Široká Niva

(Bretnov, Bretnau)

 

Kostel sv.Martina B)

Barokní farní postavený v letech 1716-1721. vyzdobený dvorním malířem Lichtenštejnů A. Griepelem

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/kul/siroka_niva_po.jpg Kostel sv. Martina

 

Fara B)

Čp. 47, z 16. stol. je původně barokní a později byla empírově upravená

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_014.jpg?ver=3

 

Hřbitov A)

se zachovalou hřbitovní zdi

 

Kaplička F)

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_008.jpg?ver=2

 

Kaplička F)

Pod farou

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_016.jpg?ver=2

 

Kaplička F)

S malbou při stěně kostela

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_030.jpg?ver=2

 

Kaplička F)

Před kostelem

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_079.jpg?ver=3

 

Kaplička F)

S polychromovanou sochou sv.Jana Nepomuckého

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_086.jpg?ver=3 http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_082.jpg?ver=3

Kamenný kříž F)

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_001.jpg?ver=3

 

Památník obětem

 

Erb F)

Nad vstupem do kostela

http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/8/8175/8175649_035c46ae15c5ab9771b3c8c0d91a9773/images/prochazky_kveten_024.jpg?ver=2

Tvrz A)

V r. 1476 je uváděna jako sídlo bretnovského statku tvrz, která kolem r. 1558 ztratila význam jako rytířské sídlo a byla využívaná pro potřeby krnovské vrchnosti, později jako myslivna. Zbytky příkopu a zdí

 

Zámeček A)

18.stol. Lichtenštejnové, Nebo vystavěná kolem roku 1904 pro místního lékaře ?? dnes obecní úřad

Široká Niva-zámek-Foto:Ulrych Mir.

 

Vila č.p.79 C)

 

Škola

 

Most C)

Obec leží na řece Opavě mezi Bruntálem a Vrbnem pod Pradědem. Zdejší most byl poničen povodněmi z konce 90. let 20. století. Proto brněnská firma Ing. A. Pechal vyprojektovala nový ocelový most, jehož spodní mostovka je nesena dvěma lomenými oblouky, což není tvar běžně obvyklý, ale působí esteticky velmi příjemně. Most spojuje komunikaci mezi Širokou Nivou a Skrbovicemi. Má rozpětí 30 metrů, vzepětí jediného oblouku je čtyřmetrové a je 8 metrů široký. Jeho vozovka se skládá z obrusné vrstvy, ze spojovacího postřiku, ochranné izolace s penetračním nátěrem a ze železobetonové desky. Celková tloušťka mostovky tak dosahuje 270 milimetrů. Dolní ocelový pás pod oblouky je 1,2 metru vysoký a působí - jako celá mostní stavba - velmi odolně. Pražská firma ATIKA postavila most za 9 měsíců v roce 1998 a celkové náklady stavby dosáhly pouhých 7 milionů Kč.

http://libri.cz/databaze/mosty/pics/3296/366u-SirokaNiva.jpg

 

Dům

Fotka

 

Dům

http://www.mistopisy.cz/soubory/main/org/5828_siroka_niva_0.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Bruntál

1949 Okres

1961

2003 Pověřený městský úřad

 

image038.jpg

Historie obce

Široká Niva  se rozprostírá podél řeky Opavy a vytváří jakousi pomyslnou vstupní bránu do Vrbenského regionu. Území je velmi členité s nadmořskou výškou od 421 –678 m n.m. V místech dnešní Široké Nivy stávala osada Bretnov, která je poprvé připomínána roku 1420. Podnětem k osídlení této oblasti bylo nalezení rudných zdrojů. V obci se nachází na 110 objektu rekreace, ale pouze pro individuální vyžití.

Literatura o dějinách Bruntálska je chudičká jak v českém, tak v německém jazyce. Historií vesnice Široká Niva, a tedy i historií Bretnova, Markvartic, Skrbovic, Kunova a Pochně, včetně Jakubčovic, se souvisleji dosud žádná tištěná publikace nezabývala. Z prací zabývajících se Bruntálském a v tom i zmíněnými vesnicemi je i u nás známa německy psaná kniha Bruntál a okolní vesnice (Freudenthal und seine Kreisgemeinden), je však natolik nepřesná a úryvkovitá, že jako příručka o dějinách Široké Nivy neposlouží. V české knižní literatuře se tomuto místu věnují v příslušných pasážích jen specializované práce zabývající se většími celky, například Historický místopis Moravy a Slezska, nebo Místopisný rejstřík obcí Severomoravského kraje a též některé historické práce vědeckého charakteru. Rovněž němečtí autoři sporadicky vydávají práce, zabývající se historií tohoto území, avšak jejich rozlišovací schopnost končí na úrovni okresů, nižší celky je již nezajímají.

