Kod CZ 1401

Budiškovice

Připojené obce: Manešovice, Ostojkovice, Vesce

Výklenková kaplička C)

Při domě čp. 88 z 1. pal. 19. stol. 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

Pod zámkem z 1. čtvrtiny 18. stol. 

 

Boží muka C)

Kamenná v polích k Horní Slatině.

 

Pamětní kámen C)

z roku 1797 v lese Zavadilka. 

 

Pomník padlým 1914-18 C)

 

Kašna C)

Uprostřed nádvoří šestiboká kamenná s letopočtem 1697.

 

Zámek 2)

Čtyřkřídlý, renesanční s arkádovým nádvořím,  přestavbou renes.tvrze, po 1690, přístavby z konce 19.stol. Na místě tvrze barokní zámek z konce 17. stol. se starším renesančním jádrem, dostavby z konce 19. století. Jednopatrová čtyřkřídlá budova s arkádami kolem čtvercového dvora, v severním křídle kaple. Uprostřed nádvoří šestiboká kamenná kašna s letopočtem 1697. Kolem zámku zřízen v 18. století park a také obora se vzácnými druhy stromů. 

http://im.foto.mapy.cz/orig/000/002/000002b22_161c95

 

Hrad Krumvald C)

zřícenina a archeologické naleziště  Zaniklý hrad Krumvald se nacházel východně nad obcí Dobrohošť, v sedle těsně za vrchem Zelená hora (620 m n. m.). Dnes leží v katastrálním území Budíškovice a nezbyla po něm žádná zeď, jen v lese znatelný příkop. Zdivo hradu Krumvald bylo již dávno rozebráno na stavbu dvoru v Budíškovicích.[1] Zachované zbytky hradu jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.

Hrad Krumvald (Gruenwald 1310, Grumewalt 1351, Grunwalt 1399) založil roku 1302 rod Ranožírovců, který měl ve znaku jelení parohy a pocházel ze Znojemska, resp. větev rodu, ze které pocházel Smil z Hrádku a která měla i vsi Horní Slatina a Budeč. Hlavní linie Ranožírovců se usadila v bezprostřední blízkosti Dačic v Bílkově, kde si krátce před rokem 1253 založila hrad a kostel sv. Jana Křtitele

 

Park C)

Kolem zámku zřízen v 18. století a také obora se vzácnými druhy stromů.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice

1961 Okres Jindřichův Hradec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

V historických pramenech se k roku 1353 uvádí Ctibor z Budíškovic, roku 1356 je zde uváděn Bernard z Budíškovic. V 15. stol. drželi ves páni z Hradce jako zeměpanské léno. Teprve král Vladislav II. osvobodil Budíškovice a Novou Ves z manství roku 1492 Jindřichovi z Hradce, který roku 1496 zapsal obojí statek Janovi ze Zahrádek, který je zde uváděn k roku 1508. Rod Zahrádeckých ze Zahrádek a na Hobzí držel Budíškovice v 16. století. Václav ze Zahrádek nechal také postavit po roce 1570 v Budíškovicích jako nové středisko panství renesanční zámek. Roku 1585 zapsal do desek zemských Arnošt Zahrádecký ze Zahrádek a na Krhově své manželce Alžbětě Višňovské z Petrovce a na Budíškovicích své zboží zámek Červený Hrádek se dvorem, ves Hrádek, ves Jersice, půl vsi Vnorovic, pustou ves Osetkovice, pustou ves Zahrádky a pustou ves Dvořiště se vším příslušenstvím. Václav Zahrádecký ze Zahrádek a Hrádku na Budíškovicích byl nejvyšším hofrychtéřem a významným členem moravské stavovské obce, kdy se účastnil různých jednání zemských stavů, např. s Rudolfem II. Po Václavově smrti v roce 1610 dědila ves dcera Krescencie, provdaná za Kryštofa z Říčan, kterému přinesla věnem nejprve roku 1601 Červený Hrádek a roku 1611 Budíškovice. V roce 1662 koupil Budíškovice Maxmilián Leopold svobodný pán Cantelrno, jemuž se podařilo zaokrouhlit panství přikoupením statku Horní Slatina. Tento majitel přestavěl koncem 17. století v budíškovický zámek do barokní podoby. Pozdější majitelka statku Marie Ludovice svobodná paní z Cantelma však statek zadlužila. Byla zde nejprve nařízena administrace panství zemským tribunálem a poté prodej v dražbě. Roku 1745 byly Budíškovice ve veřejné dražbě prodány spolu s Červeným Hrádkem a Horní Slatinou hraběti Felixi Sobkovi z Kornic. Sobek roku 1760 prodal Budíškovice polnímu maršálkovi hraběti Františku Václavu Wallisovi, majiteli Moravských Budějovic. Wallisové používali Budíškovice jako své letní sídlo, které bylo rozšířeno roku 1789 přikoupením statků Budeč a Horní Slatina. Koncem 19. století provedli Wallisové v Budíškovicích v zámku některé úpravy, z nichž nejvýznamnějším bylo zřízení osmiúhlého schodišťového přístavku na nádvoří. V rodě Wallisů zůstaly Budíškovice jako panství do roku 1849, potom už jen jako velkostatek do roku 1945, kdy byl majitelce Anně Marii Schaffgotschové zkonfiskován.

Před třicetiletou válkou bylo v Budíškovicích 34 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 28 a 6 zpustlo.

Podle vceňovacího operátu žilo roku 1843 v Budíškovicích 481 obyvatel, z toho 244 mužů a 237 žen v 67 domech a 118 domácnostech. Desátky se odváděly panství Budíškovice. Na týdenní sobotní trhy se z Budíškovic jezdilo do Dačic. 

Rok

obyv

domů

1850

 

1927

 

1930

459

 

1947

 

1961

 

1970

 

2001

 

2006

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Kuča K., Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org (2.2.2015)

D) foto.mapy.cz (15.3.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.3.2015

Předchozí editace: 6.5.2011