Kód CZ 7662

Křtiny

[Kostel] C)

Románský (český) ležel přibližně na místě dnešního barokního chrámu

 

[Kostel] C)

Gotický (německý) v místech dnešní kaple sv. Anny, se nacházela větší kostelní stavba, snad patřící ženskému klášteru premonstrátek, které barokní literatura uvádí ve spojitosti se zničením kláštera husity 1423 (popř. 1424). Tento větší kostel nebyl od husitských válek až do 17. století obnovován a socha Panny Marie byla přesunuta do menšího, původně farního, kostela. V prvním desetiletí 18. století došlo k nákladným opravám starých kostelů, což dokazuje, že za opata Hájka (1695 – 1712) se s novou výstavbou v obci nepočítalo. Avšak jeho nástupce, opat Hugo Bartlicius (1712 – 1738), se rozhodl vystavět nové poutní místo a pro tento úkol získal Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

 

 

Kostel Jména P.Marie 2) C)

Poutní, 1728-44. opat Hugo Bartlicius (1712 – 1738), se rozhodl vystavět nové poutní místo a pro tento úkol získal Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Vzhledem k tomu, že po zrušení zábrdovického kláštera císařem Josefem II. v roce 1784 zanikly zřejmě všechny písemné i plánové dokumenty, týkající se Santiniho účasti na novostavbě ve Křtinách, zůstává základním pramenem stavba samotná.

Výstavba podle Santiniho[p 2] projektu začala roku 1718 budováním kaple sv. Anny. Provádějícím architektem byl brněnský František Benedikt Klíčník. Dokončena a vyzdobena byla roku 1733, kdy sem byla přenesena rovněž socha Panny Marie z poutního kostela, který byl v tomto roce zbořen, aby udělal místo barokní novostavbě chrámu. Ta byla započata již roku 1728, tedy pět let po smrti Santiniho, v těsné blízkosti starého kostela, takže jej z počátku částečně obestavěla a teprve po zbořený staré svatyně se mohly práce rozběhnout rychlejším tempem. Stavitelem byl František Antonín Ritz (1697 – 1767). Do roku 1738 byla obvodová zeď kostela dovedena pouze do výše velkých oken, za což může zřejmě technicky velmi náročné provedení základů a terasovité podnože na členitém položí. Stavba byla dokončena roku 1750. Původní projekt byl v průběhu výstavby částečně pozměněn, především byla nově připojena osová věž v průčelí a Santiniho tvarosloví štukové výzdoby bylo obměněno v duchu dekorativního cítění pozdního baroka. Autor těchto změn není znám, uvažuje se o Christianu Alexandrovi Oedtlovi (1654 – 1731), avšak argumenty nejsou příliš přesvědčivé. V květnu 1750 byla do chrámu přenesena socha Panny Marie a kostel byl požehnán opatem Matuškou. V následujících dvou desetiletích byl kostel nákladně zdoben za účasti předních umělců, například Jana Jiřího Etgense (1697 – 1757), který je autorem freskové výzdoby, mezi sochaři se objevili Antonín a Ondřej Schweigl.[p 3] Kompletně dokončen a slavnostně vysvěcen byl 21. dubna 1771 prvním brněnským biskupem Matyášem Františkem Chorinským z Ledské.

Roku 1884 při požáru shořely střechy kostela i dalších budov poutního areálu a původní členité vysoké mansardové střechy byly nahrazeny v zjednodušené formě. V letech 1864 – 1865 byla část prelatury přestavěna na novorenesanční zámek. Menší část, dochovaná dodnes v barokní podobě, slouží jako fara. Na konci druhé světové války byl ambit poškozen leteckou pumou a kostel střelbou, tyto škody byly brzy opraveny. Mezi lety 1975 až 2009 probíhala velkorysá rekonstrukce

 

 

Poutní areál s ambity 2)

Jan Santini 1718

 

 

Kaple sv. Anny 2)

1718, součást ambitů

 

Zvonkohra C)

 

Fara C)

Při zámku

 

Rezidence zábrdovických premonstrátů - Zámek 2) C)

1660-2, přestavěna 1713 a 1864. bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních památek České republiky, a to společně se zdejším kostelem Jména Panny Marie. Celý komplex je spjat s českým stavitelem a architektem italského původu Janem Blažejem Santinim-Aichlem. Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech 1718 – 1750 postaven barokní chrám, svou výzdobou venkovních zdí již přecházející do stylu rokoko. Na vnitřní úpravě se podíleli tehdejší přední moravští umělci, zejména Jan Jiří Etgens a Ondřej Schweigl. Santiniho chrám byl vystavěn na místě dvou původních kostelů – románského (zvaný český) a gotického (německý).

Křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve 2. polovině 18. století, záhy po vysvěcení kostela. Brzy ale následovalo jeho zrušení císařem Josefem II. Kostel dále sloužil církvi, ale klášterní majetek byl prodán. Novými majiteli se stali Ditrichštejnové, po nich Bubnové z Litic a Tauberové. V roce 1894 získal křtinský zámek Jan II. z Lichtenštejna, hodlal ho opravit a darovat obci na školu či nemocnici. Křtiny se však obávaly velkých nákladů a dar nepřijaly, bydlel zde potom pouze lékař.

V roce 1923, při převzetí lichtenštejnského adamovského statku Vysokou školou zemědělskou v Brně, došlo současně i k předání křtinského zámku. Nadále sloužil jako zázemí lékaře, během 2. světové války využívala zdejší ubytovací kapacitu německá armáda. Teprve od 50. let minulého století je objekt využíván při praktické výuce na školním statku. Prováděly se různé účelové stavební úpravy a opravy, ale celkově zámek chátral. Na začátku 80. Let 20. století VŠZ v Brně předalo zámek zcela do správy Školního lesního podniku Křtiny, neboť již od roku 1967 byl sídlem ústředí podniku (do roku 1996).

Od roku 1994 zámek procházel rozsáhlou opravou. Nejprve byly sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přistoupilo k rekonstrukci jižního křídla. Do konce roku 2001 zde byl vybudován soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován byl také sál společenský. Poté se pokračovalo v generální opravě a přestavbě hlavní budovy. V listopadu 2008 byla zkolaudována zbývající část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory, nově kuchyně s restaurací a víceúčelové místnosti.

 

Hřbitov C)

 

Hřbitovní kaple C)

 

Kaplička C)

U silnice do Babic, 2000 k 50.výročí svěcení děk.Tomáše Brnky

 

Socha P.Marie C)

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

U zámku

 

 

Socha C)

Na průčelí kostela

 

Socha C)

Na průčelí kostela

 

Socha P.Marie C)

V ambitu 1980

 

 

Obrázek C)

U silnice na Babice u nové kapličky

 

Horní mlýn C)

 

Arboretum C)

založil v letech 1928-1930 profesor August Bayer, zakladatel Dendrologického ústavu Lesnické fakulty nově zřízené Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita). Arboretum bývalo nejdříve přístupné jen mimořádně a na objednávku, avšak v roce 1995 byla založena nadace profesora Bayera, která si mimo jiné uložila za cíl, aby arboretum bylo zpřístupněno veřejnosti

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres Blansko

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Křtiny

Historie obce C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237, je uvedena na imunitní listině papeže Řehoře IX. Zde jsou Křtiny uváděny jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích

Křtiny se nachází přibližně 14 km severovýchodně od Brna a jsou známé především mariánskými poutěmi ke kamenné gotické skulptuře Madony, která vznikla okolo roku 1340. Nicméně hromadné poutě do Křtin jsou doloženy až v 17. a 18. století, kdy zdejší poutě patřily k nejnavštěvovanějším. Již na počátku 17. století přicházelo tolik poutníků, že o velkých poutích museli vypomáhat i kněží z Brna. Například roku 1720 zde bylo zaznamenáno 41 tisíc poutníků.

První písemná zmínka o Křtinách se nachází v textu imunitní listiny, vydané papežem Řehořem IX. v září 1237, kde se obec vyskytuje mezi dalšími vesnicemi v majetku zábrdovických premonstrátů, kteří snad mohli být i jejich zakladateli. Již na konci 13. století se zde nacházel kostel, jak dokazuje listina biskupa Antonína z roku 1299[zdroj?], v níž udělil odpustky návštěvníkům křtinského a zábrdovického kostela

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

504 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (16.12.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.12.2015

Předchozí editace: 28.5.2011