[Lesy]

(Herčivald, Herzogwald)

[Kostel Všech Svatých] B)

Na místě kostela zůstalo jen málo trosek (cihly a kameny). - Kostel stál při levé straně silnice z Dvorců v místech, kde silnice v bývalé obci zatáčí mírně doleva a zprava se připojuje cesta; zde jsou po levé straně lípy, za nimi stál. - Obec Lesy byla zbořena v 60. letech 20. století po napuštění Kružberské přehrady, zůstal jeden dům (nejblíže k přehradě). Dne 23.9.1974 napsal církevní tajemník Okresního národního výboru v Opavě František Pavelek řediteli podniku Povodí Odry, že kostel v Lesích je "značně poškozen a zneužíván protispolečenskými živly" a že podobná situace je v Kerharticích a Medlicích, "kde jsou rovněž kostely, které nejsou využívány a neustále chátrají. Zjišťuje se, že tyto objekty jsou fotografovány různými zahraničními turisty, kteří zajisté ve své propagandě současný stav používají proti naší socialistické republice." Požádal jej "o přijetí opatření k zamezení zneužívání objektů". Po další urgenci ze strany církevního tajemníka datované 14.11.1974 odpověděl podnik Povodí Odry dne 13.12.1974, že podnik provedl obhlídku všech tří kostelů a potvrzuje, že ze stavebního hlediska jsou značně poškozeny kostely v Lesích a Medlicích, lépe je na tom kostel v Kerharticích. Napsal, že kostely v Lesích a Medlicích se nacházejí v 1. pásmu hygienické ochrany a že "přivítá a bude souhlasit s každým opatřením, kterým budou poměry v tomto území z hlediska hygienické ochrany zlepšeny. Za současného stavu objektů se domníváme, že by mělo být přehodnoceno zařazení obou kostelů v seznamu památek". Současně ale odmítl, aby podnik Povodí Odry nesl jakékoli náklady v souvislosti s kostely. Dne 14.10.1975 požádal náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti v Opavě odbor vnitřních věcí Okresního národního výboru v Opavě, aby byl kostel v Lesích odstraněn, protože slouží k orientaci a přespávání trampů; zdůvodňoval to tím, že trampové zde pořádají setkání, jež jsou "protistátně zaměřena". Následně dne 16.10.1975 požádal odbor vnitřních věcí Okresního národního výboru v Opavě odbor kultury téhož úřadu, "že by bylo účelné a vhodné provést demolici objektu bývalého kostela v osadě Lesy na katastru Kružberské přehrady. Jako jeden z důvodů je nutno uvést, že v tomto objektu a v jeho blízkém okolí se velmi často soustřeďuje mládež nevalné pověsti z celé ČSR, což je nežádoucí" a požádal o souhlas s demolicí. Dne 26.1.1976 informoval odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Opavě svým dopisem odbor kultury téhož úřadu, že z hlediska potřeb lesního hospodářství nemá tento odbor v současnosti ani do budoucna zájem na využívání kostela v Lesích. Památková ochrana kostela byla Ministerstvem kultury zrušena dne 30.1.1980. Dne 14.5.1980 napsal apoštolský administrátor Arcibiskupství olomouckého biskup Josef Vrana děkanství v Opavě ohledně kostela v Lesích, že "není možno předpokládat, že by tento kostel mohl ještě sloužiti bohoslužebným účelům a jestli má sloužiti nedobrým a trestným akcím na odlehlém místě, bude lépe, když dojde k jeho demolici" s tím, že by se k věci snad měl ještě vyjádřit farní úřad v Budišově nad Budišovkou a pokud ten nebude proti, mělo by děkanství sdělit Okresnímu národnímu výboru v Opavě, že apoštolský administrátor s demolicí kostela souhlasí. Dne 28.5.1980 napsal biskup Josef Vrana na Krajský investorský útvar v Ostravě, že se opuštěné kostely kolem Kružberské přehrady stávají střediskem nekalých živlů a proto je Okresní národní výbor v Opavě plánuje zbořit, s čímž Apoštolská administratura souhlasí. Biskup Josef Vrana mj. napsal: „máme zájem na tom, aby došlo dle plánu ONV k demolici těchto budov“ a proto žádal o urychlené dohledání majetkových poměrů těchto kostelů. Dne 27.8.1980 napsal biskup Josef Vrana děkanství v Opavě, že podle šetření nepatří kostely Medlice, Kerhartice a Lesy církvi, že jí byly vyvlastněny při stavbě Kružberské přehrady a kostel v Lesích pak byl smlouvou ze dne 3.11.1977 byl převeden do vlastnictví státu – a nyní je ve správě Městského národního výboru v Budišově nad Budišovkou. Napsal, že tyto informace by měly stačit odboru kultury Okresního národního výboru v Opavě pro další jednání o demolici těchto budov, které již přestaly být budovami církevními. Dne 9.4.1982 poslal Městský národní výbor v Budišově nad Budišovkou dotaz oddělení pro věci církevní Okresního národního výboru v Opavě dotaz, zda může oficiálně požádat o demolici kostela v Lesích; oddělení pro věci církevní dne 19.4.1982 odpovědělo, že jsou vyjasněny majetkoprávní vztahy kolem kostela a že už nic nebrání udělení souhlasu s demolicí kostela. S tím, že souhlas bude udělen na základě zaslání oficiální žádosti s patřičným odůvodněním. Následně dne 30.4.1982 Městský národní výbor v Budišově nad Budišovkou oficiálně požádal oddělení pro věci církevní Okresního národního výboru v Opavě o souhlas s demolicí kostela s tím, že kostel "neslouží svému účelu a pouze podporuje nežádoucí srocování mladistvých k negativní činnosti"; oddělení pro věci církevní dne 24.5.1982 vyslovilo na základě dřívějšího vyjádření biskupa Josefa Vrany s demolicí souhlas. Následně dne 1.6.1982 vydal odbor výstavby, místního hospodářství, služeb, obchodu a cestovního ruchu Městského národního výboru v Budišově nad Budišovkou rozhodnutí o odstranění stavby kostela; demolici formou odstřelu měl provést Okresní stavební podnik v Opavě, středisko Vítkov, a to nejpozději do dne 30.6.1982. - Trosky obce jsou zalesněny, okolní pozemky jsou zemědělsky využívány.

