Zpět na Litomyšl

Premonstrátský klášter

Litomyšl, bývalý politický okres Litomyšl

 

Papežská bula pro litomyšlský premonstrátský klášter

Litomyšl - Papež Kliment V. vydal 23. května 1305 listinu, kterou potvrdil premonstrátskému klášteru Panny Marie v Litomyšli svobody a nadání svých předchůdců.

Listina, jíž potvrdil opatu a konventu premonstrátského kláštera Panny Marie v Litomyšli svobody a nadání svých předchůdců, jakož i všechna nadání a exempce světských osob, především panovníků, byla vydána papežem Klimentem V. 23. května 1305 v Bordeaux.

 

Listina je psána na pergamenu jihoevropského typu písmem užívaným papežskou kanceláří, pro které se vžilo označení kuriála. Je opatřena olověnou dvoustrannou (mincovní) pečetí o průměru 34 milimetrů, přivěšenou k plice listiny na žlutočervených hedvábných nitích. V aversu pečeti shledáváme nápis s papežovým jménem CLEMENS:PP:V – za užití unciálního E v papežově jméně Clemens (Kliment) a zkracovacího znaménka nad literami PP (tj. papa = papež) – obkroužený perlovcem. V reversu pečeti pak vidíme portréty apoštolů sv. Petra a sv. Pavla lemované perlovcem a kříž na dříku s patkou mezi nimi. Nad hlavami apoštolů čteme nápis .SPA.SPE (tj. .Sanctus Paulus .Sanctus Petrus).

 

Tuto listinu, vydanou 26. září 1212 v Basileji římským králem Friedrichem II. Sicilským (jíž byla Přemyslu Otakaru I. a jeho nástupcům zaručována královská hodnost a právo volby římského krále), pečetil její vydavatel zlatou dvoustrannou (mincovní) pečetí – bulou, jejíž název zlatá bula (sicilská) se posléze přenesl na označení celé listiny.

 

U listiny papeže Klimenta V. pro litomyšlský premonstrátský klášter stojí snad za povšimnutí ještě datovací formule. K datování listin v tomto období (ale i později) sloužily – vedle tzv. římského kalendáře (též počtu) – zejména svátky světců. Vedle uvedení roku, se datovalo podle křesťanského kalendáře, jehož základem byly Velikonoce. Ty mohly nastat ve třiceti pěti případech, a proto byl křesťanský kalendář pohyblivý. Určitou výjimku v datování tvořily listiny panovníků a církevních hodnostářů (též papežů), jež mohly být (ne ale vždy) datovány podle let jejich panování, respektive výkonu úřadu. Nejinak je tomu v případě již zmíněné listiny papeže Klimenta V., v níž čteme: „Datum Burdegali, X. kal. Junii, pontificatus nostri anno primo.“ Dáno v Bordeuax, desátých kalend červnových (tj. 23. května), pontifikátu našeho roku prvního. Víme-li, že Kliment V. byl (dle chronologických tabulek) papežem v letech 1305 až 1314, pak vzhledem k prvnímu roku jeho pontifikátu byla zmíněná listina vydána skutečně v roce 1305.

 

Z výše uvedeného je patrné, že nejstarší dějiny Litomyšle úzce souvisejí s působením církevních institucí. Dle tradice založil koncem 11. století v Litomyšli kníže Břetislav II. snad kostel, snad malý benediktinský řádový dům. Zatímco působení příslušníků benediktinského řádu v Litomyšli nelze doložit listinným materiálem, v případě premonstrátů je tomu naopak. Příslušníky řádu premonstrátů uvedl do Litomyšle kolem roku 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík a jejich klášter vystavěný v prostoru dnešního zámeckého návrší dostal jméno Hora olivetská. Dominantní stavbou byla nejspíše bazilika Panny Marie, která se nacházela v místech dnešního prvního zámeckého nádvoří. Součástí nynějšího zámeckého návrší byl v té době rovněž farní kostel sv. Klimenta, který zde údajně založili sv. Cyril a Metoděj. Románský kostelík sv. Klimenta tak měl být dle tradice nejstarším kostelem v Čechách. Nejnovější bádání ale tuto krásnou pověst vyvracejí. Například regionální badatel Milan Skřivánek soudí, že kult sv. Klimenta sem přinesli až premonstráti z Porýní.

 

Zmíněno již, že působení premonstrátského kláštera v Litomyšli a širokém okolí lze doložit listinným materiálem. Vedle privilegia krále Vladislava I. hlásícího se k roku 1167 (jehož část však byla k původnímu textu připsána nejspíše až v první čtvrtině 13. století), které vymezovalo majetek kláštera, lze dále například zmínit listinu českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1226. Tou osvobodil litomyšlský premonstrátský klášter a jeho poddané od placení pokuty zvané „Hlava“ za nevypátrané hrdelní zločiny. Opakované psaní českého slova „Hlava“ v textu listiny je jedním z nejstarších bohemik. Listina Přemysla Otakara I. je též nejstarším písemným dokumentem uloženým ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.

 

OLDŘICH PAKOSTA, ředitel SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Zdroj: svitavsky.denik.cz (9.1.2009)

 

 

Detail listiny papeže Klimenta V. s intitulací. Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, fond Archiv města Litomyšl, Ia-listiny, inv. č. 3. AVERS A REVERS PEČETI (buly) Klimenta V.: Nápis s papežovým jménem a portréty apoštolů sv. Petra a Pavla. AVERS A REVERS PEČETI (buly) Klimenta V.: Nápis s papežovým jménem a portréty apoštolů sv. Petra a Pavla.

