Kód CZ: 

Butovice

(Botenwald)

Kostel Všech svatých C)

 jednolodní barokní kostel postavený v letech 1775–1781. je barokní kostel postavený v letech 1775–1781 (věž v roce 1830). Nalézá se na severozápadním okraji města Studénka, v části Butovice. Vlastní a využívá jej Římskokatolická církev jakožto farní kostel místní farnosti, od 50. let 20. století spravované společně s farností Studénka. Dne 3. května 1958 byl prohlášen za kulturní památku č. 16201/8-2106. Kostel byl zřejmě součástí plánu vsi Butovice již při její lokaci a stál zde ve 14. století, doložen je spolehlivě až k roku 1434. Původní dřevěný kostel byl zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie a při jeho bourání roku 1775 prý našel tehdejší duchovní správce Butovic, bartošovický farář Karel Fuchs, ve věžičce pergamenovou listinu, nyní nezvěstnou, datovanou k roku 1372, v níž si butovický farář stěžoval na místního fota, že mu neplatí desátek.

V 16. a počátkem 17. století byli v Butovicích protestantští faráři. Za třicetileté války farnost zanikla a Butovice byly přifařeny k Bartošovicím.[3][5] V 17. století je již dosvědčeno zasvěcení kostela Všem svatým, kostelík však chátral; podle popisu z roku 1672 byl zcela dřevěný a měl jen chudé vybavení: jeden, a to znesvěcený oltář, jeden pozlacený stříbrný kalich, čtyři kasule, křtitelnici a tři zvony.[3] Roku 1667 byl vykraden a zloději odnesli i písemnosti a cennosti, které v něm uchovávala obec. Proto také byla roku 1668 založena dochovaná kostelní registra, zachycující majetek kostela;[6] ten byl ale velmi skrovný a zahrnoval pouhé dvě zahrady.

Od poloviny 18. století usilovala vrchnost a obec o zřízení samostatné duchovní správy. K tomu bylo ale potřeba postavit nový kostel, neboť starý dřevěný byl zchátralý a nedostačoval počtu obyvatel (byl i menší než poutní kaple svaté Anny v Butovicích. V ní se také konaly bohoslužby, zejména v době stavby nového kostela, jež proběhla v letech 1775–1781. Vedle vlastních zdrojů se na zbudování finančně podílela obec i vrchnost, hrabě František Xaver z Harrachu. Stavba byla zděná a zahrnovala zprvu pouze loď a kněžiště kostela. Až roku 1830 byla nákladem náboženské matice přistavěna i věž; z této doby pochází definitivní podoba průčelí a původní šindelová střecha byla nahrazena plechovou.[3][8] Roku 1784 byla obnovena butovická farnost a z konce 18. století pocházejí také nejcennější části kostelního mobiliáře.

Významnější opravy kostela se týkaly vesměs věže a střechy a konaly se v polovině 20. let 20. století, po druhé světové válce, v níž byl kostel poškozen, a v letech 1998–2000. Kostel Všech svatých v Butovicích je jednolodní barokní stavba. Stojí na návrší nad původním centrem obce, a to na vysoké podnoži vyrovnávající svažitost terénu. Není orientován. Na obdélníkovou loď navazuje vzadu užší, ale stejně vysoké, půlkruhově uzavřené kněžiště, vpředu pak obdélníková empírová předsíň s hranolovou věží. Dolní částí věže prochází původní hlavní vchod do kostela, k němuž stoupá široké jednoramenné schodiště. Po stranách kněžiště se nacházejí jednak pobočná kaple s křtitelnicí, jednak sakristie s oratoří kněze v patře.[8]

Střecha lodi a kněžiště je sedlová, se sanktusníkovou věžičkou, střechy kaple a sakristie jsou mansardové, věž je završena cibulovou bání s lucernou. Boční fasády lodi jsou tříosé, okna mají půlkruhové záklenky a uprostřed bočních zdí se nacházejí pravoúhlé boční vchody (z nichž jeden je nyní využíván k běžnému vchodu do kostela). Podobná dvě okna jsou v kněžišti, na věži se nacházejí tři menší půlkruhově zaklenutá okna a hodiny. Fasáda je hladká, jen s prostými lisénovými rámci a profilovanou římsou.

