Tichá

[Kostel sv.Mikuláše] B) A)

Shořel. Dřevěný kostel v Tiché byl pravděpodobně založen kolem roku 1510 za olomouckého buskupa Stanislava I. Thurza.

Patronem tichavského kostela se stal sv. Mikuláš, biskup z Bari, jehož svátek připadá na 6. prosince. Podle nedoložených pověstí stávala údajně na místě pozdějšího kostela už od dob Cyrila a Metoděje, tj. od 9. století, malá kaplička. První písemná zmínka však pochází až z doby, kdy na olomoucký biskupský stolec dosedl již zmiňovaný Stanislav Thurzo - známý humanista.

Mgr. Jaromír Polášek ve své knize Dřevěné kostely a kaple Moravy a Slezska rovněž uvádí, že podle tvrzení místních pamětníků, nepodloženého údaji v pramenech písemné povahy, kostel vznikl ve třech různých údobích. Nejdříve to bylo presbyterium, které sloužilo jako kaple, po té byla přistavěna roubená loď. Dva zvony prý byly původně umístěny na půdě nad kostelní lodí, o čemž měly svědčit dva otvory ve stropu, jimiž byly protaženy provazy od zvonů. Věž byla vystavěna až v roce 1662, podle letopočtu na plechové korouhvičce. Ta byla sňata spolu s horní částí věže při její opravě v roce 1903 a zpátky na věž se již nedostala. Obdobně letopočet 1663 byl vyražen na kování zámku na dveřích pod kostelní věží, které vedly na hřbitov a v minulosti sloužily jako hlavní vchod, jak také poznamenává farní kronika Tiché. Je pravděpodobné, že zároveň s věží vznikl i přízemní otevřený ochoz, který lemoval celou jižní stranu kostela.

Stavebním materiálem bylo i v těchto případech dřevo, tj. materiál dostupný a relativně levný, který nevyžadoval žádné komplikované konstrukce a přitom dovoloval tvůrcům uplatnit v plné míře umělecké schopnosti. Při spojování jednotlivých dřevěných částí nebyl údajně použit jediný hřebík, neboť vše bylo spojeno dřevěnými kolíky. Přístavbou dvoupatrové věže se zvonicí i ochozem získal kostel definitivní podobu a na jeho vnějším vzhledu se v průběhu dalších tří století již nic podstatného nezměnilo.

Naproti tomu jako mylné dnes považujeme tvrzení znalce starožitností Petra rytíře Chlumeckého a zemského archiváře Jana Chytila, kteří si tichavský kostel prohlédli na začátku 20. století a usoudili, že presbytář byl postaven nejpozději v 11. století, což prý také svědčí o velikém stáří této obce. Podle záznamu v kostelní kronice, který na začátku minulého století nalezl Dr. Adolf Hrstka, kostel vznikl v roce 1520. Pravděpodobně byl obnoven, alespoň Gregor Wolný uvádí, že byl kostel v Tiché v roce 1510 obnoven. (Wolný III. 1859, s. 45 - 46)

K presbytáři kostela na severní straně přiléhala zděná sakristie, pod kterou byla malá zaklenutá krypta s pohřebními výklenky ve stěnách. Naposledy v dobách válek sloužila jako úkryt pro kostelní cennosti. Podle místní lidové pověsti z krypty vycházela tajná chodba.

Po třicetileté válce musel frenštátský kněz bez pomoci dalšího duchovního zaopatřovat šest far, mimo svou ještě fary v Tiché, Velkých Kunčicích, Lichnově, Vlčovicích a Kopřivnici. Teprve v josefínské době byly obnoveny bývalé fary v Kunčicích a v Lichnově, k Lichnovu byly přiděleny Bordovice a Vlčovice, Tichá byla ponechána u Frenštátu. Dekretem ze dne 17. Června 1846 byl do Tiché ustanoven kaplan P. Karel Géla, který mimo normální plat dostával dotaci z náboženského fondu. Obec se tehdy zavázala, že bude vlastním nákladem udržovat farní kostel a také školu. V letech 1853 – 1857 na faře působil P. Dominik Mořkovský, po jeho odchodu fara zůstala jeden rok neobsazená. Teprve v roce 1858 do Tiché přišel P. Vincenc Falta a setrval tam jako duchovní po dalších deset let. Další kněz, P. Peregrin Obdržálek, z fary odešel již v roce 1873, následně byla fara po dva roky bez kněze. Teprve od roku 1875 byla tichavská expozitura proměněna ve farní úřad a prvním istalovaným farářem se stal P. František Pavlík. Jeho nástupce v úřadu se stali P. František Krejší a P. Josef Spáčil. V roce 1899 bylo v Tiché celkem 1.467 obyvatel, z toho 1.400 římských katolíků, 1 evangelík a 6 židů.

