Kod CZ 11583

Oslavany

Připojen: Padochov

Kostel sv.Mikuláše 2)

Barokní, farní, nad městem, 1770, věž 1780-96, upraven 1900-2. První zmínka o kostele v Oslavanech pochází z roku 1320. Zřejmě v 60. nebo 70. letech 16. století byla k severní straně chrámu přistavěna renesanční kaple svatého Jana Křtitele. K rozšíření kostela došlo v letech 1679 a 1680, kdy byla loď prodloužena západním směrem, na její severní straně také vznikla věž a dosud dochovaná sakristie. Do současné barokní podoby byl chrám přestavěn v letech 1770–1796. Nejprve bylo postaveno nové kněžiště, kde byly provizorně konány bohoslužby, následovalo zboření původní věže. Severní a jižní zdivo lodi využito pro novou delší loď, k jejímuž západnímu průčelí byla přistavěna hranolová věž.

Oslavany, kostel sv. Mikuláše (02).jpg

 

Fara

 

Klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae - Zámek 2)

1225, částečně dochovány románské budovy, 1526 zrušen, přestavěn na zámek. V roce 1526 přešel oslavanský klášter cisterciaček i se vším příslušenstvím z církevních do světských rukou a získala jej brněnská rada. Avšak následkem požáru postupně pustnul. V roce 1533 král Ferdinand I. odebral klášter brněnské obci a získal jej Jan Kuna z Kunštátu. Klášter poté postupně střídal majitele až do roku 1577, kdy do Oslavan přišel rod Althanů. V roce 1583 byl klášterní kostel opraven a na konci 16. století vybudovali Althanové před západní stěnou kláštera renesanční zámek se dvěma arkádovými křídly s 102 pískovcovými sloupy. V 17. a 18. století založili Althanové v Oslavanech hudební seminář, kde působil italský skladatel Carolo Abbate. Dalším rodem, který panoval v Oslavanech, byl rod Mollartů, když se za Arnošta Mollarta provdala Marie Althanová. Zámek byl prodán klášteru Králové v Brně. V roce 1712 nechala postavit abatyše Maria Rosa osmihrannou věž se zvonem.

V roce 1783, jako následek josefínských reforem, byl zámek zkonfiskován a připadl císařské komoře. V roce 1789 byl pronajat dalšímu rodu, a to Scharffům za 9200 zlatých ročně. O deset let později Jan Scharff zámek za 200 402 zlatých koupil a zhruba v roce 1830 se zde prováděly další stavební úpravy.

V roce 1885 byl zámek prodán poslednímu rodu - Gomperzům, jehož členové shromáždili na zámku velkou sbírku uměleckých předmětů. Gomperzové prováděli, na rozdíl od následujících správců, nedustruktivní stavební úpravy - výměnu točitého schodiště pro služebnictva, pokoje pro služebnictvo a mnohé další opravy a dostavby. Rodina Gomperzů byla židovského původu, takže byl v roce 1939 jejich majetek nacisty zabaven. V zámku během druhé světové války působila německá armáda a veškerý cenný inventář (knihy, koberce, obrazy, stříbro atd.) byl v průběhu války odvezen do Rakouska a následně do Německa.

Po skončení druhé světové války byl majetek Gomperzů podruhé zabaven československým státem a tím devastace zámku začíná. Nejdříve zde sídlila armáda, dále pak ubytovna pracovního tábora, internát, národní výbor, mateřská školka a různé sklady. Největší ránu zasadilo oslavanskému zámku umístění jednotného zemědělského družstva. Během období komunismu byla opravena věž zámecké kaple (1958) a zámecká střecha (1965). V roce 1992 přešel zámek pod město Oslavany a v roce 1996 se městu podařilo dostat oslavanský zámek do státního programu záchrany architektonického dědictví. Na zámku se opravily střechy, arkády, odstranily se pozůstatky po necitlivých archeologických průzkumech v zámeckém klášteře a neposlední řadě oprava věže nad kaplí (2003). Rekonstruuje se západní křídlo, kde je v současné době pivovar, restaurace a posilovna. Dále se rekonstruuje jižní křídlo, kde se v současné době nachází muzeum hasičské, hornictví a energetiky. Od roku 1999 se každé září konají na zámku Historické oslavanské slavnosti.