Loď je zaklenuta třemi poli pruské klenby, pilíře mají konkávně vybrané boční strany a zepředu je flankují pilastry zakončené kompozitními hlavicemi. Rovněž v kněžišti tvoří klenbu jedno pole pruské placky a v závěru pak koncha se třemi výsečemi. Kaple a sakristie mají valenou klenbu a štukovou výzdobu. V lodi proti kněžišti je zděná hudební kruchta nesoucí varhany, pod ní je podkruchtí navazující na předsíň pod věží. Jelikož se čelní vstup již nepoužívá, využívá se tento prostor např. pro instalace Božího hrobu nebo Betléma.

Malba na stropě v kněžišti znázorňuje ve více polích Povýšení sv. Kříže.Vitráž ve dvou oknech kněžiště znázorňuje svaté Cyrila a Metoděje; byla pořízena po druhé světové válce, na jejímž konci byla zničena původní okenní výzdoba.

V kostele je cenný soubor barokního mobiliáře, zejména hlavní stolový oltář, dva vysoké vyřezávané boční oltáře a kazatelna vrcholně barokních tvarů s polychromovanou sochařskou výzdobou (andělé, Tři králové, sv. Řehoř…). Na oltářích se nacházejí tři obrazy od fulneckého malíře Johanna Georga Frömmela z let 1788 a 1799: na hlavním oltáři obraz Všech svatých a na bočních obrazy Ukřižování a Narození Páně.[3][13] V kostele se nacházejí další volně umístěny dřevěné, zčásti polychromované sochy (sv. Filip, sv. Jakub, P. Marie Lurdská, sv. Antonín z Padovy, sv. František z Assisi, sv. Josef s Ježíškem…) a obrazy (Křížová cesta) z různých období od konce 18. století.

V 19. století měl kostel tři zvony datované lety 1583, 1658 a 1763 a menší zvony z let 1808 a 1840. Tři z nich však byly rekvírovány za první světové války a tři zvony, které je v roce 1928 nahradily, byly zabaveny za druhé světové války. Dodnes se dochoval zvon odlitý roku 1658 Hansem Knauffem v Opavě, pořízený obcí Butovice a nesoucí nápis se jmény jejích tehdejších představitelů: faráře Moritze Gerschmana, rychtáře Georga Kuntze a starosty Michela Ulricha.

Butovice1-126736.jpg

 

Fara C)

kostel Všech svatých a bývalá fara

 

Hřbitov  C)

Původní hřbitov v bezprostřední blízkosti kostela byl odstraněn, zachovaly se jen některé náhrobky; na hroby původních německých obyvatel upomíná pamětní deska na vnější zdi kostela. Současný hřbitov se nachází v odstupu za kostelem. Původní čelní vstup s branou se již nevyužívá, k bočnímu vstupu vedou z údolí betonové schody, při jejichž patě se nachází budova bývalé fary, nyní sídla Charity Studénka

 

 

Kaple sv.Anny C)

z roku 1852. Poutní kaple svaté Anny ve Studénce-Butovicích je nevelká zděná stavba z roku 1852, postavená na místě starší budovy, k níž jsou již v době baroka zaznamenány poutě. Po roce 1990 byla opravena a poutní tradice obnovena. Nachází se na mírném návrší naproti farního kostela Všech svatých.

Podle záznamů prvního lokálního kaplana v Butovicích Josefa Nittmanna (1771–1807) dal původní dřevěnou kapli svaté Anny postavit kapli butovický fojt Jiří Butovský (Georg Budowsky) roku 1540 a její patrocinium zvolil podle své dcery Anny, provdané za významného novojičínského měšťana Ondřeje Řepu z Greifendorfu. První přímý písemný doklad o kapli pochází až z roku 1670, kdy jsou již zaznamenány poutě k ní z Butovic i okolí.[3][4]

Ke vzniku kaple se váže pověst o tom, že na zde v křoví na místě, kde se hnízdily a skřehotaly straky, nalezl farář obraz svaté Anny a chtěl jej přenést do farního kostela, obraz se však vždy v noci zázračně vrátil na původní místo, až tam dal farář postavit kapli zasvěcenou svaté Anně.