V roce 1913 za starostenství Leopolda Parmy, který byl místním továrníkem, a za faráře P. Aloise Luska kostel prošel velkou opravou. Stavba takřka zcela pozbyla svou dokumentární hodnotu důkladnou secesní historizující restaurací. Při této stavební akci byla okna zasklena kruhovými terči s olověnými nutti, dveře byly pobity historizujícím kováním, loď byla překryta novým kazetovým stropem. Do jižní kaple a na kruchtu byly ve dřevě provedeny portálky, které měly tvar oslího hřbetu, do sakristie vedl zděný portálek. Po konstruktivní stránce byla zajímavá věž, s poměrně mohutnou hlavou, na jejíž střešní jehlan byly nasazeny dvě barokní cibulovité báně. Dekorativním vyřezáváním byly zdobeny spodní konce prken, kterými byla zvonice zevně šalována. Kostru věže netvořily čtyři, jak bývalo obvykle zvykem, ale šest ukloněných trámů – štenýřů.

Byla to nejzajímavější a historicky nejcennější stavba v obci. Tichavský kostel sv. Mikuláše měl poměrně malý presbytář s nízkým střešním krovem, obdélnou loď a kvadratickou věž, která směrem vzhůru přecházela ve dvakrát odstíněný komolý jehlan. Zvonicové patro bylo hranolovité, kryté deštěním se zdobným vyřezáváním spodního okraje. V horní části věže byla dvakrát odstíněná šindelová báň. Celková délka kostela činila 24 metry a šířka 8 metrů. Celou stavbu obtáčel ochoz zakrytý pultovou stříškou. Kostelní loď měla uvnitř délku 9 metrů a šířku 8,2 metru, presbyterium mělo na délku 6,9 metru a šířku 5,4 metru. Sakristie byla zděná, vnitřní rozměry měla 5 krát 2,7 metru, nad ní v patře roubená oratoř, prostor v podvěží měl vnitřní rozměry 6 krát 6 metrů.

Na dvou ohoblovaných trámech, postavených z obou stran portálu, vedoucího do lodě kostela, byly dochovány dva české nápisy. Na pravém bylo zachyceno „Stavil Mistr Pavel Scedrm“ a na levém „… an czasu Purgmistr …“. Podle některých badatelů se stavitel jmenoval Scedrin. Na třetím pomalovaném trámu, který původně býval na oltáři, bylo podobným písmem napsáno: „… (lét)a panie MCCCCC“.

Vznik kostela v průběhu 16. století naznačovaly i nápisy na dvou pozoruhodných zvonech, které byly zavěšeny ve věži kostela. Oba byly ulity v roce 1561, jeden z nich však v roce 1861 roztrhl mráz. Na větším zvonu byl český nápis: „TENTO ZWON SLIT GEST + ZA MIKVLASSE FOGTA + A STARSSÝCH + C = M = B + 1561   YAN CHARWATIN. GIRA. ONDRVSSV + ONDRA. PAWLV + YAKVB TIEHAN + I. N. R I + „. (vylepšený překlad: Tento zvon zlitý jest za Mikuláše fojta a starších C.M.B. 1561 - Jura Ondrušů, Ondra Pavlů, Jakub Tiahan, Jan Charátů.)

Pod ním byl další český nápis: „TENTO ZWON SLYL GEST CYR. ZIK. SOLNK V MERZYCZY. PODROE 1561“. (vylepšený překlad: - ten zvon zlitý jest: Jiří Slonek v Meziříčí pod Rožnovem 1561.) Menší zvon byl jeden cent těžký a před roztržením byl opatřen latinským nápisem: „+ O REX. GLORIE. VENI NOBIS. CVM. PACE + AMEN“.

