Kód CZ

České Heřmanice

Osady: Borová, Podšvábí, Netřeby

Připojené obce: Chotěšiny

Kostel sv. Jakuba st. >>

Uváděn r.1350, od r. 1677 filiální  k Brandýsu nad Orlicí, od 1740 je farní. Dnešní budova je z r. 1547 a přestavěná 1720-1733.2) 3)

 

 

Fara

Za hřbitovem. Dvoupodlažní obdélná budova, delším průčelím otočená do dvora.

 

Bývalý Hřbitov

U kostela

 

Hřbitov

Za vsí u silnice na Choceň

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Ve výklenku na faře

 

Socha P.Marie s Ježíškem

Na návsi

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U silnice do Borové, 1875, po amatérské opravě.

Nápis VPŘEDU: MLČENLIVÝ / A ROZUMNÝ / CTĚN BUDE / EKLESIAST / 21.K.V.31, Nápis vzadu: NÁKLADEM / MANŽELŮ JANA / A MARIE / KAVKY (?) / 1875 / OBNOVENO 1979

 

 

Kamenný kříž se sochami

Před vstupem na hřbitov

 

Socha Kalvárie

Před kostelem, 1835

 

Znak Kostků z Postupic

Z r.1542. Pod stříškou verandy kostela

 

Památník padlým

 http://img12.rajce.idnes.cz/d1201/5/5677/5677201_ad4f894346b892bdb8ae264f04a5d881/images/Ceske_Hermanice01.jpg

 

 

[Tvrz]

Starší, na tzv. Plchově kopci,1513 pustá

 

[Tvrz]

Ve vsi zašla kol.r.1558

 

Dvůr

S barokní sýpkou

 

[Hostinec]

Eliášův, na náměstíčku, zbořen

 

Dům čp.2

U kostela, 1.pol.19.stol. s vyřezávanou dřev.lomenicí

 

Dům čp.30

1837, přízenmí se štítem s bohatou reliéfní výzdobou

 

Dům čp.32

1.pol.19.stol., nad bohatě profilovanou římsouu barokizující štít

 

Škola

U kostela

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

znak obce České Heřmanice

Historie obce

1502 povýšeny na městečko

První zmínka o Českých Heřmanicích je z roku 1226, kde se uvádí, že Svatoslav z Heřmanic, jež sídlil na Heřmanicích coby první známá osobnost a majitel zdejší dědiny, zaznamenán jest na královské listině Přemysla Otakara I. Z toho vyplývá, že dědina byla založena mnohem dřív. Tak z dějin Heřmanic zřejmo jest, že se mohou počítati mezi nejstarší osady v okolí litomyšlském. Jako česká vlast dobu rozkvětu a úpadku měla, tak i osada Heřmanice sdílela s ní doby blahobytu i doby smutné, zejména vliv různých bouří a válek.

Doba, kdy byly Heřmanice v rozkvětu je zajisté doba, kdy byl pánem v Heřmanicích slovutný pán Bohuněk z Adršpachu, jehož působení je ohraničeno léty 1460 až 1506, který vymohl na králi Vladislavovi, aby ves tato na samostatné městečko, požívající práv jiných podobných povýšena byla. Toto bylo stvrzeno královskou listinou a opatřeno královskou pečetí. Obdržela tudíž právo míti každý čtvrtek trh a na sv. Jakuba jarmark, který měl po osm dní trvati, a vůbec jiná práva tehdejší doby.

V pozdější době přibyly k Českým Heřmanicím osady, Netřeby založeny roku 1661 a Borová založena roku 1698, kdy panství litomyšlské vlastnili Tranmansdorfové, kteří v blízkosti Heřmanic, patřících k zámeckému panství, tyto osady založili. Osídlení osad tvořili "hraběcí chalupníci". Založením těchto osad bylo sledováno lepší využití lesní půdy, která osídlencům byla přidělena do nájmu.

Od roku 1785 podle "Josefínského katastru" byly osady přivtěleny k obci Heřmanice.V současné době počet obyvatel v osadě Netřeby je osmdesát sedm a Borová má třicet čtyři obyvatel. Osada Chotěšiny, do roku 1960 samostatná obec se samostatným katastrálním územím. Od roku 1960 v rámci reorganizace byla přičleněna k Českým Heřmanicím. V současné době je počet obyvatel šedesát sedm. Do roku 1923 byly České Heřmanice městysem.

