Bohuslavice

(Buslawitz, Bogusławice)

Kostel Nejsv.Trojice >> A) C) B)

Dominantní stavba obce byla vybudována během 18. století a v roce 1747 byla slavnostně vysvěcen. Kostel je jednolodní a je situován ve směru západ-východ, kde za presbyteriem je na nezvyklé straně přistavěna věž. Kostel je společně s ohradní zdí a přilehlou kapličkou z 2. pol. 19. století státem chráněnou kulturní památkou. vyzdobený freskami opavského malíře 18. stol. Josefa Matyáše Lasslera.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Bohuslavice_%28OP%29%2C_kostel_%281%29.JPG 

 

Hrobka D)
v centru hřbitova

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/67387104.jpg

 

Kaplička
u kostela

 

Kaplička
Východně od kostela

 

Kaplička
Východně od kostela

 

Kaplička
Východně od kostela

 

Hřbitov
kolem kostela

 

Hřbitovní brána
s brankou

 

Fara D)

fara v Bohuslavicích v dubnu 2007 

 

Socha P.Marie
na průčelí fary

 

 

Kamenný kříž
před kostelem vedle kapličky u zadního vstupu

 

Kamenný kříž D)

Centrální na hřbitově

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/67387104.jpg

 

Kamenný kříž

Vedle kaple nejvýchodněji od kostela

 

Kamenný kříž

Na okraji obce

 

Dřevěný kříž
před kostelem

 

Dřevěný kříž
na konci obce směrem na Horní Benešov

 

Kříž

V poli, u cesty za Černávkou

 

Kříž

V poli, severně od obce

 

 

Památník

U rybníka

 

[Tvrz]
1489, Nový rybník pod tvrzí

 

Lihovar E)
na okraji obce u rybníků

http://lihovarskyrybnik.cz/include/fotogalerie/albums/Foto%20by%20Bo%C4%8Dek/aaa.jpg

 

Velkostatek Velký Dvůr
v blízkosti lihovaru

 

Velkostatek Kafárňa
v horní části obce

 

Usedlost D)

usedlost v Bohuslavicích v dubnu 2007


Stuhalův dub A)
Přírodní památka, 400 let starý dub stojí za obcí vlevo od cyklotrasy směrem na Chuchelnou. Kolem stromu kdysi vedla kupecká cesta.

 

Zpět na okres

 Slezsko

Panství

1742 Prusko

1920 ČSR

 Politický i soudní okres Hlučín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

image008
Historie obce

 První písemná zmínka o obci Bohuslavice je z roku 1288, v té době patřila k panství mocného rodu pánů z Kravař, kteří se v jedné rodové linii označovali přídomkem "z Bohuslavic". V katastru obce se nachází celkem 8 rybníků, které jsou všechny k chovu ryb, a to především kaprů.