Interiér měl zdobený kazetový strop, podlaha byla kryta kamennou dlažbou. Měl také varhany na šlapací měchy blíže neznámého stáří. Když roku 1661 zpustošil strašný požár nedaleké město Frenštát, docházeli sem na bohoslužby i věřící odtamtud. Opěradla lavic u hlavního oltáře a předprseň kazatelny zdobily malované obrazy apoštolů, které podle kroniky měly být součástí původního vybavení kostela. Naproti tomu sochy na oltáři měly být přenesen z některého zrušeného kláštera. Nad oltářem bylo zajímavé zamřížované okénko, které údajně patřilo k nejstarším na Moravě. Další český nápis byl za oltářem: „AŤ SI BUDE, JAK SI BUDE, PŘEDCE JAKSIK BUDE, JEŠTĚ NIKDY NEBYLO, ABY JAKSI NEBYLO.“ Uvnitř kostela byly celkem tři dřevěné oltáře. Výmalbu kostela a obložení textilními čalouny provedl v roce 1886 mistr Barbořík z Rožnova. Protože se do kostela příliš nehodily, pod dozorem konzevátora F. Rosmaela z Valašského Meziříčí byla později malba na stropě obnovena.

 

 

Kostel sv.Mikuláše B)

1969-76

Dne 13. srpna 1964 blesk zničil malebný skvost, vévodící tichavskému údolíčku. Srdce zdejších lidí se sevřela jako kdysi srdce Pražanů, když shořela Zlatá kaplička nad Vltavou – Národní divadlo. Byla tu hned pochopitelná touha znovu vystavět kostelík tak, jak býval. Nesnadno se přivykalo názoru památkářů: nenapodobovat historickou stavbu, ale postavit kostel moderní, svědectví doby dnešní. Ze soutěže vypsané konsistoří vyšel ze čtrnácti jako vítězný návrh olomouckého architekta Lubomíra Šlapety, rodáka z lašského kraje – člověka, který má v krvi ten podhorský kraj se svátečností frýdeckých, štramberských i tichavských poutí, s vážností poutních zpěvů i čirou veselostí pouťových radostí, cukrových „uší“, voňavých frenštátských zapékaných klobásek i „pandurů“ – panáků z místeckého perníku. Ten líbezný kraj, kde nezarostl ještě janáčkovský chodníček z Hukvaldů k tichavskému kostelíčku. Bylo to víc než úkol: Vyjádřit prostou vážnost i radostnost tohoto kraje a jeho lidu v oproštěném tvaru moderního kostela, stejně vřelém a opravdovém, jako byl starobylý kostelík dřevěný.

Na témže místě, kde stával dřevěný kostelík, po levém břehu říčky Tichávky, na pahorku uprostřed obce, v samém středu prastarého venkovského hřbitůvku, obehnaného okrouhlou zdí – započala před osmi lety stavba nového kostela. Společné dílo šikovných rukou. Neboť tady v Tiché zná každý desatero řemesel. Desatero řemesel znají tu i zkušení důchodci, kteří často i bezplatně pracovali v dobrovolných brigádách. Desaterou zručnost musí mít ti, co odtud jezdí pracovat do kopřivnické automobilky, i havíři odtud, co fárají v ostravských dolech, i ti, co pracují v textilkách ve Frýdku-Místku a ve Frenštátě či doma v tichavském JZD. Z dobré vůle dali svůj volný čas. Pracovalo se s nadšením a nebylo problémů, který by se nezdolal. Jako by měli v krvi to starodávné, napsané za oltářem starého kostelíka: „Ať si bude jak si bude, předce jaksi nebude, ještě nikdy nebylo, aby jaksi nebylo.“ A když najednou nebylo dost přitesané žuly na kostelní věž, vyzděnou už až po dveře, rozjeli se Tichavští za kameníky do lomu v Žulové a požádali je, aby jim do Tiché přijeli přes sobotu a neděli natesat hrubý kámen na „haklíky“. Přijeli. Tichavští pomáhali a jeden z nich se dokonce tak výborně naučil přitesávat žulové kvádry, že ho parta z Žulové chtěla přijmout mezi sebe. Přitesával pak o sobotách a nedělích až do konce stavby věže a pak se přidal hned k svému bratru, k partě malířů, a pak zas hned kostkami dláždil podlahu kostelní předsíně. Neboť – to všecko, i malba kostela i nátěry, byla vedle mistrů řemesla – prací tichavských amatérů.

