Kód CZ

Šlapanice

Připojeny: Bedřichovice

Kostel Nanebevzetí P. Marie C)

původně stavba z přelomu 12. a 13. století byla několikrát silně poškozena. Dnešní barokní podoba je z roku 1757. Oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté od Johanna Endlingera. Kostelní věž byla v roce 1887 zvýšena na 36 m a umístěny zde hodiny ze zrušeného zámku v Podolí. Počátek jeho historie je datován na přelom 12. a 13. století, kdy zde stál románský chrám, z něhož se dochovaly pouze fragmenty v jádru věže nebo v základech presbytáře. Tato stavba byla na přelomu 13. a 14. století nahrazena gotickým kostelem, jenž je dosud patrný díky zachované křížové klenbě v presbytáři či díky odkrytým částem gotických oken a dveří. Ve středověku byla kolem chrámu postavena již neexistující hradba s baštami, takže fungoval jako opevněné útočiště pro obyvatele vsi. V následujících staletích byl při požárech či válečných událostech několikrát vážně poškozen, nakonec byl barokně přestavěn v letech 1753–1755, o dva roky později ale ještě musel být opraven po požáru. K dalším významných úpravám došlo v roce 1887, kdy byla věž kostela zvýšena a obdržela hodiny z podolského zámku. Kompletní rekonstrukce se chrám dočkal v letech 1989–1990

 

 

Fara C)

Na bývalé faře je pískovcová reliéfní deska s letopočtem 1613 a znaky olomouckého biskupství, kroměřížské kolegiální kapituly a Jana Berga z Bergu, který byl v době stavby olomouckým scholastikem

 

Scholasterie C)

se starou farou, dnes zde sídlí Muzeum Brněnska. Její počátky jsou datovány na přelom 12. a 13. století, jako první scholastik je doložen v roce 1234 Petr, čtvrtý olomoucký kanovník, neboť scholasterie patřila olomoucké kapitule. Současná renesanční budova pochází z roku 1613, kdy zde působil scholastik Jan Berger z Bergu. V roce 1708 byla za scholasterií postavena barokní sýpka, interiéry scholasterie byly zbarokizovány v průběhu 18. století. V levé části budovy byla do roku 1904 fara, v pravé působili scholastici do roku 1948. O rok později byla budova znárodněna, začal ji spravovat místní národní výbor a od poloviny 50. let zde sídlí šlapanické muzeum (původně Okresní vlastivědné muzeum pro Brno-venkov, nyní Muzeum Brněnska). V polovině 70. let 20. století byla kvůli výstavbě nové základní školy zbořena scholasterní sýpka, dvůr, stáje i zahrada. Budova bývalé scholasterie byla ve druhé polovině 80. let 20. století ve špatném stavu, muzeum muselo být uzavřeno. Celková rekonstrukce stavby proběhla v letech 1992–1995

 

[Hřbitov]  C)

Do 1832 kolem kostela

 

Nový hřbitov C) A)

na kopci za městem zřízen v roce 1832 po epidemii cholery, kdy už starý hřbitov kolem kostela nepostačoval. Rozšířen 1915 a  v 70. letech 20. století, kdy byla také postavena nová obřadní síň, a dále pak v letech devadesátých. Rekonstrukce a přestavba nové obřadní síně byla dokončena v roce 2006.

 

Socha sv. Floriána C)

V nice fasády muzea z první poloviny 18. století.

 

Socha P.Marie Assumpty C)

Před fasádou Scholasterie, 1884, litinová nákladem manželů Jana a Marie Sekaninových

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C) A)

Svatojánské náměstí, původně umístěná na mostě přes Říčku, připomínán je již v roce 1831, jedná se však o mnohem starší barokní plastiku, která byla později přesunuta doprostřed náměstí a po úpravě křižovatky v roce 2002 přemístěna před dům č. p. 127/17.

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Před kostelem, pochází z bývalého paulánského kláštera.

 

 

Socha sv. Floriána C) A)

Před kostelem, Byl sem přesunut po úpravě náměstí z tzv. Starého dvora a pochází z majetku bývalého paulánského kláštera, zrušeného 1784

 

 

Socha sv. Tadeáše C) A)

Náměstí, na soklu 1819 a o rok později k němu přibyl kovový plůtek. Tato plastika je však mnohem staršího data a pochází z paulánského kláštera, zrušeného císařem Josefem II. v roce 1784

 

 

Socha sv. Aloise C) A)

Proti gymnásiu, několikrát se stěhoval z místa na místo, až našel svůj post na křižovatce ulic Hřbitovní a Riegrovy, proti budově gymnázia. Školní mládeži byl věnován manžely Janem a Františkou Dušovými v roce 1886.

