Kód CZ

Janov

(Jansdorf)

Osady: Mendryka, Gajer

Kostel sv.Filipa a Jakuba >>

Už 1350 farní, později filiální do Čisté,od 1785 opět farní.1642 vyhořel a byl znovu vystavěn,1823 obnoven a 1861 opět vyhořel 4)

V jihovýchodní části při silnici na hřbitově, vystavěn r.1642 za J.B.Trauttmanndorfa, opraven 1823 J.Valdštejnem, požáry r 1861 a 1957. Jednolodní s půlkruhově zakončeným presbytářem se sakristií na severu a přístavkem na jižní straně presbytáře, s kaplemi po obou stranách lodi a s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář sklenut jedním polem křížové klenby, v závěru klenba s výsečemi, loď plochostropá v sakristii valená klenba s výsečemi, severní kaple a předsíňka sklenuty křížovou klenbou. Zařízení převážně zničeno při požáru r. 1957.3) Oprava krytiny v roce 2010, oprava fasády a okolí kostela v r.2011.

Památka od 3.5.1958, č. rejstříku ÚSKP: 15501/6-3052

 

 

Bývalý hřbitov

Kolem kostela dva udržované hroby ostatní náhrobky odstraněny, od r. 2011 po celkové úpravě opět urnový háj a)

 

Brána na hřbitov

Barokní se sochami sv.Filipa a Jakuba, andělů a železným křížem.4) 3) Sochy andělů odcizeny kol 2005.

 

Brána na hřbitov zadní

Cihlové masivní sloupky a kovaná dvoukřídlá brána, upravena v r.2011, v sousedství umístěno kolumbárium.

 http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000000fc000100fc027a7714&idx=11&filename=zadni_brana.jpg

 

Márnice

Na bývalém hřbitově z části proměněná na čekárnu autobusu. Při opravách kostela byl pod márnicí objeven karner s kostmi zemřelých. 3)

 

 

Fara >>

Na místě přízemní budovy s valbovou střechou z let 1786-7 postavena po roce 1936 patrová uniformní moderní budova, nevkusně utilitárně přestavěná v 1988 na bytový dům.

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000000fc000100fc027a7714&idx=7&filename=fara_sveceni.jpg 

 

Kaplička - Lurdská

v dolní části obce u potoka před Strakovem. Postavená předky původního majitele čp. 68 (vesnické jméno „Schanta“, též „Schante“). Ve výklenku soška Marie, kované zábradlíčko. Vedle je bývalá studna. 3)

  

[Kaplička sv. J.Nepomuckého]

 u zadní hranice usedlosti čp. 61 (u cesty vedoucí k fotbalovému hřišti). Podrobnosti zániku nejsou známy. Fotografie nedochována. Dle vzpomínek paní V. Jánové to bylo malé dřevěné stavení chránící malou soškou o velikosti asi 1 m. Soška prý zmizela na počátku 50tých let „někam do Prahy“.

 

[Kaplička]

s Marií a Jezulátkem – u cesty před čp. 4 (Starožitnictví Tměj). Fotografie nedochvána.

 

[Kaplička]

na polní cestě dolní části obce, asi 400 m východně od rybníka u čp. 232 u skupiny stromů (na snímku vpravo dole, u bílého kříže). Soudě dle dochované barevné fotografie zničená až v osmdesátých letech.

 

Mariánská kaplička

(dřívější název Goldhomerova kaplička, dle vesnického jména původního majitele usedlosti). U horní polní cesty do Mendryky, asi 150 m za obnoveným křížem směrem na Mendryku vlevo mezi lípami. Dodnes tam leží hromada kamení.

 

 

[Horní kaple sv. Jana Nepomuckého]

původně k čp. 113. Dnes na tomto místě stojí garáž patřící k čp. 112. Fotografie nedochována.

 

[Kaple sv. Jana Nepomuckého]

vedle dnes už neexistující usedlosti čp. 91 (pozemek mezi čp. 213 a 228 směrem na Modřinku). Fotografie nedochována.