Původní kaple byla dřevěná a byla orientována; původní menší stavba stála na zahradě panského dvora a zřejmě po třicetileté válce byla rozšířena tak, že se z dosavadní stavby stalo kněžiště. Roku 1673 byla dokončena zděná věž. Už v roce 1670 měla kaple vlastní bohoslužebné vybavení: uvádí se v ní oltář, zvonek ve vížce (roku 1672 dva), kalich a bohoslužebná roucha. Od roku 1755 se na jejím oltáři nacházel obraz svaté Anny, svatého Jáchyma a svatého Jana Křtitele, věnovaný Augustinem Pfabem a přemalovaný roku 1867.

V 18. století, když bylo v Butovicích obnoveno kaplanské místo (1733), byl dřevěný farní kostel Všech svatých zchátralý a do postavení nového zděného kostela (1775–1781) se bohoslužby konaly v kapli svaté Anny.[1][9]Poblíž ní byla roku 1744 rovněž vybudována dřevěná kaplanka, která sloužila za příbytek místnímu knězi až do vybudování nové fary roku 1842.

Po výstavbě nového kostela a zákazu poutí za josefinských reforem zůstala kaple neudržována, byla pro nebezpečnost zavřena a zapečetěna a po požáru, který se udál v roce 1843 a ohrozil blízký panský dvůr, prosadila vrchnost proti vůli obyvatel její stržení, ke kterému došlo 14. května 1844. Obyvatelé však usilovali o její znovuzřízení a z iniciativy sedláka Andrease Mettnera a s povolením konzistoře a obce byla roku 1852 postavena nová, dosud stojící zděná budova.

Kaple sloužila k příležitostným bohoslužbám a koncem 19. století byly obnoveny i poutě, k nimž roku 1895 byly poskytnuty i plnomocné odpustky.[8] Konec poutí znamenal odsun původního německého obyvatelstva Butovic roku 1946. Kaple svaté Anny byla používána jako smuteční síň pro nekatolické zemřelé; v té době bylo až na oltář odstraněno veškeré vybavení, částečně přenesené do farního kostela. K tomuto účelu se kaple přestala používat roku 1978 a nadále pustla. K její rekonstrukci v letech 1990–1992 došlo z iniciativy potomků vysídlených butovických občanů. Wolfganga a Dorothey Lippertových, a s podporou místních občanů Lothara a Edith Kudlových a faráře ve Studénce Rudolfa Kopeckého k celkové opravě a novému vybavení kaple. Na svátek svaté Anny (26. července) 1992 kapli vysvětil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. V tento svátek se v kapli koná každoročně hojně navštěvovaná mše, kterou pořádá místní Charita; mezi její návštěvníky patří mimo jiné obyvatelé nedalekého charitního domova sv. Anny. Od roku 2012 převzalo péči o kapli od dobrovolníků město Studénka.

I tradiční pouť (posvícení, krmaš) v Butovicích se dodnes koná na svátek svaté Anny.

Kaple svaté Anny je v dnešní podobě obdélníková stavba s půlkruhovým závěrem a sedlovou střechou, bez výrazných slohových rysů. Je omítnuta bíle, fasáda je hladká, průčelí má lizénový rámec a trojúhelníkový štít, střecha na obvodní zeď navazuje profilovanou římsou. Vstupní dveře i postranní okna jsou půlkruhově zaklenuty, dveře mají novodobé ozdobné kování a nad nimi je rovněž novodobý kovový letopočet stavby kaple (1852).

Vnitřek kaple je zaklenut dvěma pruskými plackami na pasech a konchou. Omítka je prostá a bílá (fotograficky doložená původní výmalba kaple zanikla). Po stranách kaple jsou dřevěné lavice, na obnoveném oltáři řešeném v bílé a zlaté barvě se nachází obraz svaté Anny samotřetí (tj. s Pannou Marií a Dítětem Ježíšem) od Elviry Goj.

