Kód CZ:

Mladočov

Kostel Sv.Bartoloměje

Již 1350 farní,po té filiální k D.Újezdu, od 1786 opět farní loď je románská, kněžiště z ranné gotiky 2)

Raně gotický  z 2/2 13.stol.R.1350 připomínán jako farní,severní předsíň renesanční,novodobé úpravy.Jednolodní se čtvercovým presbytářem s opěráky v nárožích,se sakristií po jeho severní straně s obdélnou předsíní na severní straně lodi a s hranolovou věží v západním průčelí.Fasády jednoduché,Hlavní průčelí nově upraveno.Presbytář sklenut jedním polem křížové klenby na klínově vyžlabených žebrech,vybíhajících z jehlancových konzol a protínajících se v kruhovém svorníku,V sakristii hrotitá valená klenba,triumfální oblouk půlkruhový neprofilovaný.Loď plochostropá,severní předsíň sklenuta třemi poli křížové hřebínkové klenby.Zařízení z poslední čtvrti 19.století,hlavní oltář pseudogotický z r.1878.a)

 

Fara

1788                            

 

Hřbitov

U kostela

 

Zvonice

Vstup na hřbitov

 

Železný kříž

U silnice k návsi na kopec

 

Železný kříž

Na návsi

 

Socha sv.J.Nepomuckého

Na předzahrádce fary bez podstavce

 

Sousoší P.Marie a sv.Anny

Na předzahrádce fary bez podstavce

 

Socha sv.Markéty

U fary

 

Železný kříž

U cesty do Desné

 

Reliéf Korunování P.Marie

Na kostele

 

Škola

Bývalá vedle kostela

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

Součást Poříčí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Ves s farním kostelem postoupena ve 14.stol.litomyšlskému biskupství.4)

Obec Mladočov se nachází severozápadně od obce Poříčí. A bydlí zde ... obyvatel. První zmínka o Mladočovu je z roku 1394. Tento údaj se vyskytuje v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Celému okolí vévodí mladočovský kostel sv. Bartoloměje. Právě tento kostel je nejstarší stavbou obce. Jedna jeho část, mající známky románského slohu, byla postaven kolem roku 1250. Prostranství mladočovské návsi tvoří kromě zmíněného kostela také pozdně barokní budova fary postavena v roce 1788 a objekt bývalé školy, který je využíván jako rekreační zařízení s kapacitou sto lůžek.

Jméno Mladočova se poprvé uvádí v listině z 3. prosince 1349. V ní pražský arcibiskup Arnošt a jeho kapitula žádá papeže Klementa VI. o přidělení části duchovenstva, kostelů, klášterů ' a farností pražské a olomoucké diecéze k nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Nás konkrétně se týkají slova "In Decanatu Mutensi ... parrochiales Ecclesřas ... Mladoczow" - "V děkanátu vysokomýtském ... farní kostely ... Mladočov"." Listina je uložena ve vídeňském archivu.

Listina však nevstoupila v platnost. Teprve 4. listopadu 1350 došlo ke konečné smlouvě o postoupení kostelů k litomyšlské diecézi. Příslušná část listiny zní: "in decanatu Muttensl ... " parrochiales Ecclesias ... Mladoschaw", český překlad: "v děkanátu vysokomýtském ... farní kostely ... Mladočov".

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 149

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

www.obecporici.cz

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) obecporici.cz

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.2.2012