 

Sochy andílků

Na hřbitovní bráně

 

Socha sv.Filipa

Na hřbitovní bráně

 

Socha sv.Jakuba

Na hřbitovní bráně

 

Železný kříž

Na hřbitovní bráně

 

Železný kříž

Před hřbitovní zdí. Historie tohoto kříže není zcela vyjasněna. Stál dlouho u jihovýchodní zdi kostela za postranním vchodem. Restaurátoři ho datují do konce 19. století. Původně jsem se domníval, že jako jediný přežil likvidaci starého hřbitova od druhé poloviny padesátých do první půlky šedesátých let minulého století. Z omylu mne vyvedl pan Boštík, který tento kříž koupil v období státního statku na svitavském hřbitově, umístil ho vedle kostela a věnoval obci. Když se v r. 2007 kostel začal opravovat, byl kříž obklopen stavebním lešením a jen provizorně chráněn. Až v r. 2008 byl přesunut k bezpečnější východní straně bývalé márnice. Opakovaná neodborná manipulace zanechala své stopy na kamenném podstavci, který se pak v r. 2011 rozpadl, když došlo k opravě márnice. Jelikož byl už před tím vybrán k restaurování, byly jeho úlomky uloženy na hospodářském dvoře za Rychtou. Samotné restaurování probíhalo v atelieru pana Rejmana v Proseči. V říjnu r. 2011 našel kříž své snad poslední místo před hřbitovní zdí na návsi. 3)

 

[Socha Nejsv.Trojice]

u pily (asi na místě dnešní autobusové zastávky). V šedesátých letech poškozen nákladním autem a následně rozebrán. Fotografie nedochována.

 

Socha P.Marie s Ježíškem

u I/35, na levé straně směrem do Litomyšle. Jedná se o pilíř se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1863, pískovec, neznámý autor. Známí jsou ale ti, kdo dílo financovali: Johann a Barbara Ratzek (pravděpodobně z čp. 61). Jejich jména jsou uvedena na podstavci. Pomník byl v r. 1985 stržen a poškozen, takže jednotlivé bloky kamene byly od sebe odděleny a socha i podstavec nesly četná mechanická poškození. I když socha nebyla na státním seznamu nemovitých kulturních památek, byla v r. 1986 restaurována akademickým sochařem a restaurátorem Karlem Krátkým z Pardubic (kolaudováno 30. října 1986). Obec Janov musela tenkrát za opravu zaplatit hrdých 150 tis. Kčs, což bylo pro tehdejší poměry hodně peněz. 3)

 

 

Socha Krista

Přesunuta 2011. Dílo se datuje do konce 19. století a skládá se ze základové desky, patky, středové části s římsou (výše celkově cca. 150 cm) a sochy Krista (cca. 147 cm). Socha je z jemnozrnného křemitého pískovce maletínského typu. Na středovém dílu podstavce jsou tři zrcadla: Ve dvou bočních jsou texty, v čelním je reliéf sv. Václava. Jeden z textů na zrcadlech zní „Helena Stussak, gebor. 7. Juni1804, gestor. 22. Mai 1885, Ruhe in Frieden und das ewige Licht leuchte Ihr“, druhý text je celkem nečitelný, ale lze předpokládat, že se vztahuje k jejímu manželovi Wenzel (Václav). To by vysvětlovalo také daný reliéf.

Na patce je čitelné jméno autora: W. Forberger. Byl to Wenzel Forberger, který se narodil 17. 9. 1859 v Čisté čp. 26 (tenkrát Lauterbach) jako nemanželské dítě jisté Teresie Forberger (5. 12. 1834 - 3. 10. 1921). Dne 6. 5. 1892 byl registrován na newyorském přistěhovaleckém ostrově Ellis Island s daty "věk 32, povolání sochař, národnost rakouská". Připlul tam na lodi "Obdam" z Rotterdamu. Zahynul dne 24. 6. 1915 při železničním neštěstí v Brazílii.