Oslavany, zámek, západní křídlo (01).jpg Oslavany, zámek, arkádové nádvoří (08).jpg

 

Kostel Matky Boží C)

původně klášterní cisterciaček. Stavba klášterního kostela oslavanského konventu cisterciaček začala společně s budováním kláštera snad již v roce 1225. Podle archeologických výzkumů se mělo jednat o bazilikální trojlodí s trojlodním chórovým závěrem, jehož románské boční kaple se dochovaly dodnes. V této etapě se stavěla i zbylá část chrámu, což dokládá částečně dochovaný sedlový portál v bývalém západním průčelí. Boční lodě před tímto průčelím přecházely v samostatné kaple, jejich dělící zdi zde měly nést emporu. Vysvěcení kostela v roce 1228 biskupem Robertem za přítomnosti krále Přemysla Otakara I. a jeho manželky Kostancie proběhlo zřejmě v dokončeném kněžišti, jež bylo pro bohoslužby provizorně využíváno během stavby.

Stavební práce poté probíhaly ve zbytku kostela, došlo však ke změně plánů a místo bazilikálního mělo být vybudováno síňové trojlodí. Po realizaci kleneb mezilodních arkád však došlo k vážným statickým poruchám, kvůli čemuž musel být projekt opět změněn. Stavba byla vyztužena systémem čtvrtoblouků, musela být přepatrována a místo plánované empory u západního průčelí byla vybudována chórová empora. Kostel tehdy ani nebyl zaklenut, plochostropé zůstalo i kněžiště. Kolem roku 1240 byla provedena přestavba, při které byla zbořena apsida presbytáře. Byla nahrazena raně gotickým polygonálním závěrem s paprsčitou klenbou, která byla realizována v celém kněžišti. Na konci 14. století byla zbořena (nebo se zřítila) jižní loď chrámového trojlodí. Při opravách kostela byla upravena také chórová empora a nad ní byla postavena cihlová zvonice.

V první třetině 16. století se klášter dostal do světských rukou, nakonec jej získali Althanové, kteří jej na konci 16. století přestavěli na zámek. V té době byl kostel upraven, k chóru bývalé jižní lodi byla v roce 1583 přistavěna renesanční předsíň s pavlačí. Původní loď chrámu byla poté přestavěna na sýpku, zámecká kaple v chórovém závěru bývalého kostela však byla využívána až do roku 1930. V roce 1952 byly provedeny konzervace dílčích prvků, jinak za socialismu stavba s celým zámeckým areálem chátrala. Na konci 80. let 20. století zde probíhal archeologický výzkum, po němž byly renovovány boční kaple chóru. V roce 2003 byl kostel znovu vysvěcen.

Oslavany, zámek, závěr kaple.jpg Oslavany, zámek, celkový pohled na kapli (02).jpg

 

Hřbitovní kaple C)

Kaple hřbitovní (Oslavany).jpg

 

Hřbitov C)

 

Socha Ecce homo C)

1837

Ecce Homo Oslavany.JPG 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Poblíž mostu

Socha sv. Jana Nepomuckého (Oslavany).JPG Socha sv. Jana Nepomuckého (Oslavany)-detail01.jpg

 

Socha sv.Jana Sarkandera C)

Poblíž mostu

Socha sv. Jana Sarkandra (Oslavany).jpg Socha sv. Jana Sarkandra (Oslavany).jpg

 

Kamenný kříž C)

 

Kamenný kříž C)

u kostela

 

Kamenný kříž C)

před kostelem

 

Kamenný kříž C)

u domu na ulici Kostelní

 

Památník padlým 1914-18 C)

Oslavany, Hlavní, pomník před základní školou.jpg

 

Busta Josefa Hybše C)

Busta Josefa Hybeše, Oslavany.JPG

 

Reliéf C)

Na budově radnice

Oslavany, nám. 13. prosince, městský úřad (02).jpg

 

Památník na těžbu uhlí C)

První na Moravě 1755-1973, 2003

Oslavany, nám. 13. prosince, památník těžby (01).jpg

 

Pamětní deska Václava Čapka C)

Na základní škole

Oslavany, nám. 13. prosince, pamětní deska na ZUŠ (01).jpg

 