Nové pojetí tichavského kostela odpovídá potřebám obnovené liturgie svým architektonickým ztvárněním. Prostor hlavní lodi je široký a krátký, do vějíře tvarovaný tak, aby všichni věřící byli co nejblíž oltáři a bezprostředně mohli sledovat obřady. Dispozice je centrální, s oltářem čelem k věřícím. Proti němu jsou vějířovitě seskupeny lavice. Šikmá střecha tvoří uvnitř chrámu stropní podhled, který se zvyšuje směrem k oltáři a snižuje ke křestní a zpovědní kapli. Z kaple je široký průhled do hlavní lodi a na oltář a bohoslužbu lze odtud sledovat stejně jako z hlavní lodi. Zpovědnice je umístěna v nejnižším místě zešikmeného stropu. Pocit uvolnění a povznesení, s kterým člověk odtud vychází, je násoben vzestupnou linií zešikmeného stropu, který odtud stoupá směrem k oltáři. Vše tu má svůj řád a gradaci, zaměřenou k liturgickému poslání. Podél zadní stěny hlavní lodi, mírně zakulacené, je ze stropu na ocelových lanech zavěšen kůr, který se jakoby bez tíže lehounce vznáší v prostoru. A bez tíže je tu hudba i hlas. Nezkresleno technickým zesilovacím zařízením, je zde i nejtišší pronesené slovo dobře slyšitelné. Dokonalé akustiky bylo dosaženo nerovnoběžným postavením stropů a stěn, obepínajících akustický prostor.

Přirozeného účinu dosahuje i osvětlení chrámu. Kromě velkého okna po obou stranách presbytáře a velkého okna na kůru bylo dáno osvětlení lidské měřítko: Podle výšky lidského těla jsou tu komponována okénka v zadní stěně chrámové lodi, s výhledem do kraje. Nad nimi se indiferentní svítidla spojují v poklidném účinu s dobrým laděním barev, povrchovým řešením stěn kostela, v nichž nejkrásnější účin má dřevo. Stropy a krov kostela jsou ze železobetonu, ale podbíjení stropů tvoří přírodní jasanové latě. Tichavské jasany daly své štíhlé kmeny stropům a duby se proměnily v kostelní lavice se sklopnými klekadly na bílé mramorové podlaze. Z dlaně kraje bylo přijato téměř vše, z čeho byla tvořena stavba. Základy, podnož a věž jsou zbudovány ze žulových kvádrů z Žulové na Jesenicku, zdi z masívních pálených cihel z Bašky. Všechno to, spolu s krytinou z mědi, přetrvá čas.

Loni v prosinci, v předvečer svátku svatého Mikuláše, v předvečer tradiční tichavské pouti, rozhlaholil se na věži nového právě vysvěceného tichavského kostela zvon Mikuláš. K poctě a radosti všech, kdo se o nový kostel zasloužili. Dílo se podařilo. A dva Laši si šťastně podali ruku. Místečan architekt Šlapeta a – za všechny ostatní, v lašském kroji a s kyticí – Tichavjan Fojtík.

Starobylý dřevěný kostelíček býval pýchou Tichavských. Jejich slávou bude teď tento nový, žulový, u jehož vchodu hlásá prostá deska, že co oheň vzal, lid postavil znovu.

http://files.fticha.webnode.cz/200000179-4240643399-public/img579.jpg http://www.hrady.cz/data_g/voxpic/179.jpg

 

Fara

...