 

 

Socha Nejsv.Trojice C) A)

1883 od Josefa a Marie Fojtlových na křižovatce ulic Brněnská a Riegrova, od roku 1883 stávala na křižovatce ulic Brněnské a Riegrovy, nechali zbudovat manželé Josef a Marie Fojtlovi. V polovině 70. let byla kvůli rekonstrukci křižovatky odstraněna a v roce 1998 se vrátila téměř na původní místo.

 

 

Kamenný kříž C) A)

Před kostelem, 1750

 

Kamenný kříž C) A)

Morový, 1855, manželé Zemanovi, při silnici do Jiříkovic na křižovatce k areálu ZD Bonagro. Byl zbudován nákladem manželů Karla a Mariany Zemanových v roce 1855, jako poděkování za odvrácení morové epidemie.

 

Železný kříž A)

na křižovatce ulic Brněnské a Sušilovy patrně nejstarší ve městě. zmizelá deska nesla nápis „Vystavěno 1690, přestavěno 1949“. je složen ze tří nesourodých součástí.

 

Železný kříž A)

Hlavní hřbitovní z roku 1850

 

Železný kříž A)

tzv. černý, z roku 1915, kdy se hřbitov poprvé rozšiřoval.

 

 

Boží muka C)

U silnice k tuřanskému letišti

 

Boží muka C) A)

Zazděná mezi domy u č.p.139 /6 v Jiříkovické ulici, označovala starý hřbitov. Odtud lidový název této lokality „Krchůvek“. Byli zde také pochováni vojáci napoleonské armády, zemřelí ve zdejším lazaretu v roce 1805.

 

 

Kašna Spirála života C) A)

z barevné keramiky na Masarykově náměstí z roku 1999 od akademického sochaře Radima Wenzela, je vytvořena z barevné keramiky. Byla postavena nákladem firmy Tondach-Krytina Šlapanice.

 

Smírčí kámen C)

U vchodu do muzea původně stával na tzv. Hraničkách při brněnské silnici.  Je na něm vyobrazen meč a nečitelné iniciály a k muzeu byl přenesen při rozšiřování silnice.

 

Smírčí kámen C)

V parčíku u sochy Rudoarmějce, ze 16. století na místě údajného středověkého popraviště

 

Náhrobník C) A)

Na průčelí muzea, připomíná tragické úmrtí Pavlíčka, syna Málčina, v roce 1572. V roce 1967 sem byl přemístěn ze starého hřbitova u kostela.

Náhrobník

 

Pamětní deska C) A)

Na bývalé faře je pískovcová reliéfní deska s letopočtem 1613 a znaky olomouckého biskupství, kroměřížské kolegiální kapituly a Jana Berga z Bergu, který byl v době stavby olomouckým scholastikem. První znak je umístěn uprostřed horní části desky. V bohaté rolverkové kartuši je položen čtvrcený oválný štít, v jehož prvním a čtvrtém poli je 6 špic v postavení čtyři nad dvěma, v druhém a třetím poli se nachází orlice s šestipaprsčitou hvězdou na prsou. Na štít je postaven latinský kříž s korunou. Nad štítem se vznáší biskupský klobouk, z něhož splývá pletená šňůra, tvořící po každé straně 6 uzlů, odpovídajících hodnosti biskupa. Jedná se tedy o znak olomouckého biskupství v podobě užívané po roce 1588.

Druhý znak se nachází v dolní části desky, na heraldické pravé straně. V bohaté rolverkové kartuši je položen oválný štít, v němž je 6 špicí v postavení čtyři nad dvěma. Pole štítu je damaskováno rostlinným motivem. Jedná se zřejmě o znak kroměřížské kolegiální kapituly.