V současnosti mají České Heřmanice 520 obyvatel, rozkládají se na katastrálním území České Heřmanice a katastrálním území Chotěšiny a spravuje je sedmi členné obecní zastupitelstvo. Obec se přihlásila v rámci správy územních úprav k Vysokému Mýtu a stala se členem mikroregionu Vysokomýtského.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

790 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2007

 529

 

 

www.ceskehermanice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Borová

Kamenný kříž

u silnice v centru obce.

 

[Labičský mlýn]

v údolí mimo vesnici na samotě v srpnu 2001 byl zbořen.

 

 

 

Historie

Obec s usedlostmi na jedné straně silnice mezi Českými Heřmanicemi a Sloupnicí. Koncem 17. století se jako jedno z výhodných míst pro založení nové osady ukázala pustina mezi Heřmanicemi a Sloupnicí. Tímto územím vedla významná cesta spojující Vysoké Mýto s Českou Třebovou. Na návrší u této cesty stála panská hospoda. V roce 1698 poblíž hospody, hojně navštěvované okolo projíždějícími formany, na zbývající panské půdě byly postaveny první chalupy. Jejich počet asi nebyl vyšší než 4. Jméno nově vzniklé osadě dal převládající lesní porost. Tak vznikla Borová. Příslušníci první generace obyvatel Borové museli překonat řadu těžkostí, ale vytrvali na půdě, kterou pracně přetvářeli a která nebyla ani jejich.

Zápisy o narození, úmrtí a oddavkách prvních obyvatel Borové byly zaznamenávány do matrik v Brandýse nad Orlicí. Od r. 1711 začaly být vedeny matriky na farním úřadě v Heřmanicích. Při očíslování domů, provedeném v r. 1770, bylo již v Borové 9 domů. Měření rolí, luk, lesů a všech jiných pozemků bylo provedeno v roce 1785 a má název „Josefinský katastr“. Obec Borová je v tomto katastru uvedena jako přivtělená k obci Heřmanice.

Závislost obyvatel na vrchnosti skončila se zrušením roboty v roce 1848. Na místo rychtáře dosazované vrchností, vytváří se obecní samospráva v čele se starostou. V roce 1869 byl postaven kamenný kříž u silnice uprostřed obce. Při sčítání obyvatel, provedeném v tomto roce, bylo v Borové napočítáno 106 obyvatel.

S současnosti má osada Borová 19 obytných domů a žije zde 34 obyvatel. Přírodní zajímavostí je romantické údolí Sloupnického potoka, který protéká hned pode vsí a lesní zákoutí „Pod Labem“.

Kód CZ

Netřeby

Mlýn

Pod silnicí pod rybníkem

 

Zájezdní hostinec

U silnice

 

 

Historie

Osada Netřeby leží jihovýchodním směrem asi 2 km od Českých Heřmanic na silnici spojující město Choceň s Litomyšlí. Tvoří ji 35 obytných domů, hasičská zbrojnice víceúčelová stavba “hala“ a drůbežárna. V obci žije asi osmdesát sedm obyvatel, za prací většinou dojíždějících do okolních měst. Děti navštěvují školu v Českých Heřmanicích, Sloupnici, Litomyšli případně jinde.

Netřeby byly založeny na panské půdě roku 1661. Tato lokalita však byla osídlena o několik staletí dřive. Na místě Netřeb stála ves Švábenice zmiňovaná již roku 1167 ve vztahu k Litomyšlskému klášteru. Tehdejší vlastníci páni ze Švábenic sídlili na tvrzi či na hradu v Heřmanicích. Nejznámější z nich Vítek spravoval tuto oblast počátkem 14-tého století. Nedaleké údolí směřující podél potoka k Cerekvici nazývané dnes Švábenice mělo důležitou funkci v dobách středověku. Dvě strážní věže - zde postavené - dbaly na ochranu pocestných na Trstenické stezce. Typickým přírodním znakem oblasti jsou rybníky s flórou a faunou, která potěší každého turistu, přírodovědce nebo každodenně místní obyvatele.

V dnešní době je většina obyvatel obce sdružena ve Sboru dobrovolných hasičů. Všeobecně pak platí, že cokoliv se v osadě pořádá, je prací i organizací pověřen téměř každý občan. Obdivuhodná je jejich schopnost zapojit do díla i chlupáře.Každé dva roky pořádají Netřebští hasičský ples, každý pátý rok sjezd rodáků

Kód CZ

Podšvábí

Mlýn…

V Kat.Mapě

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.10.2012