 

Zvonička B)

Ze zbytků vyhořelého kostela. K úžasu architekta nového kostela se najednou na nedokončené stavbě objevila – dřevěná valašská věžička. Podobná té na starém kostelíčku. Ze zbytků dřeva ze starého kostelíka ji vytvořil tichavský Ant. Drozda. Ten, který nám vypravoval tu krásnou pověst o založení tichavského kostelíka. Nemohla se sice stát součástí nového kostela, ale našla místo jako svérázná zvonička hned vedle něho, jako vzpomínka na starý kostelík a doklad lásky a úcty k dávné lidové tradici. Její malý zvučný zvon doprovází ty, které přijímá ve svou náruč pokojný tichavský hřbitůvek.

http://files.fticha.webnode.cz/200000111-acc5aaeb9e-public/img502.jpg http://www.ticha.cz/images/fotos/kostel/kostel3.jpg

 

Kaplička

...

http://www.ticha.cz/images/fotos/otherzz/ostatni5.jpg

 

Kaplička

...

http://www.ticha.cz/images/fotos/otherzz/ostatni8.jpg

 

Hřbitov B)

Za kostelem

http://files.fticha.webnode.cz/200000023-1cee01de8d-public/img545.jpg

 

Kamenný kříž B)

Před kostelem

http://files.fticha.webnode.cz/200000006-a716da810e/img544.jpg

 

Socha T.G. Masaryka A)

...

 

Památník padlým C)

V 1.světové válce, při průjezdu obcí od Kunčic pod Ondřejníkem směrem na Vlčovice, vlevo u hasičské zbrojnice Nápis: 1914 1918 / ADAMEC MIK. čís. 88 / BORDOVSKÝ VOJT. “143 / ČULÁK JAN “176 / DROZD JOS. “172 / DROZD ŠTĚP. “ 52 / FOJTÍK IGNAC “144 / FOJTÍK JOS. “42 / FOJTÍK JOS. “267 / FOJTÍK JAN “22 / FRIDRICH ERN. “89 / GENZER ADOLF “37 / GENZER JOS. “37 / GENZER JAN. “18 / GENZER JAN / HAVEL JAN “105 / HALAMÍK FRANT. “127 / HAVLÁK ANT. “187 / HAVLÁK JAN “187 / HLAVÁČ ANT. “292 / HRANICKÝ ADOLF “108 / JANÁK JOS. “108 / JANÁK JOS. “194 / JANÁK MIK. “194 / JANÁK JAN “90 / JAVOREK RUD. “253 / JUREK FRANT. “175 / JUREK JOS. “181 / KOCIÁN PETR čís. 230 / KONVIČKA ALOIS “13 / MIČULEK ALOIS “251 / MIČULEK VINC. “266 / MLADĚNKA JAN “106 / MARALÍK JOS. “235 / PARGÁČ FRANT. “14 / PŘÁDKA JOS. “126 / PETR EMIL “179 / RYŠKA ROMAN “23 / ŠPAČEK JAN “262 / ŠRÁMEK FRANT. “55 / ŠTEFEK FRANT. “249 / ŠTEFEK JAN. “249 / ŠVRČEK FRANT. “156 / ŠUSTALA JOS. “ 67 / ŠUSTALA AUG.  / ŠLAHOREK VIK. “193 / ŠTÍPKA FRANT. “ 48 / VAŠEK IGNAC “133 / VAŠÍNEK FRANT. “28 / VANĚK KAREL “147 / VRBA JOSEF “ 95 / VLÁDNÍK JAN / ZÁTOPEK FR. “ 7 / ZYREK STAN. “ 59 / ŽÁČEK JAN “164 / ZA VAŠE SLZY A KREV. / L.P.1929.

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/nahled/ceska-republika/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/ticha-3077/9406_ticha-nj.jpg

 

Památník padlým C)

Ve 2.světové válce, v parčíku před OÚ, Nápis: PADLÝM HRDINŮM A OSVOBODITELŮM / SVOU ÚCTU VZDEJTE / NA PAMÁTKU OBĚTEM II.SVĚTOVÉ VÁLKY / OBČANŮ Z TICHÉ / GENSEROVÁ MARIE MUDr. ŽUCHOV OSVĚTIM / HARABIŠ JAN č. 276 VRATISLAV / HAVEL EMIL č. 79 OSVĚTIM / HYVNAR ALOIS č. 144 MAUTHAUSEN / KONVIČKA BOHUSLAV č. 193 OSVĚTIM / ŠŤASTNÝ JAROSLAV č. 31 OSTRAVA / ZUBEK OLDŘICH č. 253 OSVĚTIM