Důl Kukla C)

kulturní a technická památka. Původní jáma, tzv. Nová, byla zaražena v roce 1861 a dokončena o čtyři roky později. V dalších desetiletích, kdy se pro ni vžilo jméno Kukla, sloužila jako větrací, odvodňovací, lezní a v případě nutnosti také jako vedlejší těžní šachta dolu Františka v Padochově.[1] Na začátku 20. století bylo rozhodnuto o jejím obnovení a zmodernizování, k čemuž došlo v letech 1911–1913. Vznikl tak zde důl Kukla, který se stal centrální jámou oslavanské části uhelného revíru a který dodával uhlí do blízké oslavanské elektrárny. V místě zbořených původních budov vznikl nový areál s moderní, 41 m vysokou železobetonovou těžní věží[3] s elektrickým těžním strojem Koepe (první v Rakousku-Uhersku), jenž byl umístěn v nejvyšší části věže. Kukla se tak stal prvním dolem na území dnešního Česka, jehož stroj byl zabudován do těžní věže. Důl byl od roku 1914 spojen s jámou Františka a s třídírnou uhlí (prádlem) u elektrárny dvěma nákladními visutými lanovými drahami. Vedlejší šachta Františka sloužila pro těžbu jen krátce (dále byla využívána jako větrací a odvodňovací), takže tato lanovka byla zanedlouho zrušena.

V roce 1921 došlo v dole Kukla k explozi plynů, při které zahynulo 26 horníků. Jejich pomník je umístěn na oslavanském hřbitově. Roku 1941 byl v areálu dolu zřízen židovský pracovní tábor fungující do konce války. V roce 1947 získal důl nové jméno po Václavu Noskovi.

Součástí dolu Václav Nosek byly také dvě pomocné jámy, jejichž dolová pole byla jeho součástí: Anna ve Zbýšově, kde se těžilo v letech 1944–1967, a Františka v Padochově, jež byla k těžbě opětovně využita v letech 1969–1973.Vrcholu těžby dosáhl důl Václav Nosek v první polovině 60. let. Například v roce 1963, kdy zde pracovalo 1058 zaměstnanců, bylo vytěženo 386 638 t černého uhlí. V souvislosti s otevřením nové centrální zbýšovské šachty Jindřich II v 60. letech 20. století byla činnost dolu Václav Nosek postupně utlumována. Poslední vůz uhlí byl vytěžen z 11. patra z hloubky 881 m dne 31. srpna 1973. Maximální hloubka dolu byla 903 m.

Šachta, která ještě do roku 1985 sloužila jako vtažná jáma k odčerpávání důlních vod, byla v roce 1986 uzavřena železobetonovou deskou, v průběhu 90. let zatopena a v letech 2004–2011 postupně zasypána materiálem z bývalé haldy. Areál dolu byl již od jeho uzavření využíván podnikem První brněnská strojírna, který jej postupně upravoval na strojírenský závod. Od roku 1993 je jeho majitelem firma Strojírna Oslavany.[6] V roce 2009 byla těžní věž prohlášena kulturní památkou České republiky. Do té doby chátrající stavba byla v letech 2010–2011 zrekonstruována[8] a dne 1. května 2012 zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž s muzeem oslavanských pověstí, kavárnou a víceúčelovým prostorem. V okolí věže, v části areálu bývalého dolu, jenž byl rovněž rekonstruován, vznikl zábavní park Permonium.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Oslavany%2C_d%C5%AFl_Kukla_%281888%29.jpg  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Oslavany%2C_Padochovsk%C3%A1%2C_b%C3%BDval%C3%BD_d%C5%AFl_Kukla_%2808%29.jpg/800px-Oslavany%2C_Padochovsk%C3%A1%2C_b%C3%BDval%C3%BD_d%C5%AFl_Kukla_%2808%29.jpg

 

Doly C)

 

Škola C)

Oslavany, Hlavní, základní škola (03).jpg

 

Radnice C)

Oslavany, nám. 13. prosince, městský úřad (01).jpg

 

Bunkr C)

Německý z let 1940-44

Oslavany, zámek, německý bunkr.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Brno venkov, s.o. Ivančice

1961 Okres Brno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Osídlení městského území je archeology datováno už od neolitu. První písemná zmínka pochází z roku 1104, v roce 1225 zde byl založen nejstarší ženský klášter na Moravě. Oslavany byly původně zemědělskou a vinařskou obcí, v letech 1783-1973 se v okolí města těžilo černé uhlí, takže mělo charakter více hornický a bylo jedním z center Rosicko-oslavanského revíru. V letech 1913–1993 zde pracovala uhelná Elektrárna Oslavany o výkonu 115 MW. Havířské město dodnes připomíná černá barva ve znaku a vlajce a také dále činžovní bytové domy. Vzhledem k těžbě mělo město průmyslový charakter, zdejší ovzduší bylo plné prachu a smogu, což se postupně změnilo po ukončení těžby.

Od roku 1912 končí v Oslavanech železniční trať z Moravských Bránic.

V roce 1964 byly Oslavany povýšeny na město. V šedesátých letech také vzniklo hornické sídliště a spousta nových domů.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 3714

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (11.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.11.2015

Předchozí editace: 28.5.2011