. Typ dvoudílného domu o jizbě a síni.

 

Dům č.p. 352 C)

Dolní 352

 

Dům č.p. 355 C)

Dolní 355. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem k cestě. Vnitřní dispozice je dvojdílná o síni a jizbě.

 

Dům č.p. 356 C)

Dolní 356

 

Dům č.p. 357 C)

Jaroňkova 357

 

Dům č.p. 383 C) D)

Dolní Bašta 383. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do ulice, s pavlačí na boku. Typ trojdílného domu o jizbě, komoře a síni s vchodem ve štítové stěně.

 

Dům č.p. 388 C)

Zauličí 388

 

Dům č.p. 409 C) D)

Zauličí 409, po roce 2011 přestavěn

 

Dům č.p. 413 C) D)

Plaňava 413. Přízemní roubený dům z poloviny 19. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do údolí. Typ dvojdílného domu o síni a jizbě

 

 

Dům č.p. 418 C) D)

Plaňava 418. Přízemní roubený dům z konce 18. století na vysoké kamenné podezdívce, orientovaný štítem do údolí. Typ dvoudílného domu o jizbě a síni, tvořící nedílnou součást pohledově ucelené skupiny původního zastavění pod Kotoučem

 

Dům č.p. 420 C) D)

Horní Bašta 420, Přízemní roubený dům z konce 18. století v urbanisticky a pohledově exponované poloze při městské hradbě pod středověkou zvonicí

 

Dům č.p. 456 - Městská jatka C) D)

Zauličí 456, se studno, Areál bývalých městských jatek se studnou s dochovanou dřevěnou konstrukcí u

 

Národní sad C)

Na hoře Kotouč se nachází městský park s galerií soch a památníků osobností české historie a s jeskyní Šipka

 

                Busta Aloise Jiráska C) D)

                přemístěno do lapidária Muzea Novojičínska, práce sochaře Jana Štursy z roku 1925

 

                Busta Bedřicha Smetany C) D)

                přemístěno do lapidária Muzea Novojičínska, práce sochaře Jana Štursy z roku 1925

 

                Busta Františka Palackého C) D)

                přemístěno do lapidária muzea Novojičínska, práce sochaře I. Wagnera z roku 1925

 

                Altán s bustou Leoše Janáčka C) D)

                 Národní sad na Kotouči; originál busty v lapidáriu Muzea Novojičínska, doplněk úpravy tzv. Národního parku na Kotouči, v něm umístěna busta umělce z roku 1927, práce sochaře Hlavici

 

Jeskyně Šipka C)

1880 nález zlomku spodní čelisti neandertálského dítěte, tzv. "Šipecká čelist". Objevitelem "Šipecké čelisti" je Karel Jaroslav Mašek (1851-1916). Autorem jeho pamětní desky odhalené 6. srpna 1922 na stěně jeskyně byl sochař František Juraň. archeologické stopy

 

 

 

Zpět na

okres

Politický i soudní okres Nový Jíčín

1961 Okres Nový Jíčín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie

1969 MPR

V době kdy město patřilo jezuitskému řádu jako nadační statek olomouckého konviktu, byla založena tradice poutí na "Horu Olivetskou" (Kotouč), zasvěcená utrpení Ježíše Krista. Pouť se koná (od r. 1660), v upomínku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem 8. května 1241, v předvečer Nanebevstoupení Páně. Poutníkům se podávala místní cukrářská specialita – perníkové Štramberské uši.

Na vrch Kotouč vede křížová cesta z Nového Jičína, svou délkou 8,5 kilometru jedna z nejdelších v České republice. Byla postavena jezuity v 17. století.