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/nahled/ceska-republika/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/ticha-3077/14026_dsc-5549.jpg

 

Pamětní deska C)

Obětem ve 2.světové válce, na budově TJ Sokol, u fotbalového hřiště / Nápis: OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY / HAVEL EMIL  / * 7.1.1908 † 29.5.1942 V OSVĚTIMI / ŠŤASTNÝ JAROSLAV  / * 1.5.1908 † 4.12.1943 V OSTRAVĚ / HARABIŠ JAN / * 25.6.1908 † 3.6.1944 V BRESLAU / VĚNUJE SOKOL TICHÁ / 6.7.1974

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/nahled/ceska-republika/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin/ticha-3077/13979_dsc-5555.jpg

 

Škola

...

 

Vila Parmova

...

 http://www.slavnevily.cz/data/90/0/M%C5%A0%202011.jpg

 

Vila

...

http://www.slezskadiakonie.cz/wysiwyg/sluzby/karmel_ticha.JPG

 

Chalupa

...

 

Chalupa

...

 

Chalupa

...

 

Chalupa

...

 

Chalupa

...

 

Travertinová kaskáda A)

Tvorba travertinu je podmíněna silně vápenitým pramenem, vyvěrajícím na jv úbočí Tichavské hůrky v 370m.n.m, délka potůčku je cca 120m, podloží je tvořeno recertním travertinovým valem 10-70cm nad terénem, takto val vznikal několik tisíc let.

http://www.ticha.cz/images/fotos/kaskada/kaskada003.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Místek, s.o.Frenštát pod Radhoštěm

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

KOD CZ

1.P.Z. 1359

Název Tichá se v pramenech objevoval v různých, často i zkomolených tvarech. Poprvé se Tichá zapsala do historie v roce 1359, a to hned dvakrát. V latinské verzi listiny se totiž vyskytuje název Teychow et Nouumteychow, tj. Tichá a Nová Tichá.

Tichá leží na východním okraji okresu Nový Jičín v jednom          z malebných údolí, kterým se vine potok Tichávka. Pramení         v Kunčicích pod Ondřejníkem v nadmořské výšce 470 metrů       a protéká celým katastrem obce. Zleva přibírá potok Rakovec a z obou stran další bezejmenné potůčky, z nichž některé stékají z Tichavské hůrky. Jeden z nich, dlouhý asi 120 metrů a protékající v horní polovině lesem, je chráněným přírodním výtvorem - travertinovou kaskádou. Ostatně i Tichá se nachází v oblasti "Přírodní park Podbeskydí" a vede přes ni žlutá turistická značka z Hukvald do Frenštátu pod Radhoštěm. Travertinová kaskáda byla vytvořena vápenatým pramenem, který vyvěrá na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky v nadmořské výšce 370 metrů. Kolem kaskády roste řada chráněných druhů rostlin k nimž patří např. pětiprstka žežulník (vstavač) a lýkovec, z chráněných druhů živočichů se vyskytuje mlok skvrnitý.

Z oblasti výtvarného umění se do historie Tiché nesmazatelně zapsal její rodák - malíř, grafik a dřevorytec Leopold Parma (1891 - 1968). Opačný pól představovala Alžběta (Bětka) Fojtíková jako lidová malířka, jejíž obrázky na skle jsou dodnes pýchou řady tichavských domácností. V Tiché se narodil i pozdější holešovský sbormistr Josef Blažek (1850 - 1968) a jako varhaník zde působil Ferdinand Vojtek z Frenštátu pod Radhoštěm (1872 - 1945). Při návštěvách Hukvald zavítal občas také do Tiché hudební skladatel Leoš Janáček (1854 - 1928) a Tichá se stala místem, kde si zapsal tanec Kolo.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1487

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 www.ticha.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) ticha.cz (1.3.2011)

B) ticha.webnode.cz (17.12.2013)

C) vets.estranky.cz (17.12.2013)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2013