Olbramice

 (Wolmersdorf)

Osada: Janovice

Kostel sv. Bartoloměje B)

1750, rozšířen 1865, oltářní obraz malíře Eliase Herberta. Jedná se o jednolodní podélně orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a dvěma zákristiemi, s masívní kvadratickou věží, přestavenou v západním průčelí, ve které jsou dnes umístěny tři zvony. Bohužel, jejich jména nejsou známa. Původní 2 zvony – velký a střední – byly zrekvírovány v 2. světové válce a nahrazeny železnými, které byly zhotoveny ve Vítkovických železárnách. Malý zvon je odlit z bronzu. Pod věží je kůr s varhanami. Vnitřek je zaklenut valenou klenbou. Vše je omítnuto. Sedlová střecha je kryta taškou, báň a věž mosazným plechem.

Založení kostela sv. Bartoloměje spadá do období vzniku obce. Jádro této stavby je gotické - z 2. poloviny 14. století. V době svého vzniku patřil i s tvrzí a vesnicí knížatům opavským. Od 16. století byl součástí bravantské farnosti jako její filiální (synovský) kostel. V letech 1670-1690 byl dovybaven vším potřebným, jako základní majetek mu byla dána do užívání 2 jitra pole, ale ta nebyla obdělávána a ležela ladem. V roce 1750 byla původně dřevěná věžovitá stavba zbarokizována a přestavěna na větší s jedním oltářem, jehož obraz namaloval roku 1751 malíř Elias Herbert, rodák z Fulneka. Obraz byl opraven P. Vincentem Hurníkem z Bohuslavic v roce 1996.

V roce 1772 byly na věž zavěšeny zvony od olomouckého zvonaře Wolfganga Strauba. Další rekonstrukce kostela proběhla v letech 1849 - 1850, kdy byl zásluhou p. hraběnky Blucherové z Wahlstattu opatřen novou „knoflíkovou˝ věží“ a byly vysvěceny zvony. Kromě pozlaceného stříbrného kalicha byla výbava doplněna i mosazným kalichem a podnosem. Během doby když nastal zvětšený počet obyvatelstva a kostelní budova byla malá, ujala se toho paní patronka Marie hraběnka Blucherová z Wahlstattu a v roce 1865 (letopočet uveden nad vchodovými dveřmi) nechala kostel zvětšit. Na místo dřevěného stropu přišlo klenutí, budova byla prodloužená, přistavěna věž a sakristie. Stará šindelová krytina byla změněna v červené tašky. Hned na to postavily obě obce první farní budovu a nejnutnější budovy hospodárské. První kněz byl dosazen v roce 1868.

Popis budovy kostela: Jedná se o jednolodní podélně orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a dvěma zákristiemi, s masívní kvadratickou věží, přestavenou v západním průčelí, ve které jsou dnes umístěny tři zvony. Bohužel, jejich jména nejsou známa. Původní 2 zvony – velký a střední - byly zrekvírovány v 2. světové válce a nahrazeny železnými, které byly zhotoveny ve Vítkovických železárnách. Malý zvon je odlit z bronzu. Pod věží je kůr s varhanami. Vnitřek je zaklenut valenou klenbou. Vše je omítnuto. Sedlová střecha je kryta taškou, báň a věž mosazným plechem.

 

Soubor:Olbramice kostel sv bratolomeje 9.jpg http://www.obecolbramice.cz/files/kostel.jpg

 

Fara A)

 http://www.obecolbramice.cz/files/kostel-sv-bartolomeje-1-009.jpg 

 

Hřbitov A)

U kostela

http://www.obecolbramice.cz/files/fotogalerie_Hrbitov_web_hrbitov16.jpg

 

Márnice A)

Čtvercová

http://www.obecolbramice.cz/files/mistni-hrbitov-1-003.jpg

 

Kaplička

 

Kaplička A)

http://www.obecolbramice.cz/files/kaplicka-bozi-mika-krize-1-007.jpg 

 

Výklenková kaplička A)

http://www.obecolbramice.cz/files/kaplicka-bozi-mika-krize-1-012.jpg

 

Kamenný kříž

Před hřbitovem 1924

http://www.obecolbramice.cz/files/kaplicka-bozi-mika-krize-1-011.jpg

 

Kamenný kříž

na rozcestí směrem ke Lhotce 1889

http://www.obecolbramice.cz/files/po-obnoveDSC_0010.jpg

 

Kamenný kříž

http://www.obecolbramice.cz/files/kaplicka-bozi-mika-krize-1-005.jpg

 

Kamenný kříž

u východu z obce směrem ke Klimkovicím, byl postaven po první světové válce p. Vinz.Hajkem na upomínku ztraceného syna Aloise v první světové válce.

http://www.obecolbramice.cz/files/kriz-po-obnovekriz-zat.jpg

 

Památník padlým B)

V parčíku v centru obce

 

[Tvrz] B)

Na jejím místě škola.

