Podlesí

(Šumvald, Schönwald)

[Kostel sv.Mikuláše] D) E)

v r. 1785 bylo započato se stavbou farního kostela sv. Mikuláše, kolem kterého byl zřízen hřbitov. Inventář kostela byl zaopatřen ze zrušených kostelů augustiniánů ve Šternberku a z hostýnského kostela. Z hostýnského kostela byl přinesen také zvon. Do I. světové války bylo v kostele 5 zvonů a nejstarší z nich byl z r. 1508. Při osvobozovacích bojích 5. 5. 1945 kostel vyhořel a v roce 1964 byl zbořen. Farní kostel na hřbitově. - Kostel byl poškozen při bojích v závěru 2. světové války; dne 5.5.1945 mu dělostřelecký granát rozbil střechu a krov nad střední částí lodi. Dne 14.1.1965 se sešla porada zástupců Okresního národního výboru v Opavě, Místních národních výborů v Podlesí a Hořejších Kunčicích, Lidových milic okresu Opava, vojenského útvaru v Opavě a dalších institucí za účelem postupu bouracích prací kostelů v Podlesí a Horních Kunčicích. Zde bylo dohodnuto, že oba kostely budou odstřeleny v průběhu měsíce února 1965 s tím, že jako první bude odstřelen kostel v Podlesí a následně kostel v Hořejších Kunčicích. Pro provedení demolice měl být k dispozici buldozer a ocelová lana. Odbor výstavby ONV Opava dostal za úkol jednat s Památkovým úřadem a církevními úřady a získat jejich souhlas se zbořením obou kostelů. Místní národní výbor v Hořejších Kunčicích dostal za úkol projednat s pozůstalými odstranění pěti hrobů z blízkosti kostela. O přesném datu odstřelu obou kostelů měli být předsedové obou místních národních výborů informováni odborem výstavby Okresního národního výboru v Opavě minimálně čtyři dny předem. Bourací práce na obou kostelích měly být provedeny jako součinnostní cvičení jednotky STCHS CO firmy Ingstav, stavební správy v Opavě, Lidových milicí okresu Opava, vojenské jednotky v Opavě a dalších složek. Součinnost měl organizovat major Pavelek, náčelník štábu Civilní obrany okresu Opava. Dne 25.1.1965 požádal odbor výstavby Okresního národního výboru v Opavě odbor školství a kultury téhož úřadu o vyjádření, zda nemá námitky proti provedení demolice kostelů v Hořejších Kunčicích a Podlesí. Požádal o stanovisko doplněné vyjádřením Památkového úřadu do dne 5.2.1965; souhlasné stanovisko k demolicím bylo dodáno dne 7.2.1965. Dne 30.1.1965 napsal zástupce Kapitulní konzistoře v Olomouci na odbor výstavby Okresního národního výboru v Opavě, že „souhlasí, aby kostely v Hořejších Kunčicích a Podlesí byly demolicí odstraněny“. Dne 3.2.1965 napsal tajemník Místního národního výboru v Hořejších Kunčicích František Sváček na odbor výstavby Okresního národního výboru v Opavě, že bude nutno „chvíli posečkat ve věci bourání kostela“, protože místní národní výbor ještě nemá souhlas pozůstalých s přemístěním pěti hrobů v okolí kostela. Dne 23.3.1965 napsal vedoucí odboru výstavby Okresního národního výboru v Opavě Ing. Vacula na Kapitulní konzistoř v Olomouci, že „vzhledem k výsledku různých šetření provedených na vaši žádost uděluje se vám povolání ke zbourání kostelů v Horních Kunčicích a Podlesí“ a “ukládá se vám provésti zbourání do 30.4.1965. Při různých šetřeních bylo zjištěno, že oba kostely hrozí zřícením a ohrožují bezpečnost. K dalšímu zachování bylo by zapotřebí stavebních prací v takovém rozsahu, že není možno tyto kostely obnoviti.“ Dále oznámil, že „odstřel kostelů bude proveden n.p. Ingstav, stavební správa Opava a další bourací práce provedou Pozemní stavby Opava. ONV Opava si vyhradil provedení stavebního dozoru pro oba demolované kostely. - V roce 2015 zahájil zdejší spolek odkrývání a konzervaci zbytků zdiva kostela.

  

 

[Fara] D)

Náboženský fond vystavěl budovu pro kněze a vyhradil si patronátní právo

 

Polzerova kaple D)

uváděna 1590

 

Kamenný kříž D)

Centrální, hřbitovní 1863

 

Kamenný kříž D)

Před kostlem

 

Smírčí kříž C)

 

[Větrný mlýn] D)

V r. 1794 získala obec povolení na stavbu větrného mlýna k mletí pro vlastní potřebu.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

1961 Okres Opava

Část Buišova nad Budišovkou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce D)

Podle místní tradice stála původní obec dále na západ při Lazském potoku a byla zničena v r. 1241 při vpádu Tatarů na Moravu. První zmínka o vesnici Schonwald je v listině Bohuše ze Zvole z r. 1456. V r. 1577 udělil biskup Jan XVIII. Šumvaldu, Guntramovicím, Starým a Novým Oldřůvkám odúmrť. V 16. stol. mělo Podlesí dědičnou rychtu. Nejstarší zmínka o rychtě je v dopisu olomouckého biskupa Pavlovského z r. 1580, kdy po úmrtí dědičného rychtáře Jahna, zůstali nezletilé děti a tak biskup pověřuje poručnictvím a správou majetku do jejich zletilosti, svého úředníka Jana Bahenského z Lukova. V kroměřížském archivu je urbář budišovského a libavského panství z r. 1581, ve kterém je popsán majetek obou panství a u budišovského panství jsou uvedeny v českém znění Guntramovice, Šumvald, Staré a Nové Oldřůvky. Podle zprávy budišovského magistru z r. 1656 byla půda rozdělena mezi jednotlivé usedlé takto: rychtářovi náležely 2 čtvrtlány, 9 usedlým 1 ½ čtvrtlánu, 15 po 1 čtvrtlánu, 19 po půlčtvrtlánu a 5 chalupníků bylo bez půdy. K rychtě náležely 2 mlýny s dědičnými mlynáři. Jeden mlýn o dvou kolech byl na Odře a druhý menší s jedním kolem na Lazském potoku. Na oderském mlýně se připomíná v r. 1748 mlynář Josef Göttinger. Rychtáři v Šumvaldu(Podlesí )se často přeli s budišovským magistrátem o tzv. homagium (přísahu vrchnosti) a poplatky z rychty. Třicetiletou válku a tažení Švédů krajem v r. 1642 připomněl pozdější nález zbytku staré koňské deky se stříbrnými rolničkami, na kterých byla hraběcí koruna a jméno A. Aström, nalezené ve vykotlané lípě před rychtou. Od r. 1716 měl Šumvald pozemkové knihy a od r. 1741 matriku. Z r. 1737 je zpráva o popravě šumvaldského selského pacholka Ondřeje Rohna, kterému byla sťatá hlava nabodnuta a tělo vpleteno na kolo proto, že ze závisti zabil svého švagra a zranil pána, který po třech dnech zemřel. Za prusko-rakouských válek museli v letech 1758 a 1762 šumvaldští platit výpalné a poskytovat vojsku a koním potravu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

802 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

76

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (1.8.2015)

D) turistika.cz (1.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.8.2015