Zpět na Ostravice

Historie obce

Ostravice, politický okres Místek

 

Počátky vzniku obce Ostravice


Vznik obce Ostravice není zcela jasný. V literatuře se vyskytly také zmínky o její starobylosti, avšak toto tvrzení není nijak doloženo. Existují náznaky, byť těžko prokazatelné a nepříliš určité, že se na území obce usazovali osadníci již ve starší době než se dozvídáme z písemných pramenů.


První zmínka o Ostravici je uvedena v urbáři ( soupisu poddanských povinností) hukvaldského panství k roku 1581. Začneme-li uvažovat o tomto roku jako o době vzniku obce, dostáváme se do určitých pochybností. Z nich možno uvést: Je velmi nepravděpodobné, že by se osídlovací vlna zastavila až do konce 16.století na úrovni Frýdlantu n.O, jestliže je známo, že jen samotná valašská kolonizace zasáhla do horské oblasti již koncem 15.století. Navíc byly objeveny v nedávné době na katastru obce Bílá ( až do roku 1951 katastr Ostravice), téměř na slovenské hranici, nepatrné zbytky středověkého hrádku. Jeho existence je doložena archeologickými nálezy datovanými do konce 13. nebo počátku 14.století. I v tomto případě je velmi nepravděpodobné, že by nebylo na cestě od Frýdlanru n.O. až po slovenskou hranici jediné osídlené místo. Nikde ovšem není řečeno, že by tímto místem musela být právě Ostravice.


Ani první písemná zmínka o obci v urbáři hukvaldského panství z roku 1581, kde se o ní píše jako o vsi Ostrawicze, není dost přesvědčivá. Tato část urbáře je psána jinou písařskou rukou a podle historika Rudolfa Žáčka jde s největší pravděpodobností o jakýsi dodatečný zápis. Tím je zpochybněn i rok 1581 jako doba založení obce a otázka přesného určení jejího vzniku zůstává nadále otevřená. Snad jen další archeologické nálezy by mohly něco osvětlit.


Průchozí charakter území


Vznik obce Ostravice úzce souvisí se způsobem osídlování zdejšího kraje. Ten byl ještě ve 12.století pokryt hlubokým a těžko prostupným pralesem. Od nepaměti procházely Pobeskydím obchodní karavany po cestách pojmenovaných podle převáženého zboží "jantarová", "solná" nebo "měděná". Zpočátku to byly spíše soumaří stezky prodírající se "nehostinnou pustinou", jak byl ve starých listinách tento prales nazýván.


Území severovýchodní Moravy zůstávalo dlouho neosídleno. Charakteristický je jeho průchozí ráz. Od 3. tisíciletí tudy procházely do různých končin Evropy - při hledání vhodných podmínek k životu - desítky skupin pravěkých lidí nejrůznějších kultur a etnické příslušnosti. O přítomnosti člověka v mladší době bronzové ( 1200-950 př.Kr.) svědčí např. nález bronzových náramků a jiných předmětů na Kršlích pod Prašivou. Poměrně časté jsou i nálezy mincí z prvních staletí našeho letopočtu svědčící o přítomnosti obchodníků.


Nejstarší slovanské osídlení je doloženo několika osadami z 12.století, z nichž možno jmenovat zaniklou ves Jamnici, ležící asi poblíž soutoku Ostravice a Morávky, snad někde v místech dnešní Jamnické ulice ve Frýdku. Její název se patrně odvozuje od jam hloubených při primitivní těžbě železné rudy.


Řeka Ostravice hranicí Moravy a Slezska


Od nepaměti se rozprostíral na severovýchodní Moravě hluboký prales, který byl jen velmi řídce osídlen. Na jeho okraji leželo z moravské strany město Hranice na Moravě. Osídlování postupovalo jen zvolna jak z české tak i z polské strany až k řece Ostravici, která se stala již před rokem 1109 hranicí českého přemyslovského státu a slezského knížectví opolského. Byla to hranice nejistá, protože řeka se často rozvodňovala, vytvářela nová koryta a měnila svůj tok. V důsledku toho docházelo k častým hraničním sporům, které byly vyřešeny až roku 1297 dohodou mezi tehdejšími majiteli obou pohraničních oblastí olomouckým biskupem Dětřichem a těšínským knížetem Měškem. Bylo stanoveno, že napříště bude považován za hranici hlavní tok řeky, na jehož obou březích budou postaveny hranečníky - čili kopce.


Levý ( moravský ) břeh byl hraniční oblastí českého státu vystavenou nebezpečí prvního úderu v případě nepřátelského vpádu.


Pravý ( slezský ) břeh byl v držení vedlejší větve polského královského rodu Piastovců. Z nich těšínský kníže Měšek uznal suverenitu českého krále Václava II. Další těšínský kníže, Kazimír I., přísahal roku 1327 v Opavě věrnost českému králi Janu Lucemburskému a přijal od něj těšínské knížectví jako dědičné léno českého státu. Od té doby přestala být řeka Ostravice hranicí státní a stala se toliko hranicí zemskou mezi Moravou a Slezskem. Není jistě bez zajímavosti, že tuto funkci si podržela až do 1.prosince 1928, kdy došlo ke sloučení Moravy a Slezska.