Cenné dílčí poznatky se vyskytují ve vědeckých pracích, které nebyly publikovány, příkladem je Historicko vlastivědný výzkum okresu bruntálského, zpracovaný Prof. Dr. Ladislavem Hosákem.

Z české časopisecké literatury se historií obce zabývaly některé novinové a časopisecké články v místním tisku, dříve v týdeníku Vpřed, nyní zejména v měsíčníku Zpravodaj obcí Vrbenska. Zde je třeba uvést i specializované nepravidelně vycházející publikace, například Zprávy Okresního archivu v Bruntále. Z německy psaných časopisů byly zajímavé statě v týdenní příloze Bruntálsko (Freudenthaler Ländchen) bruntálského deníku Bruntálské noviny (Freudenthaler Zeitung). Příloha vycházela v období od 20 let minulého století až do konce války.

Důležitým zdrojem poznatků o historii obce jsou proto rukopisy, místní kroniky, záznamy vzpomínek pamětníků a archivní materiály.

Především je to německy psaná Kronika obce Bretnov (Gedenkbuch der Gemeinde Breitenau), založená a vypracovaná odborným učitelem bretnovské školy Maxmiliánem Grossem v letech 1930-1936. Má tři části. Poměrně obsáhlou úvodní část s některými poznatky z historie Bretnova od 15. století do 20.let 20. století, nikoliv však zpracování celé historie obce. Druhá část je popisem stavu Bretnova v polovině 20. let minulého století ze zeměpisného hlediska a dále s popisem stavu zemědělství, obchodu a řemesel, školství, náboženství, spolkového života, zvyků a místní správy. Třetí část obsahuje roční zápisy za léta 1931 až 1935. Protože Maxmilián Gross byl v roce 1935 přeložen, zápis za rok 1936 sepsal bretnovský varhaník Bruno Link. Rokem 1936 zápisy skončily. Po válce byla kronika předána do archivu, kde je uložena dosud.

Rovněž německy psaná Kronika farnosti bretnovské od roku 1900 (Gedenk-Buch der Pfarrsprengels Breitenau vom Jahre 1900) má stručný úvod a pak občasné poznámky k jednotlivým rokům a několik příloh. Kroniku založil v roce 1899 Johann Maiwald (1851-1914), který byl farářem v Bretnově v letech 1891 až 1901. Po něm do kroniky dopisovali běžné události jednotliví faráři do roku 1936 a pak zápisy ustaly. Po roce 1945 v češtině zápisy pokračovaly až rokem 1951 a pak sporadicky záznamy jednotlivých administrátorů do roku 1982. Kronika byla uložena naposledy na farním úřadě v Železné. V polovině devadesátých let minulého století byla kronika ztracena a nadále je k dispozici pouze její úplný opis.

Z historických kronik je v archivu k dispozici ještě česky psaná Kronika školní jednotřídní obecné školy ve Skrbovicích. Kronika byla vedena za léta za léta 1946 až 1962, založil ji Maxmilián Weiss, učitel ve Skrbovicích.

Široká Niva má dvě živé kroniky. Je to Kronika školy, založena v roce 1946 Aloisem Kokotíkem, řídícím učitelem v Bretnově, a vedena dosud ředitelkami základní školy, nyní pokračuje druhým dílem. Uložena v základní škole v Široké Nivě. Dále obecní kronika Široká Niva I., založená v roce 1980 obecním kronikářem Vlastimilem Mohelníkem a vedena dosud, rovněž pokračuje druhým dílem. Je uložena na obecním úřadě v Široké Nivě.

Žádná z kronik nebyla nikdy ani částečně publikována, nebyla ani citována.

Tato práce je pokusem o souvislejší zpracování dějin obce Široká Niva s přihlédnutím k dějinám jednotlivých vsí na jejím dnešním území a je vůbec prvním takovým pokusem. Je při ni využito starých kronik jako jedinečného zdroje poznání historie a dán tím i výraz úcty k práci tehdejších kronikářů. Vlastimil Mohelník je kronikářem obce Široká Niva.

 

Rok

obyv.

domů

1869

1585

 

1880

1677

1890

1705

1900

1443

1910

1399

1921

1360

1927

996 N

 

1930

1362

 

1950

660

 

1961

723

 

1970

640

 

1980

534

1991

507

2001

506

180

 

www odkazy

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) sirokaniva.eu (28.1.2014-bez obsahu)

B) jeseniky-vrbensko.cz (1.9.2010)

C) libri.cz/databaze/mosty (1.9.2010)

D) wikipedia.org (28.1.2014)

E) mistopisy.cz (28.1.2014)

F) kubao.rajce.idnes.cz (28.1.2014)

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.1.2014