Socha stála dříve na dolním konci obce u cesty mezi č.p. 310 a č.p. 65. Jelikož v dostupných podkladech o době před odsunem původních obyvatelů vykazujících dost přesně stanoviště a charakter sakrálních památek se nenašla o této soše žádná zmínka, domníval jsem se dlouho, že socha byla na tuto lokalitu přesunuta později, a to pravděpodobně v souvislosti se zrušením hřbitova po r. 1956. Tomu nasvědčovala i skutečnost, že paní Helena Stussak žila a zemřela v č.p. 62, čili ne v přímém sousedství s touto lokalitou. Jeden z jejích příbuzných, také pocházející z č.p. 62, se v r. 1860 oženil a přestěhoval do č.p. 66, kde jméno Stussak lze doložit ještě v r. 1945. Ale ani tato usedlost nesousedí přímo se sochou. Tři dosud žijící němečtí rodáci rovněž tvrdili, že tam žádná socha nikdy nestala. V červnu r. 2011 prohlásili naopak dva janovští starousedlíci, že socha v letech 1947/48 už byla na tomto místě. Uvítám proto jakoukoliv informaci vedoucí k objasnění faktů.

Celý objekt byl silně poškozen, zejména reliéf sv. Václava. Pravá ruka Krista chyběla až pod zápěstí a levé ruce chyběla dlaň spolu s prsty a s praporem, který držela. Socha byla v červenci r. 2011 převezena do restaurátorské dílny p. Rejmana v Proseči a v listopadu téhož roku umístěna na dnešním stanovišti. Nové místo bylo vybráno s ohledem na estetiku, bezpečnost a historický význam. Na této loučce vysázely předškolní a školní děti památnou lípu, a také poblíž byla dříve kaplička sv. Marie.

 

 

Železný kříž

Před čp. 25 u „staré“ silnice do Strakova. Vznik pravděpodobně po r. 1870. Deska s nápisem nedochována. 3)

 

Železný kříž

v dolní části obce u cesty mezi čp. 160 a novým rodinným domem čp. 371. Bronzová deska s nápisem není dochována. Pomník je na zadní straně datován r. 1888 a vykazuje zbytky staré barevné ozdoby. Kříž byl v červenci r. 2011 přepraven do restaurátorské dílny p. Rejmana v Proseči a vrátil se v říjnu téhož roku na místo kousek vedle původního. 3)

 

[Kamenný kříž]

na počest sv. Floriána, patrona hasičů, byl postaven na malé návsi vedle bývalé hospody na Mendryce ( čp. 39). Budovu vlevo lze identifikovat jako část hospody, budova vpravo už neexistuje. Kříž byl údajně zlikvidován ještě v r. 1945, hned po odsunu.

Kříž sv. Floriána na Mendryce

 

Torzo kříže

Pietní artefakt na nově zřízeném hřbitově ležel až do června r. 2011 vedle podstavce bývalého kříže za dolní hřbitovní zdí. Byl neutrálního vzhledu, a proto byl vybrán jako základ plánovaného pietního místa na novém hřbitově. Až při jeho vyzvednutí se ukazovala jeho pravá cena. Země totiž kryla jeho přední stranu, a ta nesla německý nápis „Errichtet von der Gemeinde Jansdorf im Jahre 1863 unserem Gemeindevorsteher Johann Forberger Nr. 02“ (Postaveno obcí Janov v roce 1863 našemu přednostovi obce Johannu Forbergerovi čp. 02). Zmíněný J. Forberger měl velké zásluhy při rozsáhlých opravách kostela v r. 1862. Tím jsme ustoupili od záměru výraznějších výtvarných zásahů a rozhodli se pro umístění skromné mramorové pamětní desky na jeho druhé straně a kované růže na jeho vrchu. Po dokončení restaurátorských prací (p. Běťák, Němčice, a p. Rejman, Proseč) byl v říjnu r. 2011 postaven vlevo od hlavního vchodu do kostela. 3)