Osídlování v době lánové kolonizace (13. - 15. st.)


Nejstarší osídlování našeho kraje postupovalo podél prastarých obchodních cest a z nížin do výše položených míst. K ochraně obchodních karavan byly budovány už od pravěku na výhodně položených místech tvrze, strážiště a hlásky. Podobně tomu bylo i na kopcích zvaných Strážnice. Takové kopce známe v Kozlovicích, nad Staříčem a ve Skalici. Stejný význam měl i kopec Štandl u Místku - původně zvaný Stráž. K ochraně obchodní cesty vznikla tvrz na břeku řeky Ostravice, v místě dnešní přehrady Řečice-Šance, vybudováno opevnění zvané "Šance". Sloužilo jako obranná hráz proti hrozícím vpádům Turků a kuruců (povstalců) z Uher.


K významné změně došlo ve druhé polovině 13.století, kdy se stal pánem zdejšího kraje olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Tento významný diplomat evropského formátu působil ve službách mocného českého krále Přemysla Otakara II. (1253-1278). Za věrné služby získal od krále - a za nevyjasněných okolností také od mocného šlechtického rodu Hückeswagwnů ( zakladatelů Hukvald) - rozsáhlý pozemkový majetek na severovýchodní Moravě. Nutno si uvědomit, že původně patřila veškerá půda v zemi panovníkovi. Ten ji mohl věnovat podle svého uvážení svým sluhům a rádcům.Jedním z nich byl právě biskup Bruno, který je považován za vlastního zakladatele hukvaldského panství. Od té doby patřil celý levý břeh řeky Ostravice, a s ním i území později vzniklé obce Ostravice, olomouckým biskupům, od roku 1777 arcibiskupům.


Rozsáhlé lesní plochy nepřinášely v tehdejší době takřka žádný užitek. Jediná cesta, jak hospodářsky využít lesní bohatství, vedla k osídlování lesa robotným lidem. Nastala horečná kolonizační činnost, při které byly do našich pohraničních oblastí zváni domácí i cizí osadníci, aby zde zakládali "na zeleném drnu" nové vesnice a města. Přicházeli pod vedením tzv. lokátorů, kteří jim v lese vyměřili potřebné lány. Jejich úkolem bylo vymýtit určený kus lesa, postavit zde obydlí a začít hospodařit. Po uplynutí určité doby - lhůty ( odtud i názvy vesnic Lhotka,Lhota apod.) - začali odvádět majiteli půdy peněžní nebo naturální dávky, což bylo stvrzeno písemnou smlouvou.Biskup Bruno patřil k významným kolonizátorům. Podílel se na založení Místku (1267). Předpokládá se, že již před tím zde mohla být malá tržní osada. Založil Brušperk ( 1269), pojmenovaný původně po něm Brunosberg a několik vesnic v okolí. O Ostravici nemáme z této doby žádné zprávy.


Pasekářská kolonizace ( 15.-18.st.)


Počátky obce Ostravice jsou spojeny s další kolonizační vlnou známou jako pasekářská kolonizace. Probíhala od konce 15.století a byla založena na novém způsobu hospodaření v horách. Jeho důležitou součástí byl chov dobytka - ovcí, koz i hovězího. Na hukvaldském panství se slovo paseka objevilo již ve 40. letech 16.století. V té době se začala pasekářská kolonizace rozvíjet v jeho středních a dolních částech a vedla spíše k zemědělství než pastevectví. Jinak tomu bylo od druhé poloviny 16. století, kdy postupovala do výše položených míst.


Paseky vznikaly ze samot na horských stráních, kde vrchnostenští úředníci vyměřovali novým osadníkům potřebné díly lesa. Po jeho vyklučení následovala stavba dvorcových hospodářských usedlostí s obydlím a hospodářskými budovami obklopenými pastvinami a horskou rolí. Tento proces probíhal dlouhodobě. Po jeho ukončení prosvětlily lesy na horských stráních, pastviny a beskydská krajina, oživená přítomností lidí, změnila svůj vzhled. Prvky pasekářské kolonizace jsou v ní patrné, i přes současnou hustou chatovou zástavbu, až dodnes.


Zmínky o pasekách (lesních mýtinách), užívaných jako pastviny nebo louky určené k sušení sena a postupně přeměňované v pole a zmínky o nových vrchnostenských dávkách z "pouští" ( tj.pozemků již kultivovaných), o platech z koutů (tj.částí pasek), o "pleniskách" (tj. vymýcených částech lesa), jsou z té doby velmi časté.


Pro vrchnost se rýsovala perspektiva nových poddanských dávek z dosud nevyužívaných podhorských a horských lesních ploch, a proto přijímala ochotně pasekáře na svá panství. Nově kolonizovaná "ujatá" (odtud místní názvy "Ujmiska") půda byla starým osadníkům přeměřována, novým vyměřována a stanoveny další nebo nové peněžité dávky a povinnosti.

 

Zdroj: www.obec-ostravice.cz

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 10.12.2013