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=49860&h=800 http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=83112&h=800 http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=14396&h=800

 

[Kaple] B)

Evangelická – bratrská

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=49862&h=800 http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=69303&h=800

 

[Fara] B)

 

Hřbitov B)

U kostela všech svatých

 

Hřbitov B)

Evangelický, s márnicí byl zřízen v roce 1891 na pozemku Josefa Richtera

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=49853&h=800

 

Hřbitov B)

Českých bratří

 

[Dřevěný kříž] B)

Před vstupem na hřbitov u kostela

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=14400&h=800

 

Památník padlým B)

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=49862&h=800

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Dvorce

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce B)

Jedná se o starou obec o které jsou první zmínky již ve 14.stol. Podle Ottova slovníku je Herčivald(Herzogwald) moravská ves hejtmanství Šternberk, okr. a pošta Dvorce. V r.1890 105 domů a 674 obyv. něm. nár. Ve vsi byl kostel Všech Svatých z poč. 18.stol. a 2.tř. škola. Obyvatelstvo se živílo zemědělstvím, tkalcovstvím, ke vsi patříly břidlicové lomy, mlýn a pila. Do r. 1949 byl název vsi Herčivald a od r. 1950 Lesy. Od r. 1963 připadla obec pod Budišov nad Budišovkou a se stavbou přehrady Kružberk zanikla. Ke vsi patřila ještě samota Růžová(Rosagarten) cca 2km na sever.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 520 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

B) zanikleobce.cz (6.3.2015)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.3.2015