  

 

Železný kříž

u horní polní cesty do Mendryky, pod velkou lípou. Původní název „Teichhons Kreuz“ dle vesnického jména majitele pozemku (tenkrát k čp. 94). Vznik pravděpodobně kolem r. 1870. Kříž byl svržen a silně poškozen, několik částí vč. kovového kříže chybělo. V r. 2005 byl korpus nalezený v křoví místními občany M. Dosedělem a K. Müllerem opět zakotven na základní desce. R. Smolen doplnil horní část korpusu. V r. 2006 byl korpus odborně restaurován (studentem restauratérství A. Košvancem). Starožitník p. Tměj daroval obci kovový kříž, který byl rovněž restaurován a vzápětí osazen do podstavce. 3)

  

 

Železný kříž

u I/35, asi 300 m od Mariánského sloupu dál směrem do Litomyšle pod velkou lípou. Spodek z pískovce je schován v šeříkovém křoví a obklopen malým železným plůtkem. Kříž nechal postavit chalupník Penka (vesnické jméno "Schanta") z č.p. 68 a byl vysvěcen dne 1.6.1913. 3)

 

 

Železný kříž

Za hřbitovní zdí u zadní brány, pochází pravděpodobně z konce 19. století. Původní litinový kříž byl ale v době totality zničen, a ačkoliv se jeho úlomky zčásti zachovaly, nebylo je možno restaurovat. V rámci restaurování několika obecních památek ve 2. pololetí r. 2011 byl proto vybrán kříž jiný, který ladí se střízlivým kamenným podstavcem. Objekt stál původně o několik metrů blíže k dolní hřbitovní bráně, byl ale po restaurování pro lepší viditelnost a obslužnost posunut na dnešní stanoviště.

 

Kříž

na dolní hranici pozemku za plotem k čp. 55. Je to u cesty vedoucí od fotbalového hřiště, naproti čp. 172.

 

Kříž

u „staré“ silnice do Strakova, asi na úrovni bývalého čp. 60 (mezi čp. 313 a 280), z kterého zbyl jen sokl. Původní název „Gellesen Kreuz“.

 

Kříž

původně litinový kříž na kamenném podstavci, neznámé podoby, kříž a reliéfní desky z podstavce ukradeny kolem r. 1959. V horní části byla deska se dvěma anděly, a na dolní části byly minimálně dvě desky s reliéfy svatých. Kol.roku 1970 pan František Jirásek silně nakloněnou památku narovnal a umístil na prázdný sokl betonový kříž, který sám vyrobil. Kříž nechal postavit tehdejší majitel parcel náležících k čp. 148, v německých zdrojích figuruje jako „Haikas Kreuz“.

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000000fc000100fc027a7714&idx=8&filename=haika_kreuz.jpg

 

Znak

Na průčelí kostela

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000000fc000100fc027a7714&idx=6&filename=erb.jpg

 

[Památník padlým 1914-18]

Vedle Kampeličky, oběti 1. světové války, přímo za dnešní autobusovou zastávkou vedle OÚ. Postaven v r. 1930, zlikvidován po druhé polovině padesátých let. Seznam 84 padlých z Janova, Mendryky a Gajeru.

 

[Památník rudoarmějců]

u dolní brány hřbitova. V únoru 1945 byly na vnější straně hřbitovní zdi uloženy ostatky dvou sovětských zajatců, kteří zahynuli při jednom z nelidských pochodů smrti vedoucích ze Slezska mj. přes Opatovec a Janov na západ. Jeden z mužů měl prostřelenou lebku. Na začátku šedesátých let byli exhumováni a pohřbeni na hřbitově v Litomyšli.