Třetí znak se nachází dole na levé straně. Opět leží v bohaté rolverkové kartuši položen čtvrcený gotický štít, v jehož prvním a čtvrtém poli je nad trojvrším rozkřídlený pták slavík. Druhé a čtvrté pole je šikmo rozděleno na čtyři pole. Uprostřed celého štítu je prostý srdeční štítek. Na štít je postavena přímo hledící korunovaná turnajová přilba s přikryvadly. Klenot tvoří ruka, třímající tureckou šavli – starý znak vladyků z Bergu. Nad znakem se vznáší klobouk, z něhož splývá pletená šňůra, tvořící po každém boku tři uzly, odpovídající hodnosti kanovníka. Zobrazený znak náleží Janu Bergerovi z Bergu, jenž byl v roce 1613 olomouckým scholastikem

 

Erb  A)

Znak ze scholasterní sýpky býval umístěn ve štítu honosné barokní sýpky, zbourané před zahájením výstavby nové ZŠ. Dnes je uložen ve zdejším muzeu. V bohaté rolverkové barokní kartuši, provedené z jemnozrnného pískovce, je položen gotický štít. Dole, oddělen od štítu okřídlenou hlavou barokního andělíčka, položen nápis:GVILIELMVS ADALBERTVS / LIEBSTEINSKI: S: R: I: COMES / KOLOWRAT, CATHEDRALIS / ECCLESIAE OLOMVCENSIS PRAELATVS / SCHOLASTICVS: HVC AEDIFICAT / GRANARIVM

Na gotickém štítě je umístěna orlice s jetelovitě ukončeným perisoniem, nesoucí na hrudi korunovaný rakouský štítek. Zobrazený znak je rodovým erbem Kolovratů-Libštejnských. Na nově založenou sýpku ho nechal umístit scholastik Vilém Libštejnský z Kolovrat, jak hlásá výše uvedený nápis. Chronogram udává, že se tak stalo roku 1708.

 

Socha Rudoarmějce C) A)

Parčík na křižovatce Brněnské a Čechovi ulice. Byla postavena na znamení vděku Rudé armádě za osvobození města, autorem je místní rodák akademický sochař Stanislav Hanzl (roč. 1919), byla postavena v roce 1948, jako projev díků Rudé armádě, která 24. 4. 1945 osvobodila Šlapanice. Při osvobozovacích bojích padlo 94 rudoarmějců, 3 Rumuni a během náletů a bojů zemřelo 28 místních občanů.

 

Pomník Aloise Kalvody C) A)

Pomník malíře Aloise Kalvody, vytvořený akademickým sochařem Rudolfem Březou, rodákem z Podolí. Pomník je součástí rodinné hrobky Kalvodů, vybudované v roce 1929 podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Malíř-krajinář Mistr Alois Kalvoda si nechal rodinnou hrobku, místo posledního odpočinku, zbudovat ještě za svého života v roce 1929, podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Pomník dominuje nejstarší části hřbitova a v 90. letech minulého století byl na náklady města kompletně zrekonstruován.

 

Památník padlým C) A)

Plačící matka – pomník šlapanickým vojákům padlým v 1. světové válce. Vytvořil jej akademický sochař Joža Kubíček v roce 1924. pomníku šlapanickým padlým vojínům 1. světové války 1914–1918. Autorem je akademický sochař Joža Kubíček ze Slatiny v Orlických horách a je na něm vyryto 84 jmen. Jedno z nich bylo po létech vymazáno, protože onen nezvěstný vojín František Fiala se vrátil do staré vlasti po neuvěřitelných 42 letech spolu s manželkou a synem. Po celou tu dobu žil v SSSR. Ve válce 30 šlapanických mužů padlo, 11 bylo prohlášeno úředně za mrtvé, 8 za nezvěstné, následkem válečných útrap doma zemřelo 8 a v cizině 27 vojínů. Pomník byl postaven péčí Komitétu pro postavení pomníku občanům ze Šlapanic, padlým ve světové válce, v roce 1924, jehož předsedou byl ruský legionář Jan Duchaň. S první světovou válkou jsou také nerozlučně spjati legionáři. V ruských legiích byli 42, v italských 15 a ve francouzských 3 šlapaničtí občané

 

Památník francouzským lékařům - bitvy u Slavkova C) A)

odhalen k 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005. Jeho autorem je zdejší rodák, sochař Jaromír Blažek. Pomník se nachází na křižovatce ulic Brněnské a Riegrovy.