Počátek dějin obce je spjat s mocným rodem pánů z Kravař, kteří v jedné své rodové linii se označovali přídomkem “z Bohuslavic”. Syn krále Přemysla Otakara II., opavský kníže Mikuláš I., jednoho z nich, Zbyslava z Bohuslavic si natolik oblíbil, že jej určil svým kmotrem a obdařil jej rozsáhlým majetkem, stejně jako jeho bratra Jana. Písemné zprávy o nich máme již od r. 1288. Od počátku 14. stol. se Bohuslavice staly součástí panství Dolní Benešov, což se potvrdilo i při dělení Opavska v r. 1377. Tehdy benešovské panství náleželo s Bohuslavicemi pánům z Drahotuš, přívržencům Husových reforem. K r. 1434 měli v Bohuslavicích Drahotušové hospodářský dvůr, poblíž kterého již tehdy stál kostel obsazovaný husitskými knězi. Věnné i dědické záležitosti Drahotušů měly za následek i rozdělení obce na dva majitelské komplexy, z nichž jeden příslušel k benešovskému panství a druhý si zachoval až do 16. stol. správní samostatnost. Odrazilo se to i na hospodářském vývoji obce, v jehož popředí stály dva vrchnostenské dvory. Kolem nich vzniklo několik rybníků. Již v r. 1489 např. k dolnímu dvoru příslušel u Bohuslavic rybník “Chmelník”, ve vsi rybníček “Před Srbkem” a pod “Chmelníkem” ještě další rybník “Sečný”. V obci byla k uvedenému datu již postavena tvrz. K ní patřily rybníky Velký nový pod tvrzí, Křivý a Prehyňský. V průběhu následujícího století se Bohuslavice tak rozrostly, že se začalo pro novou část užívat názvu “Nová Ves u Bohuslavic”. Tragické události 1. pol. 17. stol. a zejména třicetiletá válka se zapsala tvrdě i do dějin obce. Z 25 selských usedlostí v r. 1634 bylo 14 pustých, ale ze 22 zahradnických usedlostí byla pustá jen jedna. Dle konsignace z r. 1643 byl v Bohuslavicích již jen fojt, 7 sedláků a 12 zahradníků. Za majitele Jana Bapt. Maxm. svobodného pána Zuana v r. 1721 byly ve vsi dva vrchnostenské dvory, z nichž jeden byl dřevěný, neohrazený a nazýval se Kawarna nebo v Kafárně,rybník Vesnický a 50 poddanských usedlostí. V r. 1747 byl postaven zdejší barokní farní kostel sv. Trojice vyzdobený freskami opavského malíře 18. stol. Josefa Matyáše Lasslera a k němu ohradní zeď s kapličkou. Další drobná stavba kaple pochází z 2. pol. 19. stol. Škola v obci vznikla v r. 1844 a budova pro ni byla postavena v r. 1848, další škola se začala stavět až v r. 1963. Bohuslavice byly připojeny k ČSR v r. 1920 o rozloze 1540 ha s 1171 obyvatelem a 209 domy, Velkým dvorem, dvorem Kafárňa. Při Velkém dvoře Rothschildové provozovali lihovar se sušárnou. V r. 1945 byla v Bohuslavicích otevřena pískovna.

Nové informace o osídlování našeho regionu ...

V odborné literatuře o historii České republiky, v novější literatuře o našem regionu i v expozici ostravského musea se můžete dozvědět, že nejstarší důkazy o činnosti lidí na území Moravskoslezského kraje byly nalezeny na území Polanky nad Odrou a Bohuslavic. Občana z Bohuslavic tato informace jistě překvapí, protože o takovémto nálezu na území obce nikdy neslyšel.

Historie na území obce nezačíná prvními písemnými zmínkami, které jsou podle různých zdrojů z let 1268 a 1288, ale daleko dříve. Ing. Karel Veverka má ve své sbírce několik kamenných artefaktů, jako kamenné šipky, drásadla, sekeromlaty, motyky i keramiku z období neolitu a mezolitu, které byly nalezeny na více místech našeho katastru.

Mnohem starší je však nález pana Ing. B. Kladivy, tehdy agronoma zemědělského družstva, který nalezl v roce 1984 na polích mezi Bohuslavicemi a Závadou kamenný pěstní klín srdčitého tvaru o velikosti 11 x 9 cm. Je vyroben ze silicitů, které se běžně vyskytují v širším okolí nálezu. Tento pěstní klín pochází z doby starého paleolitu s odborně odhadnutým stářím nad 100 tis. a je důkazem, že v této době se na území našeho kraje vyskytovali předkové dnešního člověka.

Snad se v budoucnu podaří občanům Bohuslavic tento výjimečný nález ukázat.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1171

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2010

 1649

 

 

www.bohuslaviceuhlucina.cz

 

literatura a prameny

 1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) bohuslaviceuhlucina.cz – bohuslavice.eu (2.1.2014)

B) eprajzska.cz (25.10.2014)

C) cs.wikipedia.org (25.10.2014)

D) panoramio.com (25.10.2014)

E) lihovarskyrybnik.cz (25.10.2014)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.1.2014