 

Pamětní deska rudoarmějců

Pamětní deska chce připomenout smutný osud dvou zajatých rudoarmějců. Deska vznikala v atelieru p. Rejmana v Proseči a byla v říjnu r. 2011 upevněna na sloupu dolní hřbitovní brány. Tento sloup nahrazoval v rámci revitalizace prostranství kostela ten původní, který se skácel a nemohl už ukotvit křídlo restaurované kované brány. 3)

 

Škola

severně od kostela, 1872-4, výrazně modernizována po roce 1960

 

 

Rychta

vedle kostela, neogotická fasáda průčelí, upravena na hostinec se sálem kulturního domu.

 

[Zájezdní hostinec]

Vedle kostela, Kraut, Zur Eichena místě dnešního motorestu. Empírová budova s valbovou střechou., zbořena a nahrazena typovým objektem restaurace a kulturního domu, po 1990 motorest Pink Bull, Janov…

 

 

Kampelička

Dnes pošta a obecní úřad, dlouhá léta odříznutá silnicí od zbytku obce, 1930-1

Popis: Popis: image026

 

Mlýn

Parní

 

Mlýn

Č.p.58 v dolní části obce

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000000fc000100fc027a7714&idx=9&filename=mlyn_58.jpg

 

Mlýn

Č.p. 117 v horní části obce

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000000fc000100fc027a7714&idx=10&filename=mlyn_117.jpg

 

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

Historie obce

 Farní ves s kostelem postoupena r.1347 litomyšlskému biskupství, rozkládá se podél silnice přibližně ve směru severozápad-jihovýchod. Součásti dvě osady Mendryka při loveckém zámečku a Gajer při státní silnici.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1883 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.janov-sy.cz

 

literatura a prameny

1)     Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2)     E.Poche, Umělecké památky Čech (Janov, Mendryka)

3)     Soupis památek okresu Litomyšl

4)     Morové, trojiční a světecké sloupy a pilíře v okrese SY

5)     Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

a)     www.janov-sy.cz (Klaus Müller)

b)     Klaus Müller

 

Kód CZ

Mendryka

(Mändrik)

Kaple sv.Huberta

Veřejná 1775 patřící k loveckému zámečku

-barokní z doby po pol.18.stol, vysoká obdélná stavba segmentově zakončená, fasády členěny lizénovými rámci,nad hlavním půlkruhovým vchodem kasulové okno, nad ním pískovcová kartuš se znaky Valdštejnů, jednoduchý atikový tabulový štít, členěn pilastry po stranách sochy sv.Václava a sv.J.Nepomuckého.4)

 

Železný kříž

Na západ od kaple

 

Socha P.Marie

Na východ od kaple, v kamenné jeskyňce

 

Socha sv.Josefa

U kaple, ze zbořeného špitálního kostela ve Svitavách, 1842

 

Socha sv.Anny

U kaple, ze zbořeného špitálního kostela ve Svitavách, 1842

 

Socha sv.Václava

Na kapli

 

Socha sv.J.Nepomuckého

Na kapli

 

Erb na zámku

Na západním průčelí zámku

 

Erb na kapli

Na severním průčelí

 

Lovecký zámeček Georgenlust >>

-založený 17751)

-v 70´letech pionýrská základna dnes domov sester, barokní z r.1775 na průčelí alianční znak s letopočtem, s novou fasádou, obdélný jednopatrový s plechovou mansardovou střechou4) Na jeho místě byl dříve větší dvůr s myslivnou, o kterém je zmínka už v r. 1557.

 

Hostinec se sálem

Ve zříceninách

 

 

Ves při loveckém zámečku podél cesty spojující Janov a Gajer.

Kód CZ

Gajer

(Gayer)

Kaple

U silnice procházející obcí, 1872, na místě místě starší kaple, zničené pravděpodobně při velkém požáru osady v r. 1867

 

 

[Obraz ukřižovaného Spasitele] MTSSP

Za plotem, na jeho místě dnes socha P Marie

 

Socha P.MarieMTSSP

1921

 

 

Dřevěný kříž M

U zdi kapličky 1812., na místě jen sokl

 

Kříž

za plotem č.p. 12.

 

Škola

Naproti čerpací stanici, 1910. Upravena pro bydlení po roce 1945.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.12.2011