 

Památník padlým C) A)

V bitvě u Slavkova, na hřbitově. Postaven po roce 1860. na místním hřbitově. V době bitvy tří císařů se v těchto místech hřbitov nenalézal, zbudován byl až v roce 1832. Pomník je opatřen charakteristickým „N“, letopočtem 2. XII. 1805 a také symbolickými dělovými koulemi. V polovině 19. století, kdy docházelo k zástavbě tzv. Krchůvku, na němž se nalézal společný hrob francouzských vojáků zemřelých v místním lazaretu, sem byly přeneseny jejich kosterní pozůstatky

 

Hrob umučených A)

v době II. světové války. Na hřbitově Nese jména 16 šlapanických občanů a v urně je uložena prsť ostatků z Mauthausenu, Osvětimi a Kounicových kolejí. Postaven byl v roce 1960.

 

Plastika C)

Ruky s mečem na radnici

 

Zámek – Klášter Paulánů - Gymnásium C) D)

z poloviny 18. století, dnes gymnázium. Vznik budovy sahá až k roku 1753, kdy se tehdejší vrchní správce zemí Moravy a Slezska Jindřich Kajetán Blümegen stal držitelem tzv. Schwanenfeldského dvora. Brzy po jeho koupi zde nechal vystavět jednopatrovou budovu v rokokovém stylu, kterou používal jako svoje venkovské sídlo. Starší historické prameny však datují koupi dvora do roku 1744 a výstavbu zámku k roku 1750. Z obou údajů však vyplývá, že zámek vznikl začátkem druhé poloviny 18. století, Blümegenův guvernérský úřad sídlil v nedalekém Brně. Zámek ve Šlapanicích byl v té době přepychově zařízen a celoročně sem zajížděli Blümegenovi hosté. Také přilehlý park se mohl chlubit krásnými vzrostlými stromy a jemně střiženým trávníkem. V roce 1774, po guvernérově skonu, se na nějaký čas stal zámek s přilehlými prostorami majetkem zámeckého zahradníka. Ten jej ale brzy pro nedostatek financí prodal olomoucké kapitule a ta posléze v roce 1781 řádu paulánů, kteří si ze zámku zřídili klášter. Pauláni, neboli též barnabité, už od roku 1751 vlastnili ve Šlapanicích tzv. Velecký dvůr, i když své sídlo měli na Vranově u Brna. Původně pocházel tento mnišský řád z Francie. Tak se stalo, že se část těchto „bílých kněží", jak jim zdejší obyvatelé říkali podle bílých hábitů a širokých bílých klobouků, přestěhovala z Vranova do Šlapanic. Klášter však neměl dlouhého trvání, v roce 1784 byl zrušen císařem Josefem II. a pauláni se odstěhovali zpět na Vranov. Dalším majitelem se stává (až do roku 1796) polský šlechtic baron František Bereczko a po něm do roku 1807 říšský hrabě Seilern. Během bitvy u Slavkova v roce 1805 byl zde umístěn francouzský vojenský polní lazaret. Rokem 1807 se ze zámku spolu s přilehlými budovami stává textilní továrna J. Schmala. Dalšími společnými majiteli byli bratři August a Bedřich Schöllové, Kristián Memmert a Jan Reiff. To už zde ale rokem 1814 začíná historie První brněnské strojírny, podniku světoznámého jména. V zámecké budově byla zřízena roku 1819 slévárna a strojírna. Brzy se objevuje další společník - Jindřich Alexandr Luz. V té době továrna zaměstnávala asi 60 dělníků. Kromě textilních strojů se zde vyráběly i parní stroje tak dobré kvality, že jeden z těchto byl v provozu plných 62 let. Strojírna během svého působení ve Šlapanicích postavila přes 20 parních strojů, což byl počet, který nevykazovala žádná jiná strojírna v rakouském císařství. V roce 1836 se továrna přestěhovala do Brna na Olomouckou ulici. Nakrátko se stal vlastníkem továrny Karel Schöll, jenž však brzy prodal celý areál továrníku Strakoschovi z Bučovic. Ten zde opět zavedl textilní výrobu a zničil, co se ještě zničit dalo. Z prvního poschodí nechal udělat dvě patra, zničil kapli po paulánech, dal vykácet park a nařídil tam nasázet cukrovou řepu. Zpustošený zámek a zahradu pak prodal továrníku Löwovi, dalšími majiteli byli Welner a B. Spitz. Ten posledně jmenovaný obnovil zámecký park. V roce 1899 koupila obec Šlapanice uvedený zámek i s přilehlými budovami, přední zahradou a parkem. Kupní cena byla 47 000 korun rakouských a dalších 100 000 si vyžádaly nejrůznější opravy celého objektu. Zdivo, vazba i střecha zůstaly v původní podobě. Vyučování zde začalo po prázdninách v roce 1901. Školním účelům pak sloužila budova skoro 90 let. l když byly začátkem 50. let tohoto století vyměněny podlahy, okna a střešní tašky, bylo nutno přistoupit ke generální rekonstrukci budovy. To je tedy historie dřívějšího zámku, kláštera, přádelny, vojenského lazaretu, strojírenského závodu i textilní továrny, chlapecké školy a dnes i gymnázia.