 

 

Premonstrátský klášter v Litomyšli

 

     Roku 1120 založil sv. Norbet z Xanten první klášter řádu premonstrátů, který převzal jméno

podle svého místa založení – údolí Prémontré v severní Francii.[22] Řád přijal řeholi sv. Augustina

a v roce 1126 jej potvrdil papeže Honorius II. Kromě odříkavého způsobu života po vzoru apoštolů a

složení slibu chudoby a poslušnosti, byla činnost řádových bratří zaměřena také na fyzickou práci a

pedagogické působení na školách všech typů a stupňů.[23]

 

     Olomoucký biskup Jindřich Zdík[24] se seznámil s premonstrátským řádem při svých cestách do

ciziny a stal se jeho příznivcem; proto patrně v letech 1143 – 1144 s českým knížetem Vladislavem

II. a jeho ženou Gertrudou založili na Strahově premonstrátský klášter, který nazvali Sion.

Nedlouho poté roku 1145 přivedl Zdík premonstráty do Litomyšle, kde nahradili benediktinské mnichy

a nově vzniklý klášter dostal název Olivetská Hora podle biblického místa v Jeruzalémě.[25]

Premonstráti, kteří si jako hlavní kostel zvolili románskou baziliku P. Marie, obdrželi řadu

statků, pozemků a různá privilegia, jak je uvedeno v listině krále Vladislava I. z roku 1167,[26] a

značnou měrou přispěli ke kolonizaci okolí Litomyšle.[27]

 

      Během 13. století obdržel klášter některá další práva a výsady zejména na svých statcích, a

to i na Moravě, odkud postupovala taktéž kolonizace, avšak z iniciativy olomouckého biskupa Bruna

ze Schauenburku. Premonstráti se zřejmě cítili ohroženi, a tak si roku 1245 vymohli potvrzení

Vladislavovy listiny z roku 1167 králem Václavem I., kde bylo přesně uvedeno, na co má klášter od

dob vlády knížete Břetislava II. právo. Dovršením těchto privilegií bylo pak úplné vynětí poddaných

litomyšlského kláštera z moci královských úředníků a povýšení podhradí králem Přemyslem Otakarem

II. na město roku 1259. Stalo se tak listinou[28] vydanou 27. července v Hradci Králové, ve které

král stvrdil všechna dosavadní privilegia litomyšlského kláštera se stručným podotknutím, že dává

Litomyšli stejná práva a svobody, jaké užívají města královská.[29] Premonstrátům se patrně úplně

nelíbilo znění této listiny, proto pravděpodobně iniciovali „vylepšení“ získaných privilegií velice

podezřelou listinou,[30] kterou měl Přemysl Otakar II. vydat téhož dne. Ve „vylepšené“ listině

vymezuje král své privilegium podrobněji. Město Litomyšl bude mít stejné právo soudní, městské a

tržní jako Hradec Králové a ostatní královská města, obyvatelé nové obce měli být úplně vyňati ze

soudní pravomoci krajských úředníků a podléhali přímo královskému soudu v Praze, stejně tak

nemuseli platit pokutu „nárok“, „nářez“ a „hlava“.Zřejmě aby získaná privilegia nebyla

zpochybňována, byla znovu potvrzena další listinou pro litomyšlský klášter z roku 1263[31] s téměř

totožným zněním jako druhá z roku 1259, jejímž vydavatelem měl být opět Přemysl Otakar II.. Tuto

poslední listinu potvrdil roku 1298[32] český král Václav II.[33]

 

     O opatech premonstrátského kláštera se mnoho informací nedochovalo. Patrně nejvýznamnější

z nich se jmenoval Oldřich, který se poprvé zmiňuje v listině z roku 1278. Aby pozvedl význam

litomyšlského kláštera, zakoupil v Praze dům na Malé Straně, kde občas pobýval. Tento dům přešel

později do majetku litomyšlského biskupství. Oldřicha si oblíbil i český král Václav II., jak se dá

usuzovat z jeho návštěv v Litomyšli. Jedna z nich se patrně týkala úmluvy o darovaní některých

statků z okolí Litomyšle nově založenému klášteru na Zbraslavi. Klášter litomyšlský a zbraslavský

se tak staly sousedy. Oldřich zemřel kolem roku 1300, po této době se o něm nedochovaly žádné

zprávy. Jeho zásluhou dosáhl klášter velkého významu a naplnil tak představu zakladatele kláštera -

Jindřicha Zdíka.[34] Posledním opatem premonstrátského kláštera byl Jindřich Calta, jenž se musel

vypořádat se značnými dluhy a vzpourou ze strany mnichů, kteří ho obvinili ze špatného hospodaření

s klášterním majetkem. Spor se dostal až k papežské kurii, kde byl Jindřich ospravedlněn. Král Jan

Lucemburský osvobodil klášter i jeho poddané roku 1341 od všech mimořádných i pravidelných poplatků

na dalších pět let. Jindřichovi se povedlo finanční situaci kláštera skutečně zlepšit.[35]

 

     Roku 1344 se stala Litomyšl sídlem nového biskupství, které vzniklo z dosavadního

premonstrátského kláštera. Klášterní chrám byl povýšen na katedrální a klášterní statky rozděleny

mezi biskupa a kapitulu.

Zdroj: Bc. Tereza Pakostová, Heraldické prameny pro církevní dějiny v Litomyšli, 2012

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 6.10.2014