1359 – středa 4.prosince 1359 založení města Štramberk; moravský markrabí Jan Jindřich Lucemburský povýšil podhradí na město s rozsáhlými právy

1380 – markrabí Jošt dal v léno hrad Štramberk s panstvím Vokovi z Kravař; v držení pánů z Kravař až do roku 1434

1411 - Lacek z Kravař udělil městu a vesnicím panství právo odúmrti

od r. 1434 – vlastníky Štramberka Puklicové z Pozořic (mezi jinými i husitský hejtman v Odrách Vilém Puklice z Pozořic)

1466 - Burian Puklice z Pozořic bojuje ve službách krále Jiřího Poděbradského ve Slezsku a přijímá Štramberk v léno

od r. 1471 – jej vlastnil Jindřich z Boskovic; v roce 1477 město propuštěno z manství

1481 – město i s panstvím koupil Beneš z Hustopeč

1523 – získali Štramberk a biskupské léno Novou Horku páni ze Žerotína – majitelé fulneckého a starojičínského panství (Bernard ze Žerotína) vlastníky

1533 – po novém rozdělení žerotínského majetku vzniklo panství novojičínsko-štramberské se sídlem v Novém Jičíně, přičemž se město Štramberk dostalo do úplné závislosti na Novém Jičínu, který se roku 1558 stal městem komorním a byl pro Štramberk nadále vrchností

1592 – první zmínka o škole, pravděpodobně českobratrské

1612 – vznik cechu tkalcovského

1613 - rozhodčí výrok o dlouholetém sporu Štramberka s Novým Jičínem, Štramberk obhájil své hrdelní právo, naopak jeho řemeslníci byli zapojeni do novojičínských cechů

1624 – Štramberk ve vlastnictví jezuitského řádu jako nadační statek olomouckého konviktu.

během třicetileté války město několikrát zasaženo válečnými událostmi a zpustošeno (1624, 1642–1643, 1645–1646)

1634 – založení latinské matriky prvním známým katolickým farářem ve Štramberku Melchiorem Vopsou

1642 - císař Ferdinand III. městu uděluje dva výroční trhy

1647 – vznik cechu soukenického (rozvoj domácí výroby plátna a sukna)

1722 - Kristián David z Ženklavy u Štramberka založil v Horní Lužici Ochranov (Herrnhut), středisko obnovené církve českých bratří

1850 – město Štramberk součástí soudního a politického okresu Nový Jičín

1862 – postavení první školní budovy na náměstí

1863 – založení Občanské besedy (zde se soustřeďoval kulturní a společenský život města)

1872 – vznik Občanské záložny

1874 – vznik hasičského spolku

1880 – nález tzv. šipecké čelisti v jeskyni Šipka na Kotouči (prof. K. J. Maška z Nového Jičína)

1881 – společnost Bratří Guttmannů dala postavit místní dráhu ze Štramberka do Studénky

1891 – založení dělnického vzdělávacího a čtenářského spolku KOTOUČ

1895 – vznik pobočky Klubu českých turistů pod vedením Adolfa Hrstky

1896 – postavení další místní dráhy ze Štramberka do Veřovic

1897 – otevření Všeobecné pokračovací živnostenské školy

1899 – založení spolku Muzejní a průmyslová jednota, jehož přičiněním bylo ve městě založeno muzeum

1903 – zastřešení a úprava věže hradu architektem K. Hilbertem, zvané Trúby (lidově Kulatina), na rozhlednu (přičiněním Klubu českých turistů pod vedením A. Hrstky)

1908 – založení Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ)

1910 – postavení další školní budovy v historizujícím stylu, tzv. Nová škola

1912 – otevření cementárny ve Štramberku

1920 – otevření Národního sadu na Kotouči

1936 – prodej štramberských lomů firmou Bratři Guttmannové Vítkovickým železárnám

1938 – Štramberk zabrán do sudetského území, 10. října město obsazeno německým vojskem

1945 – 6. května 1945 osvobození města Štramberk; v tomto roce došlo ke spojení obou místních železnic, znárodnění štramberských lomů, vápenky a cementárny, které se staly součástí Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda

1950 – město je chráněnou lokalitou; vznik JZD

1964 připojení JZD ke Státnímu statku v Příboře, později zde bylo Středisko závodu 04 Školního zemědělského podniku Nový Jičín, VŠB Brno, zaměřené na výrobu mléka a masa

1969 – Štramberk se stal městskou památkovou rezervací

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3348 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (5.12.2015)

D) pamatkovykatalog.cz (11.12.2015

 

30.6.2008

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.12.2015

Předchozí editace: 7.6.2011