  

 

Radnice C) A)

 z roku 1605. Od konce 18. století zde byl hostinec U černého orla, od roku 1869 poštovní úřad. V roce 1867 dům koupil správní ředitel šlapanického Rolnického akciového cukrovaru a c. k. poštovní expedient Alois Tauschinský. Jeho rodině patřil až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován jako německý majetek a byl zde zřízen Místní národní výbor.

Původní radnice pocházející z druhé poloviny 16. století byla přízemní. Z této stavby se však do dneška dochovalo jen sklepení, sloužící původně jako místní žalář. Mělo u stropu jedno malé okénko do ulice a druhé do dvora. Ještě v 19. století byly ve zdi zasazeny okovy. Delikventi zde byli drženi a vyslýcháni, soud se odbýval za přítomnosti rychtáře a konšelů v radnici či ve vedlejší budově, kde se nalézala i kovárna. Jako třetí možné místo soudního dvora se uvádí i někdejší šrotovací mlýn ve Starém dvoře. Pokud zločin zasloužil hrdelní trest, odsouzence sťali v místech dnešního parku na Brněnské ulici, tam, co je smírčí kámen a socha rudoarmějce. Šibenice stála až na Hraničkách. Kat přijížděl z Brna. K nejvyššímu trestu byla odsouzena např. Justina Svobodová za zardoušení nemanželského dítěte (1683), Jiřík Hermanovský, který kradl v kostele ve Velkém Meziříčí (1720), či Matyáš Koblížek a Václav Hrubý za loupežné přepadení u Líšně (1734). Roku 1843 získala radnice při přestavbě druhé podlaží, které však vydrželo na budově jen něco málo přes šedesát let, protože v roce 1905 bylo z rozhodnutí obecní rady strženo.

 

Městský úřad  A)

V původně obytném domě

 

Orlovna C)

 

Sokolovna A)

1921

 

Hospodářská škola A)

na Nádražní ulici, č. p. 465/58. Byla postavena pro nově vzniklou Hospodářskou školu ve Šlapanicích. O založení školy a postavení školní budovy se zasloužili členové Okresního hospodářského spolku brněnského: JUDr. Josef Koudela, advokát a poslanec Zemského sněmu v Brně, P. Antonín Páral, děkan a konsistorní rada v Ořechově u Brna, Josef Konečný, zemský poslanec a starosta v Troubsku, a Václav Zeman, zemský poslanec a starosta Šlapanic. Pozemek darovala obec Šlapanice.

Počátkem roku 1899 se začalo se stavbou, kterou podle plánu Ing. Dvorzaka prováděl šlapanický stavitel Antonín Milar. Dne 5. listopadu 1899 byla budova slavnostně vysvěcena konzistorním radou a farářem P. Antonínem Páralem a odevzdána svému účelu. Náklady na stavbu si vyžádaly 18 641 zlatých, přičemž na příspěvcích a darech se vybralo 13 015 zlatých a zbývající dluh 5626 zlatých byl splacen za přispění obcí brněnského okresu do počátku roku 1902. Škola měla v přízemí ředitelnu a dvě učebny, ve sklepě dílnu a kuchyň. V roce 1912 byla vybavena elektrickým osvětlením a kolem školy byl vybudován dlážděný chodník.

 

[Sýpka] C)

Při scholasterii 1708, zbořena společně s dalšími budovami při stavbě školy.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Šlapanice

Historie obce C)

Pojmenování města je odvozeno od staročeského názvu šlapan, což je pasivum slovesa šlapat. Archeologické nálezy dokazují osídlení na území dnešních Šlapanic již za starší doby kamenné. V období Velké Moravy (9. - 10. století) zde bylo slovanské osídlení. První písemné zmínky olomoucké kapituly (v latině) hovoří o osadě s kostelem a farou již v roce 1235.