Dne 3. května 1958 byla Nohelova kaple prohlášena za kulturní památku č. 37447/8-2107.

Studenka-ButoviceAnnaChapel5.jpg

 

Nohelova kaple C)

z roku 1890. k rozlišení od jiných mariánských kaplí nazývaná Nohelova kaple, se nachází v Butovicích na ulici Malá Strana, při bývalém Nohelově statku č. p. 275 (dříve č. p. 82), na parcele č. 1092.

Kapli dali roku 1890 vystavět majitelé statku Josef a Anna Nohelovi na památku svého syna, poručíka Adolfa Nohela, který zahynul při koupání 22. července 1890 v Hercegovině. (Obraz zesnulého s dedikačním nápisem se nachází na levé boční stěně kaple.)

Kaple je obdélná s polokruhovým závěrem. Je postavena z cihel a omítnuta bílou vápennou omítkou. Čelní fasáda má po stranách pilastry a římsu, nad níž se nachází trojúhelníkový štít s rámovaným, sedlově zaklenutým výklenkem, do nějž je umístěna novodobá keramická soška Panny Marie. Dřevěné vstupní dveře mají v horní části průhled se zdobenou mříží. Sedlová tašková střecha má půlkuželový závěr.

Interiér kaple je bíle omítnut, s plochým stropem lemovaným profilovanou římsou. Před křížem uprostřed zadní části je zděný stánek. Výzdobu tvoří několik deskových obrazů a sošek.

Dne 3. května 1958 byla Nohelova kaple prohlášena za kulturní památku č. 41105/8-2105.

V publikaci „Kulturní památky okresu Nový Jičín“ se uvádí, že kaple pocházela z konce 18. století a byla zbořena v 80. letech 20. století.[4] Oba údaje jsou mylné. Nicméně z devíti drobných kaplí postavených vesměs v 19. století (z toho osmi s mariánským zasvěcením), které se v Butovicích nalézaly před druhou světovou válkou, se zachovala jako jediná

Studenka-ButoviceMalaStranaChapel.jpg

 

Kamenný kříž C)

u kostela z roku 1835. je volně stojící kamenný krucifix ve městě Studénka, části Butovice. Nachází se před ohradní zdí hřbitova u kostela Všech svatých na parcele č. 1053. Byl postaven roku 1835.

Podle zápisu v kronice Butovic byl první kříž před kostelem, ještě dřevěný, postaven na náklady obce Butovice 24. července 1786. Roku 1835 (22. července) byl nahrazen stávajícím kamenným křížem, jenž byl o rok později vysvěcen.

Na nízkém odstupněném soklu s pravoúhlými rohy, na jehož zadní straně je vytesáno datum postavení kříže (MDCCCXXXV DIE 22 JULY), stojí podstavec kříže. Má tvar hranolu ukončeného v dolní části prohýbaně, v horní části pravoúhle profilovanou římsou. Po stranách podstavce jsou volutová křídla , na jeho čelní ploše je druhotně (po roce 1945) osazená deska s českým nápisem „Pochválen buď Ježíš Kristus“. Na podstavci se nachází užší hranolová podnož, z níž vyrůstá svislé břevno kříže, které se směrem nahoru mírně zužuje a v dolní části je zdobeno třemi kanelurami. Ramena kříže mají liliovité zakončení a Kristovo tělo je provedeno v hlubokém reliéfu v tradiční poloze: hlava je pokleslá k pravému rameni, rouška ponechává přední část nohou odkrytou, po stranách dosahuje až ke kolenům.

Ze šesti (či sedmi) křížů existujících v Butovicích před rokem 1945 se dochovaly tři, z nichž tento je nejstarší.