Pověst: V místech, kde dnes stojí škola, nacházel se kopec, který slul zámecky a na něm stál hrad s množstvím věží a velikým bohatstvím, obehnán hlubokým příkopem. Před dávnými časy tento hrad náhle zmizel. Propadl se i s věžmi. Panství bravantické nechalo na těchto místech kopati. Jakmile se tak stalo, počalo na zámecké věži z Bravanticích strašit a dělo se tak noc co noc. Na panství panovalo zděšení. I nařízeno práce v Olbramicích zastaviti. Té noci strašení na věži ustalo. Od té doby nikdo se již neodvážil v těchto místech hledati, každý se místu tomu vyhýbal, zarostlo křovím a teprve okolo roku 1895 se upravilo pro stavbu nové školní budovy. Asi v roce 1927 správa obce nechala na těchto místech kopat studnu, vládlo mínění, že velice mělko bude pramen vody, a hle voda byla teprve v hlubokých vrstvách přes 20 m, čili složení půdních vrstev byla bahno nebo náplav a voda se nehodila pro lidské užívání, což bylo zjištění i chemickým rozborem vody.

 

Větrný mlýn

 

[Větrný mlýn] B)

Zbořen 1910

 

Škola B)

1901

http://www.obecolbramice.cz/files/skola-drive.jpg  http://www.obecolbramice.cz/files/budova-skoly1.jpg

 

Památný strom A)

Památná Lípa  srdčitá (TILIA CORDATA) nacházející se na místním hřbitově tvoří významnou dominantu na horizontu krajiny. V roce 1981 byla vyhlášená za památný strom.

http://www.obecolbramice.cz/files/fotogalerie_Hrbitov_web_hrbitov4.jpg

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Bílovec, s.o. Klimkovice

1961 Okres Ostrava

2003 Pověřený městský úřad Ostrava

 

Historie obce

V Olbramicích stávala od pradávna tvrz v místech, kde stojí nynější škola. Po rozdělení Opavska roku 1377 patřila tvrz i s vesnicí, kterou držel pan Ješek, k dílům knížat Přemka a Václava. Kníže Přemek prodal svojí část r 1429 Janu z Tvorkova. Roku 1431 se poprvé připomíná rod Loutků z Olbramic, kteří zdejší tvrz na Zámeckém kopci a ves vlastnil až do roku 1520. Jan Loutka vložil roku 1498 Olbramice do rukou svého syna Ondřeje Loutky, jehož manželka byla Češka z Čechendorfu, a který r. 1520 intabuloval Olbramice k tvrzi Hynkovi Bruntálskému z Vrbna. Potom Olbramice dočasně patřily k panství Klimkovickému. Roku 1608 se v Olbramicích připomíná zákupní fojtství. Roku 1573 byly Olbramice prodány rodu Bravantských z Chobřan, kteří vytvořili panství Bravantice. V 19. století je koupil rod hrabat Blücherů z Wahlstattu, při němž zůstaly až do pozemkové reformy. Od roku 1771 se Olbramice začínají poněmčovat.

Od roku 1850 byly Olbramice, spojené s Janovicemi, podřízeny okresnímu soudu v Klimkovicích a po stránce správní součástí politického okresu Opava v letech 1850 – 1855, pak opět 1868 – 1896 a smíšeného okresního úřadu v Klimkovicích v období let 1855 – 1868. Od roku 1896 až do roku 1960 náležely Olbramice k okresu Bílovec a po právní a územní reformě v roce 1960 patřily k okresu Nový Jičín. Po další reformě od roku 2003 jsou sice stále územně vedeny pod okresem Nový Jičín, ale správním úřadem se stává Ostrava, k 1. 1. 2007 přešly Olbramice k okresu Ostrava-město.

Osadou Olbramic jsou Janovice. Vznikly kolonizací před rokem 1667. Byly součástí panství bravantického, kam byly také až do vzniku olbramické kuracie přifařeny. Od roku 1850 byly osadou Olbramic, k nímž byly také přiškoleny a s nimiž byly připojeny v roce 1980 ke Klímkovicím. Jako trvalá osada Olbramic se s nimi v roce 1994 osamostatnily.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 468 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.obecolbramice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) obecolbramice.cz (15.11.2013)

B) wikipedie.org (15.11.2013)

 

Janovice

Kaplička A)

U silnice směrem do Josefovic byla, která se zbořila, základ na novou učinil Jan Kurka, leč tuto nedostavil.

 

Výklenková kaplička A)

u čp.65 v obci "zahumnami" se udržuje a je neznámo za jakým účelem byla postavena.

http://kostelyunas.cz/kostely/olbramicejan_osklx_1_11n.jpg http://www.obecolbramice.cz/files/kaplicka-bozi-mika-krize-1-002.jpg

 

Kaplička Božího těla A)

Postavena za první republiky a má sloužit hlavně k účelům jako oltář "Božího těla".

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.11.2013