Kód CZ

Benátky

Kaple sv. Jana Nepomuckého

s věžičkou a zvonkem, čtvercový půdorys s jednoduchou sedlovou střechou pobitou plechem. Nad replikou původních vyřezávaných dveří v kamenném ostění je umístěn jednoduchý obrázek patrně na plechu s výjevem zjevení P.Marie při orbě. V obci při silnici, z konce osmnáctého stol.pozdně barokní, čtvercová se zvoničkou, fasády hladké, v průčelí jednoduše vykrajovaný štít s vázami, plochostropá. Pseudobarokní oltářík se sochou světce.

Kaplička

 

Kamenný kříž

Proti kapli, z r.1887 s reliéfy sv.Jana Nepomuckého,P.Marie, a sv.Floriána na hranolovém soklu.

F_D_Dostalu-statek.jpg

 

Sloupek Božích muk

Na hranici s katastrem Litomyšle, zděná trojboká s barevným sgrafitem a obrázky na plechu

F_D_Bozi-muka_01.jpg

 

Památník padlým

image016.jpg

 
Obecná škola

dnes mateřská škola blízko kapličky. Nízká jednopodlažní budova s valbovou střechou má mnoho z původního snad pozdně klasicistního vzhledu. Nevhodně zmodernizována po roce 2005.

Pohled na budovu

 

Hostinec

Stojí v druhé zatáčce za kapličkou, stojí tu stále původní kuželkárna, ale jinak je celý zevnějšek budovy zmodernizován a upraven, fasáda je hladká se žlutým odstínem.Stále v provozu.

 

Mlýn

Nedaleko zaniklé kovárny. Se stodolou z r.1869

 

Mlýn

 

Mlýn

 

[Kovárna]

Na  rohu ulice na hranici Litomyšle a Benátek. Bývala roubená patrová. Zanikla před r.2000.

 

Kovárna

Na  začátku obce u řeky

 

Usedlost Kopeckých

S obytnou budovou s mansardovou střechou

F_D_statek-kopeckych.jpg

 

Hradiště Hrutov

Nad obcí nalevo u silnice zbytky nevehkých, hliněných valů kruhovitých (dva valy se spečenými základy a dva příkopy) tzv. Hradisko. Již Herm. Jireček viděl v nich pozůstatek Hrutova, který se dle listin 11. a 12.věku při bráně zemské na Trstenici nacházel. Odtud sbírka vykopanin v museu litomyšlském (střepy s vlnicí, železné šipky, žel. kopí, ostruha s bodccm, hrací kostka. dva mlýnské kameny s železným čepem atd.).

 

Kamenolom

Nedaleko středu obce, V lomu se těží svrchnokřídové pískovce s hojným výskytem klepet desetinožce Protocallianassa antiqua

Popis: image010

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

1850 Politický okres Litomyšl

1960 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

znak obce Benátky

Historie obce

Obec Benátky leží v bezprostřední blízkosti Litomyšle po obou březích řeky Loučné v nadmořské výšce 350 m.n.m., celková rozloha obce je 470 ha. Počátky vsi souvisejí patrně se vznikem a vývojem vsi  Lauterbach (dnes Čistá). V prostoru dnešních Benátek se totiž rozprostírá lokalita zvaná Staré Literbachy (antiqua Literbach). Zmiňovány jsou prvně v listině litomyšlského biskupa Jana IV. , řečeného Železný, kdy biskupovy připadla ves Lauterbach s její druhou polovicí. (šlo patrně o Staré Literbachy). Dvorce s 2,5 lány polí tu držel šlechtic Bernard Dachs z Fridlandu, který jej v roce 1412 postoupil na příkaz litomyšlského biskupa Jana IV. Václavovi, řečenému Miříkovi za náhradu, kterou od biskupa obdržel Bernard s bratrem Mikulášem a sestrou Kateřinou. Další dvůr tu držel Jan Částek a po něm vdova Anka, která jej prodala 13. listopadu 1405 Martinovi, ranhojiči z Litomyšle. Ves Benátky je poprvé zmiňována v listině z roku 1547 jako součást malého litomyšlského zámeckého panství, dále pak v roce 1654 etc.

Původ místního názvu Benátky lze shledávat patrně přenesením z Itálie. Všechny Benátky v Čechách leží totiž u řek nebo potoků a krom toho, jsou u některých ve vlhké, močálovité krajině upravené vodní toky. Lidé kteří dali českým osadám jméno Benátky, vzpomínali bezpochyby na italské Benátky, město pověstné svou polohou a svými stavbami na říčním nánosu v Adriatickém moři, město významné honosné. Toto město se nazývá latinsky Venetia, italsky Venezia, slovinky Benetke (odtud asi český název Benátky), německy pak Beneding.

Na jihovýchodní straně obce našel p. Jíra v úžlabině, zvané „masné krámy“, střepy nádobky staršího rázu hradištního s reliéfními pásy; nahoře na východní straně na poli bylo červené spáleniště.

 

rok

obyv 

domů 

1843

 

 

1880

 

 

1921

 

 

1927

431

 

1930

 

 

1950

 

 

1988

 

 

2006

328 

 

  

 www.obecbenatky.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Soupis památek 29, 1908

 

A) litomyslsko.cz (17.2.2012)

B) geologie.vsb.cz (17.2.2012)

 

 

Jaromír Lenoch  © Aktualizace 17.2.2012