Ve 13. století byly Šlapanice dosti bohatou osadou, což zapříčinily cesty vedoucí okolím a pozdější udělení městských práv a privilegií (právo tržní, soudní a hrdelní). Stalo se tak ale až v roce 1531, kdy jim císař Ferdinand I. Habsburský udělil status městečka, právo týdenního trhu a jarmarku a udělil šlapanickým pečeť. Slovy privilegia: štít obyčejný žlutý a v něm od vrchního levého rohu štítu k dolnímu berla stříbrná biskupská.

Původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl z důvodu zpustošení rekonstruován ve slohu gotickém a barokním. Poslední rekonstrukce probíhala v 80. letech 20. století.

Převážně zemědělská osada obsahovala nemalé množství velkých statků.

17. května 1430 utrpěla u Šlapanic porážku husitská vojska. Za třicetileté války byla osada dvakrát vydrancována švédskými jednotkami. 6. dubna 1742 (sedmiletá válka) zpustošily obec vojska pruského krále Fridricha II. Za pozdního a vrcholného středověku byla osada mnohokrát vypálena (zejména roku 1241 Tatary, 1449 Ježkem z Boskovic a Svojanova), začátkem novověku je potkaly mnohé velké požáry (1677, 1733 a zejména 1757).

Příchodem 17. století ztratily Šlapanice na významu kvůli odklonění obchodních cest směrem na Brno.

Po roce 1750 byla zahájena stavba zámku, příměstského sídla moravského gubernátora hraběte Jindřicha Kajetána Blümegena. V roce 1781 se z něj na tři roky stal paulánský klášter.

V 19. století prudce roste počet obyvatel (1834 - 1072 obyv.; 1861 - 1819 obyv.) a buduje se průmysl. To zaznamená roku 1814 i místní zámek, ze kterého se stane jedna z nejvýznamnějších továren První brněnské strojírny.

15. července 1866 dorazila do Šlapanic pruská vojska (prusko-rakouská válka, 3. července 1866 u Hradce Králové). Tři roky nato byl v obci zřízen poštovní úřad. V roce 1871 byl vystaven Rolnický akciový cukrovar (zrušen 1931). Roku 1887 byla do Šlapanic zavedena železnice

V roce 1901 byla v budově bývalého zámku zřízena chlapecká měšťanka. Od roku 1911 bylo ve Šlapanicích k dispozici elektrické osvětlení a telefon. Během první světové války zahynulo na bojištích 83 šlapanických občanů. Jejich památku připomíná pomník v městském parku na Riegrově ulici.

Po válce se začal městys dobře rozvíjet. Stavěla se řada nových velkých ulic a velkých statků (zejména v ulicích Brněnská, Riegrova, Palackého a Kalvodova). Stavěny jsou také celé nové čtvrti (např. Jiráskova čtvrť). 1. května 1919 byla na Masarykově náměstí vysazena Lípa svobody.

Na počátku 20. let se začíná rozvíjet zdravotnictví, ve Šlapanicích byli dva obvodní lékaři, dva zubaři, poradna pro kojence a dva zvěrolékaři. Stejně tak měla obec poštovní, farní a obecní úřad a také četnickou stanici. V roce 1921 měly Šlapanice více než 1140 hektarů orné půdy. V průběhu dvacátých let se silně rozvíjí průmysl a služby. Cukrovar byl ve 30. letech přeměněn v papírny. Od roku 1929 byl k dispozici autobusový spoj spojující obec s Brnem. Velká povodeň postihla obec roku 1931.

Od roku 1932 probíhají Šlapanické slavnosti, zpravodaj vychází od roku 1934. V letech 1937 až 1943 měly Šlapanice vlastní elektrárnu na dřevoplyn a naftu.

Druhá světová válka si vyžádala celkem 160 obětí. Z 54 šlapanických občanů vězněných v koncentračních táborech jich zahynulo 33. Nálety, bombardování a boje si vyžádaly dalších 35 obětí z řad občanů. 24. dubna 1945 byly Šlapanice osvobozeny Rudou armádou. Ta utrpěla ztráty 92 mužů

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3870 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) slapanice.cz (16.12.2015)

C) cs.wikipedia.org  (16.12.2015)

D) g.slapanice.cz (16.12.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.12.2015