Dne 3. května 1958 byl prohlášen za kulturní památku č. 47131/8-1685

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Studenka-ButoviceCross2.jpg/640px-Studenka-ButoviceCross2.jpg

 

Kamenný kříž C)

Butovice1.jpg

 

Kašna C)

Na náměstí

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Studenka-ButoviceSquare3.jpg/1024px-Studenka-ButoviceSquare3.jpg

 

Památník padlým C)

Studenka-ButoviceLiberators1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Studenka-ButoviceLiberators3.jpg/640px-Studenka-ButoviceLiberators3.jpg

 

Pamětní deska C)

Pohřbených původních obyvatel

Studenka-ButoviceChurch4.jpg

 

Velkostatek C)

Empírová brána zemědělského dvora Meierhof z konce 18. Století. Brána zemědělského dvora (Meierhofu) v Butovicích je nevelká klasicistní brána bývalého panského statku ve Studénce, části Butovice, a to v ulici Na Vyhlídce u č. p. 836. Dne 3. května 1958 byl prohlášen za kulturní památku č. 41226/8-2108.

První panský dvůr v Butovicích vznikl na místě usedlosti patřící do 16. století dědičnému fojtství, na křižovatce hlavní ulice (dnes ul. Butovická) a tzv. Moravské volské cesty (dnes ul. Moravská), poblíž kaple svaté Anny. Stísněná poloha statku v intravilánu obce a nevhodná poloha vzhledem k panským pozemkům na druhé straně obce vedla na konci 18. století vrchnost (Františka Xavera hraběte z Harrachu) k postavení nového panského dvora („Meierhofu“) na návrší na severovýchodě vsi, poblíž kostela Všech svatých. S návsí, potažmo se starým dvorem, jenž zůstal v majetku vrchnosti, nový dvůr spojovala příjezdová cesta, dnes ulice Na vyhlídce. Z původního statku, který dnes (2013) slouží k průmyslové činnosti, zůstala zachována celková dispozice a polozapuštěné klenuté suterény, detailní podoba staveb však byla vícekrát upravena pro zemědělské či průmyslové užití. Výrazným zachovaným architektonickým prvkem je původní příjezdová brána na jihozápadě areálu.

Nad vlastním obdélným obrysem brány, ukončeným profilovanou římsou, se zvedá štít ve dvou segmentech: lichoběžníkovém s konkávně prohnutými rameny a trojúhelníkovém. Brána je kryta taškami, a to i podél římsy. Průjezd brány je půlkruhově zaklenut, původní dřevěná vrata se nedochovala a byla nahrazena novodobými. Z příjezdové strany průjezd z každé strany lemuje dvojice pilastrů opticky podepírajících římsu, nad průjezdem a rovněž ve štítu jsou vavřínové festony. Na zbytky původní ohradní zdi brána navazuje dvěma nižšími, rovněž taškami krytými sloupky.

Plocha před vjezdem do statku byla ve 20. století rozparcelována pro rodinné domy a nový vjezd byl vytvořen z jihovýchodní strany. Původní ohradní zeď i s bránou tak v současnosti tvoří hranici mezi areálem bývalého statku a zahradami soukromých domů, do jedné z nichž nyní zdobené průčelí brány směřuje. Ze strany statku byla brána kolem roku 2010 omítnuta, vsazeny nové dveře a opravena krytina.

Studenka-ButoviceEstateGate1.jpg

 

 

Zpět na

okres

Politický okres Nový Jíčín, s.o. Fulnek

1961 Okres

Část Studénky

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie C)

Butovice ve svých původních katastrálních hranicích tvoří exklávu Moravy zcela obklopenou územím Slezska (konkrétně územím bývalého slezského Opavského knížectví), přičemž náležely ke Kunvaldskému panství (střediskem byl Kunvald - dnes Kunín). K 1. lednu 1959 byly Butovice připojeny ke Studénce. V dobách komunistického režimu byly k Butovicím připojeny také některé pozemky, původně náležející ke slezským katastrálním územím Bílov, Pustějov a Studénka; pro změnu podstatně menší okrajové části původního butovického katastru byly připojeny ke katastrálním územím Pustějov a Studénka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3836 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (17.4.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.4.2015