Kód CZ

Bohuňovice

Osada: Řídký

Kostel sv.Prokopa

filiální, přifařený k Cerekvici založený  1724 přestavěn 1818 3)

V obci při silnici, pův.barokní z r.1724, přestavěn 1818 nákladem Jiřího z Valdštejna v dnešní podobě je pseudorománský. jednolodní s nepatrně odstupněným pravoúhle zakončeným závěrem nad nímž hranolová věž. Fasády členěny lizénami s obloučkovým vlysem.presbytář sklenut pruskou plackou,loď plochostropá. Zařízení pseudoslohové z 19.stol.tabernákl hlavního oltáře, Boční oltář Sv.rodiny a kazatelna.

 

Hřbitov

Při silnici k Litomyšli

 

Kamenný kříž

Před kostelem, 1889. Nápis vpředu: Kriste! Budiž / věčné moje heslo / praporec můj buď / svatý Tvůj kříž / neb i pro mne / na Golgotu nes- / lo tělo Jeho hroz- / nou dřeva tíž. Nápis vzadu: Ke cti a chvále boží / postaveno nákladem / manželů / Hudečkových / 1889

 

Pamětní desky na I.světovou válku

Okolo vchodu do bývalé školy

 

 

Obecná škola

Dnes Obecní úřad čp.13, jednopodlažní budova  ze třicátých let

 

Hostinec

U silnice pod kostelem, s krámem

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

1850 Politický okres Litomyšl

1960 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

Historie obce

Obec v kopci podél silnice od Sedlišť do Netřeb.

Bohuňovice jsou jednou z nejstarších vsí regionu, první zmínka o nich pochází z druhé poloviny 12. století. V polovině tohoto století zde stával panský dvůr královny Gertrudy. Tehdy znělo jejich jméno, které je odvozeno od rodového jména zakladatelů, Bogunouice. V průběhu 12. století ves přešla ves do vlastnictví litomyšlského kláštera a velká část jejího obyvatelstva byla německé národnosti. Brzy po vzniku litomyšlského biskupství v roce 1344 se obec stala jeho majetkem. Stalo se tak roku 1347.

V poslední době XIX. století a až do r. 1921. užívalo se pro obec zdejší názvu "Bohňovice". Po posledním sčítání lidu v r. 1921 nařízeno bylo úředně užívati názvu "Bohuňovice". Jména toho bylo původně užíváno; ve starých zápisech uvádí se dle Dr. Zdenka Nejedlého i jiných vždy jméno "Bohuňovice" a ne Bohňovice.

Bohuňovice jsou obec staršího původu. Dr. Zdeněk Nejedlý ve svém spise "Dějiny města Litomyšle a okolí" na str. 355 píše o nich: (Vydány byly nákl. města Litomyšl. r. 1903.)

Bohuňovice, dnes Bohňovice, dostaly se klášteru Litomyšlskému hned ve 12. století. Klášter je na doživotí zastavil. R. 1347 dostaly se zastavené Bohuňovice biskupovi litomyšlskému. R. 1412 od biskupa Jana Železného osvobozeny byly "od úmrtí". Do té doby statek (grunt), o němž nebylo "kšaftu", nepřipadal pravým dědicům, nýbrž pánům, zde tedy biskupovi. Byla zde "rychta", jež se však do r. 1398 nepřipomíná. Na počátku XV. století byl tu rychtářem Václav , jenž r. 1410 pohádal se se sousedem Bohuňovickým Ničkem a hrozili si tak, až se to dostalo před právo. Selský dvůr se 14 1/2 pruty polí měl tu Jan, řečený Volroth, jenž r.1407 soudil se s biskupem o dědictví po svém bratru Pavlovi. Z různých rodových jmen patrno, že Bohuňovice byly velkou většinou německé, takže když se tu usadil Václav české národnosti, dostal přezdívku "Václav Čech".

Dlouhá luka, náležející nyní částečně do katastru obce zdejší, připomínají se již r. 1108, kdy dostala se darem klášteru Benediktinskému od rytíře Domoslava. (Jelínek "Dějiny města Litomyšle I." str. 22)

Les Švábenice dle kronikáře Fr. Jelínka (v jeho díle "Dějiny města Litomyšle díl I." str. 42) daroval král Vladislav I. i se vsí "Bohňovice" klášteru Premonstrátskému, dříve Benediktinskému v r. 1157.

R. 1306 zle loupeno bylo panství Landšperské (nyní okolí lanškrounské) loupeživými rytíři, mezi nimiž připomíná se i Vítek ze Švábenic a z Hermanic. Tento zadluživ se 412 kopami grošů měšťanům pražským, prodal vesnice Záleš a Sloupnici a postoupil je klášteru křižovníků na Zderazi v Praze. (Jelínek "Dějiny města Litomyšle" I. str. 80 a 87).

Biskupství v Litomyšli založeno bylo králem Karlem IV. r. 1344. Prvním biskupem byl opat litomyšlského kláštera Jan. R. 1347 byly pozemky klášteru patřící rozděleny; část zůstala klášteru, část připadla novému biskupství; Bohňovice i Dlouhá luka staly se majetkem biskupovým (Jelínek "Dějiny města Litomyšle I." str. 96 a 108)

K politické obci "Bohuňovice" náleží v době přítomné též osada Řídky. Tato osada založena byla r. 1689 ještě s 15 jinými menšími osadami na panství litomyšlském od hraběte Jana Fridricha z Trautmasdorfu, pána na Litomyšli.

 

rok

obyv 

domů 

1843

 

 

1880

 

 

1921

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1950

 

 

1988

 

 

2007

119

 

 

www.bohunovice.net

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Soupis památek uměleckých 29

4) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) litomyslsko.cz (1.4.2011)

B) bohunovice.net (1.4.2011)

 

 

Jaromír Lenoch  © Aktualizace 1.4.2011